Библия » РОД Лингвистический. Роджерс

От Марка 1 От Марка 1 глава

1 άρχή (G746) начало, используется без артикля, следовательно, это заголовок (М, 82). Это может быть заголовком как ко всему Евангелию от Марка, так и к стихам 1−13, или 1−8 (Cranfield; Gundry).
εύαγγέλιον (G2098) евангелие, благая весть (Cranfield; TDNT; NTW; NIDNTT; EDNT; Guelich, 13−14; TLNT). С последующим gen. Ίησοΰ Χριστού является объектным gen.: «благая весть об Иисусе Христе» (Taylor). Обсуждение этой фразы и вступления (1:1−15) см. в Rudolf Pesch, "Anfang des Evangeliums Jesu Christi: Eine Studie zum Prolog des Markusevangeliums (Mk 1,1−15)" Die Zeit Jesu: Eine Festschrift fur Heinrich Schaefer, ed. Guenther Boernkamm and Karl Rahner, Freiburg i. Br.: Herder Verlag, 1970, p. 108−44.
2 γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать. Здесь perf., «остается написанным». Относится к регулирующему и авторитетному характеру документа (ММ). Параллели из свитков Мертвого моря см. в ESB, 8−10.
κατασκευάσει fut. ind. act. от κατασκεύω (G2680) готовить, подготавливать, обустраивать. Слово привлекает внимание к задаче посланника (Guelich).
3 βοώντος praes. act. part. от βοάω (G994) кричать, восклицать.
ετοιμάσατε aor. imper. act. от ετοιμάζω (G2090) готовить.
εύθείας асс. от ευθύς (G2117) прямой.
ποιείτε praes. imper. act. от ποιέω (G4160) делать, поступать.
τρίβους асс. pl. от τρίβος (G5147) путь, проторенная дорога (BAGD).
4 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, появляться на сцене. Подчеркивает, что Его появление произошло в соответствии с замыслом Бога (Taylor).
βαπτίζων praes. act. part. от βαπτίζω (G907) (TDNT; см. Мф 3:6). Part, используется в роли subst.: «тот, кто крестит». Part, придает повествованию большую динамичность, чем subst. от βαπτιστής (Guelich). Комбинация из отрывков двух текстов: Ис 40:1 и Мал 3:1 (ВВС). Он не постоянно занимается крещением, но это Его отличительная черта.
κηρύσσων praes. actpart, от κηρύσσω (G2784) возвещать как глашатай (NIDNTT; Cranfield).
μετανοίας gen. sing. от μετάνοια (G3430) изменение точки зрения, покаяние (Мф 3:2; Cranfield). Gen. источника: «крещение, которое проистекает из покаяния» — либо описательный gen.: «крещение, которое характеризуется покаянием» (Gundry, 43; SIMS, 166−69; GGBB, 80).
άφεσις (G859) отпущение, прощение (TDNT; NIDNTT). О связи между крещением, покаянием и исповедью см. Gundry 43−44; Guelich; HSB, 404−6.
5 έξεπορεύετο impf. ind. med. (dep.) от έκπορεύομαι (G1607) выходить. Impf., «они постоянно выходили»
έβαπτίζοντο impf. ind. pass. от βαπτίζω (G907) крестить. Pass. разрешения: «они позволяли себе креститься» (Gundry, 44). Impf. указывает, что они постоянно выходили и крестились.
έξομολογούμενοι praes. med. (dep.) part. от έξομολογέομαι (G1843) исповедоваться, публично признавать, открыто сознаваться (Taylor). Возможно, устное признание грехов предшествовало непосредственно крещению (Cranfield; ВВС; DJG, 96−97). Part, указывает на одновременность действий.
6 ήν impf. ind. act. от ειμί (G1510) используется с двумя причастиями.
ένδεδυμένος.
έσθίων, образуя перифр. impf., который указывает на привычное действие: «был одет (по своему обыкновению)" (Taylor).
ένδεδυμένος perf. pass. part. от ένδύω (G1746) надевать (одежду); perf. быть одетым. Использование асс. после гл. в пассиве нормативно (Cranfield).
