1 ην impf. ind. act. от είμί (G1510) быть. Здесь эквивалент: «должен был быть». Марк рассматривает событие как прошедшее (Swete).
πάσχα (G3957) пасха, пасхальный агнец, праздник пасхи или пасхальная трапеза (Мф 26:2; DJG, 236−41; SB, 4:41−76).
άζυμος (G106) бездрожжевой, праздник опресноков, который отмечался в связи с пасхой. О днях пасхальной недели см. Gundry, 801. έζήτουν impf. ind. act. от ζητέω (G2212) искать. Impf. указывает на повторяющееся безуспешное действие.
δόλος (G1388) обман, хитрость, жульничество.
κρατήσαντες aor. act. part. (сопутств.) от κρατέω (G2902) хватать.
άποκτείνωσιν praes. conj. act. от άποκτείνω (G615) убивать. Praes. подчеркивает их кровожадные намерения (Gundry, 801).
2 έορτή (G1859) dah sing. праздник.
μήποτε (G3379) чтобы не, выражает отр. цель.
έσται fut. ind. med. (dep.) от ειμί быть. Fut. ind. показывает, что опасность реальна и неизбежна, а также усиливает пренебрежение (Swete).
θόρυβος (G2351) волнение, мятеж, восстание.
3 όντος praes. act. part. (temp.) от είμί (G1510). Gen. abs.
κατακειμένου praes. med. (dep.) part. (temp.) от κατάκειμαι (G2621) возлежать за столом, gen. abs. ήλθεν aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) приходить, идти.
έχουσα praes. act. part. от έχ (G2192) иметь.
άλάβαστρον (G211) гипсовый сосуд (см. Мф 26:7). Мази лучше всего хранились в гипсовых коробочках, alabastris (Pliny, NH, 13:19).
μύρου gen. sing. от μύρον (G3464) ароматическое масло, духи. Gen. содержимого.
νάρδος (G3487) нард, дерево родом из Индии (BAGD; см. РВ, 205; РОВ, 148−49), масло которого занимало «самое выдающееся место среди благовоний» (Pliny, NH, 12:42). Сырьевой продукт стоил примерно 100 динариев за полкилограмма, а листья — от 40 до 75 динариев, в зависимости от размера (Pliny, NH, 12:44). В 13:20 Плиний говорит, что готовый продукт стоил более 400 динариев.
πιστικός (G4101) настоящий, чистый (Taylor; LN, 1:703).
πολυτελοΰς gen. sing. от πολυτελής (G4185) очень дорогой, дорогостоящий (МН, 285; ВВС).
συντρίψασα aor. act. part. пот. fem. sing. от συντρίβω (G4937) разбивать. Разбивание сосуда, вероятно, было проявлением искренности ее поклонения (Cranfield). Этот жест подчеркивает, что она вылила все содержимое, то есть сосуд стал попросту бесполезным (Gundry, 813).
κατέχεεν aor. ind. act. от καταχέω (G2708) выливать, обливать, с gen.
4 άγανακτούντες praes. act. part. от άγανακτέω (G23) быть недовольным, сердиться, возмущаться по поводу того, что считается неправильным (LN, 1:762). Part, используется как praed. adj. или перифр. с ήσαν.
άπώλεια (G684) уничтожение, разрушение, трата.
γέγονεν perf. ind. act. от γίνομαι (G1096) становиться, случаться, быть. Подобные жалобы на то, что духи являются наиболее легкомысленной из всех форм роскоши, потому что благовония теряют свой аромат и выдыхаются вскоре после использования, см. Pliny, ΝΗ, 13:20.
5 ήδύνατο aor. ind. med. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным, с inf.
πραθήναι aor. pass. inf. от πιπράσκω (G4097) продавать.
επάνω (G1883) над, сверх, больше чем. О ценахнадухи см. ст. 3.
δοθήναι aor. pass. inf. от δίδωμι (G1325) давать.
ένεβριμώντο impf. ind. med. (dep.) от έμβριμάομαι (G1690) фыркать, выражение возмущения и недовольства, строго упрекать. С dat. (BAGD; см. Мк 1:43).
