Библия » Лингвистический. Роджерс

От Марка 6 глава

1 έξήλθεν aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить. Иисус ушел из Капернаума в Назарет.
άκολουθούσιν praes. ind. act. от άκολουθέω (G190) следовать (с dat.). Hist, praes.
2 γενομένου aor. med. (dep.) part. (temp.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться. Gen. abs. "когда наступила суббота"
ήρξατο aor. ind. med. (dep.) от άρχομαι (G757) начаться, в сопровождении inf.
άκούοντες praes. act. part. от άκούω (G191) слышать. Adj. part. в роли subst. έξεπλήσσοντο impf. ind. pass. от έκπλήσσω (G1605) удивлять; pass. поразиться, быть вне себя от изумления (Мк 7:37).
πόθεν (G4159) где, откуда.
τούτω dat. sing. этот, он. Dat. преимущества.
δοθείσα aor. pass. part. от δίδωμι (G1325) давать. Богосл. pass.
τοιαΰται nom. fem. pl. от τοιούτος (G5108) такого рода, подобный (BAGD).
γινόμεναι praes. med. (dep.) part. от γίνομαι.
3 τέκτων (G5045) строитель, плотник, столяр; тот, кто работает с твердым материалом (Lane). Иногда предполагают, что Иисус работал в близлежащем городе Сепфор (R. A. Batey, "Is Not This the Carpenter?" NTS 30 [1984]: 249-58; BBC).
έσκανδαλίζοντο impf. ind. pass. от σκανδαλίζω (G4624) заставить оступиться; pass. быть оскорбленным (TDNT).
4 άτιμος (G820) нечестный, бесчестный (Gundry, 292). Об отрицательном значении префикса асм. Moorhouse, 41-68.
συγγενεύσιν dat. pl. от συγγενής (G4773) родственник,родич.
5 έδύνατο impf. ind. pass. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным, используется с inf.
ποιήσαι aor. act. inf. от ποιέω (G4160) делать.
άρρώστοις dat. pl. от άρρωστος (G732) слабый, больной. Гален часто использует сущ.
άρρωστία для описания болезни (DMTG, 75). Dat. с предл. при гл. έπιθείς aor. act. part. от έπιτίθημι (G2007) возлагать. Part, образа действия или средства.
έθεράπευσεν aor. ind. act. от θεραπεύω (G2323) исцелять.
6 έθαύμαζεν impf. ind. act. от θαυμάζω (G2296) дивиться, изумляться.
περιήγεν impf. ind. act. от περιάγω (G4013) ходить, бродить вокруг. Impf. указывает на повторяющееся действие в прошлом.
διδάσκων praes. act. part. от διδάσκω (G1321) учить. Part, образа действия: "Он ходил вокруг и учил". Это обобщающее утверждение описывает учительскую деятельность Иисуса в окрестностях Назарета (Guelich).
7 προσκαλείται praes. ind. med. (dep.) от προσκαλέομαι (G4341) созывать, звать.
ήρξατο aor. ind. med. (dep.) от άρχομαι (G757) начинать, см. ст 2. έδίδου impf. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать. Impf. указывает на процесс наделения властью групп из двух человек, но не следует смешивать это с perf., который предполагает наделение властью сегодня (Gundry, 301).
8 παρήγγειλεν aor. ind. act. от παραγγέλλω (G3853) давать наставления, повелевать.
αϊρωσιν praes. conj. act. от α'ίρω (G142) поднимать, брать. Conj. с ν να (G2443) используется в прид., которое является объектом по отношению к гл. ράβδος посох.
πήρα (G4082) кожаный мешок, сумка (Мф 10:10).
ζώνη (G2223) пояс. В древности было принято держать мелкие монеты в поясе (Taylor; Мф 10:9).
9 ύποδεδεμένους perf. med. (dep.) part. от ύποδέομαι (G5265) связывать, надевать обувь.
