1
Καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
λόγος слово 3056 N-NSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
πρὸς к 4314 PREP
Ιωναν Ионе 2494 N-ASM
τὸν [который сын] 3588 T-ASM
τοῦ   3588 T-GSM
Ἀμαθι Амафия   N-ASM
λέγων говоря: 3004 V-PAP-NSM
2
Ἀνάστηθι Встань 450 V-2AAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
πορεύθητι отправься 4198 V-AOM-2S
εἰς в 1519 PREP
Νινευη Ниневию 3535 N-ASF
τὴν   3588 T-ASF
πόλιν город 4172 N-ASF
τὴν   3588 T-ASF
μεγάλην большой 3173 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
κήρυξον возгласи 2784 V-AAM-2S
ἐν в 1722 PREP
αὐτῇ, ней, 846 P-DSF
ὅτι что 3754 CONJ
ἀνέβη взошёл 305 V-2AAI-3S
  1510 T-NSF
κραυγὴ крик 2906 N-NSF
τῆς   3588 T-GSF
κακίας злобы 2549 N-GSF
αὐτῆς её 846 P-GSF
πρός ко 4314 PREP
με. Мне. 3165 P-1AS
3
καὶ И 2532 CONJ
ἀνέστη встал 450 V-2AAI-3S
Ιωνας Иона 2495 N-NSM
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
φυγεῖν сбежать 5343 V-2AAN
εἰς в 1519 PREP
Θαρσις Фарсис    
ἐκ от 1537 PREP
προσώπου лица́ 4383 N-GSN
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
κατέβη он сошёл 2597 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
Ιοππην Иоппу 2445 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
εὗρεν нашёл 2147 V-2AAI-3S
πλοῖον корабль 4143 N-ASN
βαδίζον идущий   V-PAP-ASN
εἰς в 1519 PREP
Θαρσις Фарсис    
καὶ и 2532 CONJ
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
τὸ   3588 T-ASN
ναῦλον плату   N-NASN
αὐτοῦ его 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐνέβη взошёл 1684 V-2AAI-3S
εἰς на 1519 PREP
αὐτὸ него 846 D-ASN
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
πλεῦσαι плыть 4126 V-AAN
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτῶν ними 846 D-GPM
εἰς в 1519 PREP
Θαρσις Фарсис    
ἐκ от 1537 PREP
προσώπου лица́ 4383 N-GSN
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
4
καὶ А 2532 CONJ
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐξήγειρεν возбудил 1825 V-IAI-3S
πνεῦμα ветер 4151 N-ASN
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
θάλασσαν, море, 2281 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐγένετο сделалась 1096 V-2ADI-3S
κλύδων буря 2830 N-NSM
μέγας великая 3173 A-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ   3588 T-DSF
θαλάσσῃ, море, 2281 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
τὸ   3588 T-NSN
πλοῖον корабль 4143 N-NSN
ἐκινδύνευεν готовился 2793 V-IAI-3S
συντριβῆναι. разбиться. 4937 V-APN
5
καὶ и 2532 CONJ
ἐφοβήθησαν устрашились 5399 V-AOI-3P
οἱ   3588 T-NPM
ναυτικοὶ корабельщики   A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀνεβόων взывали 310 V-IAI-3P
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
πρὸς к 4314 PREP
τὸν   3588 T-ASM
θεὸν богу 2316 N-ASM
αὐτῶν их 846 D-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκβολὴν выбрасывание 1546 N-ASF
ἐποιήσαντο сделали 4160 V-AMI-3P
τῶν   3588 T-GPN
σκευῶν грузов 4632 N-GPN
τῶν [которых] 3588 T-GPN
ἐν на 1722 PREP
τῷ   3588 T-DSN
πλοίῳ корабле 4143 N-DSN
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
θάλασσαν море 2281 N-ASF
τοῦ [чтобы] 3588 T-GSN
κουφισθῆναι облегчить 2893 V-APN
ἀπ᾽ от 575 PREP
αὐτῶν· них; 846 D-GPM
Ιωνας Иона 2495 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
κατέβη сошёл 2597 V-2AAI-3S
εἰς во 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
κοίλην внутренность   A-ASF
τοῦ   3588 T-GSN
πλοίου корабля 4143 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
ἐκάθευδεν спал 2518 V-IAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἔρρεγχεν. храпел.    