6 άφετε aor. imper. act. от άφίημι (G863) покидать, оставлять в покое. Aor. imper. здесь призывает к немедленному прекращению действия.
παρέχετε praes. ind. act. от παρέχω (G3930) вызвать. В данном контексте: «заставлять беспокоиться»
ήργάσατο aor. ind. med. (dep.) от έργάζομαι (G2038) работать, делать.
7 θέλητε praes. conj. act. от θέλω (G2309) желать, хотеть. Conj. с όταν (G3752) в indef. temp. прид. ποιήσαι aor. act. inf. от ποιέω (G4160) делать.
8 έσχεν aor. ind. act. от έχ (G2192) иметь.
έποίησεν aor. ind. act., см. ст. 7.
προέλαβεν aor. ind. act. от προλαμβάνω (G4301) делать заранее, предвосхищать. О выполнении подобных действий заранее в иудаизме см. NTRJ, 313.
μυρίσαι aor. act. inf. от μυρίζω (G3462) помазывать. Inf. поясняет основной гл. ένταφιασμός (G1780) подготовка к похоронам или похороны (Taylor; BAGD). Помазание дорогим благовонием придает Ему достоинства при погребении, таким образом делая предстоящее распятие еще более постыдным (Gundry, 804; NTRJ, 312).
9 κηρυχθή aor. conj. pass. от κηρύσσω (G2784) проповедовать, провозглашать. Conj. с όπου έάν (G3699; G1437) в indef. прид. λαληθήσεται fut. ind. pass. от λαλέω (G2980) говорить, рассказывать.
μνημόσυνον (G3422) память.
10 άπήλθεν aor. ind. act. от απέρχομαι (G565) выходить.
παραδοί aor. conj. act. от παραδίδωμι (G3860) передавать. Conj. в прид. цели.
11 άκούσαντες aor. act. part. (temp.) от άκούω (G191) слышать.
έχάρησαν aor. ind. pass. от χαίρω (G5463) ликовать, радоваться. έπηγγείλαντο aor. ind. med. (dep.) от έπαγγέλλομαι (G1861) обещать, с эпэкз. inf.
δούναι aor. act. inf. от δίδωμι (G1325) давать.
έζήτει impf. ind. act., см. ст. 1. Inch, impf., «он начал искать...» или iterat. impf., «он постоянно искал...» εύκαίρως (G2122) удобно, своевременно, в подходящий момент.
12 έθυον impf. ind. act. от θύω (G2380) закалывать, приносить в жертву (животное). Обыденный impf.
απελθόντες aor. act. part. (сопутств.), см. ст. 10. έτοιμασωμεν aor. conj. act. от έτοιμάζω (G2090) готовиться. Совещат. conj. в obj. прид. (SIMS, 75−76).
φάγης aor. conj. act. от έσθίω (G2068) есть. Conj. с ίν (G2443) в прид. цели.
13 ύπάγετε praes. imper. act. от ύπάγω (G5217) идти вперед. Praes. imper. с гл. движения.
απαντήσει fut. ind. act. от άπαντάω (G528) встречать, с dat.
κεράμιον (G2765) асс. sing. кувшин или глиняный сосуд.
ύδατος gen. sing. от ύδωρ (G5204) вода. Gen. содержимого.
βαστάζων praes. act. part. от βαστάζω (G941) нести. Adj. part. άκολουθήσατε aor. imper. act. от άκολουθέω (G190) следовать, с dat.
14 είσέλθη aor. conj. act. от είσέρχομαι (G1525) входить. Conj. с όπου άν (G3699; G302) в indef. rel. прид. είπατε aor. imper. act. от λέγω (G3004).
οικοδεσπότης (G3617) хозяин дома, землевладелец.
κατάλυμα (G2646) харчевня, гостевая комната (Taylor). Жители Иерусалима предлагали комнаты паломникам бесплатно (WZZT, 160; JPF, 2:903).
φάγω aor. conj. act., см. ст. 12.
15 δείξει fut. ind. act. от δείκνυμι (G1166) показывать.
άνάγαιον (G508) комната наверху.