σανδάλιον (G4547) сандалий. Обрывистые тропы Галилеи таковы, что на них необходимо иметь посох и сандалии для сохранности ног и здоровья вообще (Gundry, 308).
ένδΰσησθε praes. med. conj. от ένδύω (G1746) med. одеваться, надевать одежду.
10 είσέλθητε aor. conj. act. от είσέρχομαι (G1525) заходить, входить. Conj. с όπου άν в indef. rel. прид. μένετε praes. imper. act. от μένω (G3306) оставаться. Praes. imper. выражает распределительное указание (VANT, 367).
έξέλθητε aor. conj. act., см. ст 1.
11 δέξηται aor. conj. med. (dep.) от δέχομαι (G1209) приветствовать, принимать. Conj. в indef. rel. прид. άκούσωσιν aor. conj. act., см. ст 2. έκπορευόμενοι praes. med. (dep.) part. от έκπορεύομαι (G1607) выходить. Сопутств. part. должно переводиться как imper. (VANT, 386).
έκτινάξατε aor. imper. act. от έκτινάσσω (G1621) отрясать, стряхивать, относиться как к нечистому (ВВС).
χούς (G5522) земля, прах (Мф 10:14).
12 έξελθόντες aor. act. part., см. ст 1. έκήρυξαν aor. ind. act. от κηρύσσω (G2784) провозглашать (TDNT; EDNT).
μετανοώσιν praes. conj. act. от μετανοέω (G3340) передумывать, каяться (см. Мф 3:2). Conj. с ίν выражает цель.
13 έξέβαλλον impf. ind. act. от έκβάλλω (G1544) выбрасывать, изгонять.
ήλειφον impf. ind. act. от άλείφω (G218) смазывать маслом. Об использовании оливкового масла в медицинских целях см. SB, 2:11-12; DMTG, 31; Μ, Shab. 14:4; TDNT; NIDNTT. έθεράπευον impf. ind. act., см. ст 5. Гл. в форме impf. указывают на повторяющееся действие в прошлом.
14 ήκουσεν aor. ind. act., см. ст 2. Ήρφδης Ирод, Ирод Антипа (НА; TJ, 45-50). Термин "царь" является скорее народным названием, чем официальным титулом (Guelich; Brooks).
έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 2. όνομα (G3686) имя, репутация, слава (BAGD; Guelich).
βαπτίζων praes. act. part. от βαπτίζω (G907) окунать, крестить (Мф 3:6; TJ, 63-65). Part, в роли subst. έγήγερται perf. ind. pass. от έγείρω (G1754) поднимать; pass. подняться, быть воскрешенным. Perf. указывает на то, что он воскрес, следовательно, жив и снова находится среди нас (Swete).
ένεργοΰσιν praes. ind. act. от ένεργέω действовать, работать; относится к сверхъестественной деятельности (EDNT).
15 έλεγον impf. ind. act. от λέγω (G3004), impf. подчеркивает повторяющееся действие в прошлом.
16 άκουσας aor. act. part. (temp.) от άκούω (G191) слышать.
άπεκεψάλισα aor. ind. act. от άποκεφαλίζω (G607) отрубать голову, обезглавливать.
ήγέρθη aor. ind. pass., см. ст 14. По поводу этого места см. НА, 184-97; TJ, 64-65.
17 αὐτός он, сам, вышеупомянутый (BD, 145; SIMS, 113-16).
άποστείλας aor. act. part. (сопутств.) от άποστέλλω (G649) посылать: "он послал..." έκράτησεν aor. ind. act. от κρατέω (G2902) хватать, арестовывать. έδησεν aor. ind. act. от δέω (G1210) связывать. Согласно Иосифу Флавию, Иоанн был заключен в крепость Махаер (Jos., Ant. 18:119; TJ, 63; также: Roger Aus, Water into Wine and the Beheading of John the Baptist, Brown Judaic Studies 150 [Atlanta, Ga: Scholars Press, 1988], в особенности 39-64).
