ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 032 Вашингтонский кодекс — 5 век

ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 μετα ταυτα απηλθεν ο ι̅ϲ̅ περαν τηϲ θαλαϲϲηϲ τηϲ γαλιλαιαϲ τηϲ τιβεριαδοϲ
2 ηκολουθει δε αυτω οχλοϲ πολυϲ θεωρουντεϲ τα ϲημια α εποιει επι τω̅ αϲθενουντων
3 ανηλθεν ουν ειϲ το οροϲ ι̅ϲ̅ και εκει εκαθητο μετα των μαθητων αυτου
4 ην δε εγγυϲ το παϲχα η εορτη των ιουδαιων
5 επαραϲ ουν τουϲ οφθαλμουϲ ο ι̅ϲ̅ και θεαϲαμενοϲ οτι πολυϲ οχλοϲ ερχεται προϲ αυτον λεγει προϲ φιλιππον ποθεν αγοραϲωμεν αρτουϲ ινα φαγωϲιν ουτοι
6 τουτο δε ελεγεν πειραζων αυτον αυτοϲ γαρ ηδει τι εμελλεν ποιειν
7 απεκριθη αυτω ο φιλιπποϲ διακοϲιων δηναριων αρτοι ουκ αρκουϲιν αυτοιϲ ινα εκαϲτοϲ βραχυ τι λαβη
8 λεγει αυτω ειϲ εκ τω̅ μαθητων αυτου ανδρεαϲ ο αδελφοϲ ϲιμωνοϲ πετρου
9 εϲτιν παιδαριον ωδε οϲ εχει πεντε αρτουϲ κριθινουϲ και δυο οψαρια αλλα ταυτα τι εϲτιν ειϲ τοϲουτουϲ
10 ειπεν δε ο ι̅ϲ̅ ποιηϲαται τουϲ α̅ν̅ο̅υ̅ϲ̅ αναπεϲιν ην δε χορτοϲ πολυϲ εν τω τοπω ανεπεϲαν ουν ανδρεϲ τον αριθμον ωϲ πεντακιϲχειλιοι
11 ελαβεν ουν τουϲ αρτουϲ ο ι̅ϲ̅ και ευχαριϲτηϲαϲ διεδωκεν τοιϲ ανακειμενοιϲ ομοιωϲ και εκ των οψαριων οϲο̅ ηθελον
12 ωϲ δε ενεπληϲθηϲαν λεγει τοιϲ μαθηταιϲ αυτου ϲυναγαγεται τα περιϲευϲαντα κλαϲματα ινα μη τι αποληται
13 ϲυνηγαγον ουν και εγεμιϲαν δωδεκα κοφινουϲ κλαϲματω̅ εκ των πεντε αρτων των κριθινων α επεριϲϲευϲαν τοιϲ βεβρωκοϲιν
14 οι ουν α̅ν̅ο̅ι̅ ειδοντεϲ ο εποιηϲεν ϲημιον ελεγον ουτοϲ εϲτιν αληθωϲ ο προφητηϲ ο ερχομενοϲ ειϲ τον κοϲμο̅
15 ι̅ϲ̅ ουν γνουϲ οτι μελλουϲιν ερχεϲθαι και αρπαζειν αυτον ινα ποιηϲωϲιν βαϲιλεα ανεχωρηϲεν ειϲ το οροϲ αυτοϲ μονοϲ
16 ωϲ δε οψεια εγενετο κατεβηϲαν επι την θαλαϲϲαν
17 και ενβα̅τεϲ ειϲ το πλοιον ηρχοντο περαν τηϲ θαλαϲϲηϲ ειϲ καφαρναουμ και ϲκοτια ηδη εγεγονει και ουπω εληλυθει προϲ αυτουϲ ο ι̅ϲ̅
18 η τε θαλαϲϲα ανεμου μεγαλου πνεοντοϲ {διηγειρετο} [7]
19 εληλακοτεϲ ουν ωϲ ϲταδιουϲ κ̅ε̅ η λ̅ θεωρουϲιν τον ι̅ν̅ περιπατουντα επι τηϲ θαλαϲϲηϲ και εγγυϲ του πλοιου γεινομενον και εφοβηθηϲαν
20 ο δε λεγει αυτοιϲ εγω ειμει μη φοβειϲθαι
21 ηθελον ουν αυτον βαλιν ειϲ το πλοιον και ευθεωϲ εγενετο το πλοιον επι τηϲ γηϲ ειϲ ην υπηγον
22 τη επαυριον ο οχλοϲ ο εϲτηκωϲ περαν τηϲ θαλαϲϲηϲ ιδον οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη εν και οτι ου ϲυνειϲηλθεν τοιϲ μαθηταιϲ αυτου ο ι̅ϲ̅ ειϲ το πλοιον αλλα μονοι οι μαθηται αυτου απηλθον
23 αλλα δε ηλθεν πλοια εκ τηϲ τιβεριαδοϲ οπου εφαγο̅ τον αρτον ευχαριϲτηϲαντοϲ του κ̅υ̅
24 οτε ουν ειδεν ο οχλοϲ οτι ι̅ϲ̅ ουκ εϲτι̅ εκει ουδε οι μαθηται αυτου ενεβηϲαν αυτοι ειϲ τα πλοιαρια και ηλθον ειϲ καφαρναουμ ζητουντεϲ τον ι̅ν̅
25 και ευροντεϲ αυτον περαν τηϲ θαλαϲϲηϲ ειπαν αυτω ραββει ποτε ωδε γεγοναϲ
