Библия » Синайский кодекс – 4 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1 κεφάλαιο

1 εν αρχη ην ο λογοϲ και ο λογοϲ ην προϲ τον θ̅ν̅ και θ̅ϲ̅ ην ο λογοϲ
2 ουτοϲ ην εν αρχη προϲ τον θ̅ν̅
3 πα̅τα δι αυτου εγενετο και χωριϲ αυτου εγενετο ουδεν ο γεγονεν
4 εν αυτω ζωη εϲτιν και η ζωη ην το φωϲ των ανθρωπων
5 και το φωϲ εν τη ϲκοτια φαινει και η ϲκοτια αυτο ου κατελαβεν
6 εγενετο ανθρωποϲ απεϲταλμενοϲ παρα θ̅υ̅ {ην} [1] ονομα αυτω ιωαννηϲ
7 ουτοϲ ηλθεν ειϲ μαρτυριαν ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ ινα παντεϲ πιϲτευϲωϲιν δι αυτου
8 ουκ ην εκινοϲ το φωϲ αλλ ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ
9 ην το φωϲ το αληθεινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον ειϲ τον κοϲμον
10 εν τω κοϲμω ην και ο κοϲμοϲ δι αυτον εγενετο και ο κοϲμοϲ αυτο̅ ουκ εγνω
11 ειϲ τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον
12 οϲοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοιϲ εξουϲιαν τεκνα θ̅υ̅ γενεϲθε τοιϲ πιϲτευουϲι̅ ειϲ το ονομα αυτου
13 οι ουκ εξ αιματω̅ ουδε εκ θεληματοϲ ϲαρκοϲ ουδε θεληματοϲ ανδροϲ αλλ εκ θ̅υ̅ εγεννηθηϲαν
14 και ο λογοϲ ϲαρξ εγενετο και εϲκηνωϲεν εν ημιν και εθεαϲαμεθα την δοξα̅ αυτου δοξαν ωϲ μονογενουϲ παρα πατροϲ πληρηϲ χαριτοϲ και αληθιαϲ
15 ιωαννηϲ μαρτυρι περι αυτου και κεκραγεν {} [2] ουτοϲ ην {} [3] ο οπιϲω μου ερχομενοϲ οϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
16 οτι εκ του πληρωματοϲ αυτου ημειϲ παντεϲ ελαβομεν και χαριν αντι χαριτοϲ
17 οτι ο νομοϲ δια μωυϲεωϲ εδοθη η χαριϲ και η αληθια δια ι̅υ̅ εγενετο
18 θ̅ν̅ ουδειϲ εωρακεν πωποτε μονογενηϲ θ̅ϲ̅ {} [4] ειϲ το̅ κολπον του πατροϲ εκεινοϲ εξηγηϲατο
19 και αυτη εϲτιν η μαρτυρια του ιωαννου οτε απεϲτιλαν οι ιουδαιοι εξ ιεροϲολυμων ιεριϲ και λευειταϲ ινα επερωτηϲωϲιν αυτον ϲυ τιϲ ει
20 και ωμολογηϲεν και ουκ ηρνηϲατο οτι εγω ουκ ιμι ο χ̅ϲ̅
21 και {επηρωτηϲαν} [5] παλιν τι ου̅ ηλιαϲ ει λεγει ουκ ειμι προφητηϲ ει ϲυ και απεκριθη ου
22 ειπον ουν αυτω τιϲ ει ινα αποκριϲιν δωμεν τοιϲ πεμψαϲιν ημαϲ τι λεγειϲ περι ϲεαυτου
23 εφη εγω φωνη βοωντοϲ εν τη ερημω ευθυνατε την οδον κ̅υ̅ καθωϲ ειπεν ηϲαιαϲ ο προφητηϲ
24 και απεϲταλμενοι ηϲαν εκ των φαριϲαιων
25 και ειπον αυτω τι ουν βαπτιζειϲ ει ϲυ ουκ ει ο χ̅ϲ̅ ουδε ηλιαϲ ουδε ο προφητηϲ
26 απεκριθη αυτοιϲ ο ιωαννηϲ λεγω̅ εγω βαπτιζω εν τω υδατι μεϲοϲ υμων εϲτηκει ον υμειϲ ουκ οιδατε
27 οπιϲω μου ερχομενοϲ ου ουκ ειμι αξιοϲ ινα λυϲω αυτου τον ιμαντα του υποδηματοϲ
28 ταυτα εγενετο εν βηθανια περαν του ιορδανου ποταμου οπου ην ο ιωαννηϲ βαπτιζων
29 τη επαυριον βλεπι τον ι̅ν̅ ερχομενο̅ προϲ αυτον και λεγει ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅ {�} [6] ερων την αμαρτιαν του κοϲμου
