Библия » Синайский кодекс – 4 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует]
3 [отсутствует]
4 [отсутствует]
5 [отсутствует]
6 [отсутствует]
7 [отсутствует]
8 [отсутствует]
9 [отсутствует]
10 [отсутствует]
11 [отсутствует]
12 παλι̅ ουν αυτοιϲ ελαληϲεν ο ι̅ϲ̅ λεγων εγω φωϲ ειμι του κοϲμου ο ακολουθων εμοι ου μη περιπατηϲη εν τη ϲκοτια αλλ εχει το φωϲ τηϲ ζωηϲ
13 ειπον ουν αυτω οι φαριϲαιοι ϲυ περι ϲεαυτου μαρτυριϲ η μαρτυρια ϲου ουκ εϲτιν αληθηϲ
14 ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ καν εγω μαρτυρω περι εμαυτου αληθηϲ εϲτιν η μαρτυρια μου οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υμιϲ ουκ οιδαται ποθεν ερχομαι και που υπαγω
15 υμειϲ κατα την ϲαρκα κρινετε εγω ου κρινω ουδενα
16 καν κρινω δε εγω η κριϲιϲ η εμη αληθηϲ εϲτι̅ οτι μονοϲ ουκ ειμι αλλ εγω και ο πεμψαϲ με
17 και ε̅ τω νομω δε τω υμετερω γεγραμμενον εϲτιν οτι δυο ανθρωπων η μαρτυρια αληθηϲ εϲτιν
18 εγω ειμι ο μαρτυρων περι εμαυτου και μαρτυρει περι εμου ο πεμψαϲ με πατηρ
19 ελεγο̅ ουν αυτω που εϲτιν ο πατηρ ϲου απεκριθη ο ι̅ϲ̅ και ειπεν ουτε εμε οιδαται ουτε το̅ πατερα μου ει εμε ηδειται και το̅ πατερα ηδειται αν
20 ταυτα τα ρηματα ελαληϲεν εν τω γαζοφυλακιω και ουδιϲ επιαϲε̅ αυτον οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου
21 ελεγεν ου̅ αυτοιϲ εγω υπαγω και ζητηϲετε με και εν τη αμαρτια υμων αποθανιϲθαι οπου εγω υπαγω υμιϲ ου δυναϲθαι ελθιν
22 ελεγον ουν οι ιουδαιοι μητι αποκτενει εαυτον οτι λεγει οπου αν εγω υπαγω υμιϲ ου δυναϲθαι ελθι̅
23 ελεγεν ουν αυτοιϲ υμειϲ εκ των κατω εϲτε εγω εκ τω̅ ανω ειμι υμειϲ εκ του κοϲμου τουτου εϲτε εγω ουκ ειμι εκ του κοϲμου τουτου
24 ειπον υμι̅ οτι αποθανιϲθαι εν ταιϲ αμαρτιαιϲ υμων εαν γαρ μη πιϲτευϲηται μοι οτι εγω ειμι αποθανιϲθαι εν ταιϲ αμαρτιαιϲ υμω̅
25 ελεγον αυτω ϲυ τιϲ ει ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ την αρχην ο τι και {εν} [31] λαλω υμιν
26 πολλα εχω περι υμων λαλιν και κρινιν αλλ ο πεμψαϲ με πατηρ αληθηϲ εϲτιν καγω α ηκουϲα παρ αυτω ταυτα λαλω ειϲ τον κοϲμον
27 ουκ εγνωϲαν οτι τον πατερα αυτοιϲ ελεγεν τον θ̅ν̅
28 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ παλιν οταν υψωϲητε τον υ̅ν̅ του ανθρωπου τοτε γνωϲεϲθαι οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθωϲ εδιδαξεν με ο πατηρ ουτωϲ λαλω
29 και ο πεμψαϲ με ουκ αφηκε με μονον μετ εμου εϲτιν οτι εγω τα αρεϲτα αυτω ποιω παντοτε
30 ταυτα αυτου λαλουντοϲ πολλοι επιϲτευϲα̅ ειϲ αυτον
31 ελεγεν ουν ι̅ϲ̅ προϲ τουϲ πεπιϲτευκοταϲ αυτω ιουδαιουϲ εαν υμιϲ μινητε εν τω λογω τω εμω αληθωϲ μαθηται {} [32] εϲτε
32 ϗ γνωϲεϲθαι την αληθειαν και η αληθια ελευθερωϲει υμαϲ
33 απεκριθηϲαν προϲ αυτον ϲπερμα αβρααμ εϲμεν και ουδενι δεδουλευκαμεν πωποτε πωϲ ϲυ λεγειϲ οτι ελευθεροι γενηϲεϲθε
34 απεκριθη αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν οτι παϲ ο ποιων την αμαρτιαν δουλοϲ εϲτι̅ τηϲ αμαρτιαϲ
35 ο δε δουλοϲ ου μενει εν τη οικια ειϲ τον αιωνα
36 εαν ουν ο υ̅ϲ̅ υμαϲ {ελευθερωθη} [33] οντωϲ ελευθεροι {εϲεϲθαι} [34]
