Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Титу 1 Послание к Титу 1 глава

1
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
δοῦλος раб 1401 N-NSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
ἀπόστολος апостол 652 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
κατὰ по 2596 PREP
πίστιν вере 4102 N-ASF
ἐκλεκτῶν выбранных 1588 A-GPM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπίγνωσιν познанию 1922 N-ASF
ἀληθείας истины 225 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
κατ᾽ по 2596 PREP
εὐσέβειαν благочестию 2150 N-ASF
2
ἐπ᾽ в 1909 PREP
ἐλπίδι надежде 1680 N-DSF
ζωῆς жизни 2222 N-GSF
αἰωνίου, вечной, 166 A-GSF
ἣν которую 3739 R-ASF
ἐπηγγείλατο пообещал 1861 V-ADI-3S
 3588 T-NSM
ἀψευδὴς нелживый 893 A-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
πρὸ прежде 4253 PREP
χρόνων времён 5550 N-GPM
αἰωνίων, вечных, 166 A-GPM
3
ἐφανέρωσεν явил 5319 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
καιροῖς [в] сроки 2540 N-DPM
ἰδίοις собственные 2398 A-DPM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐν в 1722 PREP
κηρύγματι возвещении 2782 N-DSN
которого 3588 R-ASN
ἐπιστεύθην был сделан поверенный 4100 V-API-1S
ἐγὼ я 1473 P-1NS
κατ᾽ по 2596 PREP
ἐπιταγὴν повелению 2003 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
σωτῆρος Спасителя 4990 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
4
Τίτῳ Титу 5103 N-DSM
γνησίῳ законному 1103 A-DSN
τέκνῳ ребёнку 5043 N-DSN
κατὰ по 2596 PREP
κοινὴν общей 2839 A-ASF
πίστιν· вере; 4102 N-ASF
χάρις благодать 5485 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
ἀπὸ от 575 PREP
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
σωτῆρος Спасителя 4990 N-GSM
ἡμῶν. нашего. 2257 P-1GP
5
Τούτου Этого 5127 D-GSN
χάριν ради 5485 ADV
ἀπέλιπόν я оставил 620 V-AAI-1S
σε тебя 4571 P-2AS
ἐν в 1722 PREP
Κρήτῃ, Крите, 2914 N-DSF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
τὰ  3588 T-APN
λείποντα остающееся 3007 V-PAP-APN
ἐπιδιορθώσῃ ты выпрямил 1930 V-AMS-2S
καὶ и 2532 CONJ
καταστήσῃς поставил 2525 V-AAS-2S
κατὰ по 2596 PREP
πόλιν городу 4172 N-ASF
πρεσβυτέρους, пресвитеров, 4245 A-APM-C
ὡς как 5613 ADV
ἐγώ я 1473 P-1NS
σοι тебе 4671 P-2DS
διεταξάμην, дал распоряжения, 1299 V-AMI-1S
6
εἴ если 1487 COND
τίς кто 5100 X-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἀνέγκλητος, безупречен, 410 A-NSM
μιᾶς одной 1520 A-GSF
γυναικὸς жены 1135 N-GSF
ἀνήρ, муж, 435 N-NSM
τέκνα детей 5043 N-APN
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
πιστά, верных, 4103 A-APN
μὴ не 3361 PRT-N
ἐν в 1722 PREP
κατηγορίᾳ обвинении 2724 N-DSF
ἀσωτίας беспутства 810 N-GSF
или 1510 PRT
ἀνυπότακτα. непослушных. 506 A-APN
7
δεῖ Надлежит 1163 V-PAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
ἐπίσκοπον блюстителю 1985 N-ASM
ἀνέγκλητον безупречному 410 A-ASM
εἶναι быть 1510 V-PAN
ὡς как 5613 ADV
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
οἰκονόμον, домоправителю, 3623 N-ASM
μὴ не 3361 PRT-N
αὐθάδη, самодовольным, 829 A-ASM
μὴ не 3361 PRT-N
ὀργίλον, гневливым, 3711 A-ASM
μὴ не 3361 PRT-N
πάροινον, приверженным вину, 3943 A-ASM
μὴ не 3361 PRT-N
πλήκτην, драчуном, 4131 N-ASM
μὴ не 3361 PRT-N
αἰσχροκερδῆ, постыдно корыстным, 146 A-ASM
8
ἀλλὰ но 235 CONJ
φιλόξενον, гостеприимным, 5382 A-ASM
φιλάγαθον, добролюбивым, 5358 A-ASM
σώφρονα, благоразумным, 4998 A-ASM
δίκαιον, справедливым, 1342 A-ASM
ὅσιον, благочестивым, 3741 A-ASM
ἐγκρατῆ, воздержанным, 1468 A-ASM
9
ἀντεχόμενον держащимся 472 V-PNP-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
διδαχὴν учению 1322 N-ASF
πιστοῦ верного 4103 A-GSM
λόγου, сло́ва, 3056 N-GSM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
δυνατὸς сильный 1415 A-NSM
