Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1 κεφάλαιο

1 παυλοϲ αποϲτολοϲ χ̅υ̅ ι̅υ̅ δια θεληματοϲ θ̅υ̅ και τιμοθεοϲ ο αδελφοϲ
2 τοιϲ εν κολοϲϲαιϲ αγιοιϲ και πιϲτοιϲ αδελφοιϲ εν χ̅ω̅ χαριϲ υμιν και ειρηνη απο θ̅υ̅ πατροϲ ημων
3 ευχαριϲτουμεν τω θ̅ω̅ πατρι του κ̅υ̅ ημω̅ ι̅υ̅ παντοτε υπερ υμω̅ προϲευχομενοι
4 ακουϲαντεϲ την πιϲτιν υμων εν χ̅ω̅ ι̅υ̅ και την αγαπην ειϲ πανταϲ τουϲ αγιουϲ
5 δια την ελπιδα την αποκειμενην υμιν εν τοιϲ ουρανοιϲ ην προηκουϲατε εν τω λογω τηϲ αληθειαϲ του ευαγγελιου
6 του παροντοϲ ειϲ υμαϲ καθωϲ και εν παντι τω κοϲμω εϲτι καρποφορουμενον και αυξανομενον καθωϲ και εν υμιν αφ ηϲ ημεραϲ ηκουϲατε και επεγνωτε την χαριν του θ̅υ̅ εν αληθεια
7 καθωϲ εμαθετε απο επαφρα του αγαπητου ϲυνδουλου ημων οϲ εϲτιν πιϲτοϲ υπερ ημων διακονοϲ του χ̅υ̅
8 ο και δηλωϲαϲ ημιν την υμων αγαπην εν πνευματι
9 δια τουτο και ημειϲ αφ ηϲ ημεραϲ ηκουϲαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προϲευχομενοι ινα πληρωθητε την επιγνωϲιν του θεληματοϲ αυτου εν παϲη ϲοφια και ϲυνεϲει πνευματικη
10 περιπατηϲαι αξιωϲ του κ̅υ̅ ειϲ παϲαν αρεϲκειαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντεϲ και αυξανομενοι τη επιγνωϲει του θ̅υ̅
11 εν παϲη δυναμει δυναμουμενοι κατα το κρατοϲ τηϲ δοξηϲ αυτου ειϲ παϲαν υπομονην και μακροθυμιαν μετα χαραϲ
12 ευχαριϲτουντεϲ αμα τω πατρι τω καλεϲαντι και ικανωϲαντι υμαϲ ειϲ την μεριδα του κληρου των αγιω̅ εν τω φωτι
13 οϲ ερυϲατο ημαϲ εκ τηϲ εξουϲιαϲ του ϲκοτουϲ και μετεϲτηϲεν ειϲ την βαϲιλειαν του υιου τηϲ αγαπηϲ αυτου
14 εν ω εϲχομεν την απολυτρωϲιν την αφεϲιν των αμαρτιων
15 οϲ εϲτιν εικων του θ̅υ̅ του αορατου πρωτοτοκοϲ παϲηϲ κτιϲεωϲ
16 οτι ε̅ αυτω εκτιϲθη τα πα̅τα εν τοιϲ ουρανοιϲ και επι τηϲ γηϲ τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητεϲ ειτε αρχαι ειτε εξουϲιαι τα παντα δι αυτου και ειϲ αυτον εκτιϲται
17 και αυτοϲ εϲτιν προ παντων και τα παντα εν αυτω ϲυνεϲτηκεν
18 και αυτοϲ εϲτιν η κεφαλη του ϲωματοϲ τηϲ εκκληϲιαϲ οϲ εϲτι̅ η αρχη πρωτοτοκοϲ εκ των νεκρων ινα γενηται εν παϲιν αυτοϲ πρωτευων
19 οτι εν αυτω ευδοκηϲεν παν το πληρωμα κατοικηϲαι
20 και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα ειϲ αυτον ειρηνοποιηϲαϲ δια του αιματοϲ του ϲταυρου αυτου ειτε τα επι γηϲ ειτε τα εν τοιϲ ουρανοιϲ
21 και υμαϲ ποτε ονταϲ απηλλοτριωμενουϲ και εχθρουϲ τη διανοια εν τοιϲ εργοιϲ τοιϲ πονηροιϲ
22 νυνι δε αποκατηλλαγητε εν τω ϲωματι τηϲ ϲαρκοϲ αυτου δια του θανατου παραϲτηϲαι υμαϲ αγιουϲ και αμωμουϲ και ανεγκλητουϲ κατενωπιον αυτου
23 ει γε επιμενετε τη πιϲτει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακεινουμενοι απο τηϲ ελπιδοϲ του ευαγγελιου ου ηκουϲατε του κηρυχθεντοϲ εν παϲη κτιϲει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλοϲ διακονοϲ
24 νυν χαιρω εν τοιϲ παθημαϲιν υπερ υμων και ανταναπληρω τα υϲτερηματα των θλειψεων του χ̅υ̅ εν τη ϲαρκι μου υπερ του ϲωματοϲ αυτου ο εϲτιν η εκκληϲια
25 ηϲ εγενομην εγω διακονοϲ κατα την οικονομιαν του θ̅υ̅ την δοθειϲαν μοι ειϲ υμαϲ πληρωϲαι τον λογον του θ̅υ̅
26 το μυϲτηριον το αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων νυ̅ δε εφανερωθη τοιϲ αγιοιϲ αυτου
27 οιϲ ηθεληϲεν ο θ̅ϲ̅ γνωριϲαι τι το πλουτοϲ τηϲ δοξηϲ του μυϲτηριου τουτου εν τοιϲ εθνεϲιν ο εϲτιν χ̅ϲ̅ εν υμιν η ελπιϲ τηϲ δοξηϲ
28 ον ημειϲ καταγγελλομε̅ νουθετουντεϲ παντα ανθρωπον και διδαϲκοντεϲ παντα ανθρωπον εν παϲη ϲοφια ινα παραϲτηϲωμεν παντα ανθρωπον τελειον εν χ̅ω̅
29 ειϲ ο και κοπιω αγωνιζομενοϲ κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Колоссянам апостола Павла, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.