Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Иакова 1 Послание Иакова 1 глава

1
Ἰάκωβος Иаков 2385 N-NSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
δοῦλος раб 1401 N-NSM
ταῖς  3588 T-DPF
δώδεκα двенадцати 1427 A-NUI
φυλαῖς племенам 5443 N-DPF
ταῖς  3588 T-DPF
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
διασπορᾷ рассеянии 1290 N-DSF
χαίρειν. радоваться. 5463 V-PAN
2
Πᾶσαν Всякую 3956 A-ASF
χαρὰν радость 5479 N-ASF
ἡγήσασθε, сочтите, 2233 V-ADM-2P
ἀδελφοί братья 80 N-VPM
μου, мои, 3450 P-1GS
ὅταν когда 3752 CONJ
πειρασμοῖς [в] искушения 3986 N-DPM
περιπέσητε попадаете 4045 V-2AAS-2P
ποικίλοις, различные, 4164 A-DPM
3
γινώσκοντες знающие 1097 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
δοκίμιον испытание 1383 N-NSN
ὑμῶν вашей 5216 P-2GP
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως веры 4102 N-GSF
κατεργάζεται производит 2716 V-PNI-3S
ὑπομονήν· стойкость; 5281 N-ASF
4
 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ὑπομονὴ стойкости 5281 N-NSF
ἔργον дело 2041 N-ASN
τέλειον совершенное 5046 A-ASN
ἐχέτω, пусть будет, 2192 V-PAM-3S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἦτε вы были 1510 V-PAS-2P
τέλειοι совершенны 5046 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ὁλόκληροι, цельны, 3648 A-NPM
ἐν в 1722 PREP
μηδενὶ ничём 3367 A-DSN-N
λειπόμενοι. имеющие недостаток. 3007 V-PPP-NPM
5
Εἰ Если 1487 COND
δέ же 1161 CONJ
τις кто 5100 X-NSM
ὑμῶν [из] вас 5216 P-2GP
λείπεται имеет недостаток 3007 V-PPI-3S
σοφίας, мудрости, 4678 N-GSF
αἰτείτω пусть просит 154 V-PAM-3S
παρὰ у 3844 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
διδόντος дающего 1325 V-PAP-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
ἁπλῶς просто 574 ADV
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
ὀνειδίζοντος, поносящего, 3679 V-PAP-GSM
καὶ и 2532 CONJ
δοθήσεται будет дано 1325 V-FPI-3S
αὐτῷ. ему. 846 P-DSM
6
αἰτείτω Пусть просит 154 V-PAM-3S
δὲ же 1161 CONJ
ἐν в 1722 PREP
πίστει, вере, 4102 N-DSF
μηδὲν ни [в] чём 3367 A-ASN-N
διακρινόμενος, сомневающийся, 1252 V-PMP-NSM
 3588 T-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
διακρινόμενος сомневающийся 1252 V-PMP-NSM
ἔοικεν подобен 1503 V-RAI-3S
κλύδωνι волне 2830 N-DSM
θαλάσσης мо́ря 2281 N-GSF
ἀνεμιζομένῳ гонимую ветром 416 V-PPP-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ῥιπιζομένῳ· швыряемую; 4494 V-PPP-DSM
7
μὴ не 3361 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
οἰέσθω пусть думает 3633 V-PNM-3S
 3588 T-NSM
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
ἐκεῖνος тот 1565 D-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
λήμψεταί получит 2983 V-FDI-3S
τι что 5100 X-ASN
παρὰ у 3844 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
8
ἀνὴρ муж 435 N-NSM
δίψυχος, двоедушный, 1374 A-NSM
ἀκατάστατος неустойчивый 182 A-NSM
ἐν во 1722 PREP
πάσαις всех 3956 A-DPF
ταῖς  3588 T-DPF
ὁδοῖς путях 3598 N-DPF
αὐτοῦ. своих. 846 P-GSM
9
Καυχάσθω Пусть гордится 2744 V-PNM-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
ἀδελφὸς брат 80 N-NSM
 3588 T-NSM
ταπεινὸς смиренный 5011 A-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὕψει высоте 5311 N-DSN
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
10
 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
πλούσιος богатый 4145 A-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ταπεινώσει унижении 5013 N-DSF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ἄνθος цветок 438 N-NSN
χόρτου травы 5528 N-GSM
παρελεύσεται. пройдёт. 3928 V-FDI-3S
11
ἀνέτειλεν Взошло 393 V-AAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
 3588 T-NSM
ἥλιος солнце 2246 N-NSM
σὺν со 4862 PREP
τῷ  3588 T-DSM
καύσωνι зноем 2742 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξήρανεν высушило 3583 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
χόρτον, траву, 5528 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ἄνθος цветок 438 N-NSN
αὐτοῦ её 846 P-GSM
ἐξέπεσεν опал 1601 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