έγάμησεν aor. ind. act. от γαμέω (G1060) жениться (НА, 131-36; TJ, 4749).
18 έξεστνν (G1832) законно, позволено, в сопровождении dat. и эпэкз. inf. О незаконных браках см. НА, 137-46; ВВС; DJG, 388-89; ABD, 3:175-76.
19 ένεΐχεν impf. ind. act. от ένέχω (G1758) иметь что-л. против кого-л., злиться (Taylor).
ήθελεν impf. ind. act. от θέλω (G2309) желать, хотеть. Impf. указывает на невыполненное действие в прошлом.
άποκτείναι aor. act. inf. от άποκτείνω (G615) убивать.
ήδύνατο impf. ind. pass. (dep.) от δύναμαι (G1410) (BD, 36).
20 έφοβείτο impf. ind. med. (dep.) от φοβέομαι (G5399) бояться. Impf. описывает постоянный страх.
είδώς perf. act. part. от οιδα (G1492) знать. Def. perf. со знач. praes. Part, причинное. Иосиф Флавий называет Иоанна хорошим человеком (Jos., Ant. 18:117; TJ, 64).
συνετήρει impf. ind. act. от συντηρέω (G4933) охранять, беречь. Прист. перфективирующая (Taylor; Μ, 116).
ήπόρει impf. ind. act. от άπορέω (G639) быть в растерянности, сомневаться, быть в затруднительном положении, предполагает серьезную встревоженность (LN, 1:381).
ήδέως (G2234) adv. радостно.
ήκουεν impf. ind. act., см. ст 16. Obj. gen. относится к Иисусу.
21 γενομένης aor. med. (dep.) part. (temp.) от γίνομαι (G1096) стайовиться, быть. Gen. abs.
εύκαιρος (G2121) подходящий, пригодный, удобный.
γενεσίοις dat. pl. от τά γενέσια (G1077) день рождения. О праздновании дней рождения в древнем мире см. RAC, 11:217-43. Dat. времени.
Р1. используется в названии праздников (BD, 107-108).
δεΐπνον (G1173) обед, пир (SB, 4:ii, 611-39).
έποίησεν aor. ind. act., см. ст 5.
μεγιστάσιν dat. pl. от μεγιστάνες (G3175) великие, вельможи, обычно pl. (BAGD). Речь идет об узком круге принадлежавших к царскому правительству (Sherwin White, 137). Dat. указывает на личный интерес.
χιλίαρχος (G5505) букв. начальник тысячи воинов; позже, командир когорты. Примерно соответствует сегодняшнему майору или полковнику (НА, 119; BAGD). При археологических раскопках в Махаере была обнаружена тюрьма и два обеденних зала, что соответствует тексту (Gundry, 313).
22 είσελθούσης aor. act. part. (temp.) gen. fem. sing. от εισέρχομαι (G1525) входить. Gen. abs. όρχησαμένης aor. med. (dep.) pari, от όρχέομαι (G3738) танцевать, не обязательно эротический танец (НА, 157), однако среди римлян танцы считались неприличным занятием, и танцевали обычно рабы или блудницы (Lane; КР, 5:513-14; OCD, 312; DGRA, 1004-6).
ήρεσεν aor. ind. act. от άρέσκω (G700) доставлять удовольствие, с dat. Он не только взял себе жену брата, но и хотел дочь своей жены.
συνανακειμένοις praes. med. (dep.) part. от συνανάκειμαι (G4873) возлежать за столом с кем-л.
κοράσιον (G2877) девочка; demin. маленькая девочка, молодая девушка, вступающая в брачный возраст, вероятно, около 14 лет (НА, 151-56; Lane; ВВС).
αίτησον aor. imper. act. от αίτέω (G154) просить, спрашивать. Aor. imper. указывает на специфическое действие θέλης praes. conj. act., см. ст 19. Conj. в indef. rel. прид. δώσω fut. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать. Fut. используется в conj., в котором imper. выражает условие.