26 απεκριθη αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ και ειπεν αμην αμην λεγω υμιν ζητειτε με ουχ οτι ειδετε ϲημια αλλ οτι εφαγεται εκ των αρτων και εχορταϲθηται
27 εργαζεϲθαι μη την βρωϲιν την απολλυμενην αλλα την βρωϲιν την μενουϲα̅ ειϲ ζωην αιωνιον ην ο υιοϲ του α̅ν̅ο̅υ̅ υμιν δωϲει τουτον γαρ ο π̅η̅ρ̅ εϲφραγειϲεν ο θ̅ϲ̅
28 ειπον ουν αυτω τι ποιηϲωμεν ινα εργαζωμεθα τα εργα του θ̅υ̅
29 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ τουτο εϲτι̅ το εργον του θ̅υ̅ ινα πιϲτευϲηται ειϲ ον απεϲτειλεν εκεινοϲ
30 ειπον ουν αυτω τι ουν ποιειϲ ϲημιον ινα ιδωμεν και πιϲτευϲωμεν ϲοι τι εργαζη
31 οι πατερεϲ ημων το μαννα εφαγον εν τη ερημω καθωϲ εϲτιν γεγραμμενο̅ αρτον εκ του ουρανου δεδωκεν αυτοιϲ φαγειν
32 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν ου μωυϲηϲ εδωκεν υμιν τον αρτον εκ του ουρανου αλλ ο π̅η̅ρ̅ μου διδωϲιν υμιν τον αρτο̅ εκ του ουρανου τον αληθεινον
33 ο γαρ αρτοϲ του θ̅υ̅ εϲτιν ο καταβαινω̅ εκ του ουρανου και ζωην διδουϲ τω κοϲμω
34 ειπον ουν προϲ αυτο̅ κ̅ε̅ παντοτε δοϲ ημιν τον αρτον τουτον
35 ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ εγω ειμει ο αρτοϲ τηϲ ζωηϲ ο ερχομενοϲ προϲ με ου μη πιναϲη και ο πιϲτευων ειϲ εμε ου μη διψηϲει πωποτε
36 αλλα ειπον υμιν οτι και εωρακαται με και ου πιϲτευεται μοι
37 παν ο διδωϲιν μοι ο π̅η̅ρ̅ προϲ εμε ηξει και τον ερχομενον προϲ με ου μη εκβαλω εξω
38 οτι καταβεβηκα απο του ουρανου ουχ ινα ποιηϲω το θελημα το εμον αλλα το θελημα του πεμψαντοϲ με
39 τουτο δε εϲτιν το θελημα του πεμψαντοϲ με ινα πα̅ ο δεδωκεν μοι μη απολεϲω εξ αυτου αλλα αναϲτηϲω αυτον τη εϲχατη ημερα
40 τουτο γαρ εϲτιν το θελημα του π̅ρ̅ϲ̅ μου ινα παϲ ο θεωρων τον υιον και πιϲτευων ειϲ αυτον εχη ζωην αιωνιον και αναϲτηϲω αυτο̅ εγω τη εϲχατη ημερα
41 εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι ειπεν εγω ειμει ο αρτοϲ ο καταβαϲ εκ του ουρανου
42 και ελεγον ουχ ουτοϲ εϲτιν ι̅ϲ̅ ο υιοϲ ιωϲηφ ου ημειϲ οιδαμεν τον π̅ρ̅α̅ πωϲ νυν λεγει οτι εκ του ουρανου καταβεβηκα
43 απεκρειθη ουν ο ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ μη γογγυζεται μετ αλληλων
44 ουδιϲ δυναται ελθειν προϲ με εαν μη ο π̅η̅ρ̅ ο πεμψαϲ με ελκυϲη αυτον προϲ με καγω αναϲτηϲω αυτον εν τη εϲχατη ημερα
45 εϲτιν γεγραμμενο̅ εν τοιϲ προφηταιϲ και εϲονται παντεϲ διδακτοι θ̅υ̅ παϲ ο ακουϲαϲ παρα του π̅ρ̅ϲ̅ και μαθων ερχεται προϲ με
46 ουχ οτι τον π̅ρ̅α̅ εορακε τιϲ ει μη ο ων παρα του θ̅υ̅ αυτοϲ εορακεν τον π̅ρ̅α̅
47 αμην αμην λεγω υμιν ο πιϲτευων εχει ζωην αιωνιον
48 εγω ειμει ο αρτοϲ τηϲ ζωηϲ
49 οι πατερεϲ υμων εφαγον εν τη ερημω το μαννα και απεθανο̅
50 ουτοϲ εϲτιν ο αρτοϲ ο εκ του ουρανου καταβαινων ινα τιϲ εξ αυτου φαγη και μη αποθανη
