Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1 κεφάλαιο

1 εν αρχη ην ο λογοϲ και ο λογοϲ ην προϲ τον θ̅ν̅ και θ̅ϲ̅ ην ο λογοϲ
2 ουτοϲ ην εν αρχη προϲ τον θ̅ν̅
3 παντα δι αυτου εγενετο και χωριϲ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονε̅
4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φωϲ {} [1]
5 και το φωϲ εν τη ϲκοτια φαινει και η ϲκοτια αυτο ου κατελαβεν
6 εγενετο ανθρωποϲ απεϲταλμενοϲ παρα θ̅υ̅ ονομα αυτω ιωανηϲ
7 ουτοϲ ηλθεν ειϲ μαρτυριαν ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ ινα παντεϲ πιϲτευϲωϲιν δι αυτου
8 ουκ ην εκεινοϲ το φωϲ αλλ ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ
9 ην το φωϲ το αληθεινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον ειϲ τον κοϲμον
10 εν τω κοϲμω ην και ο κοϲμοϲ δι αυτου εγενετο και ο κοϲμοϲ αυτον ουκ εγνω
11 ειϲ τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβο̅
12 οϲοι δε ελαβαν αυτον εδωκεν αυτοιϲ εξουϲιαν τεκνα θ̅υ̅ γενεϲθαι τοιϲ πιϲτευουϲιν ειϲ το ονομα αυτου
13 οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματοϲ ϲαρκοϲ {} [2] αλλ εκ θ̅υ̅ εγενηθηϲα̅
14 και ο λογοϲ ϲαρξ εγενετο και εϲκηνωϲεν εν ημιν και εθεαϲαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ωϲ μονογενουϲ παρα πατροϲ πληρηϲ χαριτοϲ {} [3] αληθειαϲ
15 ιωανηϲ μαρτυρει περι αυτου και κεκραγε̅ λεγων ουτοϲ ην ο ειπω̅ ο οπιϲω μου ερχομενοϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
16 οτι εκ του πληρωματοϲ αυτου ημειϲ παντεϲ ελαβομεν και χαριν αντι χαριτοϲ
17 οτι ο νομοϲ δια μωυϲεωϲ εδοθη η χαριϲ και η αληθεια δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ εγενετο
18 θ̅ν̅ ουδειϲ εορακεν πωποτε μονογενηϲ θ̅ϲ̅ ο ων ειϲ τον κολπον του πατροϲ εκεινοϲ εξηγηϲατο
19 και αυτη εϲτιν η μαρτυρια του ιωανου οτε απεϲτειλαν προϲ αυτο̅ οι ιουδαιοι εξ ιεροϲολυμων ιερειϲ και λευειταϲ ινα ερωτηϲωϲι̅ αυτον ϲυ τιϲ ει
20 και ωμολογηϲεν και ουκ ηρνηϲατο και ωμολογηϲεν οτι εγω ουκ ειμι ο χ̅ϲ̅
21 και ηρωτηϲαν αυτο̅ ϲυ ουν τι ηλειαϲ ει και λεγει ουκ ειμι ο προφητηϲ ει ϲυ και απεκριθη ου
22 ειπαν ουν αυτω τιϲ ει ινα αποκριϲιν δωμε̅ τοιϲ πεμψαϲιν ημαϲ τι λεγειϲ περι ϲεαυτου
23 εφη εγω φωνη βοω̅τοϲ εν τη ερημω ευθυνατε την οδον κ̅υ̅ καθωϲ ειπεν ηϲαιαϲ ο προφητηϲ
24 και απεϲταλμενοι ηϲαν εκ των φαρειϲαιων
25 και ηρωτηϲαν αυτον και ειπαν αυτω τι ουν βαπτιζειϲ ει ϲυ ουκ ει ο χ̅ϲ̅ ουδε ηλειαϲ ουδε ο προφητηϲ
26 απεκριθη αυτοιϲ ο ιωανηϲ λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεϲοϲ υμω̅ ϲτηκει ον υμειϲ ουκ οιδατε
27 οπιϲω μου ερχομενοϲ ου ουκ ειμι εγω αξιοϲ ινα λυϲω αυτου τον ιμαντα του υποδηματοϲ
28 ταυτα εν βηθανια εγενετο περαν του ιορδανου οπου ην ο ιωανηϲ βαπτιζων
29 τη επαυριον βλεπει το̅ ι̅ν̅ ερχομενον προϲ αυτον και λεγει ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅ ο αιρων την αμαρτιαν του κοϲμου
