Библия » Подстрочник Винокурова

Послание к Филиппийцам 3 глава

1
Τὸ  3588 T-ASN
λοιπόν, [В] остальном, 3063 A-ASN
ἀδελφοί братья 80 N-VPM
μου, мои, 3450 P-1GS
χαίρετε радуйтесь 5463 V-PAM-2P
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ. Господе. 2962 N-DSM
τὰ  3588 T-APN
αὐτὰ Это же 846 P-APN
γράφειν писать 1125 V-PAN
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἐμοὶ мне 1698 P-1DS
μὲν ведь 3303 PRT
οὐκ не 3756 PRT-N
ὀκνηρόν, лениво, 3636 A-NSN
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
δὲ же 1161 CONJ
ἀσφαλές. охранно. 804 A-NSN
2
Βλέπετε Будьте осмотрительны 991 V-PAM-2P
τοὺς  3588 T-APM
κύνας, [относительно] собак, 2965 N-APM
βλέπετε будьте осмотрительны 991 V-PAM-2P
τοὺς  3588 T-APM
κακοὺς [относительно] плохих 2556 A-APM
ἐργάτας, работников, 2040 N-APM
βλέπετε будьте осмотрительны 991 V-PAM-2P
τὴν  3588 T-ASF
κατατομήν. [относительно] разрезания. 2699 N-ASF
3
ἡμεῖς Мы 2249 P-1NP
γάρ ведь 1063 CONJ
ἐσμεν есть 1510 V-PAI-1P
 1510 T-NSF
περιτομή, обрезание, 4061 N-NSF
οἱ которые 3588 T-NPM
πνεύματι Духу 4151 N-DSN
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
λατρεύοντες служащие 3000 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
καυχώμενοι хвастающиеся 2744 V-PNP-NPM
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
Ἰησοῦ Иисусе 2424 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐν в 1722 PREP
σαρκὶ плоти 4561 N-DSF
πεποιθότες, убеждённые, 3982 V-2RAP-NPM
4
καίπερ хотя 2539 CONJ
ἐγὼ я 1473 P-1NS
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
πεποίθησιν убеждённость 4006 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
σαρκί. плоти. 4561 N-DSF
εἴ Если 1536 COND
τις кто 1536 X-NSM
δοκεῖ кажется 1380 V-PAI-3S
ἄλλος другой 243 A-NSM
πεποιθέναι быть убеждённым 3982 V-2RAN
ἐν в 1722 PREP
σαρκί, плоти, 4561 N-DSF
ἐγὼ я 1473 P-1NS
μᾶλλον· более; 3123 ADV
5
περιτομῇ [по] обрезании 4061 N-DSF
ὀκταήμερος, восьмидневном, 3637 A-NSM
ἐκ из 1537 PREP
γένους рода 1085 N-GSN
Ἰσραήλ, Израиля, 2474 N-PRI
φυλῆς племени 5443 N-GSF
Βενιαμίν, Вениамина, 958 N-PRI
Ἑβραῖος Еврей 1445 A-NSM
ἐξ из 1537 PREP
Ἑβραίων, Евреев, 1445 A-GPM
κατὰ по 2596 PREP
νόμον Закону 3551 N-ASM
Φαρισαῖος, Фарисей, 5330 N-NSM
6
κατὰ по 2596 PREP
ζῆλος ревности 2205 N-ASN
διώκων преследующий 1377 V-PAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν, Церковь, 1577 N-ASF
κατὰ по 2596 PREP
δικαιοσύνην праведности 1343 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἐν в 1722 PREP
νόμῳ Законе 3551 N-DSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
ἄμεμπτος. безупречный. 273 A-NSM
7
[ἀλλὰ] Но 235 CONJ
ἅτινα то, которое 3748 R-NPN
ἦν было 3739 V-IXI-3S
μοι мне 3427 P-1DS
κέρδη, прибыль, 2771 N-NPN
ταῦτα это 5023 D-APN
ἥγημαι я счёл 2233 V-RNI-1S
διὰ через 1223 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
ζημίαν. убыток. 2209 N-ASF
8
ἀλλὰ Но 235 CONJ
μενοῦνγε конечно 3304 PRT
καὶ и 2532 CONJ
ἡγοῦμαι считаю 2233 V-PNI-1S
πάντα всё 3956 A-APN
ζημίαν убыток 2209 N-ASF
εἶναι быть 1510 V-PAN
διὰ из-за 1223 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὑπερέχον преимущества 5242 V-PAP-ASN
τῆς  3588 T-GSF
