Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Филиппийцам 1 Послание к Филиппийцам 1 глава

1
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Τιμόθεος Тимофей 5095 N-NSM
δοῦλοι рабы 1401 N-NPM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
ἁγίοις святым 40 A-DPM
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
Ἰησοῦ Иисусе 2424 N-DSM
τοῖς  3588 T-DPM
οὖσιν сущим 1510 V-PAP-DPM
ἐν в 1722 PREP
Φιλίπποις Филиппах 5375 N-DPM
σὺν с 4862 PREP
ἐπισκόποις епископами 1985 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
διακόνοις· диаконами; 1249 N-DPM
2
χάρις благодать 5485 N-NSF
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
ἀπὸ от 575 PREP
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ. Христа. 5547 N-GSM
3
Εὐχαριστῶ Благодарю 2168 V-PAI-1S
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Бога 2316 N-DSM
μου моего 3450 P-1GS
ἐπὶ за 1909 PREP
πάσῃ всякую 3956 A-DSF
τῇ  3588 T-DSF
μνείᾳ память 3417 N-DSF
ὑμῶν, вашу, 5216 P-2GP
4
πάντοτε всегда 3842 ADV
ἐν во 1722 PREP
πάσῃ всяком 3956 A-DSF
δεήσει молении 1162 N-DSF
μου моём 3450 P-1GS
ὑπὲρ за 5228 PREP
πάντων всех 3956 A-GPM
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
μετὰ с 3326 PREP
χαρᾶς радостью 5479 N-GSF
τὴν  3588 T-ASF
δέησιν моление 1162 N-ASF
ποιούμενος, делающий, 4160 V-PMP-NSM
5
ἐπὶ за 1909 PREP
τῇ  3588 T-DSF
κοινωνίᾳ общность 2842 N-DSF
ὑμῶν вашу 5216 P-2GP
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
εὐαγγέλιον благовестии 2098 N-ASN
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
πρώτης первого 4413 A-GSF-S
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
ἄχρι до 891 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
νῦν, ныне, 3568 ADV
6
πεποιθὼς убеждённый 3982 V-2RAP-NSM
αὐτὸ [в] самом 846 P-ASN
τοῦτο, этом, 5124 D-ASN
ὅτι что 3754 CONJ
 3588 T-NSM
ἐναρξάμενος Начавший 1728 V-ADP-NSM
ἐν в 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
ἔργον дело 2041 N-ASN
ἀγαθὸν доброе 18 A-ASN
ἐπιτελέσει закончит 2005 V-FAI-3S
ἄχρι до 891 ADV
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ· Иисуса; 2424 N-GSM
7
καθώς как 2531 ADV
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
δίκαιον справедливо 1342 A-NSN
ἐμοὶ мне 1698 P-1DS
τοῦτο так 5124 D-ASN
φρονεῖν думать 5426 V-PAN
ὑπὲρ о 5228 PREP
πάντων всех 3956 A-GPM
ὑμῶν, вас, 5216 P-2GP
διὰ из-за 1223 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἔχειν [того, что] имею 2192 V-PAN
με я 3165 P-1AS
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
καρδίᾳ сердце 2588 N-DSF
ὑμᾶς, вас, 5209 P-2AP
ἔν и 1722 PREP
τε в 5037 PRT
τοῖς  3588 T-DPM
δεσμοῖς узах 1199 N-DPM
μου моих 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἀπολογίᾳ защите 627 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
βεβαιώσει упрочении 950 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSN
εὐαγγελίου благовестия 2098 N-GSN
συγκοινωνούς сообщников 4791 N-APM
μου моих 3450 P-1GS
τῆς  3588 T-GSF
χάριτος [по] благодати 5485 N-GSF
πάντας всех 3956 A-APM
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ὄντας. сущих. 1510 V-PAP-APM
8
μάρτυς Свидетель 3144 N-NSM
γάρ ведь 1063 CONJ
μου мой 3450 P-1GS
 3588 T-NSM
θεός, Бог, 2316 N-NSM
ὡς как 5613 ADV
ἐπιποθῶ жажду 1971 V-PAI-1S
πάντας всех 3956 A-APM
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἐν во 1722 PREP
σπλάγχνοις внутренностях 4698 N-DPN
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ. Иисуса. 2424 N-GSM
9