37 οιδα οτι ϲπερμα αβρααμ εϲτε αλλα ζητειτε με αποκτιναι οτι ο λογοϲ ο εμοϲ ου χωρει εν υμι̅
38 α εγω εωρακα παρα τω πατρι μου λαλω και υμιϲ ουν α εωρακατε παρα του πατροϲ υμων ποιειται
39 απεκριθηϲα̅ και ειπαν αυτω ο πατηρ ημων αβρααμ εϲτιν απεκριθη αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ ει τεκνα του αβρααμ εϲτε τα εργα του αβρααμ εποιειται
40 νυν δε ζητιτε με αποκτιναι ανθρωπο̅ οϲ την αληθιαν υμιν λελαληκα η̅ ηκουϲα παρα του θ̅υ̅ τουτο αβρααμ ουκ εποιηϲεν
41 υμειϲ ποιειται τα εργα του πατροϲ υμω̅ ειπαν αυτω ημιϲ εκ πορνιαϲ ουκ εγεννημεθα ενα πατερα εχομεν τον θ̅ν̅
42 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ ει ο θ̅ϲ̅ πατηρ ημων ην ηγαπατε α̅ εμε εγω γαρ εκ του θ̅υ̅ εξηλθον και ηκω ουδε γαρ απ εμαυτου εληλυθα αλλ εκεινοϲ με απεϲτιλεν
43 δια τι την λαλιαν την εμην ου γινωϲκεται οτι ου δυναϲθε ακουειν τον λογο̅ τον εμον
44 υμειϲ εκ του πατροϲ του διαβολου εϲται και ταϲ επιθυμιαϲ του π̅ρ̅ϲ̅ υμων θελετε ποιειν εκινοϲ ανθρωποκτονοϲ η̅ απ αρχηϲ και εν τη αληθια ουκ εϲτηκεν οτι ουκ εϲτι̅ αληθια εν αυτω οταν λαλη το ψευδοϲ εκ των ιδιων λαλει οτι ψευϲτηϲ εϲτιν και ο πατηρ αυτου
45 εγω δε οτι την αληθιαν λεγω ου πιϲτευετε μοι
46 τιϲ εξ υμων ελεγχει με περι αμαρτιαϲ ει αληθιαν λεγω δια τι υμειϲ ου πιϲτευεται μοι
47 ο ων εκ του θ̅υ̅ τα ρηματα του θ̅υ̅ ακουει δια τουτο υμειϲ ουκ ακουετε οτι εκ του θ̅υ̅ ουκ εϲτε
48 απεκριθηϲαν οι ιουδαιοι και ειπα̅ αυτω ου καλωϲ λεγομεν ημειϲ οτι ϲαμαριτηϲ ει και δαιμονιον εχειϲ
49 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν εγω δαιμονιον ουκ εχω αλλα τιμω τον πατερα μου και υμιϲ ατιμαζετε με
50 εγω δε ου ζητω τη̅ δοξαν μου εϲτι̅ ο ζητων και κρινω̅
51 αμην αμην λεγω υμιν εαν τιϲ τον εμον λογον τηρηϲει θανατον ου μη θεωρηϲει ειϲ τον αιωνα
52 ειπα̅ αυτω οι ιουδαιοι νυν εγνωκαμε̅ οτι δαιμονιον εχειϲ αβρααμ απεθανεν και οι προφηται και ϲυ λεγειϲ εαν τιϲ το̅ λογον μου τηρηϲη ου μη γευϲηται ειϲ τον αιωνα
53 μη ϲυ μιζων ει του πατροϲ ημων αβρααμ οϲτιϲ απεθανεν και οι προφηται απεθανο̅ τινα ϲεαυτον ποιειϲ
54 απεκριθη ο ι̅ϲ̅ εαν εγω δοξαϲω εμαυτον η δοξα μου ουδεν εϲτιν εϲτιν ο πατηρ μου ο δοξαζων με ον υμειϲ λεγεται οτι θ̅ϲ̅ υμων εϲτιν
55 και ουκ εγνωκαται αυτον εγω δε οιδα αυτον καν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον εϲομαι ομοιοϲ υμων ψευϲτηϲ αλλ οιδα αυτο̅ και τον λογον αυτου τηρω
56 αβρααμ ο π̅η̅ρ̅ υμων ηγαλλιαϲατο ινα ειδη την ημεραν την εμην και ειδεν ϗ εχαρη
57 ειπαν ουν οι ιουδαιοι προϲ αυτον πεντηκοντα ετη ουπω εχειϲ και αβρααμ εωρακεν ϲε
58 ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμη̅ λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεϲθαι εγω ειμι
59 ηραν ου̅ λιθουϲ ινα βαλωϲι̅ επ αυτον ι̅ϲ̅ δε εκρυβη και εξηλθε̅ εκ του ιερου

Примечания:

25  [31] {}
31  [32] {μου}
36  [33] {ελευθερωϲη}
36  [34] {εϲεϲται}

Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 8 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.