23 ώμοσεν aor. ind. act. от όμνύω (G3660) клясться. О клятве Ирода см. НА, 165-67; ВВС.
αίτησης aor. conj. act., см. ст 22. ήμισυς (G2255) половина.
24 έξελθούσα aor. part. пот. fem. sing., см. ст 1.
αΐτήσωμαι aor. conj. med. от αίτέω (G154) спрашивать. Переход отact. к med. преднамерен и указывает на срочность просьбы. Совещат. conj. (Taylor).
25 σπουδή (G4710) спешка, скорость.
ήτήσατο aor. ind. med., см. ст 24. έξαυτής (G1824) немедленно.
δώς aor. conj. act. от δίδωμι (G1325) давать. Conj. с ϊνα. (G2443) в прид., передающем содержание просьбы.
πίνακι dat. sing. от πίναξ поднос, блюдо, тарелка, которая подавалась на стол во время обеда (ВВС).
26 περίλυπος (G4036) погруженный в печаль, огорченный, очень расстроенный (14:34; Мф 26:38).
γενόμενος aor. med. (dep.) part. (сопутств.), см. ст 21. όρκους асс. pl. от όρκος (G3727) клятва. pl. предполагает, что клятва повторялась больше одного раза (Taylor). асс. с предл. передает причину огорчения или его нежелание выподнять обещание (Gundry, 321).
ήθέλησεν aor. ind. act., см. ст 19.
άθετήσαι aor. act. inf. от άθετέω (G114) выполнять. Он не мог нарушить слово, данное ей, разочаровать ее (Swete). Inf. с гл. желания.
27 άποστείλας aor. act. part. (сопутств.) от αποστέλλω (G649) послать, отрядить. "Царь послал..." σπεκουλάτορα асс. sing. от σπεκουλάτωρ (G4688) означает представителя командования легионами римской императорской армии или провинциального правителя, в обязанности которого входило осуществление казней; следовательно, "палач" (Cranfield; EDNT).
έπέταξεν aor. ind. act. от επιτάσσω (G2004) повелевать, приказывать.
ένέγκαι aor. act. inf. от φέρω (G5342) нести, приносить. Inf. в косв. речи.
άπελθών aor. act. part. (сопутств.) от άπέρχομαι (G565) выходить.
άπεκεφάλισεν aor. ind. act., см. ст 16.
28 ήνεγκεν aor. ind. act. от φέρω, см. ст 27. έδωκεν aor. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
29 άκούσαντες aor. act. part. (temp.), см. ст 2. ήλθον aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) идти, приходить.
ήραν aor. ind. act. от α'ίρω (G142) подбирать, забирать.
πτώμα (G4375) асс. sing. тело, труп.
έθηκαν aor. ind. act. от τίθημι (G5087) помещать.
30 συνάγονται praes. ind. pass. от συνάγω (G4863) собирать вместе; pass. собираться вместе, сходиться (BAGD). Hist, praes.
άπήγγειλαν aor. ind. act. от άπαγγέλλω (G518) рассказывать, сообщать.
έποίησαν aor. ind. act., см. ст 5. έδίδαξαν aor. ind. act. от διδάσκω (G1321) учить.
31 δεύτε (G1205) идите! ύμεϊς αύτοί вы сами. "Я имею в виду: вы" (Gundry, 322).
κατ' ιδίαν наедине.
άναπαύσασθε aor. imper. med. (dep.) от αναπαύω (G373) прекращать; med. отдыхать, восстанавливать силы, используется по отношению к солдатскому привалу и к земле, которую оставляют отдохнуть, не засевая (LS; MM).
Aor. imper. указывает на специфическое побуждение (VANT, 334).
ύπάγοντες praes. act. part. от υπάγω (G5217) уходить, идти. Part, используется в перифр. обороте.