τρίχας асс. от θρίξ (G2359) волосы.
δερμάτινος (G1193) кожаный.
όσφύς (G3751) чресла, бедро.
έσθίων praes. act. part. от έσθίω (G2068) есть. О форме см. МН, 238.
ακρίδας acc. pl. от άκρίς (G200) кузнечик, цикада. Если человек приносил обет не употреблять в пищу мясо, он мог есть рыбу или цикад (М, Hull. 8:1). Медовый напиток заменял вино. Есть только цикад и пить мед значит отказаться от употребления мяса и вина (Otto Bocher, "Ass Johannes der Taufer kein Brot Luk. vii. 33?" NTS 18 [1971/72]: 90−92, особ. 91).
7 έκήρυσσεν impf. ind. act., см. ст. 4.
λέγων praes. act. part. от λέγω (G3004) говорить. έρχεται praes. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064) приходить. Praes. имеет оттенок немедленного действия (Taylor). Этот грядущий человек предсказан в Ис 5:26−27, это Мессия. См. Gordon D.Kirchhevel, «Не That Cometh in Mark 1:7 and Matt 24:30" BBR 4 (1994): 105−12. ίσχυρότερος comp. от ισχυρός (G2478) сильный, могущественный.
μου gen. от έγ (G1473), gen. сравнения («чем я»).
ικανός (G2425) подходящий, достаточный, ценный. Указывает на достаточность и пригодность любого рода (Gould).
κύψας aor. act. part. от κύπτω (G2955) наклоняться. Part, поясняет идею недостойности.
λΰσαι aor. act. inf. от λύω (G3089) развязывать. Добавочный inf. поясняет основной гл. ίμάς (G2438) ремень. Ремешок сандалии, который связывается с другим (RWP).
υπόδημα (G5266) сандалия. Об обуви см. ABD, 2:237. Эту работу обычно выполняли рабы, ученик не должен был оказывать такие услуги учителю, если не хотел, чтобы его приняли за раба из земли Ханаанской (b. Keth. 96а [Soncino edition]).
αύτοϋ (G846) его. Об использовании личных местоимений после rel. см. F. Вакker, Pronomen Abundans and Pronomen Coniunctum (Amsterdam: North-Holland PublishingSherwinWhiteCo., 1974), 39; SIMS, 116.18
8 έβάπτισα aor. ind. act. от βαπτίζω (G907) крестить. Aor. указывает, что деятельность Иоанна была уже завершена с приходом Мессии (Swete; DJG, 57−58).
βαπτίσει fut. ind. act. от βαπτίζω.
9 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться, используется для введения события в прошлом (SIMS, 81−86).
ήλθεν aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) приходить, идти.
έβαπτίσθη aor. ind. pass., см. ст. 4.
10 εύθύς (G2117) немедленно, тут же, как только; это любимое выражение Марка, встречающееся у него 41 раз. Здесь оно говорит о последующем видении и выражает преемственность между служением Иоанна и Иисуса (Gundry, 47; Guelich; Taylor; David Daube, The Sudden in the Scriptures [Leiden: E.J. Brill, 1964], 46−51).
aναβαίνων praes. act. part. от αναβαίνω (G305) подниматься. Temp. part. выражает одновременность действия.
είδεν aor. ind. act. от όράω (G912) видеть.
σχιζομένους praes. pass. part. от σχίζω (G4977) разделять, разрывать. Praes. part. указывает на уже протекающее действие (Cranfield). Имеется в виду постоянный разрыв между землей и небесами, который устраняется только в особых обстоятельствах (Taylor).
περιστερά (G4058) голубь (см. Мф 3:16; Gundry, 51).
καταβαΐνον praes. act. part. от каταβαίνω (G2597) спускаться.
11 ει praes. ind. act. 2pers. sing. от ειμί (G1510) быть.
αγαπητός (G27) возлюбленный.
ευδόκησα aor. ind. act. от εύδοκέω (G2106) быть довольным. В этом утверждении выражается заключение: «Поэтому Я доволен» (Gundry, 49).
12 έκβάλλει praes. ind. act. от έκβάλλω (G1544) уводить, выводить; hist, praes. привлекает внимание к событию или ряду событий (VA, 196; VANT, 231).
