Библия » Кодекс Безы – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8 κεφάλαιο

1 ι̅η̅ϲ̅ δε επορευθη ειϲ το οροϲ των ελαιων
2 ορθρου δε παλιν παραγεινεται ειϲ το ειερον και παϲ ο λαοϲ ηρχετο προϲ αυτον
3 αγουϲιν δε οι γραμματειϲ και οι φαριϲαιοι επι αμαρτεια γυναικα ειλημμενην και ϲτηϲαντεϲ αυτην εν μεϲω
4 λεγουϲιν αυτω εκπειραζοντεϲ αυτον οι ιερειϲ ινα εχωϲιν κατηγορειαν αυτου διδαϲκαλε αυτη η γυνη κατειληπται επ αυτοφωρω μοιχευομενη
5 μωυϲηϲ δε εν τω νομω εκελευϲεν ταϲ τοιαυταϲ λιθαζειν ϲυ δε νυν τι λεγειϲ
6 ο δε ι̅η̅ϲ̅ κατω κυψαϲ τω δακτυλω κατεγραφεν ειϲ την γην
7 ωϲ δε επεμενον ερωτωντεϲ ανεκυψεν και ειπεν αυτοιϲ ο αναμαρτητοϲ υμων πρωτοϲ επ αυτην βαλετω λιθον
8 και παλιν κατακυψαϲ τω δακτυλω κατεγραφεν ειϲ την γην
9 εκαϲτοϲ δε των ιουδαιων εξηρχετο αρξαμενοι απο των πρεϲβυτερων ωϲτε πανταϲ εξελθειν και κατελειφθη μονοϲ και η γυνη εν μεϲω ουϲα
10 ανακυψαϲ δε ο ι̅η̅ϲ̅ ειπεν τη γυναικει που ειϲιν ουδειϲ ϲε κατεκρεινεν
11 κακεινη ειπεν αυτω ουδειϲ κ̅ε̅ ο δε ειπεν ουδε εγω ϲε κατακρεινω υπαγε απο του νυν μηκετι αμαρτανε
12 παλιν ουν ελαληϲεν αυτοιϲ ο ι̅η̅ϲ̅ λεγων εγω ειμι το φωϲ του κοϲμου ο ακολουθων εμοι ου μη περιπατηϲει εν τη ϲκοτεια αλλα εξει το φωϲ τηϲ ζωηϲ
13 ειπον ουν αυτω οι φαριϲαιοι ϲυ περι ϲεαυτου μαρτυρειϲ η μαρτυρια ϲου ουκ εϲτιν αληθηϲ
14 απεκρειθη ο ι̅η̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ καν εγω μαρτυρω περι εμαυτου αληθεινη μου εϲτιν η μαρτυρεια οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υμειϲ δε ουκ {οικ} [16] ποθεν ερχομαι η που υπαγω
15 υμειϲ κατα την ϲαρκα κρεινετε εγω ου κρεινω ουδενα
16 και εαν κρινω δε εγω η κριϲιϲ η εμη αληθινη εϲτιν οτι μονοϲ εγω ουκ ειμι αλλα εγω και ο πεμψαϲ με
17 και εν τω νομω δε τω υμετερω γεγραπται οτι δυο {ανθρωνων} [17] η μαρτυρια αληθηϲ εϲτιν
18 εγω ειμι ο μαρτυρων περι εμαυτου και μαρτυρι περι εμου ο πεμψαϲ με πατηρ
19 ελεγον ουν αυτω που εϲτιν ο πατηρ ϲου απεκριθη ι̅η̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ ουτε εμε οιδατε ουτε τον πατερα μου ει εμε ηδειτε και τον πατερα μου ηδειτε
20 ταυτα τα ρηματα ελαληϲεν εν τω γαζοφυλακιω διδαϲκων εν τω ιερω και ουδειϲ επιαϲεν αυτο̅ οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου
21 ειπεν ουν παλιν αυτοιϲ εγω υπαγω και ζηϲετε με και εν τη αμαρτια υμων αποθανειϲθε οπου εγω υπαγω υμειϲ ου δυναϲθε ελθειν
