Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1 κεφάλαιο

1 αρχη του ευαγγελιου ι̅υ̅ χ̅υ̅ υ̅υ̅ του θ̅υ̅
2 ωϲ γεγραπται εν τοιϲ προφηταιϲ ιδου εγω αποϲτελλω τον αγγελο̅ μου προ προϲωπου ϲου οϲ καταϲκευαϲει την οδον ϲου εμπροϲθεν ϲου
3 φωνη βοωντοϲ εν τη ερημω ετοιμαϲατε την οδον κ̅υ̅ ευθειαϲ ποιειτε ταϲ τριβουϲ αυτου
4 εγενετο ιωαννηϲ βαπτιζων εν τη ερημω και κηρυϲϲων βαπτιϲμα μετανοιαϲ ειϲ αφεϲιν αμαρτιω̅
5 και εξεπορευετο προϲ αυτον παϲα η ιουδαια χωρα και οι ιεροϲολυμειται και εβαπτιζοντο παντεϲ εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι ταϲ αμαρτιαϲ αυτων
6 ην δε ιωαννηϲ ενδεδυμενοϲ τριχαϲ καμηλου και ζωνην δερματινη̅ περι την οϲφυν αυτου και εϲθιων ακριδαϲ και μελι αγριον
7 και εκηρυϲϲεν λεγων ερχεται ο ιϲχυροϲ μου οπιϲω μου ου ουκ ιμι ικανοϲ κυψαϲ λυϲαι τον ιμα̅τα των υποδηματων αυτου
8 εγω μεν εβαπτιϲα υμαϲ εν υδατι αυτοϲ δε βαπτιϲει υμαϲ εν π̅ν̅ι̅ αγιω
9 και εγενετο εν εκειναιϲ ταιϲ ημεραιϲ ηλθεν ι̅ϲ̅ απο ναζαρατ τηϲ γαλιλαιαϲ και εβαπτιϲθη υπο ιωαννου ειϲ τον ιορδανην
10 και ευθεωϲ αναβαινων απο του υδατοϲ ιδεν ϲχιζομενουϲ τουϲ ο̅υ̅ν̅ο̅υ̅ϲ̅ και το π̅ν̅α̅ ωϲ περιϲτεραν καταβαινον επ αυτο̅
11 και φωνη εγενετο εκ των ο̅υ̅ν̅ω̅ν̅ ϲυ ει ο υ̅ϲ̅ μου ο αγαπητοϲ εν ω ευδοκηϲα
12 και ευθεωϲ το π̅ν̅α̅ αυτον εκβαλλει ειϲ την ερημον
13 και ην ε̅ τη ερημω ημεραϲ τεϲϲερακο̅τα πειραζομενοϲ υπο του ϲατανα και ην μετα των θηριω̅ και αγγελοι διηκονουν αυτω
14 μετα δε το παραδοθηναι ιωα̅νην ηλθεν ι̅ϲ̅ ειϲ την γαλιλαια̅ κηρυϲϲων το ευαγγελιον τηϲ βαϲιλειαϲ του θ̅υ̅
15 λεγων οτι πεπληρωται ο καιροϲ και ηγγεικεν η βαϲιλεια του θ̅υ̅ μετανοειτε και πιϲτευεται εν τω ευαγγελιω
16 περιπατων δε παρα την θαλαϲϲαν τηϲ γαλιλαιαϲ ειδεν ϲιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον του ϲιμωνοϲ {αμφιβαλλοντεϲ} [1] αμφιβληϲτρον εν τη θαλαϲϲη ηϲαν γαρ αλεειϲ
17 και ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ δευτε οπιϲω μου και ποιηϲω υμαϲ γενεϲθαι αλεειϲ α̅ν̅ω̅ν̅
18 και ευθεωϲ αφεντεϲ τα δικτυα αυτων ηκολουθηϲαν αυτω
19 και προβαϲ εκειθεν ολιγον ιδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτουϲ εν τω πλοιω καταρτιζονταϲ τα δικτυα
20 και ευθεωϲ εκαλεϲεν αυτουϲ και αφεντεϲ τον π̅ρ̅α̅ αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω μετα των μιϲθωτων απηλθον οπιϲω αυτου
21 και ειϲπορευονται ειϲ καπερναουμ και ευθεωϲ τοιϲ ϲαββαϲιν ειϲελθων ειϲ την ϲυναγωγην εδιδαϲκεν
22 και εξεπληϲϲοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδαϲκων αυτουϲ ωϲ εξουϲιαν εχων και ουχ ωϲ οι γραμματειϲ