13 ήν impf. ind. act., см. ст. 6.
πειραζόμένος praes. pass. part. от πειράζω (G3985) испытывать, соблазнять, искушать, здесь идет речь о фактическом побуждении к дурному действию (Gould). Praes. part. может быть использовано для выражения цели.
διηκόνουν impf. ind. act. от διακονέω (G1247) служить, прислуживать. Inch, impf.: «они начали прислуживать».
14 παραδοθήναι aor. pass. inf. от παραδίδωμι (G3860) передавать, отдавать под стражу (Cranfield; TLNT). Temp, употребление inf. с предлогом: «после того как он был передан»
ήλθεν aor. ind. act., см. ст. 9.
κηρύσσων praes. act. part., см. ст. 4. Part, образа действия, цели или сопутств.
15 λέγων praes. act. part., см. ст. 7. О теме Царства Божьего и Мессии в раннеиудейской литературе см. Michael Lahke "The Jewish Background of the Synoptic Concept, "The Kingdom of God" in The Kingdom of God, edited by Bruce Chilton (Philadelphia: Fortress, 1984), 72−91.
οτι (G3754) речитативный эквивалент границ цитаты.
πεπλήρωται perf. ind. pass. от πληρόω (G4137) исполнять. По поводу этой фразы см. Swete; Gundry, 69. ήγγικεν perf. ind. act. от έγγίζω (G1448) приближать.
μετανοείτε praes. imper. act. от μετανοέω (G3340) каяться, передумывать (см. ст. 4; Мф 3:6).
πιστεύετε praes. imper. act. от πιστεύω (G4100)(TDNT). Здесь с предл. έν (G1722), вероятно, является семитизмом (Cranfield; о евр. обороте אמן, который указывает на общее длительное принятие факта как достойного доверия, см. Ernst Jenni, Die hebraischen Prapositionen: Band 1: Die Praposition Beth [Stuttgart, 1992], 254−55).
16 παράγων praes. act. part. от παράγω (G3855) проходить, идти мимо.
είδεν aor. ind. act., см. ст. 10.
άμφιβάλλοντας praes. act. part. от άμφιβάλλω (G906) забрасывать сеть (Mendel Nun, "Cast Your Nets Upon the Waters" BAR 19 [1993]: 51ff).
ήσαν impf. ind. act. от ειμί (G1510) быть.
άλιεύς (G231) рыбак (см. Мф 4:18 ВВС).
17 είπεν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
δεύτε (G1205) adv. идите сюда.
ποιήσω fut. ind. act., см. ст. 3. С асс. и inf. означает: «заставить кого-л. что-л. сделать» (Cranfield).
γενέσθαι aor. med. (dep.) inf. от γίνομαι, см. ст. 4.
18 άφέντες aor. act. part. от άφίημι (G863) оставлять.
δίκτυον (G1350) сеть (см. ст. 16). Temp. part. предшествует моменту, «когда он ушел»
ήκολούθησαν aor. ind. act. от άκολουθέω (G190) следовать, следовать за кем-л. в качестве ученика. Это предполагает личную преданность и сотрудничество (Carrington).
19 προβάς aor. act. part. от προβαίνω (G4260) идти вперед.
ολίγον (G3641) adv. немного, немного дальше.
καταρτίζοντας praes. act. part. от καταρτίζω (G2675) приводить в порядок, чинить, чистить, складывать сеть, готовя ее к очередной ночной ловле (Cranfield; см. ст. 16; Nun, BAR).
20 έκάλεσεν aor. ind. act. от καλέω (G2564) звать.
μισθωτός наемный работник. Это указание на наличие наемных работников говорит о том, что братья вовсе не были бедны (Hooker).
άπήλθον aor. ind. act. от απέρχομαι (G565) идти дальше.
21 είσπορεύονται praes. ind. med. (dep.) от είσπορεύομαι (G1531) входить, hist. praes.
είσελθών aor. act. part. от είσέρχομαι (G1525) входить.
συναγωγή (G4864) синагога (см. Мф 4:23; TDNT; John С.