22 ελεγαν ουν οι ιουδαιοι μητει αποκτενει αυτον οτι λεγει οπου εγω υπαγω υμειϲ ου δυναϲθε ελθει̅
23 και ελεγεν αυτοιϲ υμειϲ εκ των κατω εϲτε εγω δε εκ των ανω ειμει υμειϲ εκ του κοϲμου τουτου εϲτε εγω ουκ ειμι εκ του κοϲμου τουτου
24 ειπον ουν υμειν οτι αποθανειϲθαι εν ταιϲ αμαρτιαιϲ υμων εαν γαρ μη πιϲτευϲητε μοι οτι εγω ειμι αποθανειϲθε εν ταιϲ αμαρτιαιϲ υμων
25 ελεγον ουν αυτω ϲυ τιϲ ει ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅η̅ϲ̅ την αρχην ο τι και λαλω υμειν
26 πολλα εχω περι υμων λαλειν και κρεινειν αλλ ο πεμψαϲ με αληθηϲ εϲτιν καγω α ηκουϲα παρ αυτου ταυτα λαλω ειϲ τον κοϲμον
27 ουκ εγνωϲαν οτι τον πατερα αυτου λεγει τον θ̅ν̅
28 ειπεν ουν αυτοιϲ παλιν ο ι̅η̅ϲ̅ οταν υψωϲητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωϲεϲθαι οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθωϲ εδιδαξεν με ο πατηρ ταυτα λαλω
29 και ο πεμψαϲ με μετ εμου εϲτιν ουκ αφηκεν με μονον οτι εγω τα αρεϲτα αυτω ποιω παντοτε
30 ταυτα αυτου λαλουντοϲ πολλοι επιϲτευϲαν ειϲ αυτον
31 ελεγεν ουν ο ι̅η̅ϲ̅ προϲ τουϲ πεπιϲτευκοταϲ αυτω ιουδαιουϲ εαν υμειϲ μεινηται εν τω εμω λογω αληθωϲ μαθηται μου εϲτε
32 και γνωϲεϲθαι την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωϲει υμαϲ
33 απεκριθηϲαν προϲ αυτον και ειπαν ϲπερμα αβρααμ εϲμεν και ου δεδουλευκαμεν ουδενι πωποτε πωϲ ϲυ λεγειϲ οτι ελευθεροι γενηϲεϲθε
34 απεκριθη αυτοιϲ ο ι̅η̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμει̅ οτι παϲ ο ποιων την αμαρτιαν δουλοϲ εϲτιν
35 ο δε δουλοϲ ου μενει ειϲ την οικειαν ειϲ τον αιωνα ο δε υιοϲ μενει ειϲ τον αιωνα
36 εαν ουν ο υιοϲ υμαϲ {ελευθερω} [18] οντωϲ ελευθεροι εϲεϲθαι
37 οιδα οτι ϲπερμα αβρααμ εϲτε αλλα ζητιτε με αποκτειναι οτι ο λογοϲ ο εμοϲ ου χωρει εμειν
38 εγω α {ωρακα} [19] παρα τω πατρι μου ταυτα λαλω και υμειϲ ουν α εωρακατε παρα τω πατρι υμων ταυτα ποιειτε
39 απεκριθηϲαν και ειπαν αυτω ο πατηρ ημω̅ αβρααμ εϲτιν ειπεν ουν ο ι̅η̅ϲ̅ ει τεκνα του αβρααμ εϲτε τα εργα του αβρααμ εποιειτε
40 νυν δε ζητειτε με αποκτειναι ανθρωπον οϲ την αληθειαν λελαληκα υμειν ην ηκουϲεν παρα του θ̅υ̅ τουτο αβρααμ ουκ εποιηϲεν
41 υμειϲ δε ποιειτε τα εργα του πατροϲ υμων ειπαν ουν αυτω ημειϲ εκ πορνειαϲ {ουκ εγενεηηημεν} [20] ενα πατερα εχομεν τον θ̅ν̅