έστρωμένον perf. pass. part. от στρώννυμι (G4766) расстилать, развертывать; вероятно, в комнате были покрытые коврами кушетки, на которых возлежали гости. (Swete; Taylor; NTNT, 39). Adj. part. έτοιμος (G2092) готовый, приготовленный.
ετοιμάσατε aor. imper. act. от έτοιμάζω (G2090) готовить, подготавливать.
16 έξήλθον aor. ind. act. от εξέρχομαι (G1831) выходить.
ήλθον aor. ind. act., см. ст. 3.
εύρον aor. ind. act. от ευρίσκω (G2054) находить.
ήτοίμασαν aor. ind. act., см. ст. 15.
17 γενομένης aor. med. (dep.) part. gen. abs., см. ст. 4. Это может включать как время непосредственно перед заходом солнца, так и сумерки сразу после заката (Gundry, 835; ВВС).
18 άνακειμένων praes. med. (dep.) part. (temp.) от άνάκειμαι (G345) возлежать за столом. Было принято есть, полулежа на подушках вокруг стола. Gen. abs. έσθιόντων praes. act. part. от έσθίω (G2068) есть. Gen. abs.
παραδώσει fut. ind. act. от παραδίδωμι, см. ст. 10.
19 ήρξαντο aor. ind. med. (dep.) от άρχομαι (G757) начинать, с inf.
λυπεΐσθαι praes. med. (dep.) inf. от λυπέομαι (G3076) быть печальным, скорбеть.
εις κατά είς (G1520; G2596) один за другим. (Taylor; SIMS, 154, 226, 372).
μήη (G3385) «не я ли?». Предположение делается только затем, чтобы отвергнуть его (Gundry, 836).
20 έμβαπτόμενος praes. med. (indir. med., «для себя») part. от έμβάπτω (G1686) обмакивать. Part, в роли subst.
τρϋβλιον (G5165) чаша. Кусочки хлеба обмакивались в соус или гарнир. Близость этих отношений нарушена предательством (ВВС).
21 γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать. Perf. «остается написанным» (ММ).
παραδίδοται praes. ind. pass., см. ст. 10. Футуристический praes. έγεννήθη aor. ind. pass. от γεννάω (G1080) рождать; pass. быть рожденным. Индикатив используется в conj. 2 типа, которое предполагает, что условие противоречит факту.
22 λαβών aor. act. part. (temp.) от λαμβάνω (G2983) брать.
εύλογήσας aor. act. part. (temp.) от εύλογέω (G2127) благодарить, хвалить, благословлять.
έκλασεν aor. ind. act. от κλάω (G2806) ломать.
έδωκεν aor. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
λάβετε aor. imper. act. от λαμβάνω (G2983) брать. О праздничном пире см. SB, 4:41−76; HSB, 448−50; ВВС.
23 εύχαριστήσας aor. act. part. (temp.) от εύχαριστέω (G2168) благодарить, воздавать хвалу.
έπιον aor. ind. act. от πίνω (G4095) ПИТЬ.
24 διαθήκη (G1242) завет, закон, завещание (см. Мф 26:28).
έκχυννόμενον praes. pass.part, от έκχέω (G1632) выливаться, проливать. Кровь в церемонии договора использовалась для обозначения того, что несоблюдение требований завета приведет к смерти.
ύπέρ (G6642) с gen. за; либо в знач. «на благо кого-л.» либо «вместо» (EDNT; NIDNTT, 3:1196−97).
25 πίω aor. conj. act., см. ст. 23. Об обороте с двойным отр.
ού μή (G3756; G3084) см. RG, 929−30.
γενήματος. gen. sing. от γένημα (G1081) то, что произрастает, плоды. О пире Мессии см. Gundry, 844.
26 ύμνήσαντες aor. act. part. от ύμνέω (G5214) петь гимн. Пасхальный ужин завершалея пением последней части галлела, которая заканчивалась псалмом 117; ужин должен был заканчиваться около полуночи (WZZT, 232, 288−90; М, Pesahim, 7−9). Эта последняя песня, Пс. 117, сопровождает Христа всю последнюю неделю Его земной жизни, начиная с триумфального въезда в город. Этот псалом подчеркивает идею вероломства друзей; а также говорит об избавлении и грядущей коронации Царя-Мессии.