φαγείν aor. act. inf. от έσθίω (G2068) есть. Inf. поясняет гл. εύκαί ρουν impf. ind. act. от εύκαιρέω (G2119) иметь время, иметь возможность.
32 άπήλθον aor. ind. act., см. ст 27.
33 είδον aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
έπέγνωσαν aor. ind. act. от έπιγινώσκω (G1921) знать, узнавать.
πεζή (G3979) dat. sing. пешком.
συνέδραμον aor. ind. act. от συντρέχω (G4936) бежать вместе.
προήλθον aor. ind. act. от προέρχομαι (G4281) предшествовать.
34 έξελθών aor. act. part., см. ст 1. έσπλαγχνίσθη aor. ind. pass. (dep.) от σπλαγχνίζομαι (G4697) жалеть, симпатизировать, быть движимым состраданием (MNTW, 156-60; TDNT; NIDNTT; EDNT).
έχοντα praes. act. part. от έχ (G2192) иметь. Adj. part. ποιμένα асс. sing. от ποιμήν (G4166) пастух. Этот образ указывает на недостаток духовного наставничества и восходит к образу из ВЗ (Gould; Guelich).
ήρξατο aor. ind. med. (dep.), используется с inf., см. ст 2.
35 γενομένης aor. med. (dep.) part., см. ст 2. Gen. abs. Temp. part. указывает на время далеко после полудня (Gundry, 329).
προσελθόντες aor. act. part. (сопутств.) от προσέρχομαι (G4334) приходить.
36 άπόλυσον aor. imper. act. от άπολύω (G630) освобождать, отпускать, распускать.
απελθόντες aor. act. part., см. ст 27. Сопутств. part. κύκλο) (G2945) adv. в кругу, вокруг.
άγΟράσωσιν адг. conj. act. от άγοράζω (G59) приобретать, покупать (на рыночной площади). Conj. используется в прид. дели.
φάγωσιν aor. conj. act. от έσθίω (G2068) есть. Conj. в неопред. прид.
37 αποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от αποκρίνομαι (G611) отвечать. О семитском использовании part. см. Мф 3:12.
δότε aor. imper. act., см. ст 2.
φαγείν aor. act. inf., см. ст 36. Inf. используется как dir. obj.
άγοράσωμεν aor. conj. act., см. ст 36. Совещат. conj.
δηναρίων gen. pl. от δηνάριον (G1220) динарий, римская монета, равная примерно 18 центам. Это была дневная плата работника (BAGD; DJG, 805).
διάκοσίων gen. pl. от διακόσιοι (G1250) двести. Этот и предыдущий gen. являются gen. цены (SIMS, 166).
δώσομεν fut. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать. Fut. используется в прид. цели: "чтобы мы могли дать" (SS, 110).
38 ύπάγετε praes. imper. act., см. ст 31. ίδετε aor. imper. act. от όράω (G3708) видеть.
γνόντες aor. act. part. (temp.) от γινώσκω (G1097) знать. Inch. aor. (VANT, 414).
39 έπέταξεν aor. ind. act., см. ст 27.
άνακλΐναι aor. act. inf. или άνακλιθήναι aor. pass. inf. от άνακλίνω (G347) act. (trans.) заставить прилечь; pass. (intrans.) прилечь (ТС, 91). Inf. в косв. речи.
συμπόσια асс. pl. от συμπόσιον (G4849) изначально пирушка с употреблением спиртного, затем пир с гостями любого рода, компания. Adv. асс. Повторение слова указывает на распределение (RWP).
χλωρός (G5515) зеленый.
χόρτος (G5528) трава.
40 άνέπεσαν aor. ind. act. от άναπίπτω (G377) упасть на спину, прилечь.
πρασιά (G4237) садовая грядка, имеется в виду расположение рядами. Ученики рабби часто имели обыкновение сидеть рядами, и это сравнивается с рядами виноградных кустов или упорядоченными грядками огорода (SB, 2:13; Cranfield).
41 λαβών aor. act. part. (temp.) от λαμβάνω (G2983) брать.