был 1510 V-PAS-3S
καὶ и 2532 CONJ
παρακαλεῖν увещевать 3870 V-PAN
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
διδασκαλίᾳ учении 1319 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ὑγιαινούσῃ здравствующем 5198 V-PAP-DSF
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἀντιλέγοντας говорящих против 483 V-PAP-APM
ἐλέγχειν. обличать. 1651 V-PAN
10
Εἰσὶν Есть 1510 V-PAI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
[καὶ] и 2532 CONJ
ἀνυπότακτοι, непослушные, 506 A-NPM
ματαιολόγοι пустословные 3151 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
φρεναπάται, обманщики, 5423 N-NPM
μάλιστα наиболее 3122 ADV
οἱ которые 3588 T-NPM
ἐκ из 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
περιτομῆς, обрезания, 4061 N-GSF
11
οὓς которым 3775 R-APM
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
ἐπιστομίζειν, зажимать рот, 1993 V-PAN
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ὅλους целые 3650 A-APM
οἴκους дома́ 3624 N-APM
ἀνατρέπουσιν переворачивают 396 V-PAI-3P
διδάσκοντες учащие 1321 V-PAP-NPM
чему 3739 R-APN
μὴ не 3361 PRT-N
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
αἰσχροῦ постыдной 150 A-GSN
κέρδους корысти 2771 N-GSN
χάριν. ради. 5485 ADV
12
εἶπέν Сказал 2036 V-2AAI-3S
τις некто 5100 X-NSM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν, них, 846 P-GPM
ἴδιος собственный 2398 A-NSM
αὐτῶν их 846 P-GPM
προφήτης, пророк, 4396 N-NSM
Κρῆτες Критяне 2912 N-NPM
ἀεὶ всегда 104 ADV
ψεῦσται, лжецы, 5583 N-NPM
κακὰ злые 2556 A-NPN
θηρία, звери, 2342 N-NPN
γαστέρες животы 1064 N-NPF
ἀργαί. бездельные. 692 A-NPF
13
 1510 T-NSF
μαρτυρία Свидетельство 3141 N-NSF
αὕτη это 846 D-NSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
ἀληθής. истинно. 227 A-NSF
δι᾽ Через 1223 PREP
ἣν эту 3739 R-ASF
αἰτίαν причину 156 N-ASF
ἔλεγχε обличай 1651 V-PAM-2S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἀποτόμως, резко, 664 ADV
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ὑγιαίνωσιν они здравствовали 5198 V-PAS-3P
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
πίστει, вере, 4102 N-DSF
14
μὴ не 3361 PRT-N
προσέχοντες занимающиеся 4337 V-PAP-NPM
Ἰουδαϊκοῖς Иудейскими 2451 A-DPM
μύθοις мифами 3454 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐντολαῖς заповедями 1785 N-DPF
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
ἀποστρεφομένων отворачивающихся 654 V-PMP-GPM
τὴν  3588 T-ASF
ἀλήθειαν. [от] истины. 225 N-ASF
15
πάντα Всё 3956 A-NPN
καθαρὰ чисто 2513 A-NPN
τοῖς  3588 T-DPM
καθαροῖς· [для] чистых; 2513 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
δὲ же 1161 CONJ
μεμιαμμένοις запачканным 3392 V-RPP-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπίστοις неверным 571 A-DPM
οὐδὲν ничто 3762 A-NSN-N
καθαρόν, чистое, 2513 A-NSN
ἀλλὰ но 235 CONJ
μεμίανται запачканы 3392 V-RPI-3S
αὐτῶν их 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
νοῦς ум 3563 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
συνείδησις. совесть. 4893 N-NSF
16
θεὸν Бога 2316 N-ASM
ὁμολογοῦσιν признают 3670 V-PAI-3P
εἰδέναι, [что] знают, 1492 V-RAN
τοῖς  3588 T-DPN
δὲ же 1161 CONJ
ἔργοις делами 2041 N-DPN
ἀρνοῦνται, отрицают, 720 V-PNI-3P
βδελυκτοὶ мерзкие 947 A-NPM
ὄντες сущие 1510 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπειθεῖς непокорные 545 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
πρὸς ко 4314 PREP
πᾶν всякому 3956 A-ASN
ἔργον делу 2041 N-ASN
ἀγαθὸν доброму 18 A-ASN
ἀδόκιμοι. непригодные. 96 A-NPM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Титу апостола Павла, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Титу 1 глава в переводах:
Титу 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.