Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Деяния 24 Деяния апостолов 24 глава

1
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
πέντε пяти 4002 A-NUI
ἡμέρας дней 2250 N-APF
κατέβη сошёл 2597 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
Ἁνανίας Анания 367 N-NSM
μετὰ со 3326 PREP
πρεσβυτέρων старшинами 4245 A-GPM-C
τινῶν некоторыми 5101 X-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ῥήτορος ритором 4489 N-GSM
Τερτύλλου Тертиллом 5061 N-GSM
τινός, неким, 5100 X-GSM
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ἐνεφάνισαν сделали заявление 1718 V-AAI-3P
τῷ  3588 T-DSM
ἡγεμόνι наместнику 2232 N-DSM
κατὰ против 2596 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου. Павла. 3972 N-GSM
2
κληθέντος Позванного 2564 V-APP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἤρξατο на́чал 756 V-ADI-3S
κατηγορεῖν обвинять 2723 V-PAN
 3588 T-NSM
Τέρτυλλος Тертилл 5061 N-NSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Πολλῆς Многого 4183 A-GSF
εἰρήνης мира 1515 N-GSF
τυγχάνοντες достигающие 5177 V-PAP-NPM
διὰ через 1223 PREP
σοῦ тебя 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
διορθωμάτων исправлений 1356 N-GPN
γινομένων осуществляющихся 1096 V-PNP-GPN
τῷ  3588 T-DSN
ἔθνει [для] народа 1484 N-DSN
τούτῳ этого 5129 D-DSN
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
σῆς твою 4674 S-2GSF
προνοίας, предусмотрительность, 4307 N-GSF
3
πάντῃ [во] всём 3839 ADV
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
πανταχοῦ повсюду 3837 ADV
ἀποδεχόμεθα, принимаем, 588 V-PNI-1P
κράτιστε превосходительный 2903 A-VSM-S
Φῆλιξ, Феликс, 5344 N-VSM
μετὰ со 3326 PREP
πάσης всей 3956 A-GSF
εὐχαριστίας. благодарностью. 2169 N-GSF
4
ἵνα Чтобы 2443 CONJ
δὲ же 1161 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπὶ по 1909 PREP
πλεῖόν больше 4119 A-ASN-C
σε тебя 4571 P-2AS
ἐγκόπτω, я утруждал, 1465 V-PAS-1S
παρακαλῶ прошу 3870 V-PAI-1S
ἀκοῦσαί выслушать 191 V-AAN
σε тебя 4571 P-2AS
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
συντόμως кратко 4935 ADV
τῇ  3588 T-DSF
σῇ [с] твоей 4674 S-2SDSF
ἐπιεικείᾳ. доброжелательностью. 1932 N-DSF
5
εὑρόντες Нашедшие 2147 V-2AAP-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
ἄνδρα мужчину 435 N-ASM
τοῦτον этого 5126 D-ASM
λοιμὸν заразу 3061 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
κινοῦντα воздвигающего 2795 V-PAP-ASM
στάσεις мятежи 4714 N-APF
πᾶσιν [среди] всех 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
Ἰουδαίοις иудеев 2453 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
οἰκουμένην обитаемой [земле] 3625 N-ASF
πρωτοστάτην предводителя 4414 N-ASM-S
τε  5037 PRT
τῆς  3588 T-GSF
τῶν  3588 T-GPM
Ναζωραίων назореев 3480 N-GPM
αἱρέσεως, ереси, 139 N-GSF
6
ὃς который 3739 R-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
ἱερὸν Храм 2411 N-ASN
ἐπείρασεν попытался 3985 V-AAI-3S
βεβηλῶσαι, осквернить, 953 V-AAN
ὃν которого 3739 R-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκρατήσαμεν, задержали мы, 2902 V-AAI-1P
7
8
παρ᾽ от 3844 PREP
οὗ которого 3739 R-GSM
δυνήσῃ сможешь 1410 V-FDI-2S
αὐτὸς сам 846 P-NSM
ἀνακρίνας рассудивший 350 V-AAP-NSM
περὶ обо 4012 PREP
πάντων всём 3956 A-GPN
τούτων этом 5130 D-GPN
ἐπιγνῶναι узнать 1921 V-2AAN
ὧν [в] котором 3739 R-GPN
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