άναβλέψας aor. act. part. (temp.) от άναβλέπω (G308) смотреть вверх.
εύλόγησεν aor. ind. act. от εύλογέω (G2127) хвалить, благодарить, благословлять. Строжайшим правилом иудаизма было ничего не есть, не поблагодарив предварительно Бога, благодарили Его и после еды (TDNT; Lane).
κατέκλασεν aor. ind. act. от κατακλάω (G2622) ломать, разламывать пополам.
έδίδου impf. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать. Impf. предполагает последовательное распределение хлеба (Taylor).
παρατιθώσιν praes. conj. act. от παρατίθημι т!92) ставить перед, накрывать на стол. Conj. с ϊν (G2443) используется в прид. цели. έμέρισεν aor. ind. act. от μερίζω (G3307) разделять.
42 έφαγον aor. ind. act. от έσθίω (G2068) есть.
έχορτάσθησαν aor. ind. pass. от χορτάζω (G5526) кормить, насыщать, быть сытым, наполненным (пищей).
43 ήραν aor. ind. act., см. ст 8.
κλάσμα (G2801) кусок, обломок.
κόφινος (G2894) плетеная корзина, в которых иудеи носили пищу (Taylor; Мф 14:20).
44 φαγόντες aor. act. part., см. ст 36. Subst. part.
45 ήνάγκασεν aor. ind. act. от άναγκάζω (G315) заставлять, вынуждать. Предполагается, что ученики не хотели забираться в лодку и уплывать вперед Иисуса (Gundry, 335).
έμβήναι aor. act. inf. от έμβαίνω (G1684) подниматься на борт. Inf. используется как dir. obj. в косв. речи.
προάγειν praes. act. inf.
οπΓπροάγω (G4254) предшествовать.
Предыдущий aor. inf. указывает на восхождение на борт как на событие; praes. inf. подчеркивает динамичность процесса.
46 άποταξάμενος aor. med. (dep.) part. (temp.) от αποτάσσομαι (G657) уезжать, прощаться, с dat.
άπήλθεν aor. ind. act. от άπέρχομαι (G565) уходить.
προσεύξασθαι aor. med. (dep.) inf. от προσεύχομαι (G4336) молиться. Inf. цели.
47 γενομένης aor. med. (dep.) part. (temp.) от γίνομαι (G1096) становиться, быть. Gen. abs. "Когда настал вечер". Aor. указывает на предшествующее действие. Обычно относится ко времени далеко после полудня, к началу вечера (Guelich).
μέσω dat. sing. от μέσον (G3319) середина.
48 ίδών aor. act. part. (temp.) от όράω (G3708) видеть: "когда он увидел..." βασανιζομένους praes. med./pass. part. от βασανίζω (G928) испытывать, мучить, лишать имущества; med. может означать: "мучили себя" то есть "напрягались" (Gundry, 335). Praes. изображает длительное действие.
έλαύνειν praes. act. inf. от έλαύνω (G1643) управлять, о кораблях и колесницах. Они управляли лодкой с помощью весел (RWP). Praes. обозначает одновременность действия.
έναντίος (G1727) против, с dat.
τέταρτος (G5067) четвертый.
φυλακή (G5438) стража. Имеется в виду римское деление ночи на четыре стражи. Около 3 часов утра (Taylor).
περίπατων praes. act. part. от περιπατέωÐ״ (G4043) ходить; part. образа действия. ήθελεν impf. ind. act., см. ст 22.
παρελθεϊν aor. act. inf. от παρέρχομαι (G3928) идти мимо, проходить, подходить, идти вдоль края. Разные точки зрения см. в Guelich; Gundry, 340-41; Lane.
49 ίδόντες aor. act. part., см. ст 48. έδοξαν aor. ind. act. от δοκέω (G1380) предполагать.
φάντασμα (G5326) привидение, призрак. Народ верил, что появление привидений ночью сулит несчастье (Lane).