εὐπρέπεια благообразие 2143 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSN
προσώπου вида 4383 N-GSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἀπώλετο· погибло; 622 V-2AMI-3S
οὕτως так 3779 ADV
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
πλούσιος богатый 4145 A-NSM
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
πορείαις путях 4197 N-DPF
αὐτοῦ своих 846 P-GSM
μαρανθήσεται. будет угашен. 3133 V-FPI-3S
12
Μακάριος Блажен 3107 A-NSM
ἀνὴρ муж 435 N-NSM
ὃς который 3739 R-NSM
ὑπομένει выстаивает 5278 V-PAI-3S
πειρασμόν, искушение, 3986 N-ASM
ὅτι потому что 3754 CONJ
δόκιμος пригодный 1384 A-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
λήμψεται получит 2983 V-FDI-3S
τὸν  3588 T-ASM
στέφανον венок 4735 N-ASM
τῆς  3588 T-GSF
ζωῆς, жизни, 2222 N-GSF
ὃν который 3739 R-ASM
ἐπηγγείλατο Он пообещал 1861 V-ADI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
ἀγαπῶσιν любящим 25 V-PAP-DPM
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
13
μηδεὶς Никто 3367 A-NSM-N
πειραζόμενος искушаемый 3985 V-PPP-NSM
λεγέτω пусть говорит 3004 V-PAM-3S
ὅτι что: 3754 CONJ
Ἀπὸ От 575 PREP
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
πειράζομαι· искушаюсь; 3985 V-PPI-1S
 3588 T-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἀπείραστός чуждый искушениям 551 A-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
κακῶν, зла, 2556 A-GPN
πειράζει искушает 3985 V-PAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτὸς Он 846 P-NSM
οὐδένα. никого. 3762 A-ASM-N
14
ἕκαστος Каждый 1538 A-NSM
δὲ же 1161 CONJ
πειράζεται искушается 3985 V-PPI-3S
ὑπὸ  5259 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἰδίας собственной 2398 A-GSF
ἐπιθυμίας страстью 1939 N-GSF
ἐξελκόμενος завлекаемый 1828 V-PPP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
δελεαζόμενος· приманиваемый; 1185 V-PPP-NSM
15
εἶτα затем 1534 ADV
 1510 T-NSF
ἐπιθυμία страсть 1939 N-NSF
συλλαβοῦσα зачавшая 4815 V-2AAP-NSF
τίκτει рождает 5088 V-PAI-3S
ἁμαρτίαν, грех, 266 N-ASF
 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ἁμαρτία грех 266 N-NSF
ἀποτελεσθεῖσα совершённый 658 V-APP-NSF
ἀποκύει рождает 616 V-PAI-3S
θάνατον. смерть. 2288 N-ASM
16
Μὴ Не 3361 PRT-N
πλανᾶσθε, заблуждаетесь, 4105 V-PPM-2P
ἀδελφοί братья 80 N-VPM
μου мои 3450 P-1GS
ἀγαπητοί. любимые. 27 A-VPM
17
πᾶσα Всякое 3956 A-NSF
δόσις дарение 1394 N-NSF
ἀγαθὴ доброе 18 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
πᾶν всякое 3956 A-NSN
δώρημα дарование 1434 N-NSN
τέλειον совершенное 5046 A-NSN
ἄνωθέν свыше 509 ADV
ἐστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
καταβαῖνον сходящее 2597 V-PAP-NSN
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
τῶν  3588 T-GPN
φώτων, светил, 5457 N-GPN
παρ᾽ у 3844 PREP
Которого 3739 R-DSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔνι есть 1762 V-PAI-3S
παραλλαγὴ изменение 3883 N-NSF
или 1510 PRT
τροπῆς поворота 5157 N-GSF
ἀποσκίασμα. оттенок. 644 N-NSN
18
βουληθεὶς Захотевший 1014 V-AOP-NSM
ἀπεκύησεν Он породил 616 V-AAI-3S
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
λόγῳ словом 3056 N-DSM
ἀληθείας, истины, 225 N-GSF
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
εἶναι быть 1510 V-PAN
ἡμᾶς нам 2248 P-1AP
ἀπαρχήν начатком 536 N-ASF
τινα неким 5100 X-ASF
τῶν  3588 T-GPN
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
κτισμάτων. созданий. 2938 N-GPN
19
Ἴστε, Знайте, 2467 V-RAM-2P
ἀδελφοί братья 80 N-VPM
μου мои 3450 P-1GS
ἀγαπητοί. любимые. 27 A-VPM
ἔστω Пусть будет 1510 V-PAM-3S
δὲ же 1161 CONJ
πᾶς всякий 3956 A-NSM
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
ταχὺς быстрый 5036 A-NSM
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἀκοῦσαι, [то, чтобы] услышать, 191 V-AAN
βραδὺς медленный 1021 A-NSM
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
λαλῆσαι, говорение, 2980 V-AAN
βραδὺς медленный 1021 A-NSM
εἰς на 1519 PREP
ὀργήν· гнев; 3709 N-ASF
20
ὀργὴ гнев 3709 N-NSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀνδρὸς человека 435 N-GSM
δικαιοσύνην праведности 1343 N-ASF