γνώσεως знания 1108 N-GSF
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
μου, моего, 3450 P-1GS
δι᾽ через 1223 PREP
ὃν Которого 3739 R-ASM
τὰ  3588 T-APN
πάντα [во] всём 3956 A-APN
ἐζημιώθην, я потерпел убыток, 2210 V-API-1S
καὶ и 2532 CONJ
ἡγοῦμαι считаю 2233 V-PNI-1S
σκύβαλα отбросами 4657 N-APN
ἵνα чтобы 2443 CONJ
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
κερδήσω я получил как прибыль 2770 V-AAS-1S
9
καὶ и 2532 CONJ
εὑρεθῶ я был найден 2147 V-APS-1S
ἐν в 1722 PREP
αὐτῷ, Нём, 846 P-DSM
μὴ не 3361 PRT-N
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
ἐμὴν моей 1699 S-1SASF
δικαιοσύνην праведности 1343 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἐκ из 1537 PREP
νόμου Закона 3551 N-GSM
ἀλλὰ но 235 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
διὰ через 1223 PREP
πίστεως веру 4102 N-GSF
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
τὴν  3588 T-ASF
ἐκ от 1537 PREP
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
δικαιοσύνην праведность 1343 N-ASF
ἐπὶ по 1909 PREP
τῇ  3588 T-DSF
πίστει, вере, 4102 N-DSF
10
τοῦ  3588 T-GSN
γνῶναι [чтобы] познать 1097 V-2AAN
αὐτὸν Его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
δύναμιν силу 1411 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
ἀναστάσεως воскресения 386 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
[τὴν]  3588 T-ASF
κοινωνίαν общность 2842 N-ASF
[τῶν]  3588 T-GPN
παθημάτων страданий 3804 N-GPN
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
συμμορφιζόμενος сообразующийся 4833 V-PPP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
θανάτῳ [со] смертью 2288 N-DSM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
11
εἴ если 1487 COND
πως как 4459 ADV-I
καταντήσω достигну 2658 V-AAS-1S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἐξανάστασιν воскресение 1815 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν. мёртвых. 3498 A-GPM
12
Οὐχ Не 3756 PRT-N
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἤδη уже́ 2235 ADV
ἔλαβον я взял 2983 V-2AAI-1S
или 1510 PRT
ἤδη уже́ 2235 ADV
τετελείωμαι, я завершён, 5048 V-RPI-1S
διώκω гонюсь 1377 V-PAI-1S
δὲ же 1161 CONJ
εἰ если 1499 COND
καὶ и 1499 CONJ
καταλάβω, обойму, 2638 V-2AAS-1S
ἐφ᾽ при 1909 PREP
котором 3739 R-DSN
καὶ и 2532 CONJ
κατελήμφθην я был объят 2638 V-API-1S
ὑπὸ  5259 PREP
Χριστοῦ Христом 5547 N-GSM
[Ἰησοῦ]. Иисусом. 2424 N-GSM
13
ἀδελφοί, Братья, 80 N-VPM
ἐγὼ я 1473 P-1NS
ἐμαυτὸν меня самого 1683 F-1ASM
οὐ не 3739 PRT-N
λογίζομαι считаю 3049 V-PNI-1S
κατειληφέναι· объявшим; 2638 V-2RAN
ἓν одно 1722 A-NSN
δέ, же, 1161 CONJ
τὰ которое 3588 T-APN
μὲν ведь 3303 PRT
ὀπίσω сзади 3694 ADV
ἐπιλανθανόμενος забывающий 1950 V-PNP-NSM
τοῖς [к] которому 3588 T-DPN
δὲ же 1161 CONJ
ἔμπροσθεν впереди 1715 ADV
ἐπεκτεινόμενος, вытягивающийся, 1901 V-PNP-NSM
14
κατὰ к 2596 PREP
σκοπὸν цели 4649 N-ASM
διώκω гонюсь 1377 V-PAI-1S
εἰς для 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
βραβεῖον награды 1017 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
ἄνω наверху 507 ADV
κλήσεως призыва 2821 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