κατηγοροῦμεν обвиняем 2723 V-PAI-1P
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
9
συνεπέθεντο Сложились 4934 V-2AMI-3P
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
Ἰουδαῖοι иудеи 2453 A-NPM
φάσκοντες утверждающие 5335 V-PAP-NPM
ταῦτα это 5023 D-APN
οὕτως так 3779 ADV
ἔχειν. иметь. 2192 V-PAN
10
Ἀπεκρίθη Ответил 611 V-ADI-3S
τε  5037 PRT
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
νεύσαντος кивнувшего 3506 V-AAP-GSM
αὐτῷ ему 846 P-DSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἡγεμόνος наместника 2232 N-GSM
λέγειν, говорить, 3004 V-PAN
Ἐκ Из 1537 PREP
πολλῶν многих 4183 A-GPN
ἐτῶν лет 2094 N-GPN
ὄντα сущего 1510 V-PAP-ASM
σε тебя 4571 P-2AS
κριτὴν судью 2923 N-ASM
τῷ  3588 T-DSN
ἔθνει народу 1484 N-DSN
τούτῳ этому 5129 D-DSN
ἐπιστάμενος знающий 1987 V-PNP-NSM
εὐθύμως охотно 2115 ADV
τὰ  3588 T-APN
περὶ обо 4012 PREP
ἐμαυτοῦ мне самом 1683 F-1GSM
ἀπολογοῦμαι, говорю в защиту, 626 V-PNI-1S
11
δυναμένου могущего 1410 V-PNP-GSM
σου тебя 4675 P-2GS
ἐπιγνῶναι узнать 1921 V-2AAN
ὅτι что 3754 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
πλείους более многочисленные 4119 A-NPF-C
εἰσίν есть 1510 V-PAI-3P
μοι [у] меня 3427 P-1DS
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
δώδεκα двенадцати 1427 A-NUI
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἧς которого [дня] 3739 R-GSF
ἀνέβην я взошёл 305 V-2AAI-1S
προσκυνήσων намеревающийся поклониться 4352 V-FAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, 2419 N-PRI
12
καὶ и 2532 CONJ
οὔτε и не 3777 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ Храме 2411 N-DSN
εὗρόν они нашли 2147 V-2AAI-3P
με меня 3165 P-1AS
πρός к 4314 PREP
τινα кому-нибудь 5100 X-ASM
διαλεγόμενον разговаривающего 1256 V-PNP-ASM
или 1510 PRT
ἐπίστασιν мятеж 1999 N-ASF
ποιοῦντα делающего 4160 V-PAP-ASM
ὄχλου толпы́ 3793 N-GSM
οὔτε и не 3777 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
συναγωγαῖς синагогах 4864 N-DPF
οὔτε и не 3777 CONJ-N
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
πόλιν, городу, 4172 N-ASF
13
οὐδὲ даже не 3761 CONJ-N
παραστῆσαι представить 3936 V-AAN
δύνανταί могут 1410 V-PNI-3P
σοι тебе 4671 P-2DS
περὶ о 4012 PREP
ὧν котором 3739 R-GPN
νυνὶ теперь 3570 ADV
κατηγοροῦσίν обвиняют 2723 V-PAI-3P
μου. меня. 3450 P-1GS
14
ὁμολογῶ Признаю 3670 V-PAI-1S
δὲ же 1161 CONJ
τοῦτό это 5124 D-ASN
σοι тебе 4671 P-2DS
ὅτι что 3754 CONJ
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ὁδὸν пути 3598 N-ASF
ἣν который 3739 R-ASF
λέγουσιν говорят 3004 V-PAI-3P
αἵρεσιν ересь 139 N-ASF
οὕτως так 3779 ADV
λατρεύω служу 3000 V-PAI-1S
τῷ  3588 T-DSM
πατρῴῳ отеческому 3971 A-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
πιστεύων верящий 4100 V-PAP-NSM
πᾶσι всему 3956 A-DPN
τοῖς которому 3588 T-DPN
κατὰ по 2596 PREP
τὸν  3588 T-ASM
νόμον Закону 3551 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς которому 3588 T-DPM
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
προφήταις пророках 4396 N-DPM
γεγραμμένοις, написанному, 1125 V-RPP-DPN
15
ἐλπίδα надежду 1680 N-ASF
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἣν которую 3739 R-ASF
καὶ и 2532 CONJ
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
οὗτοι эти 3778 D-NPM
προσδέχονται, принимают, 4327 V-PNI-3P
ἀνάστασιν воскресение 386 N-ASF