έξήλθον aor. ind. act., см. ст. 16.
27 σκανδαλισθήσεσθε fut. ind. pass. от σκανδαλίζω (G4624) заставить оступиться, оскорбить; pass. оскорбиться, попасть в ловушку и совершить грех из-за чьего-л. пагубного влияния (Gundry, 844; TDNT; EDNT; NIDNTT; TLNT).
γέγραπται perf. ind. pass., см. ст. 21.
πατάξω fut. ind. act. от πατάσσω (G3960) ударять, стучать.
ποιμένα асс. sing. от ποιμήν (G4166) пастух.
διασκορπισθήσονται fut. ind. pass. от διασκορπίζω (G1287) рассеивать.
28 έγερθήναι aor. pass. inf. от έγείρω (G1453) поднимать; pass. быть поднятым. Inf. с предл.
μετά (G3326) «после того как Я воскресну».
προάξω fut. ind. act. от προάγω (G4254) идти впереди, предшествовать. Это слово ассоциируется с образом пастуха и означает «вести» (Pesch).
29 έφη impf. ind. act. от φήμι (G5346) говорить (VA, 443−46).
σκανδαλισθήσονται fut ind. pass., см. ст. 27. Fut. в conj., выражающем «ожидания» (VA, 315).
30 αλέκτορα асс. от άλέκτωρ (G220) петух.
φωνήσαι aor. act. inf. от φωνέω (G5455) звать, издавать звук, кукарекать, сообщая о наступлении рассвета (ВВС). Inf. с предл.
πρίν (G4250) «прежде»
άπαρνήση aor. conj. med. (dep.) от άπαρνέομαι (G533) отрекаться. О проблемах этого текста см. Markus Ohler, "Der zweimalige Hahnschrei der Markuspassion: Zur Textiiberlieferung von Mk 14, 30.68.72" ZNW 85 (1994): 145−50.
31 έκπερισσώς (G1537) сверх меры, чрезвычайно.
έλάλει impf. ind. act., см. ст. 9. Inch. impf.
δέη praes. conj. act. от δει (G1163) необходимо, с inf. Conj. с έάν (G1437) в conj. предполагает возможность условия.
συναποθανεΐν aor. act. inf. от συναποθνήσκω (G4880) умирать вместе.
άπαρνήσομαι fut. ind. med. (dep.), см. ст. 30. Об обороте см. BD, 184; RG 929.
32 Γεθσημανί (G1068) Гефсимания (евр./ арам, «пресс для оливок» Lane; ISBE, 2:457−58; ABD, 2:997−98).
καθίσατε aor. imper. act. от καθίζω (G2523) сидеть, занимать место.
προσεύξωμαι aor. conj. med. (dep.) от προσεύχομαι (G4336) молиться. Conj. в temp. прид.
33 ήρξατο aor. ind. med. (dep.), с inf., см. ст. 19. έκθαμβείσθαι praes. med. (dep.) inf. от έκθαμβέομαι (G1568) быть потрясенным, расстроенным. Здесь указывается, что в ожидании ужасной перспективы его охватила дрожь (Cranfield).
άδημονείν praes. act. inf. от άδημονέω (G85) быть в сильной тревоге, тосковать, огорчаться (Taylor; LN, 1:315).
34 περίλυπος (G4036) скорбный, охваченный скорбью, очень печальный. Прист. перфективирующая (Gundry, 854) или имеет значение усиления: «охваченный чрезвычайной скорбью» (МН, 322).
μείνατε aor. imper. act. от μένω (G3306) оставаться. Aor. призывает к специфическому действию (VANT, 334).
γρηγορείτε praes. imper. act. от γρηγορέω (G1127) бодрствовать, быть внимательным, сторожить. Praes. imper. делает акцент на бдительности (VA, 355).
35 προελθών aor. act. part. от προέρχομαι (G4281) идти вперед, идти дальше.
μικρόν (G3398) adv. немного.
