Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 κεφάλαιο

1 τον μεν πρωτον λογον εποιηϲαμην περι παντω̅ ω θεοφιλε ων ηρξατο ι̅ϲ̅ ποιειν τε και διδαϲκει̅
2 αχρι ηϲ ημεραϲ εντειλαμενοϲ τοιϲ αποϲτολοιϲ δια πνευματοϲ αγιου ουϲ εξελεξατο ανελημφθη
3 οιϲ και παρεϲτηϲεν εαυτον ζωντα μετα το παθειν αυτον εν πολλοιϲ τεκμηριοιϲ δι ημερων τεϲϲερακοντα οπτανομενοϲ αυτοιϲ και λεγω̅ τα περι τηϲ βαϲιλειαϲ του θ̅υ̅
4 και ϲυναλιζομενοϲ παρηγγειλεν αυτοιϲ απο ιεροϲολυμων μη χωριζεϲθαι αλλα περιμενει̅ την επαγγελειαν του πατροϲ ην ηκουϲατε μου
5 οτι ιωανηϲ μεν εβαπτιϲεν υδατι υμειϲ δε εν πνευματι βαπτιϲθηϲεϲθε αγιω ου μετα πολλαϲ ταυταϲ ημεραϲ
6 οι μεν ουν ϲυνελθοντεϲ ηρωτων αυτον λεγοντεϲ κ̅ε̅ ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιϲτανειϲ την βαϲιλειαν τω ιϲραηλ
7 ειπεν προϲ αυτουϲ ουχ υμων εϲτιν γνωναι χρονουϲ η καιρουϲ ουϲ ο πατηρ εθετο εν τη ιδια εξουϲια
8 αλλα λημψεϲθε δυναμιν επελθοντοϲ του αγιου πνευματοϲ εφ υμαϲ και εϲεϲθε μου μαρτυρεϲ εν τε ιερουϲαλημ και εν παϲη τη ιουδαια και ϲαμαρεια και εωϲ εϲχατου τηϲ γηϲ
9 και ταυτα ειπων αυτω̅ βλεποντων επηρθη και νεφελη υπελαβεν αυτον απο των οφθαλμω̅ αυτων
10 και ωϲ ατενιζο̅τεϲ ηϲαν ειϲ τον ουρανον πορευομενου αυτου και ιδου ανδρεϲ δυο παρειϲτηκειϲαν αυτοιϲ εν εϲθηϲεϲει λευκαιϲ
11 οι και ειπαν ανδρεϲ γαλειλαιοι τι εϲτηκατε βλεποντεϲ ειϲ τον ουρανον ουτοϲ ο ι̅ϲ̅ ο αναλημφθειϲ αφ υμων ειϲ τ ουρανον ουτωϲ ελευϲεται ον τροπον εθεαϲαϲθε αυτον πορευομενον ειϲ τον ουρανον
12 τοτε υπεϲτρεψαν ειϲ ιερουϲαλημ απο ορουϲ του καλουμενου ελαιωνοϲ ο εϲτιν εγγυϲ ιερουϲαλημ ϲαββατου εχων οδον
13 και οτε ειϲηλθον ειϲ το υπερωον ανεβηϲαν ου ηϲαν καταμενοντεϲ ο τε πετροϲ και ιωανηϲ και ιακωβοϲ και ανδρεαϲ φιλιπποϲ και θωμαϲ βαρθολομαιοϲ και μαθθαιοϲ ιακωβοϲ αλφαιου και ϲιμων ο ζηλωτηϲ και ιουδαϲ ιακωβου
14 ουτοι παντεϲ ηϲαν προϲκαρτερουντεϲ ομοθυμαδον τη προϲευχη ϲυ̅ γυναιξιν και μαριαμ τη μητρι ι̅υ̅ και ϲυν τοιϲ αδελφοιϲ αυτου
15 και εν ταιϲ ημεραιϲ ταυταιϲ αναϲταϲ πετροϲ εν μεϲω των αδελφων ειπε̅ ην τε οχλοϲ ονοματω̅ επι το αυτο ωϲ εκατον εικοϲι
16 ανδρεϲ αδελφοι εδει πληρωθηναι την γραφην ην προειπε το πνευμα το αγιον δια ϲτοματοϲ δαυειδ περι ιουδα του γενομενου οδηγου τοιϲ ϲυλλαβουϲιν ι̅ν̅
17 οτι κατηριθμημενοϲ ην εν ημειν και ελαχε̅ τον κληρον τηϲ διακονιαϲ ταυτηϲ
18 ουτοϲ με̅ ουν εκτηϲατο χωριο̅ εκ μιϲθου τηϲ αδικιαϲ και πρηνηϲ γενομενοϲ ελακηϲεν μεϲοϲ και εξεχυθη παντα τα ϲπλαγχνα αυτου
19 και γνωϲτο̅ εγενετο παϲι τοιϲ κατοικουϲιν ιερουϲαλημ ωϲτε κληθηναι το χωριον εκεινο τη διαλεκτω αυτων ακελδαμαχ τουτ εϲτιν χωριον αιματοϲ
20 γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητω η επαυλιϲ αυτου ερημοϲ και μη εϲτω ο κατοικω̅ εν αυτη και την επιϲκοπην αυτου λαβετω ετεροϲ
21 δει ουν των ϲυνελθοντων ημιν ανδρων εν παντι χρονω ω ειϲηλθεν και εξηλθεν εφ ημαϲ ο κ̅ϲ̅ ι̅ϲ̅
22 αρξαμενοϲ απο του βαπτιϲματοϲ ιωανου εωϲ τηϲ ημεραϲ ηϲ ανελημφθη αφ ημω̅ μαρτυρα τηϲ αναϲταϲεωϲ αυτου ϲυν ημιν γενεϲθαι ενα τουτων
23 και εϲτηϲαν δυο ιωϲηφ τον καλουμενον βαρϲαββα̅ οϲ επεκληθη ιουϲτοϲ και μαθθιαν
24 και προϲευξαμενοι ειπαν ϲυ κ̅ε̅ καρδιογνωϲτα παντων αναδειξον ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα
25 λαβειν τον τοπον τηϲ διακονιαϲ ταυτηϲ και αποϲτοληϲ αφ ηϲ παρεβη ιουδαϲ πορευθηναι ειϲ τον τοπον τον ιδιο̅
26 και εδωκαν κληρουϲ αυτοιϲ και επεϲεν ο κληροϲ επι μαθθιαν και ϲυ̅κατεψηφιϲθη μετα των ενδεκα αποϲτολω̅
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния апостолов, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.