μέλλειν готовится 3195 V-PAN
ἔσεσθαι быть 1510 V-FDN
δικαίων праведных 1342 A-GPM
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
ἀδίκων. неправедных. 94 A-GPM
16
ἐν В 1722 PREP
τούτῳ этом 5129 D-DSN
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς сам 846 P-NSM
ἀσκῶ упражняюсь 778 V-PAI-1S
ἀπρόσκοπον непорочную 677 A-ASF
συνείδησιν совесть 4893 N-ASF
ἔχειν иметь 2192 V-PAN
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Богу 2316 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἀνθρώπους людям 444 N-APM
διὰ во 1223 PREP
παντός. всякое [время]. 3956 A-GSN
17
δι᾽ Через 1223 PREP
ἐτῶν годы 2094 N-GPN
δὲ же 1161 CONJ
πλειόνων весьма многие 4119 A-GPN-C
ἐλεημοσύνας милостыни 1654 N-APF
ποιήσων намеревающийся сделать 4160 V-FAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἔθνος народ 1484 N-ASN
μου мой 3450 P-1GS
παρεγενόμην я прибыл 3854 V-2ADI-1S
καὶ и 2532 CONJ
προσφοράς, приношения, 4376 N-APF
18
ἐν в 1722 PREP
αἷς которых 3739 R-DPF
εὗρόν они нашли 2147 V-2AAI-3P
με меня 3165 P-1AS
ἡγνισμένον очищенного 48 V-RPP-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ, Храме, 2411 N-DSN
οὐ не 3739 PRT-N
μετὰ с 3326 PREP
ὄχλου толпой 3793 N-GSM
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
μετὰ с 3326 PREP
θορύβου· шумом; 2351 N-GSM
19
τινὲς некоторые 5100 X-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Ἀσίας Азии 773 N-GSF
Ἰουδαῖοι, иудеи, 2453 A-NPM
οὓς которых 3775 R-APM
ἔδει надлежало 1163 V-IAI-3S
ἐπὶ при 1909 PREP
σοῦ тебе 4675 P-2GS
παρεῖναι присутствовать 3918 V-PAN
καὶ и 2532 CONJ
κατηγορεῖν обвинять 2723 V-PAN
εἴ если 1536 COND
τι что-нибудь 1536 X-ASN
ἔχοιεν они имели бы 2192 V-PAO-3P
πρὸς ко 4314 PREP
ἐμέ. мне. 1691 P-1AS
20
Или 1510 PRT
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
οὗτοι эти 3778 D-NPM
εἰπάτωσαν пусть скажут 2036 V-2AAM-3P
τί какую 5100 I-ASN
εὗρον они нашли 2147 V-2AAI-3P
ἀδίκημα несправедливость 92 N-ASN
στάντος ставшего 2476 V-2AAP-GSM
μου меня 3450 P-1GS
ἐπὶ при 1909 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
συνεδρίου синедрионе 4892 N-GSN
21
или 1510 PRT
περὶ об 4012 PREP
μιᾶς одном 1520 A-GSF
ταύτης этом 3778 D-GSF
φωνῆς голосе 5456 N-GSF
ἧς которым 3739 R-GSF
ἐκέκραξα я закричал 2896 V-AAI-1S
ἐν в 1722 PREP
αὐτοῖς них 846 P-DPM
ἑστὼς стоящий 2476 V-RAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
Περὶ О 4012 PREP
ἀναστάσεως воскресении 386 N-GSF
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPM
ἐγὼ я 1473 P-1NS
κρίνομαι подвергаюсь суду 2919 V-PPI-1S
σήμερον сегодня 4594 ADV
ἐφ᾽ у 1909 PREP
ὑμῶν. вас. 5216 P-2GP
22
Ἀνεβάλετο Отложил 306 V-2AMI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοὺς их 846 P-APM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ, Феликс, 5344 N-NSM
ἀκριβέστερον более точно 199 ADV-C
εἰδὼς знающий 1492 V-RAP-NSM
τὰ  3588 T-APN
περὶ об 4012 PREP
τῆς этом 3588 T-GSF
ὁδοῦ, пути, 3598 N-GSF
εἴπας, сказавший, 2036 V-2AAP-NSM
Ὅταν Когда 3752 CONJ
Λυσίας Лисий 3079 N-NSM
 3588 T-NSM
χιλίαρχος тысячник 5506 N-NSM
καταβῇ сойдёт 2597 V-2AAS-3S
διαγνώσομαι разузна́ю 1231 V-FDI-1S
τὰ  3588 T-APN
καθ᾽ по [отношению к] 2596 PREP
ὑμᾶς, вам, 5209 P-2AP
23
διαταξάμενος давший распоряжение 1299 V-AMP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
ἑκατοντάρχῃ сотнику 1543 N-DSM
τηρεῖσθαι быть охраняемым 5083 V-PPN