Η. Kaughlin, "Capernaum from Jesus' Time and After" BAR 19 [1993]: 54−61; RC, 32−49).
έδίδασκεν impf. ind. act. от διδάσκω (G1321) учить. Inch, impf., «он начал учить» (Cranfield).
22 έξεπλήσσοντο impf. ind. pass. от εκπλήσσω (G1605) удивляться, поражаться, заставить человека волноваться от какогол. сильного переживания, будь то страх, удивление или даже радость (Gould). Impf. здесь соотносится со знач. impf. в ст. 21, показывая, что по мере того как Он учил, их переполняло удивление (Gundry, 73).
διδάσκων praes. act. part. от διδάσκω (G1321) учить, используется в перифразе.
εξουσία (G1849) власть. Авторитет рабби или власть, данная Богом (Cranfield; TDNT).
έχων praes. act. part. от έχ (G2192) иметь, обладать. Part, в роли сущ.: «тот, кто обладает»
γραμματεύς (G1122) книжник (см. Мф 2:4; 5:20; EDNT; ВВС; DJG, 732−35).
23 άνθρωπος (G444) человек; безартиклевое использование может быть эквивалентно indef. pron. «кто-л.» является семитским влиянием (SIMS, 131−34; SS; 2021).
άνέκραξεν aor. ind. act. от άνακράζω (G349) кричать с сильным чувством, либо от страданий, либо от нечистого духа (Taylor).
24 λέγων praes. act. part., см. ст. 7.
τί ήμίν καί σο устойчивое выражение, которое означает: «что у нас с тобой общего?» «зачем ты вмешиваешься?» «занимайся своими проблемами!» (Cranfield; Taylor; SIMS, 183−85; Ин 2:4).
ήλθες aor. ind. act., см. ст. 9.
άπολέσαι aor. act. inf. от άπόλλυμι (G622) уничтожать. Inf. используется для выражения цели.
οίδα (G1492) perf. ind. act. знать. Def. perf. со знач. praes. Параллели по поводу духа см. в Taylor.
25 έπετίμησεν aor. act. ind. от έπιτιμάω (G2008) упрекать (см. Мф 17:18).
φιμώθητι aor. imper. pass. от φιμόω (G5392) заставить замолчать, связать, надеть намордник; быть запряженным как вол (RWP; Guelich). Требование замолчать — ответ на попытку беса высказаться в свою защиту (Pesch; Gundry, 77; о значении «изгнания» или «связывания» см. RAC, 174).
έξελθε aor. imper. act. от εξέρχομαι (G1831) выходить наружу.
26 σπαράξαν aor. act. part. от σπαράσσω (G4682) рваться, тянуть в разные стороны, содрогаться в конвульсиях. Медики использовали это слово, описывая судороги желудка (Gould).
φωνήσαν aor. act. part. от φωνέω (G5455) издавать звуки, выкликать, кричать. Temp. part. Aor. выражает предшествование («после»).
έξήλθεν aor. ind. act. от εξέρχομαι (G1831) выходить.
27 έθαμβήθησαν aor. ind. pass. от θαμβέω (G2284) быть пораженным, изумленным (Taylor).
ώστε (G5620) используется с inf. и асс. для ввода прид. результата.
συζητεΐν praes. act. inf. от συζητέω (G4802) задавать вопросы, обсуждать.
καινή (G2537) новый, в качественном отношении, в отличие от временного (Cranfield).
επιτάσσει praes. act. ind. от επιτάσσω (G2004) велеть.
ύπακούουσιν praes. ind. act. от υπακούω (G5219) повиноваться.
28 έξήλθεν aor. ind. act., см. ет. 26.
άκο (G189) слух, рассказ, слава; в сопровождении obj. gen. Γαλιλαίας (G1056) Галилея. Gen. приложения: «весь окружающий район, то есть Галилея» (Gundry, 85).
29 εξελθόντες aor. act. part. (temp.) от εξέρχομαι, см. ст. 26. Aor. выражает предшествующее действие. О доме Петра и Андрея в Капернауме см. Kaughlin, "Capernaum from Jesus' Time and After" BAR 19 (Sept. Oct., 1993): 54−61; RC, 50−64; 70−71.
