Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1 κεφάλαιο

1 εν αρχη ην ο λογοϲ και ο λογοϲ η̅ προϲ τον θ̅ν̅ και θ̅ϲ̅ ην ο λογοϲ
2 ουτοϲ ην εν αρχη προϲ τον θ̅ν̅
3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρειϲ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν
4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φωϲ των α̅ν̅ω̅ν̅
5 και το φωϲ εν τη ϲκοτια φαινει και η ϲκοτια αυτο ου κατελαβεν
6 εγενετο α̅ν̅ο̅ϲ̅ απεϲταλμενοϲ παρα θ̅υ̅ ονομα αυτω ιωαννηϲ
7 ουτοϲ ηλθεν ειϲ μαρτυριαν ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ ινα παντεϲ πιϲτευϲωϲιν δι αυτου
8 ουκ ην εκεινοϲ το φωϲ αλλ ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ
9 ην το φωϲ το αληθεινον ο φωτιζει παντα α̅ν̅ο̅ν̅ ερχομενον ειϲ τον κοϲμο̅
10 εν τω κοϲμω ην και ο κοϲμοϲ δι αυτου εγενετο και ο κοϲμοϲ αυτον ουκ εγνω
11 ειϲ τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον
12 οϲοι δε ελαβον αυτο̅ εδωκεν αυτοιϲ εξουϲιαν τεκνα θ̅υ̅ γενεϲθαι τοιϲ πιϲτευουϲιν ειϲ το ονομα αυτου
13 οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματοϲ ϲαρκοϲ ουδε εκ θεληματοϲ ανδροϲ αλλ εκ θ̅υ̅ εγενηθηϲαν
14 και ο λογοϲ ϲαρξ εγενετο και εϲκηνωϲε̅ εν ημιν και εθεαϲαμεθα τη̅ δοξαν αυτου δοξαν ωϲ μονογενουϲ παρα π̅ρ̅ϲ̅ πληρηϲ χαριτοϲ και αληθειαϲ
15 ιωαννηϲ μαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτοϲ η̅ ον ειπον ο οπιϲω μου ερχομενοϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
16 και εκ του πληρωματοϲ αυτου ημειϲ παντεϲ ελαβομεν και χαριν αντι χαριτοϲ
17 οτι ο νομοϲ δια μωϲεωϲ εδοθη η χαριϲ και η αληθεια δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ εγενετο
18 θ̅ν̅ ουδειϲ εωρακεν πωποτε ο μονογενηϲ υιοϲ ο ων ειϲ τον κολπον του π̅ρ̅ϲ̅ εκεινοϲ εξηγηϲατο
19 και αυτη εϲτιν η μαρτυρια του ιωαννου οτε απεϲτειλαν οι ιουδαιοι εξ ιεροϲολυμων ιερειϲ και λευιταϲ προϲ αυτο̅ ινα ερωτηϲωϲιν αυτον ϲυ τιϲ ει
20 και ωμολογηϲεν και ουκ ηρνηϲατο και ωμολογηϲεν οτι εγω ουκ ειμι ο χ̅ϲ̅
21 και ηρωτηϲαν αυτον τι ου̅ ηλιαϲ ει ϲυ και λεγει ουκ ειμι ο προφητηϲ ει ϲυ και απεκριθη ου
22 ειπον ουν αυτω τιϲ ει ινα αποκριϲιν δωμε̅ τοιϲ πεμψαϲιν ημαϲ τι λεγειϲ περι ϲεαυτου
23 εφη εγω φωνη βοωντοϲ εν τη ερημω ευθυνατε τη̅ οδον κ̅υ̅ καθωϲ ειπεν ηϲαιαϲ ο προφητηϲ
24 και {} [1] απεϲταλμενοι ηϲαν εκ των φαριϲαιων
25 και ηρωτηϲαν αυτο̅ και ειπον αυτω τι ουν βαπτιζειϲ ει ϲυ ουκ ει ο χ̅ϲ̅ ουδε ηλιαϲ ουδε ο προφητηϲ
26 απεκριθη αυτοιϲ ιωαννηϲ λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεϲοϲ δε υμων εϲτηκεν ον υμειϲ ουκ οιδατε
27 αυτοϲ εϲτιν ο οπιϲω μου ερχομενοϲ οϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν ου εγω ουκ ειμι αξιοϲ ινα λυϲω αυτου τον ιμαντα του υποδηματοϲ
28 ταυτα εν βηθανια εγενετο περαν του ιορδανου οπου ην ιωαννηϲ βαπτιζων
29 τη επαυριον βλεπει τον ι̅ν̅ ερχομενον προϲ αυτον και λεγει ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅ ο αιρων την αμαρτιαν του κοϲμου