έπιπτεν impf. ind. act. от πίπτω (G4098) падать. Iterat. impf. указывает на повторяющиеся молитвы (Gundry, 854), или это описательный impf., характеризующий действие как движущуюся картинку (RG, 883).
προσηύχετο impf. ind. med. (dep.), см. ст. 32. Impf. может быть inch.: «Он начал молиться».
παρέλθη aor. conj. act. от παρέρχομαι (G3928) проходить мимо, миновать. Содержание молитвы передано в форме косвенной речи (Taylor).
36 παρένεγκε aor. imper. act. от παραφέρω (G3911) забирать, убирать.
37 καθεύδοντας praes. act. part. от каθεύδω (G2518) спать. Adj. part. ϊσχυσας aor. ind. act. от ίσχύνω (G2480) быть сильным, быть способным, с inf.
γρηγορήσαι aor. act. inf., см. ст. 34.
38 προσεύχεσθε praes. imper. med. (dep.), см. ст. 32. Praes. imper. призывает к постоянной молитве.
έλθητε aor. conj. act. от έρχομαι (G2064) идти, входить. Conj. с ϊν (G2443) в отр. fin. прид. πρόθυμος (G4289) желающий, жаждущий, готовый.
άσθενής (G772) слабый, бессильный.
39 άπελθών aor. act. part. (сопутств.), см. ст. 10.
προσηύξατο aor. ind. med. (dep.), см. ст. 32.
είπών aor. act. part. от λέγω (G3004) говорить. Part, образа действия.
40 έλθών aor. act. part. (temp.), см. ст. 38
εύρεν aor. ind. act., см. ст. 16.
καταβαρυνόμενοι praes. pass. part. от καταβαρύνω (G925) отяжелеть, быть тяжелым. Part, в роли praed. adj. ήδεισανpl perf. ind. act. от οιδα (G1492) знать. Def. plperf. со знач. impf.
άποκριθώσιν aor. conj. pass. (dep.) от αποκρίνομαι (G611) отвечать.
41 καθεύδετε praes. imper. act., см. ст. 37. Praes. imper. призывает к продолжению развивающегося действия. Подчеркивает отчаяние Иисуса (Gundry, 857).
άναπαύεσθε praes. imper. med. (dep.) от άναπαύομαι (G373) прекращать, отдыхать.
απέχει praes. ind. act. от απέχω (G588) достаточно, хватит! О возможных значениях этого см. Cranfield; Gundry, 856−57; NTNT, 99
ήλθεν aor. ind. act., см. ст. 3.
παραδίδοται praes. ind. pass., см. ст. 10. Praes. описывает действие по мере того, как оно протекает.
42 έγείρεσθε praes. imper. pass., см. ст. 28.
άγωμεν praes. conj. act. от άγ (G71). Увещевательный conj., «пойдемте»
παραδιδοΰς praes. act. part., см. ст. 10. Part, в роли subst. ήγγικεν perf. ind. act. от έγγίζω (G1448) приближаться.
43 λαλούντος praes. act. part. (temp.) от λαλέω (G2980) говорить. Gen. abs. со знач. одновременности.
παραγίνεται praes. ind. med. (dep.) от παραγίνομαι (G3854) приходить. Hist, praes.
μαχαιρών gen. pl. от μάχαιρα (G3162) меч, нож (BAGD; ΝΤΝΤ, 76−77; TJ, 107−108; EDNT).
ξύλον (G3586) дерево, толстая палка или, возможно, дубинка (Swete).
44 δεδώκει plperf. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать. Об употреблении plperf. без наращения см. BD, 36.
παραδιδούς praes. act. part., см. ст. 10.
σύσσημον (G4953) знак, сигнал; знак, о котором предварительно договорились как об имеющем определенное значение или важность (LN, 1:443).
φιλήσω fut. ind. act. от φιλέω (G5368) целовать (ВВС). О конструкции с casus pendens, за которой идет обобщающее местоимение, см. SIMS, 86−88.
κρατήσατε aor. imper. act., см. ст. 1.
απάγετε praes. imper. act. от απάγω (G520) вести дальше, уводить.