καὶ И 2532 CONJ
τοῦτο [об] этом 5124 D-ASN
προσεύχομαι, молюсь, 4336 V-PNI-1S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
 1510 T-NSF
ἀγάπη любовь 26 N-NSF
ὑμῶν ваша 5216 P-2GP
ἔτι ещё 2089 ADV
μᾶλλον более 3123 ADV
καὶ и 2532 CONJ
μᾶλλον более 3123 ADV
περισσεύῃ изобиловала 4052 V-PAS-3S
ἐν в 1722 PREP
ἐπιγνώσει познании 1922 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
πάσῃ всяком 3956 A-DSF
αἰσθήσει, ощущении, 144 N-DSF
10
εἰς чтобы 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
δοκιμάζειν распознавать 1381 V-PAN
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
τὰ  3588 T-APN
διαφέροντα, отличающееся, 1308 V-PAP-APN
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἦτε вы были 1510 V-PAS-2P
εἰλικρινεῖς чистые 1506 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπρόσκοποι непорочные 677 A-NPM
εἰς в 1519 PREP
ἡμέραν день 2250 N-ASF
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
11
πεπληρωμένοι исполнившиеся 4137 V-RPP-NPM
καρπὸν плодом 2590 N-ASM
δικαιοσύνης праведности 1343 N-GSF
τὸν  3588 T-ASM
διὰ через 1223 PREP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
δόξαν славу 1391 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἔπαινον похвалу 1868 N-ASM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
12
Γινώσκειν Знать 1097 V-PAN
δὲ же 1161 CONJ
ὑμᾶς [дать] вам 5209 P-2AP
βούλομαι, хочу, 1014 V-PNI-1S
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
ὅτι что 3754 CONJ
τὰ которое 3588 T-NPN
κατ᾽ по 2596 PREP
ἐμὲ мне 1691 P-1AS
μᾶλλον более 3123 ADV
εἰς в 1519 PREP
προκοπὴν продвижение 4297 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSN
εὐαγγελίου благовестия 2098 N-GSN
ἐλήλυθεν, пришло, 2064 V-2RAI-3S
13
ὥστε так что 5620 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
δεσμούς узы 1199 N-APM
μου мои 3450 P-1GS
φανεροὺς явные 5318 A-APM
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
γενέσθαι сделались 1096 V-2ADN
ἐν во 1722 PREP
ὅλῳ всей 3650 A-DSN
τῷ  3588 T-DSN
πραιτωρίῳ претории 4232 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
λοιποῖς остальным 3062 A-DPM
πάσιν, всем, 3956 A-DPM
14
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
πλείονας более многочисленные 4119 A-APM-C
τῶν  3588 T-GPM
ἀδελφῶν [из] братьев 80 N-GPM
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ Господе 2962 N-DSM
πεποιθότας убеждённые 3982 V-2RAP-APM
τοῖς  3588 T-DPM
δεσμοῖς [из-за] уз 1199 N-DPM
μου моих 3450 P-1GS
περισσοτέρως чрезвычайнее 4056 ADV-C
τολμᾶν осмеливаться 5111 V-PAN
ἀφόβως бесстрашно 870 ADV
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
λαλεῖν. произносить. 2980 V-PAN
15
Τινὲς Некоторые 5100 X-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
καὶ и 2532 CONJ
διὰ из-за 1223 PREP
φθόνον зависти 5355 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἔριν, спора, 2054 N-ASF
τινὲς некоторые 5100 X-NPM
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
δι᾽ через 1223 PREP
εὐδοκίαν благое намерение 2107 N-ASF
τὸν  3588 T-ASM
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
κηρύσσουσιν· проповедывают; 2784 V-PAI-3P
16
οἱ одни 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
ἐξ из 1537 PREP
ἀγάπης, любви, 26 N-GSF
εἰδότες знающие 1492 V-RAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
εἰς для 1519 PREP
ἀπολογίαν защиты 627 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSN
εὐαγγελίου благовестия 2098 N-GSN
κεῖμαι, нахожусь, 2749 V-PNI-1S