30 ουτοϲ εϲτιν υπερ ου εγω ειπον οπιϲω μου ερχεται ανηρ οϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
31 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω ιϲραηλ δια τουτο ηλθον εγω εν υδατι βαπτιζω̅
32 και εμαρτυρηϲεν ιωανηϲ λεγων οτι τεθεαμαι το πνευμα καταβαινον ωϲ περιϲτεραν εξ ουρανου και εμεινε̅ επ αυτον
33 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεμψαϲ με βαπτιζειν εν υδατι εκεινοϲ μοι ειπε̅ εφ ον αν ιδηϲ το πνευμα καταβαινον και μενον επ αυτον ουτοϲ εϲτιν ο βαπτιζων ε̅ πνευματι αγιω
34 καγω εωρακα και μεμαρτυρηκα οτι ουτοϲ εϲτι̅ ο υιοϲ του θ̅υ̅
35 τη επαυριον παλιν ειϲτηκει ιωανηϲ και εκ των μαθητων αυτου δυο
36 και εμβλεψαϲ τω ι̅υ̅ περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅
37 και ηκουϲαν οι δυο μαθηται αυτου λαλουντοϲ και ηκολουθηϲαν τω ι̅υ̅
38 ϲτραφειϲ δε ο ι̅ϲ̅ και θεαϲαμενοϲ αυτουϲ ακολουθουνταϲ λεγει αυτοιϲ τι ζητειτε οι δε ειπαν αυτω ραββει ο λεγεται μεθερμηνευομενον διδαϲκαλε που μενειϲ
39 λεγει αυτοιϲ ερχεϲθε και οψεϲθε ηλθαν ουν και ειδαν που μενει και παρ αυτω εμειναν την ημερα̅ εκεινην ωρα ην ωϲ δεκατη
40 ην ανδρεαϲ ο αδελφοϲ ϲιμωνοϲ πετρου ειϲ εκ των δυο τω̅ ακουϲαντων παρα ιωανου και ακολουθηϲα̅των αυτω
41 ευρεϲκει ουτοϲ πρωτον τον αδελφον τον ιδιον ϲιμωνα και λεγει αυτω ευρηκαμεν τον μεϲϲιαν ο εϲτιν μεθερμηνευομενον χ̅ϲ̅
42 ηγαγε̅ αυτον προϲ τον ι̅ν̅ εμβλεψαϲ αυτω ο ι̅ϲ̅ ειπεν ϲυ ει ϲιμων ο υιοϲ ιωανου ϲυ κληθηϲη κηφαϲ ο ερμηνευεται πετροϲ
43 τη επαυριον ηθεληϲεν εξελθειν ειϲ την γαλειλαιαν και ευριϲκει φιλιππον και λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ ακολουθει μοι
44 ην δε ο φιλιπποϲ απο βηθϲαιδα εκ τηϲ πολεωϲ ανδρεου και πετρου
45 ευριϲκει φιλιπποϲ τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν μωυϲηϲ εν τω νομω και οι προφηται ευρηκαμεν ι̅ν̅ υιον του ιωϲηφ τον απο ναζαρετ
46 και ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυναται τι αγαθον ειναι λεγει αυτω ο φιλιπποϲ ερχου και ιδε
47 ειδεν ι̅ϲ̅ τον ναθαναηλ ερχομενον προϲ αυτον και λεγει περι αυτου ιδε αληθωϲ ιϲραηλειτηϲ εν ω δολοϲ ουκ εϲτιν
48 λεγει αυτω ναθαναηλ ποθεν με γεινωϲκειϲ απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτω προ του ϲαι φιλιππον φωνηϲαι οντα υπο την ϲυκην ειδον ϲε
49 απεκριθη αυτω ναθαναηλ ραββει ϲυ ει ο υιοϲ του θ̅υ̅ ϲυ βαϲιλευ ει του ιϲραηλ
50 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτω οτι ειπον ϲοι οτι ειδον ϲε υποκατω τηϲ ϲυκηϲ πιϲτευειϲ μειζω τουτων οψη
51 και λεγει αυτω αμην αμην λεγω υμιν οψεϲθε τον ουρανον ανεωγοτα και τουϲ αγγελουϲ του θ̅υ̅ αναβαινο̅ταϲ και καταβαινονταϲ επι τον υιον του ανθρωπου

Примечания:

4  [1] {των ανθρωπων}
13  [2] {ουδε εκ θεληματοϲ ανδροϲ}
14  [3] {και}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.