30 πενθερά (G3994) теща.
κατέκειτο impf. ind. med. (dep.) от κατάκειμαι (G2621) лежать.
πυρέσσουσα praes. act. part. от πυρέσσω (G4445) страдать от лихорадки, болеть горячкой (DMTG, 280). Описание лихорадки и методов ее лечения в древнем мире см. в RAC, 7:877−909.
31 προσελθών aor. act. part. (сопутств.) от προσέρχομαι (G4334) приходить. ήγειρεν impf. ind. act. от έγείρω (G1453) поднимать.
κρατήσας aor. act. part. от κρατέω (G2902) крепко держать; используется с партитивным gen. и выражает одновременность действия (Taylor), а также является логически необходимым для действия основного гл. άφήκεν aor. ind. act., см. ст. 18.
διηκόνει impf. ind. act. от διακονέω (G1247) прислуживать, служить. Inch., «она начала служить».
32 όψία (G3798) вечер. Суббота уже прошла (ВВС).
γενομένης aor. med. part. (temp.) от γίνομαι, см. ст. 4. Gen. abs. έδ aor. ind. act. от δύνω (G1416) опускаться, садиться. Об этой форме см. BD, 51. έφερον impf. act. ind. от φέρω (G5342) нести, приносить. Impf. указывает, что их приносили непрекращающимся потоком (RWP).
έχοντας praes. act. part. от έχ (G2192) иметь. В этом обороте: «чувствовать себя плохо» «страдать от болезни»
δαιμονιζομένους praes. act. part. от δαιμονίζω (G1139) быть одержимым бесом.
33 έπισυνηγμένη perf. pass. part. от έπισυνάγω (G1996) собираться вместе, скапливаться. Part, используется в переносном значении. Время выразительно описывает растущие толпы народа (Taylor).
θύρα (G2374) дверь. асс. основан на представлении о том, как толпа скапливается перед дверью, волнуется, движется, растет (Swete). Капернаум располагался вдоль пути из Бефсана в Дамаск, и через него проходила масса людей (RC, 63).
34 έθεράπευσεν aor. ind. act. от θεραπεύω (G2323) исцелять (GLH).
ποικίλαις dat. pl. от ποικίλος (G4164) разного вида, разнообразный, пестрый. Instr. dat. (SIMS, 18182).
έξέβαλεν aor. ind. act. от έκβάλλω, см. ст. 12. ήφιεν impf. ind. act. от άφίημι (G863) позволять.
λαλεί ν praes. act. inf. от λαλέω (G2980) говорить.
ήδεισαν plperf. ind. act. от οιδα (G1492) знать. Def. perf. со знач. praes. Вместе с plperf. указывает на прошлое или impf.
35 πρωί (G4404) рано.
έννυχα (G1722) adv. ночью.
άναστάς aor. act. part. от άνίστημι (G450) вставать. Temp, или сопутств. part. Aor. указывает на предшествование по времени.
έξήλθεν aor. ind. act., см. ст. 26.
προσηύχετο impf. ind. med. (dep.) от προσεύχομαι (G4336) молиться. Impf. показывает, чем Он занимался, когда Его искали другие (Gould).
36 κατεδίωξεν aor. ind. act. от καταδιώκω (G2614) гнаться, следовать по пятам, выслеживать. Прист. при гл. перфективна.
37 εύρον aor. ind. act. от ευρίσκω (G2147) находить.
λέγουσιν praes. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. Hist, praes. (Taylor).
38 άγωμεν praes. conj. act. от άγ (G71) вести, идти. Побудит, conj.: «давайте пойдем».
άλλαχοΰ (***) куда-нибудь еще. έχομένας praes. med. part. от έχ (G2192). Med. part. имеет значение: «рядом» «по соседству». Part, используется как adj.
κωμόπολις (G2969) маленький городок, селение (Cranfield; SB, 2:3−4). Хотя Иосиф Флавий преувеличивает, утверждая, что в самом малом селении Галилеи было 15.000 жителей, очевидно, что район этот был густо населен (Jos., J.W. 3:43; G., 103−104).
