ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 01 Синайский кодекс — 4 век

ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 μετα ταυτα απηλθεν ο ι̅ϲ̅ περαν τηϲ θαλαϲϲηϲ τηϲ γαλιλαιαϲ τηϲ τιβεριαδοϲ
2 ηκολουθει δε αυτω πολυϲ οχλοϲ οτι εωρων τα ϲημεια α εποιει περι των αϲθενουντων
3 και απηλθε̅ ειϲ το οροϲ ι̅ϲ̅ και εκαθεζετο μετα των μαθητων αυτου
4 ην δε εγγυϲ το παϲχα η εορτη των ιουδαιων
5 επαραϲ ουν τουϲ οφθαλμουϲ ι̅ϲ̅ και θεαϲαμενοϲ οτι οχλοϲ πολυϲ ερχεται προϲ αυτον λεγει προϲ φιλιππο̅ ποθεν αγοραϲωμεν αρτουϲ ινα ουτοι φαγωϲιν
6 τουτο γαρ ελεγεν πιραζων αυτον αυτοϲ δε ηδει τι εμελλε ποιειν
7 αποκρινεται ουν ο φιλιπποϲ διακοϲιων δηναριων αρτοι ουκ αρκουϲιν ινα εκαϲτοϲ βραχυ τι λαβη
8 λεγει αυτω ειϲ εκ τω̅ μαθητων αυτου ανδρεαϲ ο αδελφοϲ ϲιμωνοϲ πετρου
9 εϲτιν παιδαριον ωδε ο εχει πεντε αρτουϲ κριθινουϲ και δυο οψαρια αλλα ταυτα τι εϲτιν ειϲ τοϲουτουϲ
10 ειπεν ο ι̅ϲ̅ ποιηϲατε τουϲ ανθρωπουϲ αναπεϲιν ην δε τοποϲ πολυϲ εν τω τοπω ανεπεϲαν ουν οι ανδρεϲ τον αριθμον ωϲ τριϲχιλιοι
11 ελαβεν δε τουϲ αρτουϲ ο ι̅ϲ̅ και ευχαριϲτηϲεν και εδωκεν τοιϲ ανακιμενοιϲ ομοιωϲ και εκ των οψαριων οϲον ηθελον
12 ωϲ δε ενεπληϲθηϲαν λεγι τοιϲ μαθηταιϲ αυτου ϲυναγαγεται τα περιϲϲευϲαντα κλαϲματα ινα μη τι αποληται
13 ϲυνηγαγον ουν και εγεμιϲαν δωδεκα κοφινουϲ κλαϲματω̅ εκ των πεντε αρτων των κριθινω̅ α επεριϲϲευϲεν τοιϲ βεβρωκοϲιν
14 οι ουν ανθρωποι ιδοντεϲ ο εποιηϲεν ϲημειον ελεγον ουτοϲ εϲτιν αληθωϲ ο προφητηϲ ο ειϲ τον κοϲμο̅ ερχομενοϲ
15 ι̅ϲ̅ ουν γνουϲ οτι μελλουϲιν ερχεϲθαι και αρπαζειν αυτον και αναδικνυναι βαϲιλεα φευγει παλιν ειϲ το οροϲ μονοϲ αυτοϲ
16 ωϲ δε οψια εγενετο κατεβηϲαν οι μαθηται αυτου επι την θαλαϲϲαν
17 και εμβαντεϲ ειϲ πλοιον ερχονται περαν τηϲ θαλαϲϲηϲ ειϲ καφαρναουμ κατελαβεν δε αυτουϲ η ϲκοτια και ουπω εληλυθει ι̅ϲ̅ προϲ αυτουϲ
18 η τε θαλαϲϲα ανεμου μεγαλου πνεοντοϲ διηγειρετο
19 εληλακοτεϲ ου̅ ωϲ {ϲταδια} [25] εικοϲι πεντε η τριακοντα θεωρουϲιν το̅ ι̅ν̅ περιπατουντα επι τηϲ θαλαϲϲηϲ και εγγυϲ του πλοιου γινομενον ϗ εφοβηθηϲαν
20 και λεγει αυτοιϲ εγω ειμι μη φοβιϲθαι
21 ηλθον ουν λαβιν αυτον ειϲ το πλοιον και ευθεωϲ το πλοιον εγενετο επι την γην ειϲ η̅ υπηντηϲεν
22 τη επαυριον ο οχλοϲ ο εϲτωϲ περαν τηϲ θαλαϲϲηϲ ειδεν οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη {εν κεινο} [26] ειϲ ο ενεβηϲαν οι μαθηται του ι̅υ̅ ϗ οπου ϲυνεληλυθι αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ ειϲ το {πλοιαν} [27] αλλα μονοι οι μαθηται αυτου {} [28]
23 επελθοντων ουν των πλοιων εκ τιβεριαδοϲ εγγυϲ ουϲηϲ οπου και εφαγον αρτον ευχαριϲτηϲαντοϲ του κ̅υ̅
