ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 029 Кодекс Борджиа — 5 век

ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 [отсутствует]
2 [отсутствует]
3 [отсутствует]
4 [отсутствует]
5 [отсутствует]
6 [отсутствует]
7 [отсутствует]
8 [отсутствует]
9 [отсутствует]
10 [отсутствует]
11 [отсутствует]
12 [отсутствует]
13 [отсутствует]
14 [отсутствует]
15 [отсутствует]
16 [отсутствует]
17 [отсутствует]
18 [отсутствует]
19 [отсутствует]
20 [отсутствует]
21 [отсутствует]
22 [отсутствует]
23 [отсутствует]
24 [отсутствует]
25 [отсутствует]
26 [отсутствует]
27 [отсутствует]
28 [отсутствует] προϲ αυτον τι ποιωμεν ινα εργαζωμεθα τα εργα του θ̅υ̅
29 απεκριθη ο ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ τουτο εϲτιν τα εργα του θ̅υ̅ ινα πιϲτευητε ειϲ ον απεϲταλκεν εκεινοϲ
30 ειπον ουν αυτω τι ουν ποιειϲ ϲυ ϲημειον ινα ιδωμεν και πιϲτευϲωμεν ϲοι τι εργαζη
31 οι πατερεϲ ημω̅ το μαννα εφαγον εν τη ερημω καθωϲ εϲτιν γεγραμμενον αρτον εκ του ουρανου εδωκεν αυτοιϲ φαγειν
32 ειπον ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν ου μωϲηϲ δεδωκεν υμιν τον αρτον εκ του ουρανου αλλ ο π̅η̅ρ̅ μου διδωϲιν υμιν τον αρτον εκ του ουρανου τον αληθεινον
33 ο γαρ αρτοϲ του θ̅υ̅ εϲτιν ο καταβαινων εκ του ουρανου και ζωην διδουϲ τω κοϲμω
34 ειπον ουν προϲ αυτον κ̅ε̅ παντοτε δοϲ ημιν τον αρτον τουτο̅
35 ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ εγω ειμι ο αρτοϲ τηϲ ζωηϲ ο ερχομενοϲ προϲ εμε ου μη πειναϲει και ο πιϲτευων ειϲ εμε ου μη διψηϲει πωποτε
36 αλλ ειπον υμιν οτι και εορακατε μη και ου πιϲτευετε
37 παν ο διδωϲι μοι ο π̅η̅ρ̅ προϲ εμε ηξει και τον ερχομενον προϲ εμε ου μη εκβαλω εξω
38 οτι καταβεβηκα απο του ουρανου ουχ ινα ποιω το θελημα το εμον αλλα το θελημα του πεμψαντοϲ με
39 τουτο δε εϲτιν το θελημα του πεμψαντοϲ με ινα παν ο δεδωκεν μοι μη απολεϲω εξ αυτου αλλα αναϲτηϲω αυτο τη εϲχατη ημερα
40 τουτον εϲτι το θελημα του π̅ρ̅ϲ̅ μου ινα παϲ ο θεωρων τον υ̅ν̅ και πιϲτευων ειϲ αυτον εχη ζωην αιωνιον και αναϲτηϲω αυτον εγω τη εϲχατη ημερα
41 εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι ειπεν εγω ειμι ο αρτοϲ ο καταβαϲ εκ του ο̅υ̅ν̅ο̅υ̅
42 και ελεγων ουχι ουτοϲ εϲτιν ι̅ϲ̅ ο υ̅ϲ̅ ιωϲηφ ου ημειϲ οιδαμεν τον π̅ρ̅α̅ και την μητερα πωϲ νυν λεγει οτι εκ του ουρανου καταβεβηκα
43 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ μη γογγυζετε με ταλληλων
44 ουδειϲ δυναται ελθειν προϲ με εαν μη ο π̅η̅ρ̅ ο πεμψαϲ με ελκυϲη αυτον εγω αναϲτηϲω αυτον τη εϲχατη ημερα
