Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Исаия 53 Исаия 53 глава

1
κύριε, Господь, 2962 N-VSM
τίς кто 5100 I-NSM
ἐπίστευσεν поверил 4100 V-AAI-3S
τῇ   3588 T-DSF
ἀκοῇ слуху 189 N-DSF
ἡμῶν нашему 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
  3588 T-NSM
βραχίων рука 1023 N-NSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
τίνι кому 5100 I-DSN
ἀπεκαλύφθη была открыта? 601 V-API-3S
2
ἀνηγγείλαμεν Возвестим 312 V-AAI-1P
ἐναντίον перед 1726 PREP
αὐτοῦ Ним 846 D-GSM
ὡς как 5613 ADV
παιδίον, ребёнок, 3813 N-NSN
ὡς как 5613 ADV
ῥίζα корень 4491 N-NSF
ἐν в 1722 PREP
γῇ земле 1093 N-DSF
διψώσῃ, жаждущей, 1372 V-PAPDS
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
εἶδος вид 1491 N-NSN
αὐτῷ Ему 846 D-DSM
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
δόξα· слава; 1391 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
εἴδομεν увидели мы 1492 V-2AAI-1P
αὐτόν, Его, 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
εἶχεν имел 2192 V-IAI-3S
εἶδος вид 1491 N-ASN
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
κάλλος· красоту;   N-NASN
3
ἀλλὰ но 235 CONJ
τὸ   3588 T-NSN
εἶδος вид 1491 N-NSN
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
ἄτιμον малоценный 820 A-NSM
ἐκλεῖπον падающий 1587 V-PAPNS
παρὰ сверх 3844 PREP
πάντας всех 3956 A-APM
ἀνθρώπους, людей, 444 N-APM
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
πληγῇ бедствии 4127 N-DSF
ὢν находящийся 1510 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
εἰδὼς знающий 1492 V-RAP-NSM
φέρειν нести 5342 V-PAN
μαλακίαν, болезнь, 3119 N-ASF
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἀπέστραπται отвернётся 654 V-RMI-3S
τὸ   3588 T-ASN
πρόσωπον лицо 4383 N-ASN
αὐτοῦ, его, 846 D-GSM
ἠτιμάσθη пренебрегаем был 818 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐλογίσθη. Он был сочтён. 3049 V-API-3S
4
οὗτος Этот 3778 D-NSM
τὰς   3588 T-APF
ἁμαρτίας грехи 266 N-APF
ἡμῶν наши 2257 P-1GP
φέρει несёт 5342 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
περὶ о 4012 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
ὀδυνᾶται, страдает, 3600 V-PPI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἐλογισάμεθα считали 3049 V-AMI-1P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
εἶναι быть 1510 V-PAN
ἐν в 1722 PREP
πόνῳ страдании 4192 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
πληγῇ бедствии 4127 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
κακώσει. мучении. 2559 N-DSF
5
αὐτὸς Он 846 P-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐτραυματίσθη израненный 5135 V-API-3S
διὰ через 1223 PREP
τὰς   3588 T-APF
ἀνομίας беззакония 458 N-GSF
ἡμῶν наши 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
μεμαλάκισται мучим   V-PPI-3S
διὰ через 1223 PREP
τὰς   3588 T-APF
ἁμαρτίας грехи 266 N-APF
ἡμῶν· наши; 2257 P-1GP
παιδεία наказание 3809 N-NSF
εἰρήνης мира 1515 N-GSF
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτόν, Нём, 846 P-ASM
τῷ   3588 T-DSM
μώλωπι раной 3468 N-DSM
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἰάθημεν. исцелились. 2390 V-API-1P
6
πάντες Все 3956 A-NPM
ὡς как 5613 ADV
πρόβατα о́вцы 4263 N-NPN
ἐπλανήθημεν, заблудились, 4105 V-API-1P
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
τῇ   3588 T-DSF
ὁδῷ [от] пути 3598 N-DSF
αὐτοῦ его 846 D-GSM
ἐπλανήθη· заблудился; 4105 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
κύριος Господь 2962 N-NSM
παρέδωκεν передал 3860 V-AAI-3S
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ταῖς   3588 T-DPF
ἁμαρτίαις [за] грехи 266 N-DPF
ἡμῶν. наши. 2257 P-1GP
7
καὶ И 2532 CONJ
αὐτὸς Он 846 P-NSM
διὰ через 1223 PREP
τὸ   3588 T-ASN
κεκακῶσθαι мучение 2559 V-RPN
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀνοίγει открывает 455 V-PAI-3S
τὸ   3588 T-ASN
στόμα· уста; 4750 N-ASN
ὡς как 5613 ADV
πρόβατον овца 4263 N-NSN
ἐπὶ на 1909 PREP
σφαγὴν заклание 4967 N-ASF
ἤχθη Он был приведён 71 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ἀμνὸς ягнёнок 286 N-NSM
ἐναντίον перед [лицом] 1726 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