24 και ιδοντεϲ οτι ουκ ην εκει ο ι̅ϲ̅ ουδε οι μαθηται ανεβηϲαν ειϲ το πλοιον και ηλθον ειϲ καφαρναουμ ζητουντεϲ τον ι̅ν̅
25 και ευροντεϲ αυτον περαν τηϲ θαλαϲϲηϲ ειπον αυτω ραββει ποτε ωδε ηλθεϲ
26 απεκριθη αυτοιϲ ι̅ϲ̅ και ειπεν αμη̅ αμην λεγω υμι̅ ουχ οτι ειδετε ϲημια αλλ οτι εφαγετε εκ των αρτων και εχορταϲθητε
27 εργαζεϲθαι βρωϲι̅ μη την απολλυμενην αλλα την μενουϲαν ειϲ ζωην αιωνιον ην ο υιοϲ του ανθρωπου διδωϲιν υμι̅ τουτον γαρ ο πατηρ {} [29] ο θ̅ϲ̅
28 ειπον ουν προϲ αυτον τι ποιωμεν ιν εργαζωμεθα τα εργα του θ̅υ̅
29 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ τουτο εϲτιν το εργον του θ̅υ̅ ινα πιϲτευηται ειϲ ον απεϲτιλεν εκεινοϲ
30 ειπον ουν αυτω τι ποιειϲ ϲημιο̅ ϲυ ινα ειδωμεν και πιϲτευϲωμε̅ ϲοι τι εργαζη
31 οι πατερεϲ ημων το μαννα εφαγο̅ εν τη ερημω καθωϲ εϲτιν γεγραμμενον εκ του ουρανου δεδωκεν αυτοιϲ φαγειν
32 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν ου μωυϲηϲ δεδωκεν υμιν τον αρτον εκ του ουρανου αλλ ο πατηρ μου διδωϲιν υμιν τον αρτον εκ του ουρανου τον αληθινο̅
33 ο γαρ αρτοϲ ο του θ̅υ̅ εϲτιν ο καταβαινων εκ του ουρανου και ζωην διδουϲ τω κοϲμω
34 ειπον ουν προϲ αυτον παντοτε κ̅ε̅ δοϲ ημιν τον αρτον τουτον
35 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ εγω ειμι ο αρτοϲ τηϲ ζωηϲ ο ερχομενοϲ προϲ εμε ου μη πιναϲη και ο πιϲτευων ειϲ εμε ου μη διψηϲει πωποτε
36 αλλ ειπον υμιν οτι και εωρακατε και ου πιϲτευεται
37 παν ο διδωϲιν μοι ο πατηρ προϲ εμε ηξει και τον ερχομενον προϲ εμε ου μη εκβαλω
38 οπου καταβεβηκα εκ του ουρανου ινα ποιηϲω το θελημα το εμον αλλα το θελημα του πεμψαντοϲ με
39 ινα παν ο δεδωκεν μοι μη απολεϲω εξ αυτου αλλα αναϲτηϲω αυτο εν τη εϲχατη ημερα
40 τουτο γαρ εϲτιν το θελημα του πατροϲ μου ινα παϲ ο θεωρω̅ τον υ̅ν̅ και πιϲτευων ειϲ αυτον εχη ζωην αιωνιον και αναϲτηϲω αυτον εγω εν τη εϲχατη ημερα
41 εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι ειπεν εγω ειμι ο αρτοϲ ο καταβαϲ εκ του ουρανου
42 και ελεγον ουχ ουτοϲ εϲτιν ι̅ϲ̅ ο υ̅ϲ̅ ιωϲηφ ου ημιϲ οιδαμεν και τον πατερα πωϲ ουν ουτοϲ λεγει εγω εκ του ουρανου καταβεβηκα
43 απεκριθη ουν ι̅ϲ̅ αυτοιϲ και ειπεν μη γογγυζεται μετ αλληλων
44 ουδιϲ δυναται ελθιν προϲ με εαν μη ο πατηρ ο πεμψαϲ με ελκυϲη αυτον καγω αναϲτηϲω αυτον τη εϲχατη ημερα
45 εϲτι γεγραμμενο̅ εν τοιϲ προφηταιϲ και εϲονται παντεϲ διδακτοι θ̅υ̅ παϲ ο ακουϲαϲ παρα του πατροϲ και μαθων ερχεται προϲ εμε
46 ουχ οτι τον πατερα εωρακεν τιϲ ει μη ο ων παρα του πατροϲ ουτοϲ εωρακεν τον θ̅ν̅
47 αμην αμην λεγω υμιν οτι ο πιϲτευων εχει ζωην αιωνιον
48 εγω ειμι ο αρτοϲ τηϲ ζωηϲ
49 οι πατερεϲ υμων εφαγον το μαννα εν τη ερημω και απεθανο̅
