Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1 κεφάλαιο

1 παυλοϲ αποϲτολοϲ χ̅υ̅ ι̅υ̅ δια θεληματοϲ θ̅υ̅ και τιμοθεοϲ ο αδελφοϲ
2 τοιϲ εν κολαϲϲαιϲ αγιοιϲ και πιϲτοιϲ αδελφοιϲ εν χ̅ω̅ ι̅υ̅ χαριϲ υμιν και ειρηνη απο θ̅υ̅ π̅ρ̅ϲ̅ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
3 ευχαριϲτουμεν τω θ̅ω̅ και π̅ρ̅ι̅ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ παντοτε περι υμων προϲευχομενοι
4 ακουϲαντεϲ την πιϲτιν υμων εν κ̅ω̅ ι̅υ̅ και την αγαπην ην εχετε ειϲ πανταϲ τουϲ αγιουϲ
5 δια την ελπιδα την αποκειμενην υμιν εν τοιϲ ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ ην προηκουϲατε εν τω λογω τηϲ αληθειαϲ του ευαγγελιου
6 του παροντοϲ ειϲ υμαϲ καθωϲ και εν παντι τω κοϲμω εϲτιν καρποφορουμενον και αυξανομενον καθωϲ και εν υμιν αφ ηϲ ημεραϲ ηκουϲατε και επεγνωτε την χαρι̅ του θ̅υ̅ εν αληθεια
7 καθωϲ εμαθετε απο επαφρα του αγαπητου ϲυνδουλου ημων οϲ εϲτι̅ πιϲτοϲ υπερ ημων διακονοϲ του χ̅υ̅
8 ο και δηλωϲαϲ ημιν τη̅ υμων αγαπην εν π̅ν̅ι̅
9 δια τουτο και ημειϲ αφ ηϲ ημεραϲ ηκουϲαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προϲευχομενοι και αιτουμενοι ινα πληρωθητε την επιγνωϲιν του θεληματοϲ αυτου εν παϲη ϲοφια και ϲυνεϲει π̅ν̅ι̅κ̅η̅
10 περιπατηϲαι αξιωϲ του κ̅υ̅ ειϲ παϲαν αρεϲκιαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντεϲ και αυξανομενοι τη επιγνωϲει του θ̅υ̅
11 εν παϲη δυναμει δυναμουμενοι κατα το κρατοϲ τηϲ δοξηϲ αυτου ειϲ παϲαν υπομονην και μακροθυμιαν μετα χαραϲ
12 ευχαριϲτουντεϲ τω π̅ρ̅ι̅ τω ικανωϲαντι ημαϲ ειϲ την μεριδα του κληρου των αγιων εν τω φωτι
13 οϲ ερρυϲατο ημαϲ εκ τηϲ εξουϲιαϲ του ϲκοτουϲ και μετεϲτηϲεν ειϲ την βαϲιλειαν του υιου τηϲ αγαπηϲ αυτου
14 εν ω εχομεν την απολυτρωϲιν την αφεϲιν των αμαρτιω̅
15 οϲ εϲτιν εικων του θ̅υ̅ του αορατου πρωτοτοκοϲ παϲηϲ κτιϲεωϲ
16 οτι εν αυτω εκτιϲθη τα παντα τα εν τοιϲ ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ και τα επι τηϲ γηϲ τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητεϲ ειτε αρχαι ειτε εξουϲιαι τα παντα δι αυτου και ειϲ αυτο̅ εκτιϲται
17 και αυτοϲ εϲτιν προ παντων και τα παντα εν αυτω ϲυνεϲτηκεν
18 και αυτοϲ εϲτι̅ η κεφαλη του ϲωματοϲ τηϲ εκκληϲιαϲ οϲ εϲτιν αρχη πρωτοτοκοϲ εκ των νεκρων ινα γενηται εν παϲιν αυτοϲ πρωτευων
19 οτι εν αυτω ηυδοκηϲεν παν το πληρωμα κατοικηϲαι
20 και δι αυτου αποκαταλλαξη τα παντα ειϲ αυτον ειρηνοποιηϲαϲ δια του αιματοϲ του ϲταυρου αυτου δι αυτου ειτε τα επι τηϲ γηϲ ειτε τα εν τοιϲ ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅
21 και υμαϲ ποτε ονταϲ απηλλοτριωμενουϲ και εχθρουϲ τη διανοια εν τοιϲ εργοιϲ τοιϲ πονηροιϲ
22 νυνι δε αποκατηλλαξεν εν τω ϲωματι τηϲ ϲαρκοϲ αυτου δια του θανατου αυτου παραϲτηϲαι υμαϲ αγιουϲ και αμωμουϲ και ανεγκλητουϲ κατενωπιον αυτου
23 ει γε επιμενετε τη πιϲτει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακεινουμενοι απο τηϲ ελπιδοϲ του ευαγγελιου ου ηκουϲαται του κηρυχθεντοϲ εν παϲη κτιϲει τη υπο τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ ου εγενομην εγω παυλοϲ κηρυξ και αποϲτολοϲ και διακονοϲ
24 νυν χαιρω εν τοιϲ παθημαϲιν υπερ υμω̅ και ανταναπληρω τα υϲτερηματα των θλιψεων του χ̅υ̅ εν τη ϲαρκι μου υπερ του ϲωματοϲ αυτου ο εϲτιν η εκκληϲια
25 ηϲ εγενομην εγω παυλοϲ διακονοϲ κατα την οικονομιαν του θ̅υ̅ την δοθειϲαν μοι ειϲ υμαϲ πληρωϲαι τον λογον του θ̅υ̅
26 το μυϲτηριον το αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων νυνι δε εφανερωθη τοιϲ αγιοιϲ αυτου
27 οιϲ ηθεληϲεν ο θ̅ϲ̅ γνωριϲαι τι το πλουτοϲ τηϲ δοξηϲ του μυϲτηριου τουτου εν τοιϲ εθνεϲιν ο εϲτιν χ̅ϲ̅ εν υμιν η ελπιϲ τηϲ δοξηϲ
28 ον ημειϲ καταγγελλομεν νουθετου̅τεϲ παντα α̅ν̅ο̅ν̅ και διδαϲκο̅τεϲ παντα α̅ν̅ο̅ν̅ εν παϲη ϲοφια ινα παραϲτηϲωμεν πα̅τα α̅ν̅ο̅ν̅ τελειον εν χ̅ω̅
29 ειϲ ο και κοπιω αγωνιζομενοϲ κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Колоссянам апостола Павла, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.