κείροντος стригущего 2751 V-PAP-GSM
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἄφωνος безгласный 880 A-NSM
οὕτως так 3779 ADV
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀνοίγει открывает 455 V-PAI-3S
τὸ   3588 T-ASN
στόμα уста 4750 N-ASN
αὐτοῦ. Его. 846 D-GSM
8
ἐν В 1722 PREP
τῇ   3588 T-DSF
ταπεινώσει смирении 5013 N-DSF
  1510 T-NSF
κρίσις суд 2920 N-NSF
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
ἤρθη· был взят; 142 V-API-3S
τὴν   3588 T-ASF
γενεὰν род 1074 N-ASF
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
τίς кто 5100 I-NSM
διηγήσεται расскажет? 1334 V-FDI-3S
ὅτι Потому что 3754 CONJ
αἴρεται отнимается 142 V-PPI-3S
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς   3588 T-GSF
γῆς земли́ 1093 N-GSF
  1510 T-NSF
ζωὴ жизнь 2222 N-NSF
αὐτοῦ, Его, 846 D-GSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν   3588 T-GPF
ἀνομιῶν беззаконий 458 N-GPF
τοῦ   3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
μου Моего 3450 P-1GS
ἤχθη Он был приведён 71 V-API-3S
εἰς на 1519 PREP
θάνατον. смерть. 2288 N-ASM
9
καὶ И 2532 CONJ
δώσω Я дам 1325 V-FAI-1S
τοὺς   3588 T-APM
πονηροὺς злых 4190 A-APM
ἀντὶ вместо 473 PREP
τῆς   3588 T-GSF
ταφῆς погребения 5027 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς   3588 T-APM
πλουσίους богатых 4145 A-APM
ἀντὶ вместо 473 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
θανάτου смерти 2288 N-GSM
αὐτοῦ· Его; 846 D-GSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἀνομίαν беззаконие 458 N-ASF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐποίησεν, Он сделал, 4160 V-AAI-3S
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
εὑρέθη была найдена 2147 V-API-3S
δόλος хитрость 1388 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ   3588 T-DSN
στόματι устах 4750 N-DSN
αὐτοῦ. Его. 846 D-GSM
10
καὶ И 2532 CONJ
κύριος Господь 2962 N-NSM
βούλεται хочет 1014 V-PNI-3S
καθαρίσαι очистить 2511 V-AAN
αὐτὸν Его 846 P-ASM
τῆς   3588 T-GSF
πληγῆς· раны; 4127 N-GSF
ἐὰν если 1437 COND
δῶτε даст 1325 V-2AAS-2P
περὶ за 4012 PREP
ἁμαρτίας, грехи, 266 N-GSF
  1510 T-NSF
ψυχὴ душа́ 5590 N-NSF
ὑμῶν ваша 5216 P-2GP
ὄψεται увидит 3700 V-FDI-3S
σπέρμα семя 4690 N-ASN
μακρόβιον· долговечное;   A-ASN
καὶ и 2532 CONJ
βούλεται хочет 1014 V-PNI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἀφελεῖν убрать 851 V-2AAN
11
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
πόνου му́ки 4192 N-GSM
τῆς   3588 T-GSF
ψυχῆς жизнь 5590 N-GSF
αὐτοῦ, Его, 846 D-GSM
δεῖξαι [чтобы] показать 1166 V-AAN
αὐτῷ Ему 846 D-DSM
φῶς свет 5457 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
πλάσαι создать 4111 V-AAN
τῇ   3588 T-DSF
συνέσει, понятливость, 4907 N-DSF
δικαιῶσαι оправдать 1344 V-AAN
δίκαιον праведного 1342 A-ASM
εὖ хорошо 2095 ADV
δουλεύοντα служащего 1398 V-PAPAS
πολλοῖς, многим, 4183 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
τὰς   3588 T-APF
ἁμαρτίας грехи 266 N-APF
αὐτῶν их 846 D-GPM
αὐτὸς Он 846 P-NSM
ἀνοίσει. поднимет. 399 V-FAI-3S
12
διὰ Через 1223 PREP
τοῦτο это 5124 D-ASN
αὐτὸς Он 846 P-NSM
κληρονομήσει унаследует 2816 V-FAI-3S
πολλοὺς многих 4183 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν   3588 T-GPM
ἰσχυρῶν сильных 2478 A-GPM
μεριεῖ разделит 3307 V-FAI-3S
σκῦλα, добычу, 4661 N-APN
ἀνθ᾽ из-за 473 PREP
ὧν которых 3739 R-GPM
παρεδόθη была предана 3860 V-API-3S
εἰς на 1519 PREP
θάνατον смерть 2288 N-ASM
  1510 T-NSF
ψυχὴ жизнь 5590 N-NSF
αὐτοῦ, Его, 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐν среди 1722 PREP
τοῖς   3588 T-DPM
ἀνόμοις беззаконных 459 A-DPM
ἐλογίσθη· Он был сочтён; 3049 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς Он 846 P-NSM
ἁμαρτίας грехи 266 N-APF
πολλῶν многих 4183 A-GPM
ἀνήνεγκεν поднял 399 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
διὰ через 1223 PREP
τὰς   3588 T-APF
ἁμαρτίας грехи 266 N-APF
αὐτῶν их 846 D-GPM
παρεδόθη. был предан. 3860 V-API-3S
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга пророка Исаии, 53 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.