Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 κεφάλαιο

1 τον μεν πρωτον λογον εποιηϲαμην περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο ο ι̅ϲ̅ ποιειν τε και διδαϲκειν
2 αχρι ηϲ ημεραϲ εντειλαμενοϲ τοιϲ αποϲτολοιϲ δια π̅ν̅ϲ̅ αγιου ουϲ εξελεξατο ανελημφθη
3 οιϲ και παρεϲτηϲεν εαυτον ζωντα μετα το παθειν αυτον εν πολλοιϲ τεκμηριοιϲ δι ημερων τεϲϲερακοντα οπτανομενοϲ αυτοιϲ και λεγων τα περι τηϲ βαϲιλειαϲ του θ̅υ̅
4 και ϲυ̅αλιζομενοϲ αυτοιϲ παρηγγειλεν απο ιεροϲολυμων μη χωριζεϲθαι αλλα περιμενειν τη̅ επαγγελειαν του π̅ρ̅ϲ̅ ην ηκουϲατε μου
5 οτι ιωαννηϲ μεν εβαπτιϲεν υδατι υμειϲ δε βαπτιϲθηϲεϲθαι εν π̅ν̅ι̅ αγιω ου μετα πολλαϲ ταυταϲ ημεραϲ
6 οι μεν ουν ϲυνελθοντεϲ ηρωτων αυτον λεγοντεϲ κ̅ε̅ ει ε̅ τω χρονω τουτω αποκαθιϲτανειϲ την βαϲιλειαν τω ι̅η̅λ̅
7 ειπεν δε προϲ αυτουϲ ουχ υμω̅ εϲτιν γνωναι χρονουϲ η καιρουϲ ουϲ ο π̅η̅ρ̅ εθετο εν τη ιδια εξουϲια
8 αλλα λημψεϲθε δυναμιν επελθοντοϲ του αγιου π̅ν̅ϲ̅ εφ υμαϲ και εϲεϲθε μου μαρτυρεϲ εν τε ι̅λ̅η̅μ̅ και παϲη τη ιουδαια και ϲαμαρια και εωϲ εϲχατου τηϲ γηϲ
9 και ταυτα ειπω̅ βλεποντων αυτων επηρθη και νεφελη υπελαβεν αυτον απο των οφθαλμων αυτων
10 και ωϲ ατενιζοντεϲ ηϲαν ειϲ το̅ ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ πορευομενου αυτου και ιδου ανδρεϲ δυο παρειϲτηκειϲαν αυτοιϲ εν αιϲθηϲεϲι λευκαιϲ
11 οι και ειπαν ανδρεϲ γαλιλαιοι τι εϲτηκατε εμβλεποντεϲ ειϲ τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ ουτοϲ ο ι̅ϲ̅ ο αναλημφθειϲ αφ υμω̅ ειϲ τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ ουτωϲ ελευϲεται ον τροπον εθεαϲαϲθαι αυτον πορευομενον ειϲ τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅
12 τοτε υπεϲτρεψαν ειϲ ι̅λ̅η̅μ̅ απο ορουϲ του καλουμενου ελαιωνοϲ ο εϲτιν εγγυϲ ι̅λ̅η̅μ̅ ϲαββατου εχον οδον
13 και οτε ειϲηλθον ειϲ το υπερωο̅ ανεβηϲαν ου ηϲαν καταμενο̅τεϲ ο τε πετροϲ και ιωαννηϲ και ιακωβοϲ και ανδρεαϲ φιλιπποϲ και θωμαϲ βαρθολομαιοϲ και ματθαιοϲ ιακωβοϲ αλφαιου και ϲιμων ο ζηλωτηϲ και ιουδαϲ ιακωβου
14 ουτοι παντεϲ ηϲαν προϲκαρτερουντεϲ ομοθυμαδον τη προϲευχη ϲυν γυναιξι και μαρια τη μ̅ρ̅ι̅ του ι̅υ̅ και τοιϲ αδελφοιϲ αυτου
15 και εν ταιϲ ημεραιϲ ταυταιϲ αναϲταϲ πετροϲ εμ μεϲω των αδελφων ειπεν ην τε οχλοϲ ονοματων επι το αυτο ωϲει εκατον εικοϲι
16 ανδρεϲ αδελφοι εδει πληρωθηναι την γραφην ην προειπε το π̅ν̅α̅ το αγιον δια ϲτοματοϲ δ̅α̅δ̅ περι ιουδα του γενομενου οδηγου τοιϲ ϲυλλαβουϲιν ι̅ν̅
17 οτι κατηριθμημενοϲ ην εν ημι̅ και ελαχεν τον κληρον τηϲ διακονιαϲ ταυτηϲ
18 ουτοϲ μεν ου̅ εκτηϲατο χωριον εκ μιϲθου τηϲ αδικιαϲ και πρινηϲ γενομενοϲ ελακηϲεν μεϲοϲ και εξεχυθη τα ϲπλαγχνα αυτου
19 και γνωϲτο̅ εγενετο παϲιν τοιϲ κατοικουϲι̅ ι̅λ̅η̅μ̅ ωϲτε κληθηναι το χωριο̅ εκεινο τη ιδια διαλεκτω αυτω̅ αχελδαμαχ τουτ εϲτιν χωριο̅ αιματοϲ
20 γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητω η επαυλιϲ αυτου ερημοϲ και μη εϲτω ο κατοικων εν αυτη και την επιϲκοπην αυτου λαβετω ετεροϲ
21 δει ουν των ϲυνελθοντων ημι̅ ανδρων εν παντι χρονω ω ειϲηλθεν και εξηλθεν εφ ημαϲ ο κ̅ϲ̅ ι̅ϲ̅
22 αρξαμενοϲ απο του βαπτιϲματοϲ ιωαννου αχρι τηϲ ημεραϲ ηϲ ανελημφθη αφ ημω̅ μαρτυρα τηϲ αναϲταϲεωϲ αυτου ϲυν ημιν γενεϲθαι ενα τουτω̅
23 και εϲτηϲαν δυο ιωϲηφ τον καλουμενον βαρϲαββαν οϲ επεκληθη ιουϲτοϲ και {ματθαν} [1]
24 και προϲευξαμενοι ειπαν ϲυ κ̅ε̅ καρδιογνωϲτα παντων αναδειξον ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα
25 λαβειν τον τοπον τηϲ διακονιαϲ ταυτηϲ και αποϲτοληϲ αφ ηϲ παρεβη ιουδαϲ πορευθηναι ειϲ τον τοπον τον δικαιον
26 και εδωκαν κληρουϲ αυτοιϲ και επεϲεν ο κληροϲ επι ματθιαν και ϲυνκατεψηφιϲθη μετα των ενδεκα αποϲτολων

Примечания:

23  [1] {ματθιαν}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния апостолов, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.