άσφαλώς (G806) adv. осторожно.
45 έλθών aor. act. part. (сопутств.), см. ст. 38.
προσελθών aor. act. part. (temp.) от προσέρχομαι (G4334) подходить.
κατεφίλησεν aor. ind. act. от καταφιλέω (G2705) целовать с чувством (Мф 26:49). В данном случае имеется в виду длинный поцелуй, дающий толпе возможность разглядеть того, кого надо схватить (Cranfield).
46 έπέβαλον aor. ind. act. от επιβάλλω (G1911) возлагать, класть руки поверх кого-л. с враждебными намерениями (Swete).
έκράτησαν aor. ind. act., см. ст. 1.
47 παρεστηκότων perf. act. part. от παρίστημι (G3936) стоять рядом, присутствовать (BAGD). Adj. part. σπασάμενος aor. med. (dep.) part. (сопутств.) от σπάομαι (G4685) вынимать, вытаскивать.
έπαισεν aor. ind. act. от παίω (G3817) ударять, наносить удар.
άφεϊλεν aor. ind. act. от άφαιρέω (G851) отрубать.
ώτάριον (G5621) асс. sing. demin. ухо.
48 άποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от αποκρίνομαι (G611) отвечать. Об избыточности part. см. МН, 453.
ληστής (G3027) грабитель.
εξήλθατε aor. ind. act., см. ст. 16.
συλλάβει ν aor. act. inf. от συλλαμβάνω (G6197) арестовывать, брать в плен. Inf. fin.
49 ήμην impf. ind. act. от είμί (G1510) быть.
διδάσκων praes. act. part. от διδάσκω (G1321) учить. Part, образа действия. έκρατήσατε aor. ind. act., см. ст. 1.
πληρωθώσιν aor. conj. pass. от πληρόω (G4137) наполнять, исполнять. Conj. в прид. цели с ϊν (G2443).
50 αφέντες aor. act. part. (сопутств.) от άφίημι (G863) покидать, оставлять.
έφυγον aor. ind. act. от φεύγω (G5343) бежать.
51 νεανίσκος (G3495) молодой человек. Предполагается, что это был Иоанн Марк (Gundry, 861; Lane).
συνηκολούθει impf. ind. act. от συνακολουθέω (G4870) следовать за кем-л., с dat. impf. описывает постоянное действие в прошлом περιβεβλημένος perf. pass. part. от περιβάλλω (G4016) оборачивать вокруг, надевать, облачаться («обернуть полотно вокруг голого тела» ΝΤΝΤ, 40).
σινδών (G4616) тонкая льняная ткань или сделанное из нее белье (Cranfield). Либо легкая летняя одежда, схваченная впопыхах, либо ночная одежда (Swete). Об одежде того времени см. JPB, 123.
γυμνός (G1131) обнаженный, возможно, в смысле легко одетый (Taylor). Потеря одеяния под действием сильного эмоционального волнения может иллюстрировать тот факт, что все покинули Иисуса (Howard M.Jackson, "Why the Youth Shed His Cloak and Fled Naked: The Meaning and Purpose of Mark 14:51−52" JBL 116 [1997]: 273−89).
κρατοΰσιν praes. ind. act., см. ст. 1. Hist, praes. или конативный praes.: «они попытались схватить...»
52 καταλιπών aor. act. part. (сопутств.) от καταλείπω (G2641) оставлять позади.
έφυγεν aor. ind. act., см. ст. 50.
53 άπήγαγον aor. ind. act., см. ст. 44.
συνέρχονται praes. ind. med. (dep.) от συνέρχομαι (G4905) сопровождать, идти вместе, hist, praes.
54 μακρόθεν (G3113) на расстоянии, издали.
ήκολούθησεν aor. ind. act. от άκολουθέω (G190) следовать, с dat.
αύλή (G833) двор. Замкнутое пространство без крыши возле дома или окруженное домами (BAGD).
συγκαθήμενος praes. med. (dep.) part. от συγκάθημαι (G4775) садиться вместе.