άνέκραξαν aor. ind. act. от άνακράζω (G349) кричать, восклицать. Это явление исторгло у них вопль ужаса (Swete).
50 είδον aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
έταράχθησαν aor. ind. pass. от ταράσσω (G5015) сотрясать, будоражить, тревожить, приводить в смятение.
έλάλησεν aor. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
θαρσειτε praes. imper. act. от θαρσέω (G2293) быть мужественным, быть оптимистом, сохранять уверенность и твердость намерений перед лицом опасности или испытания (LN, 1:306).
έγ είμν "это Я". Может быть истолковано как божественное имя: "Я есмь" (Hooker).
φοβεΐσθε praes. imper. med. (dep.) от φοβέομαι (G5399) бояться, страшиться. Praes. imper. с отр.
μή (G3361) запрещает развивающееся действие.
51 άνέβη aor. ind. act. от άναβαίνω (G305) подниматься.
έκόπασεν aor. ind. act. от κοπάζω (G2869) уставать, прекращаться, έκ περισσού adv. сверх меры, чрезвычайно. έξίσταντο impf. ind. med. (dep.) от έξίστημι (G1839) быть вне себя от удивления, поражаться, изумляться.
52 συνήκαν aor. ind. act. от συνίημι (G4920) постигать, понимать.
πεπωρωμένη perf. pass. part. от πωρόω (G4455) твердеть, натирать мозоль (AS). Perf. изображает состояние или степень жесткости.
53 διαπεράσαντες aor. act. part. (temp.) от διαπεράω (G1276) переправляться, пересекать.
ήλθον aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) приходить.
προσωρμίσθησαν aor. ind. pass. (dep.) от προσορμίζω (G4358) med. и pass. приставать, бросать якорь. Они или привязали свою лодку к причалу и бросили якорь, или вытащили ее на берег (Swete).
54 εξελθόντων aor. act. part. (temp.), см. ст 1. Gen. abs. έπιγνόντες aor. act. part. от έπιγινώσκω (G1921) узнавать.
55 περιέδραμον aor. ind. act. от περιτρέχω (G4063) бегать вокруг, обегать.
ήρξαντο aor. ind. med. (dep.), с inf., см. ст 2.
κράβαττος (G2895) матрас, соломенный тюфяк, постель бедняка (BAGD).
περιφέρειν praes. act. inf. от περιφέρω (G4064) приносить. Praes. подчеркивает повторяющееся действие.
ήκουον impf. ind. act., см. ст 2.
56 είσεπορεύετο impf. ind. med. (dep.) от είσπορέυομαι (G1531) входить. Iterat. impf. указывает на повторяющееся действие: "они приходили снова и снова"
άγρός (G68) поле, ферма, надел.
άγορά (G58) рыночная площадь.
έτίθεσαν impf. ind. act. от τίθημι (G5087) помещать. Об этой форме в impf. см. BD, 47; МН, 202.
άσθενούντας praes. act. part. от άσθενέω (G770) быть елабым, больным.
παρεκάλουν impf. ind. act. от παρακαλέω (G3870) молить, умолять, с impf. указывает на длительность мольбы.
κρασπέδου gen. sing. от κράσπεδον (G2899) край, кайма одежды. Имеются в виду четыре кисточки, которые носили иудеи. Каждая кисть состояла из четырех голубых и белых нитей, что напоминало носящему одежду о соблюдении заповедей Господа (Guelich; SB, 4, i:277-92; ABD, 2:235-36). Gen. в роли dir. obj. при гл. άπτομαι.
άψωνται praes. conj. med. (dep.) от άπτομαι (G681) с gen. трогать. Conj. в прид. является объектом при гл. ήψαντο aor. ind. med. от άπτομαι.
έσώζοντο impf. ind. pass. от σώζω (G4982) спасать, исцелять. Iterat. impf. обозначает повторяющееся действие.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Марка, 6 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2020, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.