45 εϲτιν γεγραμμενον εν τοιϲ προφηταιϲ και εϲονται παντεϲ διδακτοι θ̅υ̅ παϲ ο ακουϲαϲ παρα του π̅ρ̅ϲ̅ και μαθων ερχεται προϲ με
46 ουχ οτι τον π̅ρ̅α̅ εορακε τιϲ ει μη ο ων παρα του θ̅υ̅ ουτοϲ εωρακε τον π̅ρ̅α̅
47 αμην αμην λεγω υμιν ο πιϲτευων εχει ζωην αιωνιον
48 εγω ειμι ο αρτοϲ τηϲ ζωηϲ
49 οι πατερεϲ υμων εφαγον εν τη ερημω το μανα και απεθανον
50 ουτοϲ εϲτιν ο αρτοϲ ο εκ του ουρανου καταβαινον ινα τιϲ εξ αυτου φαγη και μη αποθανη
51 εγω ειμι ο αρτοϲ ο ζων ο εκ του ουρανου καταβαϲ εαν τιϲ φαγη εκ τουτου του αρτου ζηϲεται ειϲ τον αιωνα και ο αρτοϲ δε ον εγω δωϲω η ϲαρξ μου εϲτι̅ υπερ τηϲ του κοϲμου ζωηϲ
52 εμαχοντο ουν προϲ αλληλουϲ οι ιουδαιοι λεγοντεϲ πωϲ δυναται ουτοϲ ημιν δουναι την ϲαρκα αυτου φαγειν
53 ειπεν ουν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμι̅ εαν μη φαγητε την ϲαρκα του υ̅υ̅ του α̅ν̅ο̅υ̅ και πιετε αυτου το αιμα ουκ εχετε ζωην εν εαυτοιϲ
54 ο τρωγω̅ μου την ϲαρκα και πινων μου το αιμα εχει ζωην αιωνιον και εγω αναϲτηϲω αυτον τη εϲχατη ημερα
55 η γαρ ϲαρξ μου αληθηϲ εϲτιν βρωϲιϲ και το αιμα μου αληθηϲ εϲτι ποϲιϲ
56 ο τρωγων μου την ϲαρκα και πινων μου το αιμα εν εμοι μενει καγω εν αυτω
57 καθωϲ απεϲτειλε̅ με ο ζων π̅η̅ρ̅ καγω δια τον π̅ρ̅α̅ και ο τρωγων με κακεινοϲ ζηϲεται δι εμε
58 ουτοϲ εϲτι̅ ο αρτοϲ ο εξ ουρανου καταβαϲ ου καθωϲ εφαγον οι πατερεϲ και απεθανον ο τρωγων τουτον τον αρτον ζηϲει ειϲ τον αιωνα
59 ταυτα ειπεν εν ϲυναγωγη διδαϲκων εν καφαρναουμ
60 πολλοι ουν ακουϲαντεϲ εκ τω̅ μαθητων αυτου ειπον ϲκληροϲ εϲτιν ο λογοϲ ουτοϲ τιϲ δυναται αυτου ακουειν
61 ειδωϲ δε ο ι̅ϲ̅ εν εαυτω οτι γογγυζουϲιν περι τουτου οι μαθηται αυτου ειπεν αυτοιϲ τουτο υμαϲ ϲκανδαλιζει
62 εαν ουν θεωρητε τον υ̅ν̅ του α̅ν̅ο̅υ̅ αναβαινοντα οπου ην το προτερον
63 το π̅ν̅α̅ εϲτιν το ζωοποιουν η ϲαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α εγω λελαληκα υμιν π̅ν̅α̅ εϲτι̅ και ζωη εϲτιν
64 αλλ ειϲιν τινεϲ εξ υμων οι ου πιϲτευουϲιν ηδει γαρ εξ αρχηϲ ο ι̅ϲ̅ τινεϲ ειϲιν οι μη πιϲτευοντεϲ και τιϲ εϲτιν ο παραδωϲων αυτον
65 και ελεγε δια τουτο ειρηκα υμιν οτι ουδειϲ δυναται ελθειν προϲ με εαν μη η δεδομενον αυτω εκ του π̅ρ̅ϲ̅
66 εκ τουτου πολλοι εκ των μαθητων αυτου απηλθον ειϲ τα οπιϲω και ουκετι μετ αυτου περιπατουν
67 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ τοιϲ δωδεκα μη και υμειϲ θελετε υπαγει̅
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Кодекс Борджиа — 5 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΙΩΑΝΝΗΝ 6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Джона Райла
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.