6
καὶ И 2532 CONJ
προσῆλθεν подошёл 4334 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν нему 846 P-ASM
  3588 T-NSM
πρωρεὺς капитан   N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῷ ему: 846 D-DSM
Τί Что 5100 I-ASN
σὺ ты 4771 P-2NS
ῥέγχεις храпишь?   V-PAI-2S
ἀνάστα Встань 450 V-2AAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
ἐπικαλοῦ призови   V-PMPD-2S
τὸν   3588 T-ASM
θεόν Бога 2316 N-ASM
σου, твоего, 4675 P-2GS
ὅπως чтобы 3704 ADV
διασώσῃ спас 1295 V-AAS-3S
  3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
ἀπολώμεθα. погибли. 622 V-PMPS-1P
7
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
πρὸς к 4314 PREP
τὸν   3588 T-ASM
πλησίον ближнему 4139 ADV
αὐτοῦ его: 846 D-GSM
Δεῦτε Идите 1205 V-PAM-2P
βάλωμεν бросим 906 V-AAS-1P
κλήρους жребий 2819 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιγνῶμεν узнаем 1921 V-AAS-1P
τίνος кого 5100 I-GSN
ἕνεκεν ради 1752 PREP
  1510 T-NSF
κακία беда 2549 N-NSF
αὕτη эта 846 D-NSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
ἐν на 1722 PREP
ἡμῖν. нас. 2254 P-1DP
καὶ И 2532 CONJ
ἔβαλον они бросили 906 V-2AAI-3P
κλήρους, жребий, 2819 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἔπεσεν упал 4098 V-2AAI-3S
  3588 T-NSM
κλῆρος жребий 2819 N-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
Ιωναν. Иону. 2494 N-ASM
8
καὶ И 2532 CONJ
εἶπον они сказали 2036 V-AAD-2S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν нему: 846 P-ASM
Ἀπάγγειλον Сообщи 518 V-AAM-2S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
τίνος чего 5100 I-GSN
ἕνεκεν ради 1752 PREP
  1510 T-NSF
κακία беда 2549 N-NSF
αὕτη эта 846 D-NSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
ἐν на 1722 PREP
ἡμῖν. нас. 2254 P-1DP
τίς Какое 5100 I-NSM
σου твоё 4675 P-2GS
  1510 T-NSF
ἐργασία занятие 2039 N-NSF
ἐστίν есть 1510 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
πόθεν откуда 4159 ADV-I
ἔρχῃ, идёшь, 2064 V-PNI-2S
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
ποίας какой 4169 A-GSF
χώρας страны́ 5561 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
ποίου какого 4169 I-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
εἶ есть 1487 V-PAI-2S
σύ ты 4771 P-2NS
9
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν он сказал 2036 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς ним: 846 P-APM
Δοῦλος Раб 1401 N-NSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἐγώ я 1473 P-1NS
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
τὸν   3588 T-ASM
κύριον Господу 2962 N-ASM
θεὸν Богу 2316 N-ASM
τοῦ   3588 T-GSM
οὐρανοῦ неба 3772 N-GSM
ἐγὼ я 1473 P-1NS
σέβομαι, поклоняюсь, 4576 V-PMI-1S
ὃς Который 3739 R-NSM
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
τὴν   3588 T-ASF
θάλασσαν море 2281 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὴν   3588 T-ASF
ξηράν. су́шу. 3584 A-ASF
10
καὶ И 2532 CONJ
ἐφοβήθησαν устрашились 5399 V-AOI-3P
οἱ   3588 T-NPM
ἄνδρες мужчины 435 N-NPM
φόβον страхом 5401 N-ASM
μέγαν больши́м 3173 A-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εἶπαν сказали 3004 V-2AAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν нему: 846 P-ASM
Τί Что 5100 I-ASN
τοῦτο это 5124 D-ASN
ἐποίησας ты сделал 4160 V-AAI-2S
διότι потому что 1360 CONJ
ἔγνωσαν узнали 1097 V-2AAI-3P
οἱ   3588 T-NPM
ἄνδρες мужчины 435 N-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
ἐκ от 1537 PREP
προσώπου лица́ 4383 N-GSN
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἦν он был 3739 V-IAI-3S
φεύγων, бегущий, 5343 V-PAPNS
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἀπήγγειλεν он сообщил 518 V-AAI-3S
αὐτοῖς. им. 846 D-DPM
11
καὶ И 2532 CONJ
εἶπαν они сказали 3004 V-2AAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν нему: 846 P-ASM
Τί Что 5100 I-ASN
σοι тебе 4671 P-2DS
ποιήσωμεν мы сделали бы 4160 V-AAS-1P