θερμαινόμενος praes. med. (dir. med.) part. от θερμαίνομαι (G2328) греться. Два part. используются в перифр. обороте.
φως (G5457) асс. sing. свет, огонь.
55 συνέδριον (G4892) синедрион (TDNT; EDNT; HJPE, 2:199−226; JPFC, 1:379−400; Sidney В. Honig, The Great Sanhedrin [New York: Bloch Publishing Co., 1953]; M, Sanhedrin; b. Sanhedrin; John 11:47). О нарушениях закона при следствии см. Gundry, 893; ВВС; DJG, 845−48. Об интересе римлян см. DTM 1:666−68, 676−710. έζήτουν impf. ind. act., см. ст. 1.
θανατώσαι aor. act. inf. от θανατόω (G2289) убивать. Inf. с είς (G1519) для обозначения цели.
ηύρισκον impf. ind. act., см. ст. 16. Конативный impf., указывающий на невыполненное действие.
56 έψευδομαρτύρουν impf. ind. act. от ψευδομαρτυρέω (G5575) лжесвидетельствовать. ϊσαι nom. pl. fem. от ίσος (G2470) равный по количеству, размеру, качеству, по отношению к свидетельствам очевидцев; последовательный (BAGD).
57 άναστάντες aor. act. part. (сопутств.) от άνίστημι (G450) подниматься, вставать.
58 ήκούσαμεν aor. ind. act. от άκούω (G191) слышать.
καταλύσω fut. ind. act. от καταλύω (G2647) разрушать. Ожидалось создание нового храма после того, как будут изгнаны римляне (ВВС).
χειροποίητος (G5499) сделанный руками людей.
άχειροποίητος (G886) нерукотворный. О значении этих окончаний см. М, 221.
οικοδομήσω fut. ind. act. от οίκοδομέω (G3618) строить.
59 ίση равный, см. ст. 56.
60 έπηρώτησεν aor. ind. act. от έπερωτάω (G1905) задавать вопросы.
άποκρίνη praes. ind. med. (dep.) 2 pers. sing. от άποκρίνομαι (G611) отвечать. Iterat. praes.
καταμαρτυρούσιν praes. ind. act. от καταμαρτυρέω (G2649) свидетельствовать против, с gen.
61 έσιώπα impf. ind. act. от σιωπάω (G4623) молчать. «Вероятно, это соответствовало распространенному представлению о Мессии (J. С. O'Niel, "The Silence of Jesus" NTS 15 [1969]: 153−67, особ. 165−67).
άπεκρίνατο aor. ind. med. (dep.), см. ст. 60. έπηρώτα impf. ind. act., см. ст. 60. Inch, impf.
62 έγώ είμι «Это Я» (Мф 26:64).
όψεσθε fut. ind. med. (dep.) от όράω (G3708) видеть.
καθήμενον praes. med. (dep.) part. от κάθημαι (G2521) садиться. Об этом мессианском заявлении Иисуса как Сына Божьего см. Martin Hengel The Son of God: The Origin of Christology and the History of Jewish-Hellenistic Religion, trans. J.Bowden (London: SCM, 1976, 41−56). Adj. part. έρχόμενον praes. med. (dep.) part., см. ст. 3.
63 διαρρήξας aor. act. part. (temp.) от διαρρήγνυμι (G370) разрывать, рвать (Мф 26:65; ВВС).
64 ήκούσατε aor. ind. act. от άκούω (G191) слышать, с gen. βλασφημία (G988) злословить, богохульствовать; см. ст. 62; см. Catchpole, 135−41; Gundry, 915; иудейский взгляд на Иисуса см. bJNTU, особ. 217−38; М, Sanhedrin 6:4.
φαίνεται praes. ind. med. от φαίνω (G5316) появляться.
κατέκριναν aor. ind. act. от κατακρίνω (G2632) принимать решение против, осуждать.
ένοχος (G1777) виновный, с gen. объясняет, в чем Его обвиняли, обвинение поставлено в конец предложения, чтобы его подчеркнуть (BD, 98).
είναι praes. act. inf. от ειμί (G1510). Inf. объясняет приговор.