23 και ην εν τη ϲυναγωγη αυτων α̅ν̅ο̅ϲ̅ εν π̅ν̅ι̅ ακαθαρτω και ανεκραξε̅
24 λεγων αια τι ημειν και ϲυ ι̅υ̅ ναζαρηνε ηλθεϲ απολεϲαι ημαϲ οιδα ϲε τιϲ ει ο αγιοϲ του θ̅υ̅
25 και επετειμηϲεν αυτω ο ι̅ϲ̅ {} [2] φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου
26 και ϲπαραξαν αυτο̅ το πνευμα το ακαθαρτον και κραξαν φωνη μεγαλη εξηλθεν εξ αυτου
27 και εθαμβηθηϲαν παντεϲ ωϲτε ϲυνζητειν προϲ εαυτουϲ λεγοντεϲ τι εϲτιν τουτο τιϲ η καινη αυτη διδαχη οτι κατ εξουϲιαν και τοιϲ πνευμαϲιν τοιϲ ακαθαρτοιϲ επιταϲϲει και υπακουουϲι̅ αυτω
28 εξηλθεν δε η ακοη αυτου ευθυϲ ειϲ ολην την περιχωρο̅ τηϲ γαλιλαιαϲ
29 και ευθεωϲ εκ τηϲ ϲυναγωγηϲ εξελθοντεϲ ηλθον ειϲ την οικιαν ϲιμωνοϲ και ανδρεου μετα ιακωβου και ιωαννου
30 η δε πενθερα ϲιμωνοϲ κατεκειτο πυρεϲϲουϲα και ευθεωϲ λεγουϲι̅ αυτω περι αυτηϲ
31 και προϲελθω̅ ηγειρεν αυτην κρατηϲαϲ τηϲ χειροϲ αυτηϲ και αφηκεν αυτην ο πυρετοϲ ευθεωϲ και διηκονει αυτοιϲ
32 οψειαϲ δε γενομενηϲ οτε εδυ ο ηλιοϲ εφερον προϲ αυτον πανταϲ τουϲ κακωϲ εχονταϲ και τουϲ δαιμονιζομενουϲ
33 και η πολιϲ ολη επιϲυνηγμενη ην προϲ τη̅ θυραν
34 και εθεραπευϲεν πολλουϲ κακωϲ εχονταϲ ποικιλαιϲ νοϲοιϲ και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιμονια οτι ηδειϲαν αυτον
35 και πρωι εννυχον λιαν αναϲταϲ εξηλθεν και απηλθεν ειϲ ερημον τοπον και εκει προϲηυχετο
36 και κατεδιωξαν αυτον ο ϲιμων και οι μετ αυτου
37 και ευρο̅τεϲ αυτον λεγουϲιν αυτω οτι παντεϲ ϲε ζητουϲιν
38 και λεγει αυτοιϲ αγωμεν ειϲ ταϲ εχομεναϲ κωμοπολειϲ ινα και εκει κηρυξω ειϲ τουτο γαρ εξεληλυθα
39 και ην κηρυϲϲων ειϲ ταϲ ϲυναγωγαϲ αυτων ειϲ ολην την γαλιλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων
40 και ερχεται προϲ αυτον λεπροϲ παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι εαν θεληϲ δυναϲαι με καθαριϲαι
41 ο δε ι̅ϲ̅ ϲπλαγχνιϲθειϲ εκτειναϲ την χειρα ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω καθαριϲθητι
42 και ειποντοϲ αυτου ευθεωϲ απηλθεν η λεπρα απ αυτου και εκαθεριϲθη
43 και εμβριμηϲαμενοϲ αυτω εξεβαλεν αυτον ευθεωϲ
44 και λεγει αυτω ορα μηδενι ειπηϲ αλλα υπαγε ϲεαυτον δειξον τω ιερει και προϲενεγκε περι του καθαριϲμου ϲου α προϲεταξεν μωϲηϲ ειϲ μαρτυριον {αυτω} [3]
45 ο δε εξελθων ηρξατο κηρυϲϲει̅ πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωϲτε μηκετι αυτον δυναϲθαι φανερωϲ ειϲ πολιν ειϲελθειν αλλα εξω εν ερημοιϲ τοποιϲ ην και ηρχοντο προϲ αυτον παντοθε̅

Примечания:

16  [1] {αμφιβαλλονταϲ}
25  [2] {λεγων}
44  [3] {αυτοιϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Марка, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.