κηρύξω aor. conj. act., см. ст. 4. Conj. с ίν (G2443) выражает цель.
έξήλθον aor. ind. act., см. ст. 26. Речь идет либо об уходе из Капернаума, либо о приходе от Отца Небесного (Alexander; Guelich).
39 κηρύσσων praes. act. part., см. ст. 38. Выражает образ действия.
40 έρχεται praes. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064) идти. Hist, praes.
λεπρός (G3015) прокаженный, больной проказой (DJG, 463−64; IDB, 3:111−13; Мф 8:4).
παρακαλών praes. act. part. от παρακαλέω (G3870) просить о чем-л. искренне и пристойно, умолять, упрашивать (LN, 1:408). Part, образа действия.
γονυπετών praes. act. part. от γονυπετέω (G1120) падать на колени. Это был жест искренней мольбы (EDNT). έάν (G1437) если. Указывает на условие, в реальности которого нет уверенности.
θέλης praes. conj. act. от θέλω (G2309) хотеть, желать.
δύνασαι praes. ind. pass. (dep.) 2 pers. sing. от δύναμαι (G1410) быть способным, мочь, иметь возможность.
καθαρίσαι aor. act. inf. от καθαρίζω (G2511) чистить, делать чистым. Inf. дополняет основной гл.
41 σπλαγχνισθείς aor. pass. (dep.) part. (причины) от σπλαγχνίζομαι (G4697) быть задетым внутренне, быть тронутым состраданием (TDNT; EDNT).
έκτείνας aor. act. part. (сопутств.) от εκτείνω (G1614) протягивать. ήψατο aor. ind. med. (dep.) от άπτομαι (G681) касаться (с obj. в gen.) Не Иисус стал нечистым, а прокаженный очистился.
καθαρίσθητι aor. imper. pass., см. ст. 40.
42 άπήλθεν aor. ind. act., см. ст. 20. έκαθαρίσθη aor. ind. pass., см. ст. 40. Терминативный aor. указывает на полное очищение. Результат был немедленным: он исцелен (Liihrmann).
43 έμβριμησάμενος aor. med. (dep.) part. (сопутств.) от έμβριμάομαι да 1839) с dat. бранить, критиковать, сурово предупреждать (BAGD); «движимый глубоким чувством к нему» (Taylor; Cranfield), ворчать (Gundry, 103).
έξέβαλεν aor. ind. act., см. ст. 12.
44 opa praes. imper. act. от όράω (G3708) смотреть. Это гл. предостережения, за которым следует obj. прид. (SIMS, 75).
εϊπης aor. conj. act. от λέγω (G3004) говорить, рассказывать. С отр.
μηδέν (G3367) запрещает начало действия.
ϋπαγε praes. imper. act. от ύπάγω (G5217) идти, уходить. Praes. imper. используется с гл. движения.
δεΐξον aor. imper. act. от δείκνυμι (G1166) показывать. Aor. imper. относится к специфическому действию.
προσένεγκε aor. imper. act.-от προσφέρω (G4374) приносить, жертвовать, предлагать.
προσέταξεν aor. ind. act. от προστάσσω (G4367) велеть, давать приказ.
μαρτύριον (G3142) свидетельство, доказательство (Cranfield).
45 έξελθώ ν aor. act. part. (temp.) от έξέρχομαι (G1831) выходить. Возможно, относится к Иисусу, но скорее все-таки к прокаженному (J. Swetnam, "Some Remarks on the Meaning of ό δέ έξέλθων in Mark 1,45" Bib 68 [1987]: 245−49).
ήρξατο aor. ind. med. (dep.) от άρχομαι (G757) начинать; рассказывать устно, распространять весть (BAGD).
δύνασθαι aor. med. (dep.) inf., см. ст. 40. Inf. с ώστε (G5620) выражает результат.
είσελθείν aor. act. inf. от εισέρχομαι (G1525) входить.
ήρχοντο impf. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064). Impf. выражает постоянное действие в прошлом, «люди продолжали приходить»
πάντοθεν (G3840) отовсюду.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Марка, 1 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

От Марка 1 глава в переводах:
От Марка 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.