καὶ и 2532 CONJ
κοπάσει утихло 2869 V-FAI-3S
  1510 T-NSF
θάλασσα море 2281 N-NSF
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
ὅτι потому что 3754 CONJ
  1510 T-NSF
θάλασσα море 2281 N-NSF
ἐπορεύετο шло 4198 V-INI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐξήγειρεν возбуждалось 1825 V-IAI-3S
μᾶλλον более 3123 ADV
κλύδωνα. волнением. 2830 N-ASM
12
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
Ιωνας Иона 2495 N-NSM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς ним: 846 P-APM
Ἄρατέ Возьмите 142 V-AAM-2P
με меня 3165 P-1AS
καὶ и 2532 CONJ
ἐμβάλετέ бросьте 1685 V-AAD-2P
με меня 3165 P-1AS
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
θάλασσαν, море, 2281 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
κοπάσει утихнет 2869 V-FAI-3S
  1510 T-NSF
θάλασσα море 2281 N-NSF
ἀφ᾽ от 575 PREP
ὑμῶν· вас; 5216 P-2GP
διότι потому что 1360 CONJ
ἔγνωκα узнал 1097 V-RAI-1S
ἐγὼ я 1473 P-1NS
ὅτι что 3754 CONJ
δι᾽ из-за 1223 PREP
ἐμὲ меня 1691 P-1AS
  3588 T-NSM
κλύδων волнение 2830 N-NSM
  3588 T-NSM
μέγας великое 3173 A-NSM
οὗτος это 3778 D-NSM
ἐφ᾽ относительно 1909 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἐστιν. есть. 1510 V-PAI-3S
13
καὶ И 2532 CONJ
παρεβιάζοντο налегли 3849 V-IMI-3P
οἱ   3588 T-NPM
ἄνδρες мужчины 435 N-NPM
τοῦ   3588 T-GSN
ἐπιστρέψαι [чтобы] обратить 1994 V-AAN
πρὸς к 4314 PREP
τὴν   3588 T-ASF
γῆν земле 1093 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἠδύναντο, могли, 1410 V-INI-3P-ATT
ὅτι потому что 3754 CONJ
  1510 T-NSF
θάλασσα море 2281 N-NSF
ἐπορεύετο шло 4198 V-INI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐξηγείρετο возрастало 1825 V-IMI-3S
μᾶλλον более 3123 ADV
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτούς. них. 846 P-APM
14
καὶ И 2532 CONJ
ἀνεβόησαν они воззвали 310 V-AAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
κύριον Господу 2962 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εἶπαν сказали: 3004 V-2AAI-3P
Μηδαμῶς, Никак, 3365 ADV-N
κύριε, Господи, 2962 N-VSM
μὴ не 3361 PRT-N
ἀπολώμεθα погибнем 622 V-PMPS-1P
ἕνεκεν из-за 1752 PREP
τῆς   3588 T-GSF
ψυχῆς души́ 5590 N-GSF
τοῦ   3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
τούτου, этого, 5127 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
δῷς дай 1325 V-2AAS-2S
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
αἷμα кровь 129 N-ASN
δίκαιον, праведного, 1342 A-ASN
ὅτι потому что 3754 CONJ
σύ, ты, 4771 P-2NS
κύριε, Господь, 2962 N-VSM
ὃν каким 3739 R-ASM
τρόπον образом 5158 N-ASM
ἐβούλου возжелал 1014 V-IMI-2S
πεποίηκας. делаешь. 4160 V-RAI-2S
15
καὶ И 2532 CONJ
ἔλαβον они взяли 2983 V-AAI-3P
τὸν   3588 T-ASM
Ιωναν Иону 2494 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξέβαλον выбросили 1544 V-2AAI-3P
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
θάλασσαν, море, 2281 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἔστη остановилось 2476 V-2AAI-3S
  1510 T-NSF
θάλασσα море 2281 N-NSF
ἐκ от 1537 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
σάλου волнения 4535 N-GSM
αὐτῆς. его. 846 P-GSF
16
καὶ И 2532 CONJ
ἐφοβήθησαν устрашились 5399 V-AOI-3P
οἱ   3588 T-NPM
ἄνδρες мужчины 435 N-NPM
φόβῳ страхом 5401 N-DSM
μεγάλῳ великим 3173 A-DSM
τὸν   3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἔθυσαν принесли 2380 V-AAI-3P
θυσίαν жертву 2378 N-ASF
τῷ   3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
εὔξαντο да́ли 2172 V-AMI-3P
εὐχάς. обеты. 2171 N-APF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга пророка Ионы, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Иона 1 глава в переводах:
Иона 1 глава, комментарии:
  1. Новой Женевской Библии
  2. Толкование Мэтью Генри
  3. Комментарии МакДональда
  4. Толковая Библия Лопухина
  5. Толкования Августина
  6. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.