51 εγω ειμει ο αρτοϲ ο ζων ο εκ του ουρανου καταβαϲ εαν τιϲ φαγη εκ τουτου του αρτου ζηϲει ειϲ τον αιωνα και ο αρτοϲ ον εγω δωϲω η ϲαρξ μου εϲτιν υπερ τηϲ του κοϲμου ζωηϲ
52 εμαχοντο ουν προϲ αλληλουϲ οι ιουδαιοι λεγοντεϲ πωϲ δυναται ουτοϲ ημιν δουναι τη̅ ϲαρκα φαγειν
53 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν εαν φαγηται την ϲαρκα του υιου του α̅ν̅ο̅υ̅ και πιηται αυτου το αιμα ουκ εχεται ζωη̅ εν εαυτοιϲ
54 ο τρωγων μου την ϲαρκα και πινων μου το αιμα εχει ζωην αιωνιον καγω αναϲτηϲω αυτον τη εϲχατη ημερα
55 η γαρ ϲαρξ μου αληθηϲ εϲτιν βρωϲιϲ και το αιμα μου αληθηϲ εϲτιν ποϲειϲ
56 ο τρωγων μου την ϲαρκα και πεινων μου το αιμα εχει ζωην αιωνιον καγω αναϲτηϲω αυτον τη εϲχατη ημερα η γαρ ϲαξ μου αληθηϲ εϲτιν βρωϲιϲ και το αιμα μου αληθηϲ εϲτιν ποϲιϲ ο τρωγων μου την ϲαρκα και πινων μου το αιμα εν εμοι μενει καγω εν αυτω
57 καθωϲ απεϲτιλεν με ο ζων πατηρ καγω ζω δια τον π̅ρ̅α̅ και ο τρωγων με κακεινοϲ ζηϲεται δι εμε
58 ουτοϲ εϲτιν ο αρτοϲ ο εκ του ουρανου καταβαϲ ου καθωϲ εφαγον οι πατερεϲ και απεθανο̅ ο τρωγων τον αρτον τουτον ζηϲη ειϲ τον αιωνα
59 ταυτα ειπεν εν ϲυναγωγη διδαϲκων εν καφαρναουμ
60 πολλοι ουν ακουϲαντεϲ εκ των μαθητων αυτου ειπον ϲκληροϲ ο λογοϲ ουτοϲ τιϲ δυναται αυτου ακουειν
61 ιδωϲ δε ο ι̅ϲ̅ εν εαυτω οτι γογγυζουϲιν περι τουτου οι μαθηται αυτου ειπεν αυτοιϲ τουτο υμαϲ ϲκανδαλιζει
62 εαν ουν ειδηται τον υιον του α̅ν̅ο̅υ̅ αναβαινοντα οπου ην το προτερον
63 το π̅ν̅α̅ εϲτιν το ζωοποιουν η ϲαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α εγω λελαληκα υμιν π̅ν̅α̅ εϲτιν και ζωη εϲτιν
64 αλλα ειϲιν εξ υμων τινεϲ οι ου πιϲτευουϲιν ηδει γαρ εξ αρχηϲ ο ι̅ϲ̅ τινεϲ ειϲιν οι μη πιϲτευοντεϲ και τιϲ εϲτιν ο παραδωϲων αυτον
65 και ελεγεν δια τουτο ειρηκα υμιν ουδειϲ δυναται ελθειν προϲ με εαν μη η δεδομενον αυτω εκ του π̅ρ̅ϲ̅
66 εκ τουτου πολλοι των μαθητων αυτου απηλθον ειϲ τα οπιϲω και ουκετι μετ αυτου περιεπατουν
67 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ τοιϲ δωδεκα μη και υμειϲ θελεται υπαγειν
68 απεκριθη αυτω ϲιμων πετροϲ κ̅ε̅ προϲ τινα απελευϲομεθα ρηματα ζωηϲ αιωνιου εχειϲ
69 και ημειϲ πεπιϲτευκαμεν και εγνωκαμεν οτι ϲυ ει ο αγιοϲ του θ̅υ̅
70 απεκριθη αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ ουκ εγω υμαϲ τουϲ δωδεκα εξελεξαμην και εξ υμων ειϲ διαβολοϲ εϲτιν
71 ελεγεν δε τον ιουδαν ϲιμωνοϲ ιϲκαριωτου ουτοϲ γαρ εμελλεν παραδιδοναι αυτον ειϲ ων εκ των δωδεκα

Примечания:

18  [7] {διηγειριτο}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Вашингтонский кодекс — 5 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Джона Райла
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.