17
οἱ другие 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐξ из 1537 PREP
ἐριθείας соперничества 2052 N-GSF
τὸν  3588 T-ASM
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
καταγγέλλουσιν, возвещают, 2605 V-PAI-3P
οὐχ не 3756 PRT-N
ἁγνῶς, чисто, 55 ADV
οἰόμενοι думающие 3633 V-PNP-NPM
θλῖψιν угнетение 2347 N-ASF
ἐγείρειν поднять 1453 V-PAN
τοῖς  3588 T-DPM
δεσμοῖς узам 1199 N-DPM
μου. моим. 3450 P-1GS
18
τί Что 5100 I-NSN
γάρ; ведь? 1063 CONJ
πλὴν Однако 4133 ADV
ὅτι что 3754 CONJ
παντὶ всяким 3956 A-DSM
τρόπῳ, способом, 5158 N-DSM
εἴτε и если 1535 CONJ
προφάσει для вида 4392 N-DSF
εἴτε и если 1535 CONJ
ἀληθείᾳ, [по] истине, 225 N-DSF
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
καταγγέλλεται, возвещается, 2605 V-PPI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τούτῳ этом 5129 D-DSN
χαίρω· радуюсь; 5463 V-PAI-1S
ἀλλὰ но 235 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
χαρήσομαι, буду радоваться, 5463 V-2FOI-1S
19
οἶδα знаю 1492 V-RAI-1S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
τοῦτό это 5124 D-NSN
μοι мне 3427 P-1DS
ἀποβήσεται выйдет 576 V-FDI-3S
εἰς на 1519 PREP
σωτηρίαν спасение 4991 N-ASF
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
δεήσεως моление 1162 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιχορηγίας поддержку 2024 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSN
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
20
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἀποκαραδοκίαν упованию 603 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐλπίδα надежде 1680 N-ASF
μου моей 3450 P-1GS
ὅτι что 3754 CONJ
ἐν в 1722 PREP
οὐδενὶ ничём 3762 A-DSN-N
αἰσχυνθήσομαι, буду пристыжён, 153 V-FPI-1S
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἐν во 1722 PREP
πάσῃ всякой 3956 A-DSF
παρρησίᾳ открытости 3954 N-DSF
ὡς как 5613 ADV
πάντοτε всегда 3842 ADV
καὶ и 2532 CONJ
νῦν ныне 3568 ADV
μεγαλυνθήσεται будет возвеличен 3170 V-FPI-3S
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
σώματί теле 4983 N-DSN
μου, моём, 3450 P-1GS
εἴτε и если 1535 CONJ
διὰ через 1223 PREP
ζωῆς жизнь 2222 N-GSF
εἴτε и если 1535 CONJ
διὰ через 1223 PREP
θανάτου. смерть. 2288 N-GSM
21
ἐμοὶ Мне 1698 P-1DS
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ζῆν жить 2198 V-PAN
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ἀποθανεῖν умереть 599 V-2AAN
κέρδος. прибыль. 2771 N-NSN
22
εἰ Если 1487 COND
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ζῆν жить 2198 V-PAN
ἐν в 1722 PREP
σαρκί, плоти, 4561 N-DSF
τοῦτό это 5124 D-NSN
μοι мне 3427 P-1DS
καρπὸς плод 2590 N-NSM
ἔργου· работы; 2041 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
τί что 5100 I-ASN
αἱρήσομαι выберу 138 V-FMI-1S
οὐ не 3739 PRT-N
γνωρίζω. знаю. 1107 V-PAI-1S
23
συνέχομαι Охватываюсь 4912 V-PPI-1S
δὲ же 1161 CONJ
ἐκ с 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPN
δύο, двух [сторон], 1417 A-NUI
τὴν  3588 T-ASF
ἐπιθυμίαν желание 1939 N-ASF
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
εἰς чтобы 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἀναλῦσαι развязаться 360 V-AAN
καὶ и 2532 CONJ
σὺν с 4862 PREP
Χριστῷ Христом 5547 N-DSM
εἶναι, быть, 1510 V-PAN
πολλῷ многим 4183 A-DSN
[γὰρ] ведь 1063 CONJ
μᾶλλον более 3123 ADV
κρεῖσσον· лучше; 2908 A-NSN-C
24
τὸ  3588 T-NSN
δὲ же 1161 CONJ
ἐπιμένειν оставаться 1961 V-PAN
[ἐν] в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
σαρκὶ плоти 4561 N-DSF