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐργάζεται. производит. 2038 V-PNI-3S
21
διὸ Потому 1352 CONJ
ἀποθέμενοι отложившие 659 V-2AMP-NPM
πᾶσαν всякую 3956 A-ASF
ῥυπαρίαν грязь 4507 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
περισσείαν изобилие 4050 N-ASF
κακίας злобы 2549 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
πραΰτητι кротости 4240 N-DSF
δέξασθε прими́те 1209 V-ADM-2P
τὸν  3588 T-ASM
ἔμφυτον вживлённое 1721 A-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
δυνάμενον могущее 1410 V-PNP-ASM
σῶσαι спасти 4982 V-AAN
τὰς  3588 T-APF
ψυχὰς ду́ши 5590 N-APF
ὑμῶν. ваши. 5216 P-2GP
22
Γίνεσθε Делайтесь 1096 V-PNM-2P
δὲ же 1161 CONJ
ποιηταὶ деятели 4163 N-NPM
λόγου сло́ва 3056 N-GSM
καὶ а 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
μόνον только 3440 ADV
ἀκροαταὶ слушателями 202 N-NPM
παραλογιζόμενοι обсчитывающими 3884 V-PNP-NPM
ἑαυτούς. самих себя. 1438 F-2APM
23
ὅτι Потому что 3754 CONJ
εἴ если 1536 COND
τις кто 1536 X-NSM
ἀκροατὴς слушатель 202 N-NSM
λόγου сло́ва 3056 N-GSM
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
ποιητής, деятель, 4163 N-NSM
οὗτος этот 3778 D-NSM
ἔοικεν подобен 1503 V-RAI-3S
ἀνδρὶ человеку 435 N-DSM
κατανοοῦντι рассматривающего 2657 V-PAP-DSM
τὸ  3588 T-ASN
πρόσωπον лицо 4383 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
γενέσεως происхождения 1078 N-GSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐν в 1722 PREP
ἐσόπτρῳ· зеркале; 2072 N-DSN
24
κατενόησεν он рассмотрел 2657 V-AAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἑαυτὸν самого себя 1438 F-3ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπελήλυθεν отошёл 565 V-2RAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
εὐθέως тотчас 2112 ADV
ἐπελάθετο забыл 1950 V-2ADI-3S
ὁποῖος каков 3697 A-NSM
ἦν. был. 3739 V-IAI-3S
25
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
παρακύψας склонившийся 3879 V-AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
νόμον закон 3551 N-ASM
τέλειον совершенный 5046 A-ASM
τὸν  3588 T-ASM
τῆς  3588 T-GSF
ἐλευθερίας свободы 1657 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
παραμείνας, оставшийся, 3887 V-AAP-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀκροατὴς слушатель 202 N-NSM
ἐπιλησμονῆς забывчивый 1953 N-GSF
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
ἀλλὰ но 235 CONJ
ποιητὴς деятель 4163 N-NSM
ἔργου, работы, 2041 N-GSN
οὗτος этот 3778 D-NSM
μακάριος блажен 3107 A-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ποιήσει деле 4160 N-DSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἔσται. будет. 1510 V-FDI-3S
26
Εἴ Если 1487 COND
τις кто 5100 X-NSM
δοκεῖ кажется 1380 V-PAI-3S
θρησκὸς набожным 2357 A-NSM
εἶναι, быть, 1510 V-PAN
μὴ не 3361 PRT-N
χαλιναγωγῶν обуздывающий 5468 V-PAP-NSM
γλῶσσαν язык 1100 N-ASF
αὐτοῦ свой 846 P-GSM
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἀπατῶν обманывающий 538 V-PAP-NSM
καρδίαν сердце 2588 N-ASF
αὐτοῦ, своё, 846 P-GSM
τούτου этого 5127 D-GSM
μάταιος тщетна 3152 A-NSF
 1510 T-NSF
θρησκεία. набожность. 2356 N-NSF
27
θρησκεία Набожность 2356 N-NSF
καθαρὰ чистая 2513 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀμίαντος нескверная 283 A-NSF
παρὰ у 3844 PREP
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Бога 2316 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
πατρὶ Отца 3962 N-DSM
αὕτη это 846 D-NSF
ἐστίν, есть, 1510 V-PAI-3S
ἐπισκέπτεσθαι посещать 1980 V-PNN
ὀρφανοὺς осиротелых 3737 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
χήρας вдов 5503 N-APF
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
θλίψει угнетении 2347 N-DSF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
ἄσπιλον незапятнанного 784 A-ASM
ἑαυτὸν самого себя 1438 F-3ASM
τηρεῖν соблюдать 5083 V-PAN
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
κόσμου. мира. 2889 N-GSM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Соборное послание апостола Иакова, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

Иакова 1 глава в переводах:
Иакова 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.