Библия » Tischendorf 8th – 1872

ΙΟΥΔΑ 1 κεφάλαιο

1 Ἰούδας Ἰησοῦς Χριστός δοῦλος ἀδελφός δέ Ἰάκωβος ὁ ἐν θεός πατήρ ἀγαπάω καί Ἰησοῦς Χριστός τηρέω κλητός
2 ἔλεος ὑμεῖς καί εἰρήνη καί ἀγάπη πληθύνω
3 ἀγαπητός πᾶς σπουδή ποιέω γράφω ὑμεῖς περί ὁ κοινός ἡμᾶς σωτηρία ἀνάγκη ἔχω γράφω ὑμεῖς παρακαλέω ἐπαγωνίζομαι ὁ ἅπαξ παραδίδωμι ὁ ἅγιος πίστις
4 παρεισδύνω γάρ τὶς ἄνθρωπος ὁ πάλαι προγράφω εἰς οὗτος ὁ κρίμα ἀσεβής ὁ ὁ θεός ἡμᾶς χάρις μετατίθημι εἰς ἀσέλγεια καί ὁ μόνος δεσπότης καί κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ἀρνέομαι
5 ὑπομιμνήσκω δέ ὑμεῖς βούλομαι εἴδω ἅπαξ πᾶς ὅτι κύριος λαός ἐκ γῆ Αἴγυπτος σώζω ὁ δεύτερος ὁ μή πιστεύω ἀπόλλυμι
6 ἄγγελος τέ ὁ μή τηρέω ὁ ἑαυτοῦ ἀρχή ἀλλά ἀπολείπω ὁ ἴδιος οἰκητήριον εἰς κρίσις μέγας ἡμέρα δεσμόν ἀΐδιος ὑπό ζόφος τηρέω
7 ὡς Σόδομα καί Γόμοῤῥα καί ὁ περί αὐτός πόλις ὁ ὅμοιος τρόπος οὗτος ἐκπορνεύω καί ἀπέρχομαι ὀπίσω σάρξ ἕτερος πρόκειμαι δεῖγμα πῦρ αἰώνιος δίκη ὑπέχω
8 ὁμοίως μέντοι καί οὗτος ἐνυπνιάζομαι σάρξ μέν μιαίνω κυριότης δέ ἀθετέω δόξα δέ βλασφημέω
9 ὁ δέ Μιχαήλ ὁ ἀρχάγγελος ὅτε ὁ διάβολος διακρίνω διαλέγομαι περί ὁ Μωσεύς σῶμα οὐ τολμάω κρίσις ἐπιφέρω βλασφημία ἀλλά λέγω ἐπιτιμάω σύ κύριος
10 οὗτος δέ ὅσος μέν οὐ εἴδω βλασφημέω ὅσος δέ φυσικῶς ὡς ὁ ἄλογος ζῶον ἐπίσταμαι ἐν οὗτος φθείρω
11 οὐαί αὐτός ὅτι ὁ ὁδός ὁ Κάϊν πορεύομαι καί ὁ πλάνη ὁ Βαλαάμ μισθός ἐκχέω καί ὁ ἀντιλογία ὁ Κορέ ἀπόλλυμι
12 οὗτος εἰμί ὁ ἐν ὁ ἀγάπη ὑμεῖς σπιλάς συνευωχέω ἀφόβως ἑαυτοῦ ποιμαίνω νεφέλη ἄνυδρος ὑπό ἄνεμος παραφέρω δένδρον φθινοπωρινός ἄκαρπος δίς ἀποθνήσκω ἐκριζόω
13 κῦμα ἄγριος θάλασσα ἐπαφρίζω ὁ ἑαυτοῦ αἰσχύνη ἀστήρ πλανήτης ὅς ὁ ζόφος ὁ σκότος εἰς αἰών τηρέω
14 προφητεύω δέ καί οὗτος ἕβδομος ἀπό Ἀδάμ Ἐνώχ λέγω ὁράω ἔρχομαι κύριος ἐν ἅγιος μυριάς αὐτός
15 ποιέω κρίσις κατά πᾶς καί ἐλέγχω πᾶς ὁ ἀσεβής αὐτός περί πᾶς ὁ ἔργον ἀσέβεια αὐτός ὅς ἀσεβέω καί περί πᾶς ὁ σκληρός λόγος ὅς λαλέω κατά αὐτός ἁμαρτωλός ἀσεβής
16 οὗτος εἰμί γογγυστής μεμψίμοιρος κατά ὁ ἐπιθυμία αὐτός πορεύομαι καί ὁ στόμα αὐτός λαλέω ὑπέρογκος θαυμάζω πρόσωπον ὠφέλεια χάριν
17 ὑμεῖς δέ ἀγαπητός μνάομαι ὁ ῥῆμα ὁ προερέω ὑπό ὁ ἀπόστολος ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός
18 ὅτι λέγω ὑμεῖς ἐπί ἔσχατος ὁ χρόνος εἰμί ἐμπαίκτης κατά ὁ ἑαυτοῦ ἐπιθυμία πορεύομαι ὁ ἀσέβεια
19 οὗτος εἰμί ὁ ἀποδιορίζω ψυχικός πνεῦμα μή ἔχω
20 ὑμεῖς δέ ἀγαπητός ἐποικοδομέω ἑαυτοῦ ὁ ἅγιος ὑμεῖς πίστις ἐν πνεῦμα ἅγιος προσεύχομαι
21 ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπη θεός τηρέω προσδέχομαι ὁ ἔλεος ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός εἰς ζωή αἰώνιος
22 καί ὅς μέν ἐλέγχω διακρίνω
23 ὅς δέ σώζω ἐκ πῦρ ἁρπάζω ὅς δέ ἐλεέω ἐν φόβος μισέω καί ὁ ἀπό ὁ σάρξ σπιλόω χιτών
24 ὁ δέ δύναμαι φυλάσσω ὑμεῖς ἄπταιστος καί ἵστημι κατενώπιον ὁ δόξα αὐτός ἄμωμος ἐν ἀγαλλίασις
25 μόνος θεός σωτήρ ἡμᾶς διά Ἰησοῦς Χριστός ὁ κύριος ἡμᾶς δόξα μεγαλωσύνη κράτος καί ἐξουσία πρό πᾶς ὁ αἰών καί νῦν καί εἰς πᾶς ὁ αἰών ἀμήν
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Соборное послание апостола Иуды, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.