ἀναγκαιότερον необходимее 316 A-NSN-C
δι᾽ из-за 1223 PREP
ὑμᾶς. вас. 5209 P-2AP
25
καὶ И 2532 CONJ
τοῦτο [в] этом 5124 D-ASN
πεποιθὼς убеждённый 3982 V-2RAP-NSM
οἶδα знаю 1492 V-RAI-1S
ὅτι что 3754 CONJ
μενῶ останусь 3306 V-FAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
παραμενῶ останусь у 3887 V-FAI-1S
πᾶσιν всех 3956 A-DPM
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
εἰς на 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
προκοπὴν продвижение 4297 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
χαρὰν радость 5479 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως, веры, 4102 N-GSF
26
ἵνα чтобы 2443 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
καύχημα гордость 2745 N-NSN
ὑμῶν ваша 5216 P-2GP
περισσεύῃ изобиловала 4052 V-PAS-3S
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
Ἰησοῦ Иисусе 2424 N-DSM
ἐν во 1722 PREP
ἐμοὶ мне 1698 P-1DS
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἐμῆς моё 1699 S-1SGSF
παρουσίας присутствие 3952 N-GSF
πάλιν опять 3825 ADV
πρὸς у 4314 PREP
ὑμᾶς. вас. 5209 P-2AP
27
Μόνον Только 3440 ADV
ἀξίως достойно 516 ADV
τοῦ  3588 T-GSN
εὐαγγελίου благовестия 2098 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
πολιτεύεσθε, будьте граждане, 4176 V-PNM-2P
ἵνα чтобы 2443 CONJ
εἴτε и если 1535 CONJ
ἐλθὼν пришедший 2064 V-2AAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
εἴτε и если 1535 CONJ
ἀπὼν отсутствующий 548 V-PAP-NSM
ἀκούω я услышал 191 V-PAS-1S
τὰ  3588 T-APN
περὶ о 4012 PREP
ὑμῶν, вас, 5216 P-2GP
ὅτι что 3754 CONJ
στήκετε стои́те 4739 V-PAI-2P
ἐν в 1722 PREP
ἑνὶ одном 1762 A-DSN
πνεύματι, духе, 4151 N-DSN
μιᾷ одной 1520 A-DSF
ψυχῇ душой 5590 N-DSF
συναθλοῦντες состязающиеся 4866 V-PAP-NPM
τῇ  3588 T-DSF
πίστει вере 4102 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSN
εὐαγγελίου, благовестия, 2098 N-GSN
28
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
πτυρόμενοι пугаемые 4426 V-PPP-NPM
ἐν в 1722 PREP
μηδενὶ ничём 3367 A-DSN-N
ὑπὸ от 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀντικειμένων, противостоящих, 480 V-PNP-GPM
ἥτις то, которое 3748 R-NSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
αὐτοῖς [для] них 846 P-DPM
ἔνδειξις показатель 1732 N-NSF
ἀπωλείας, гибели, 684 N-GSF
ὑμῶν вам 5216 P-2GP
δὲ же 1161 CONJ
σωτηρίας, спасения, 4991 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τοῦτο это 5124 D-NSN
ἀπὸ от 575 PREP
θεοῦ· Бога; 2316 N-GSM
29
ὅτι потому что 3754 CONJ
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἐχαρίσθη было даровано 5483 V-API-3S
τὸ  3588 T-NSN
ὑπὲρ через 5228 PREP
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
οὐ не 3739 PRT-N
μόνον только 3440 ADV
τὸ  3588 T-NSN
εἰς в 1519 PREP
αὐτὸν Него 846 P-ASM
πιστεύειν верить 4100 V-PAN
ἀλλὰ но 235 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
ὑπὲρ за 5228 PREP
αὐτοῦ Него 846 P-GSM
πάσχειν, претерпевать [страдания], 3958 V-PAN
30
τὸν  3588 T-ASM
αὐτὸν ту же 846 P-ASM
ἀγῶνα борьбу 73 N-ASM
ἔχοντες имеющие 2192 V-PAP-NPM
οἷον каковую 3634 K-ASM
εἴδετε вы увидели 1492 V-2AAI-2P
ἐν во 1722 PREP
ἐμοὶ мне 1698 P-1DS
καὶ и 2532 CONJ
νῦν ныне 3568 ADV
ἀκούετε слышите 191 V-PAI-2P
ἐν во 1722 PREP
ἐμοί. мне. 1698 P-1DS
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Филиппийцам апостола Павла, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

Филиппийцам 1 глава в переводах:
Филиппийцам 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.