65 ήρξαντο aor. ind. med. (dep.), см. ст. 19, с дополн. inf. έμπτύειν praes. act. inf. от έμπτύω (G1716) плевать, с dat.
περικαλύπτειν praes. act. inf. от περικαλύπτω (G4028) покрывать все вокруг, завязывать глаза.
κολαφίζειν praes. act. inf. от κολαφίζω (G2852) бить кулаком, происходит от слова, означающего «суставы пальцев» (МН, 407). Inf. в praes. указывают на повторяющееся действие.
προφήτευσον aor. imper. act. от προφητεύω (G4395) пророчествовать. Вероятно, это перекликается с иудейским отношением к Мессии, выраженным в Ис 11:2−4: Мессия может выносить суждения по запаху, не видя (Lane; b, Sanhedrin 93b).
υπηρέτης (G5257) помощник, служитель, офицер. В храме, очевидно, были вооруженные стражи (JPB, 28).
ράπισμα (G4475) пощечина, удар по щеке открытой рукой (Taylor).
έλαβον aor. ind. act., см. ст. 22. «Они покрывали Его ударами» (Swete).
66 όντος praes. act. part. (temp.) от είμί. Gen. abs.
παιδισκών gen. pl. от παιδίσκη (G3814) рабыня, служанка.
67 ίδοΰσα aor. act. part. (temp.) от όράω (G3708) видеть.
θερμαινόμενον praes. med. (dir. med.) part., см. ст. 54. έμβλέψασα aor. act. part. от έμβλέπω (G1689) вглядываться. Может означать, что она смотрела прямо на него (Cranfield).
ήσθα impf. ind. med. (dep.) 2 pers. sing. от εϊμί (G1510) быть. О форме см. МН, 203; GGP, 2:403.
68 ήρνήσατο aor. ind. med. (dep.) от άρνέομαι (G720) говорить «нет» отрицать.
οιδα (G3608) perf. ind. act. знать. Def. perf. со знач. praes. (VA, 281−87).
έπίσταμαι (G1987) praes. ind. med. (dep.) понимать.
έξήλθεν aor. ind. act., см. ст. 16.
προαύλιον (G4259) асс. sing. прихожая, которая ведет во двор.
69 παρεστώσιν perf. act. part. (dat. masc. pl.) от παρίστημι (G3936), perf. стоять в стороне, быть стоящим поодаль. Part, в роли subst. dat. как косвенное дополнение.
70 ήρνείτο impf. ind. med. (dep.), см. ст. 68. Impf. предполагает повторяющиеся отрицания (Cranfield).
71 άναθεματίζειν praes. act. inf. от αναθεματίζω (G332) проклинать. Петр призывает на себя проклятие, если его отречения не истинны (Swete).
όμνύναι praes. act. inf. от όμνυμι/όμνύω (G3660) клясться. О форме см. МН, 251; GGP, 2:375−77.
72 έφώνησεν aor. ind. act., см. ст. 30.
άνεμνήσθη aor. ind. pass. от άναμιμνήσκω (G363) напоминать; pass. помнить.
εϊπεν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
φωνήσαι aor. act. inf., см. ст. 30. Inf. с πριν (G4250) выражает предшествующее время («прежде чем»).
άπαρνήση aor. conj. med. (dep.), см. ст. 30. έπιβαλών aor. act. part. (temp.) от επιβάλλω (G1911) принимать; настраиваться на что-л. (RWP), собираться, начинать (BD, 162; М, 131; ΝΤΝΤ, 41−43).
έκλαιεν impf. ind. act. от κλαίω (G2799) плакать, рыдать. Inch, impf., «начал плакать».
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на евангелие от Марка, 14 глава

НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ

От Марка 14 глава в переводах:
От Марка 14 глава, комментарии:
 1. Комментарии Баркли
 2. Новой Женевской Библии
 3. Учебной Библии МакАртура
 4. Комментарии МакДональда
 5. Толкование Мэтью Генри
 6. Толковая Библия Лопухина
 7. Толкование Далласской семинарии
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Комментарии Давида Стерна
 11. Библия говорит сегодня
 12. Толкования Августина
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.