42 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅η̅ϲ̅ ει ο θ̅ϲ̅ πατηρ υμων ην ηγαπατε αν εμε εγω γαρ εκ του θ̅υ̅ εξηλθον και ηκω ου γαρ απ εμαυτου εληλυθον αλλα εκεινοϲ με απεϲτειλεν
43 δια τι την αληθειαν την εμην ου γεινωϲκετε οτι ου δυναϲθαι ακουειν τον λογον τον εμον
44 υμειϲ εκ του πατροϲ του διαβολου εϲτε και ταϲ επιθυμειαϲ του πατροϲ υμων θελετε ποιειν εκεινοϲ ανθρωποκτονοϲ ην απ αρχηϲ και εν τη αληθεια ουκ {εϲτιν} [21] οτι αληθεια ουκ εϲτιν εν αυτω οταν λαλη το ψευδοϲ εκ των ιδιων λαλει οτι ψευϲτηϲ εϲτιν και ο πατηρ αυτου
45 εγω οτι την αληθειαν λαλω ου πιϲτευετε μοι υμειϲ
46 [отсутствует]
47 ο ων εκ του θ̅υ̅ τα ρηματα του θ̅υ̅ ακουει δια τουτο υμειϲ ουκ ακουετε
48 απεκριθηϲαν οι ιουδαιοι και ειπαν αυτω ου καλωϲ ημειϲ λεγομεν οτι ϲαμαρειτηϲ ει ϲυ και δαιμονιον εχειϲ
49 απεκριθη ο ι̅η̅ϲ̅ εγω δαιμονιον ουκ εχω αλλα τειμω μου τον πατερα και υμειϲ ατειμαζετε με
50 εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εϲτιν ο ζητων και κρεινων
51 αμην αμην λεγω υμειν οϲ αν τον εμον λογον τηρηϲη θανατον ου μη θεωρηϲη ειϲ τον αιωνα
52 ειπαν ουν αυτω οι ιουδαιοι νυν εγνωκαμεν οτι δαιμονιον εχειϲ αβρααμ απεθανεν και οι προφηται και {} [22] λεγειϲ εαν μου τιϲ τον λογον τηρηϲει ου μη γευϲηται θανατου
53 μη ϲυ μειζων ει του αβρααμ οτι απεθανεν και οι προφηται απεθαναν τινα ϲεαυτον ποιειϲ
54 απεκριθη ο ι̅η̅ϲ̅ εαν εγω δοξαϲω εμαυτον η δοξα μου ουδεν εϲτιν εϲτιν ο πατηρ μου ο δοξαζων με ον υμειϲ λεγετε οτι θ̅ϲ̅ υμων εϲτιν
55 και ουκ εγνωκατε αυτον εγω δε οιδα αυτον καν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον ομοιοϲ εϲομαι υμειν ψευϲτηϲ αλλα οιδα αυτον και τον λογον αυτου τηρω
56 αβρααμ ο πατηρ υμων ηγαλλιαϲατο ινα ιδη την ημεραν την εμην και ειδεν και εχαρη
57 ειπαν ουν οι ιουδαιοι προϲ αυτο̅ πεντηκοντα ετη ουδεπω εχειϲ και αβρααμ εωρακαϲ
58 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅η̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμει̅ πριν αβρααμ εγω ειμι
59 τοτε ηραν λιθουϲ ινα βαλωϲιν επ αυτον ι̅η̅ϲ̅ δε εκρυβη και εξηλθεν εκ του ιερου

Примечания:

14  [16] {οιδατε}
17  [17] {ανθρωπων}
36  [18] {ελευθερωϲει}
38  [19] {εωρακα}
41  [20] {ουκ εγεννηθημεν}
44  [21] {εϲτηκεν}
52  [22] {ϲυ}

Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 8 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.