Библия » Вашингтонский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует]
3 [отсутствует]
4 [отсутствует]
5 [отсутствует]
6 [отсутствует]
7 [отсутствует]
8 [отсутствует]
9 [отсутствует]
10 [отсутствует]
11 [отсутствует]
12 παλιν ουν αυτοιϲ ελαληϲεν ο ι̅ϲ̅ {και ειπεν} [8] εγω ειμει το φωϲ του κοϲμου ο ακολουθων εμοι ου μη περιπατηϲη εν τη ϲκοτια αλλ εξει το φωϲ τηϲ ζωηϲ
13 ειπον ουν αυτω οι φαριϲαιοι ϲυ περι ϲεαυτου μαρτυρειϲ η μαρτυρια ϲου ουκ εϲτιν αληθηϲ
14 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ καν εγω μαρτυρω περι εμαυτου η μαρτυρια μου αληθηϲ εϲτιν οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υμειϲ δε ουκ οιδατε ποθεν ερχομαι και που υπαγω
15 υμειϲ κατα την ϲαρκα κρεινεται εγω ου κρεινω ουδενα
16 εαν κρινω δε εγω η κριϲειϲ η εμη αληθεινη εϲτιν οτι μονοϲ ουκ ειμει αλλ εγω και ο πεμψαϲ με π̅η̅ρ̅
17 και εν τω νομω δε τω υμετερω γεγραπται οτι δυο α̅ν̅ω̅ν̅ η μαρτυρια αληθηϲ εϲτιν
18 εγω ειμει ο μαρτυρων περι εμαυτου και μαρτυρι περι εμου ο πεμψαϲ με π̅η̅ρ̅
19 ελεγον ουν αυτω που εϲτι̅ ο π̅η̅ρ̅ ϲου απεκριθη ο ι̅ϲ̅ ουτε εμε οιδατε ουτε τον π̅ρ̅α̅ μου ει εμε ηδειται και τον π̅ρ̅α̅ μου αν ηδειται
20 ταυτα τα ρηματα ελαληϲεν εν τω γαζοφυλακιω διδαϲκων εν τω ιερω και ουδειϲ επιαϲεν αυτον οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου
21 ειπεν ουν παλιν αυτοιϲ εγω υπαγω και ζητηϲεται με και εν τη αμαρτια υμων αποθανειϲθαι οπου εγω υπαγω υμειϲ ου δυναϲθαι ελθει̅
22 ελεγον ουν οι ιουδαιοι μητι αποκτενει εαυτον οτι λεγει οπου εγω υπαγω υμειϲ ου δυναϲθαι ελθειν
23 και ελεγεν αυτοιϲ υμειϲ εκ των κατω εϲται εγω εκ των ανω ειμει υμειϲ εκ τουτου του κοϲμου εϲται εγω ουκ ειμει εκ τουτου του κοϲμου
24 ειπον ουν υμιν αποθανειϲθαι εν ταιϲ αμαρτιαιϲ υμων εαν γαρ μη πιϲτευϲηται οτι εγω ειμει αποθανειϲθε εν ταιϲ αμαρτιαιϲ υμω̅
25 ειπον ουν αυτω ϲυ τιϲ ει ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ την αρχην ο τι και λαλω υμιν
26 πολλα εχω περι υμων ειπειν και κρινειν αλλα ο πεμψαϲ με αληθηϲ εϲτι̅ καγω α ηκουϲα παρ αυτου ταυτα λαλω ειϲ τον κοϲμον
27 ουκ εγνωϲαν οτι τον π̅ρ̅α̅ αυτοιϲ ελεγεν
28 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ οτα̅ υψωϲηται τον υιον του α̅ν̅ο̅υ̅ τοτε γνωϲεϲθαι οτι εγω ειμει και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθωϲ εδειδαξεν με ταυτα λαλω
29 και ο πεμψαϲ με μετ εμου εϲτιν ουκ αφηκεν με μονο̅ οτι εγω τα αρεϲτα αυτω ποιω παντοτε
30 ταυτα αυτου λαλουντοϲ πολλοι επιϲτευϲαν ειϲ αυτον
31 ελεγεν ουν ο ι̅ϲ̅ προϲ τουϲ πεπιϲτευκοταϲ αυτω ιουδαιουϲ εαν υμειϲ μενηται εν τω λογω τω εμω αληθωϲ μαθηται μου εϲται
32 και γνωϲεϲθαι την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωϲει υμαϲ
33 απεκριθηϲαν προϲ αυτον ϲπερμα αβρααμ εϲμεν και ουδενι δεδουλευκαμεν πωποτε πωϲ ϲυ λεγειϲ ελευθεροι γενηϲεϲθαι
34 απεκριθη αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν οτι παϲ ο ποιων την αμαρτια̅ δουλοϲ εϲτιν τηϲ αμαρτιαϲ
35 ο δε δουλοϲ ου μενει εν τη οικεια ειϲ τον αιωνα