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἔχειν иметь 2192 V-PAN
τε  5037 PRT
ἄνεσιν послабление 425 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
μηδένα никому 3367 A-ASM-N
κωλύειν препятствовать 2967 V-PAN
τῶν  3588 T-GPM
ἰδίων [на] собственных 2398 A-GPM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ὑπηρετεῖν служить 5256 V-PAN
αὐτῷ. ему. 846 P-DSM
24
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
ἡμέρας дней 2250 N-APF
τινὰς некоторых 5100 X-APF
παραγενόμενος прибывший 3854 V-2ADP-NSM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ Феликс 5344 N-NSM
σὺν с 4862 PREP
Δρουσίλλῃ Друсиллой 1409 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ἰδίᾳ собственной 2398 A-DSF
γυναικὶ женой 1135 N-DSF
οὔσῃ сущей 1510 V-PAP-DSF
Ἰουδαίᾳ иудейкой 2449 A-DSF
μετεπέμψατο послал за 3343 V-ADI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον Павлом 3972 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἤκουσεν услышал 191 V-AAI-3S
αὐτοῦ его 846 P-GSM
περὶ о 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
εἰς в 1519 PREP
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
πίστεως. вере. 4102 N-GSF
25
διαλεγομένου Разговаривающего 1256 V-PNP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
περὶ о 4012 PREP
δικαιοσύνης праведности 1343 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐγκρατείας воздержании 1466 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSN
κρίματος суде 2917 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
μέλλοντος готовящемся 3195 V-PAP-GSN
ἔμφοβος испуганный 1719 A-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ Феликс 5344 N-NSM
ἀπεκρίθη, ответил, 611 V-ADI-3S
Τὸ  3588 T-ASN
νῦν теперь 3568 ADV
ἔχον имеющееся 2192 V-PAP-ASN
πορεύου, иди, 4198 V-PNM-2S
καιρὸν случай 2540 N-ASM
δὲ же 1161 CONJ
μεταλαβὼν получивший 3335 V-2AAP-NSM
μετακαλέσομαί призову 3333 V-FMI-1S
σε· тебя; 4571 P-2AS
26
ἅμα одновременно 260 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἐλπίζων надеющийся 1679 V-PAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
χρήματα деньги 5536 N-APN
δοθήσεται будут даны 1325 V-FPI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου· Павлом; 3972 N-GSM
διὸ потому 1352 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
πυκνότερον весьма часто 4437 A-ASN-C
αὐτὸν [за] ним 846 P-ASM
μεταπεμπόμενος посылающий 3343 V-PNP-NSM
ὡμίλει он общался 3656 V-IAI-3S
αὐτῷ. [с] ним. 846 P-DSM
27
Διετίας Двухлетия 1333 N-GSF
δὲ же 1161 CONJ
πληρωθείσης исполненного 4137 V-APP-GSF
ἔλαβεν получил 2983 V-2AAI-3S
διάδοχον преемника 1240 N-ASM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ Феликс 5344 N-NSM
Πόρκιον Поркия 4201 N-ASM
Φῆστον· Феста; 5347 N-ASM
θέλων желающий 2309 V-PAP-NSM
τε  5037 PRT
χάριτα благосклонность 5485 N-ASF
καταθέσθαι положить 2698 V-2AMN
τοῖς  3588 T-DPM
Ἰουδαίοις иудеям 2453 A-DPM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ Феликс 5344 N-NSM
κατέλιπε оставил 2641 V-2AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον Павла 3972 N-ASM
δεδεμένον. связанного. 1210 V-RPP-ASM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния святых апостолов, 24 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

Деяния 24 глава в переводах:
Деяния 24 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.