30 ουτοϲ εϲτιν περι ου εγω ειπον οπιϲω μου ερχεται ανηρ οϲ εμπροϲθε̅ μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
31 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω ι̅η̅λ̅ δια τουτο ηλθον εγω εν τω υδατι βαπτιζων
32 και εμαρτυρηϲεν ιωαννηϲ λεγων οτι τεθεαμαι το π̅ν̅α̅ καταβαινον ωϲ περιϲτερα̅ εξ ο̅υ̅ν̅ο̅υ̅ και εμεινεν επ αυτον
33 καγω ουκ ηδειν {} [2] αλλ ο πεμψαϲ με βαπτιζειν εν υδατι εκεινοϲ μοι ειπεν εφ ον α̅ ιδηϲ το π̅ν̅α̅ καταβαινον και μενον επ αυτον αυτοϲ εϲτιν ο βαπτιζων εν π̅ν̅ι̅ αγιω
34 καγω εωρακα και μεμαρτυρηκα οτι ουτοϲ εϲτι̅ ο υιοϲ του θ̅υ̅
35 τη επαυριον παλιν ιϲτηκει ο ιωαννηϲ και εκ των μαθητων αυτου δυο
36 και εμβλεψαϲ τω ι̅υ̅ περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅
37 και ηκουϲαν αυτου οι δυο μαθηται λαλουντοϲ και ηκολουθηϲαν τω ι̅υ̅
38 ϲτραφειϲ δε ο ι̅ϲ̅ και θεαϲαμενοϲ αυτουϲ ακολουθουνταϲ λεγει αυτοιϲ τι ζητειτε οι δε ειπον αυτω ραββι ο λεγετε μεθερμηνευομενο̅ διδαϲκαλε που μενειϲ
39 λεγει αυτοιϲ ερχεϲθαι και ιδετε ηλθον ουν και ιδον που μενει και παρ αυτω εμειναν την ημεραν εκεινην ωρα ην ωϲ εκτη
40 ην δε ανδρεαϲ ο αδελφοϲ ϲιμωνοϲ πετρου ειϲ εκ τω̅ δυο των ακουϲαντων παρα ιωαννου και ακολουθηϲαντων αυτω
41 ευριϲκει ουτοϲ πρωτον τον αδελφον τον ιδιον ϲιμωνα και λεγει αυτω ευρηκαμεν τον μεϲϲιαν ο εϲτιν μεθερμηνευομενον χ̅ϲ̅
42 και ηγαγεν αυτον προϲ τον ι̅ν̅ εμβλεψαϲ αυτω ο ι̅ϲ̅ ειπεν ϲυ ει ϲιμων ο υιοϲ ιωνα ϲυ κληθηϲη κηφαϲ οϲ ερμηνευεται πετροϲ
43 τη επαυριον ηθεληϲεν εξελθειν ειϲ την γαλιλαιαν και ευριϲκει φιλιππον και λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ ακολουθει μοι
44 ην δε ο φιλιπποϲ απο βηθϲαιδα εκ τηϲ πολεωϲ ανδρεου και πετρου
45 ευριϲκει φιλιπποϲ τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν μωϲηϲ εν τω νομω και οι προφηται ευρηκαμεν ι̅ν̅ τον υιον ιωϲηφ τον απο ναζαρετ
46 και ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυναται τι αγαθον ειναι λεγει αυτω φιλιπποϲ ερχου και ιδε
47 ειδεν ο ι̅ϲ̅ τον ναθαναηλ ερχομενον προϲ αυτον και λεγει περι αυτου ιδε αληθωϲ ιϲραηλιτηϲ εν ω δολοϲ ουκ εϲτιν
48 λεγει αυτω ναθαναηλ ποθεν με γινωϲκειϲ απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτω προ του ϲε φιλιππον φωνηϲαι οντα υπο την ϲυκην ειδον ϲε
49 απεκριθη ναθαναηλ και λεγει αυτω ραββει ϲυ ει ο υιοϲ του θ̅υ̅ ϲυ βαϲιλευϲ ει του ι̅η̅λ̅
50 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτω οτι ειπον ϲοι οτι ιδον ϲε υποκατω τηϲ ϲυκηϲ πιϲτευειϲ μειζω τουτων οψη
51 και λεγει αυτω αμην αμην λεγω υμιν απ αρτι οψεϲθαι τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ ανεωγοτα και τουϲ αγγελουϲ του θ̅υ̅ αναβαινονταϲ και καταβαινονταϲ επι τον υιον του α̅ν̅ο̅υ̅

Примечания:

24  [1] {οι}
33  [2] {αυτον}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.