30 ουτοϲ εϲτιν υπερ ου εγω ειπον οπιϲω μου ερχεται ανηρ οϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
31 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω ι̅ϲ̅λ̅ δια τουτο ηλθον εγω εν υδατι βαπτιζων
32 και εμαρτυρηϲεν ιωαννηϲ {} [7] οτι τεθεαμαι το π̅ν̅α̅ ωϲ περιϲτεραν καταβαινον εκ του ουρανου και μενο̅ επ αυτον
33 και εγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεμψαϲ με βαπτιζειν εν τω υδατι εκινοϲ μοι ειπεν εφ ον αν ιδηϲ το π̅ν̅α̅ καταβαινον και μενον επ αυτον ουτοϲ εϲτιν ο βαπτιζων εν π̅ν̅ι̅ αγιω
34 καγω εωρακα και μεμαρτυρηκα οτι ουτοϲ εϲτιν ο εκλεκτοϲ του θ̅υ̅
35 τη επαυριον παλι̅ ιϲτηκι ο ιωαννηϲ και εκ των μαθητων αυτου δυο
36 και εμβλεψαϲ τω ι̅υ̅ περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅
37 ηκουϲαν οι δυο μαθηται αυτου λαλου̅τοϲ και ηκολουθηϲαν τω ι̅υ̅
38 ϲτραφειϲ {} [8] ο ι̅ϲ̅ και θεαϲαμενοϲ αυτουϲ ακολουθουνταϲ λεγει τι ζητειτε οι δε ειπον αυτω ραββει ο λεγεται ερμηνευομενον διδαϲκαλε που μενειϲ
39 λεγει αυτοιϲ ερχεϲθε και ιδετε ηλθον ουν και ιδον που μαινει και παρ αυτω εμιναν την ημεραν εκεινην ωρα ην ωϲ δεκατη
40 ην ανδρεαϲ ο αδελφοϲ ϲιμωνοϲ πετρου ειϲ εκ των δυο ακουϲαντων παρα ιωαννου και ακολουθηϲαντω̅ αυτω
41 ευριϲκει ουτοϲ πρωτοϲ τον αδελφον τον ιδιον ϲιμωνα και λεγει αυτω ευρηκαμεν τον μεϲϲιαν ο εϲτιν μεθερμηνευομε νον χ̅ϲ̅
42 ηγαγεν αυτον προϲ τον ι̅ν̅ εμβλεψαϲ αυτω ο ι̅ϲ̅ ειπεν ϲυ ει ϲιμων ο υιοϲ ιωαννου ϲυ κληθηϲη κηφαϲ ο ερμηνευεται πετροϲ
43 τη επαυριον ηθεληϲεν εξελθιν ειϲ την γαλιλαιαν και ευριϲκει φιλιππο̅ και λεγει αυτω ι̅ϲ̅ ακολουθι μοι
44 η̅ φιλιπποϲ απο βηθϲαιδαν τηϲ πολεωϲ ανδρεου και πετρου
45 ευριϲκει φιλιπποϲ τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν μωϲηϲ εν τω νομω και οι προφηται ευρηκαμεν ι̅ν̅ υ̅ν̅ του ιωϲηφ τον απο ναζαρετ
46 ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυναται αγαθον τι ειναι λεγει αυτω φιλιπποϲ ερχου και ιδε
47 ιδων ο ι̅ϲ̅ τον ναθαναηλ ερχομενον προϲ αυτον λεγει περι του ναθαναηλ ιδε αληθωϲ ιϲδραηλειτηϲ εν ω δολοϲ ουκ εϲτιν
48 λεγει αυτω ναθαναηλ ποθε̅ με γινωϲκειϲ απεκριθη ο ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτω προ του ϲε φιλιππον φωνηϲαι οντα υπο την ϲυκην ιδον ϲε
49 απεκριθη ναθαναηλ και ειπεν ραββει ϲυ ει ο υ̅ϲ̅ του θ̅υ̅ ϲυ ει ο βαϲιλευϲ του ι̅η̅λ̅
50 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτω οτι ειπο̅ ϲοι οτι ειδον ϲε υποκατω τηϲ ϲυκηϲ πιϲτευειϲ μειζονα τουτων οψη
51 και λεγει αυτω αμην αμην λεγω υμιν οψεϲθαι το̅ ουρανον ηνεωγοτα και τουϲ αγγελουϲ του θ̅υ̅ αναβαινονταϲ ϗ καταβαινονταϲ επι τον υ̅ν̅ του ανθρωπου

Примечания:

6  [1] {}
15  [2] a {} {λεγων}
15  [3] a {ον ειπων} {ο ειπων}
18  [4] {ο ων}
21  [5] {ηρωτηϲαν}
29  [6] {ο}
32  [7] {λεγων}
38  [8] {δε}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.