Ἰησοῦ. Иисусе. 2424 N-DSM
15
Ὅσοι Сколькие 3745 K-NPM
οὖν итак 3767 CONJ
τέλειοι, совершенны, 5046 A-NPM
τοῦτο это 5124 D-ASN
φρονῶμεν· давайте будем думать; 5426 V-PAS-1P
καὶ и 2532 CONJ
εἴ если 1536 COND
τι что 1536 X-ASN
ἑτέρως по-другому 2088 ADV
φρονεῖτε, думаете, 5426 V-PAI-2P
καὶ и 2532 CONJ
τοῦτο это 5124 D-ASN
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἀποκαλύψει· откроет; 602 V-FAI-3S
16
πλὴν однако 4133 ADV
εἰς в 1519 PREP
которое 3588 R-ASN
ἐφθάσαμεν, мы успели, 5348 V-AAI-1P
τῷ  3588 T-DSM
αὐτῷ [по] нему 846 P-DSM
στοιχεῖν. поступать. 4748 V-PAN
17
Συμμιμηταί Соподражатели 4831 N-NPM
μου мои 3450 P-1GS
γίνεσθε, делайтесь, 1096 V-PNM-2P
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
καὶ и 2532 CONJ
σκοπεῖτε рассматривайте 4648 V-PAM-2P
τοὺς  3588 T-APM
οὕτω так 3778 ADV
περιπατοῦντας ходящих 4043 V-PAP-APM
καθὼς как 2531 ADV
ἔχετε имеете 2192 V-PAI-2P
τύπον [в] образец 5179 N-ASM
ἡμᾶς. нас. 2248 P-1AP
18
πολλοὶ Многие 4183 A-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
περιπατοῦσιν ходят 4043 V-PAI-3P
οὓς [о] которых 3775 R-APM
πολλάκις часто 4178 ADV
ἔλεγον говорили 3004 V-IAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
νῦν ныне 3568 ADV
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
κλαίων плачущий 2799 V-PAP-NSM
λέγω, говорю, 3004 V-PAI-1S
τοὺς  3588 T-APM
ἐχθροὺς [о] врагах 2190 A-APM
τοῦ  3588 T-GSM
σταυροῦ креста 4716 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
19
ὧν которых 3739 R-GPM
τὸ  3588 T-NSN
τέλος конец 5056 N-NSN
ἀπώλεια, гибель, 684 N-NSF
ὧν которых 3739 R-GPM
 3588 T-NSM
θεὸς бог 2316 N-NSM
 1510 T-NSF
κοιλία утроба 2836 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
δόξα слава 1391 N-NSF
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
αἰσχύνῃ позоре 152 N-DSF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
οἱ  3588 T-NPM
τὰ  3588 T-APN
ἐπίγεια [о] земном 1919 A-APN
φρονοῦντες. думающие. 5426 V-PAP-NPM
20
ἡμῶν Наше 2257 P-1GP
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πολίτευμα гражданство 4175 N-NSN
ἐν в 1722 PREP
οὐρανοῖς небесах 3772 N-DPM
ὑπάρχει, пребывает, 5225 V-PAI-3S
ἐξ из 1537 PREP
οὗ которых 3739 R-GSM
καὶ и 2532 CONJ
σωτῆρα Спасителя 4990 N-ASM
ἀπεκδεχόμεθα ожидаем 553 V-PNI-1P
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
Χριστόν, Христа, 5547 N-ASM
21
ὃς который 3739 R-NSM
μετασχηματίσει видоизменит 3345 V-FAI-3S
τὸ  3588 T-ASN
σῶμα тело 4983 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
ταπεινώσεως низости 5014 N-GSF
ἡμῶν наше 2257 P-1GP
σύμμορφον [на] сообразное 4832 A-ASN
τῷ  3588 T-DSN
σώματι телу 4983 N-DSN
τῆς  3588 T-GSF
δόξης славы 1391 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἐνέργειαν действию 1753 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSN
δύνασθαι возможности 1410 V-PNN
αὐτὸν Его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ὑποτάξαι подчинить 5293 V-AAN
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
τὰ  3588 T-APN
πάντα. всё. 3956 A-APN
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Филиппийцам апостола Павла, 3 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.