50 ουτοϲ εϲτιν ο αρτοϲ ο εκ του ουρανου καταβαινω̅ ινα τιϲ εξ αυτου φαγη και μη αποθανη
51 εγω ειμι ο αρτοϲ ο ζων ο εκ του ουρανου καταβαϲ εαν τιϲ φαγη εκ του εμου αρτου ζηϲει ειϲ τον αιωνα ο αρτοϲ ον εγω δωϲω υπερ τηϲ του κοϲμου ζωηϲ η ϲαρξ μου εϲτιν
52 εμαχοντο ουν προϲ αλληλουϲ οι ιουδαιοι λεγοντεϲ πωϲ ουν δυναται ημιν ουτοϲ δουναι την ϲαρκα φαγιν
53 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν αν μη φαγηται την ϲαρκα του υ̅υ̅ του ανθρωπου και πιητε το αιμα αυτου ουκ εχετε ζωην αιωνιον εν εαυτοιϲ
54 ο τρωγων μου τη̅ ϲαρκα και πινω̅ μου το αιμα εχει ζωην αιωνιον καγω αναϲτηϲω αυτον τη εϲχατη ημερα
55 η γαρ ϲαρξ μου αληθωϲ εϲτι ποτον
56 ο τρωγω̅ μου την ϲαρκα και πινων μου το αιμα εν εμοι μενει καγω εν αυτω
57 καθωϲ απεϲτιλεν με ο ζων π̅η̅ρ̅ καγω ζω δια τον π̅ρ̅α̅ και ο τρωγων με κακεινοϲ ζηϲει δι εμε
58 εϲτιν ο αρτοϲ ο εκ του ουρανου καταβαινων ου καθωϲ οι πατερεϲ εφαγον και απεθανον ο τρωγω̅ τουτον τον αρτο̅ ζηϲει ειϲ τον αιωνα
59 ταυτα ειπεν εν ϲυναγωγη διδαϲκω̅ εν καφαρναουμ
60 πολλοι ουν ακουϲαντεϲ εκ των μαθητων αυτου ειπον ϲκληροϲ εϲτιν ο λογοϲ ουτοϲ τιϲ δυναται αυτου ακουειν
61 εγνω ουν ι̅ϲ̅ εν εαυτω οτι γογγυζουϲιν περι τουτου οι μαθηται αυτου και ειπεν αυτοιϲ τουτο υμαϲ ϲκανδαλιζι
62 εαν θεωρηται αναβενοντα το̅ υ̅ν̅ του ανθρωπου οπου ην το προτερον
63 π̅ν̅α̅ εϲτιν το ζωοποιουν η ϲαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α εγω λελαληκα υμιν π̅ν̅α̅ εϲτιν και ζωη
64 αλλ εξ υμων ειϲιν τινεϲ οι ου πιϲτευουϲιν ηδει γαρ απ αρχηϲ ο ϲωτηρ τινεϲ ειϲιν οι πιϲτευοντεϲ και ην ο μελλων αυτον παραδιδοναι
65 και ελεγεν δια τουτο ειρηκα υμιν οτι ουδιϲ δυναται ελθειν προϲ εμε εαν μη η δεδομενον εκ του πατροϲ
66 εκ τουτου ουν πολλοι των μαθητω̅ απηλθον ειϲ τα οπιϲω και ουκετι μετ αυτου περιεπατουν
67 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ τοιϲ δωδεκα μη και υμιϲ θελεται υπαγειν
68 απεκριθη αυτω ϲιμων πετροϲ κ̅ε̅ προϲ τινα απελευϲομεθα ρηματα ζωηϲ αιωνιου εχειϲ
69 και ημιϲ πεπιϲτευκαμεν ϗ εγνωκαμεν οτι ϲυ ει ο αγιοϲ του θ̅υ̅
70 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ ουχι εγω υμαϲ εξελεξαμην δωδεκα και εξ υμω̅ διαβολοϲ εϲτιν
71 ελεγεν δε ιουδα̅ ϲιμωνοϲ απο καρυωτου ουτοϲ γαρ και εμελλον αυτον παραδιδοναι ειϲ ων εκ τω̅ δωδεκα

Примечания:

19  [25] {ϲταδιουϲ}
22  [26] {εκεινο}
22  [27] {πλοιον}
22  [28] {απηλθον}
27  [29] {εϲφραγιϲεν}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Синайский кодекс — 4 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Джона Райла
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.