36 εαν ουν υμαϲ ελευθερωϲη οντωϲ ελευθεροι εϲεϲθαι
37 οιδα οτι ϲπερμα αβρααμ εϲται αλλα ζητειται με αποκτιναι οτι ο λογοϲ ο εμοϲ ου χωρει εν υμιν
38 α εγω εωρακα απο του π̅ρ̅ϲ̅ ταυτα λαλω και υμειϲ α ηκουϲατε παρα του π̅ρ̅ϲ̅ ποιειται
39 απεκριθηϲαν και ειπον αυτω ο π̅η̅ρ̅ ημων αβρααμ εϲτιν λεγει αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ ει τεκνα του αβρααμ ητε τα εργα του αβρααμ εποιειτε
40 νυν δε ζητειται με αποκτιναι α̅ν̅ο̅ν̅ οϲ την αληθειαν υμιν λελαληκα ην ηκουϲα παρα του θ̅υ̅ τουτο αβρααμ ουκ εποιηϲεν
41 υμειϲ ποιειται τα εργα του π̅ρ̅ϲ̅ υμων ειπαν αυτω ημειϲ εκ πορνιαϲ ου γεγενημεθα ενα π̅ρ̅α̅ εχομεν τον θ̅ν̅
42 ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ ει ο θ̅ϲ̅ π̅η̅ρ̅ υμων ην ηγαπατε αν εμε εγω γαρ εκ του θ̅υ̅ εξηλθον και ηκω ουδε γαρ απ εμαυτου ουκ εληλυθα αλλα εκεινοϲ με απεϲτιλεν
43 δια τι την λαλιαν την εμην ου γινωϲκεται οτι ου δυναϲθαι ακουειν τον λογον τον εμον
44 υμειϲ εκ του π̅ρ̅ϲ̅ του διαβολου εϲται και ταϲ επιθυμειαϲ του π̅ρ̅ϲ̅ υμων θελεται ποιειν εκεινοϲ ανθρωποκτονοϲ η̅ απ αρχηϲ και εν τη αληθεια ουκ εϲτηκεν οτι ουκ εϲτιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδοϲ εκ των ιδιων λαλει οτι ψευϲτηϲ εϲτιν και ο π̅η̅ρ̅ αυτου
45 εγω δε οτι την αληθειαν λεγω ου πιϲτευεται μοι
46 τιϲ εξ υμων ελεγχει με περι αμαρτιαϲ ει αληθειαν λεγω δια τι ου πιϲτευεται μοι
47 ο ων εκ του θ̅υ̅ τα ρηματα του θ̅υ̅ ακουει δια τουτο υμειϲ ουκ ακουεται οτι εκ του θ̅υ̅ ουκ εϲται
48 απεκριθηϲαν οι ιουδαιοι και ειπαν αυτω ου καλωϲ λεγομεν ημειϲ οτι ϲαμαριτηϲ ει ϲυ και δαιμονιον εχειϲ
49 απεκριθη ι̅ϲ̅ εγω δαιμονιον ουκ εχω αλλα τιμω τον π̅ρ̅α̅ μου και υμειϲ ατιμαζεται με
50 εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εϲτι̅ ο ζητων και κρινων
51 αμην αμην λεγω υμιν εαν τιϲ τον εμον λογον τηρηϲη θανατον ου μη θεωρηϲη ειϲ το̅ αιωνα
52 ειπον αυτω οι ιουδαιοι νυν εγνωκαμεν οτι δαιμονιον εχειϲ αβρααμ απεθανεν και οι προφηται και ϲυ λεγειϲ εαν τιϲ τον λογον μου τηρηϲη ου μη γευϲηται θανατου ειϲ τον αιωνα
53 μη ϲυ μειζων ει του αβρααμ οϲτιϲ απεθανεν και οι προφηται απεθανον τινα ϲεαυτον ποιειϲ
54 απεκριθη ι̅ϲ̅ εαν εγω δοξαϲω εμαυτο̅ η δοξα μου ουδεν εϲτιν εϲτιν ο π̅η̅ρ̅ ο δοξαζων με ον υμειϲ λεγεται οτι θ̅ϲ̅ ημων εϲτιν
55 και ουκ εγνωκατε αυτον εγω δε οιδα αυτον καν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον εϲομαι ομοιοϲ υμιν ψευϲτηϲ αλλα οιδα αυτο̅ και τον λογον αυτου τηρω
56 αβρααμ ο π̅η̅ρ̅ υμων ηγαλλιαϲατο ινα ειδη την ημεραν την εμην και ειδεν και εχαρη
57 ειπον ουν οι ιουδαιοι προϲ αυτον πε̅τηκοντα ετη ουπω εχειϲ και αβρααμ εωρακαϲ
58 ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμη̅ λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεϲθαι εγω ειμει
59 ηραν ουν λιθουϲ ινα βαλωϲιν επ αυτον ι̅ϲ̅ εκρυβη και εξηλθεν εκ του

Примечания:

12  [8] a {λεγων}

Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 8 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.