Библия » Роджерс Лингвистический. Роджерс

От Матфея 28 От Матфея 28 глава

1 ὀψέ (G3796) с gen.* поздно, после субботы (BAGD*).
σαββάτων gen.* pl.* от σάββατον (G4521) суббота. Pl.* использовалось для обозначения названий праздников (BD*, 78).
ἐπιφωσκούσῃ praes.* act.* part.* dat.* sing.* от ἐπιφώσκω (G2020) сиять, светать. Dat.* времени: «на рассвете».
ἦλθεν aor.* ind.* act.* от ἔρχομαι (G2064) приходить, идти.
θεωρῆσαι aor.* inf.* act.* от θεωρέω (G2334) видеть, смотреть. Inf.* цели.
2 σεισμός (G4578) землетрясение.
ἐγένετο aor.* ind.* med.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться.
γάρ (G1063) потому что; объяснение предшествующего.
καταβάς aor.* act.* part.* (сопутств.*) от καταβαίνω (G2597) спускаться.
προσελθών aor.* act.* part.* (сопутств.*) от προσέρχομαι (G4334) идти, приходить.
ἀπεκύλισεν aor.* ind.* act.* от ἀποκυλίω (G617) откатить.
ἐκάθητο impf.* ind.* med.* (dep.*) от κάθημαι (G2521) сидеть.
ἐπάνω (G1883) с gen.* поверх.
3 εἰδέα (G2397) внешность.
ἀστραπή (G796) свечение.
χιών (G5510) снег.
4 φόβος (G5401) страх.
αὐτοῦ (G846) его (obj.* gen.*).
ἐσείσθησαν aor.* ind.* pass.* от σείω (G4579) дрожать («быть парализованным от страха»). Это выражение означает, что лица были бледны как воск, и застыли от страха. (AM*).
τηροῦντες praes.* act.* part.* от τηρέω (G5083) сторожить, охранять. Subst.* part.*
ἐγενήθησαν aor.* ind.* pass.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) становиться.
5 ἀποκριθείς aor.* pass.* (dep.*) part.* от ἀποκρίνομαι (G611) отвечать.
φοβεῖσθε praes.* imper.* act.* от φοβέομαι (G5399) бояться. Praes.* imper.* с отр. μή (G3361): «перестаньте бояться».
οἶδα (G1492) perf.* ind.* act.* знать; def.* perf.* со знач. praes.*
ἐσταυρωμένον perf.* pass.* part.* от σταυρόω (G4717) распинать.
ζητεῖτε praes.* ind.* act.* от ζητέω (G2212) искать.
6 ἠγέρθη aor.* ind.* pass.* от ἐγείρω (G1453) пробуждать, поднимать; pass.* воскресать.
δεῦτε (G1205) «идите сюда!”, «подойдите!” Adv.* используется как увещевательная частица (BAGD*).
ἴδετε aor.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) смотреть.
ἔκειτο impf.* ind.* med.* (dep.*) от κεῖμαι (G2749) лежать.
7 ταχύ (G5036) быстро.
πορευθεῖσαι aor.* pass.* part.* nom.* fem.* pl.* от πορεύομαι (G4198) идти. Сопутств.* part.* должно быть переведено как imper.* Оно имеет инхоативное значение, а также акцентирует основной гл.* (GGBB*, 643).
εἴπατε aor.* imper.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
προάγει praes.* ind.* act.* от προάγω (G4254) идти впереди.
ὄψεσθε fut.* ind.* med.* (dep.*) от ὁράω (G3708) видеть.
8 ἀπελθοῦσαι aor.* act.* part.* nom.* fem.* pl.* от ἀπέρχομαι (G565) уходить.
μνημείον (G3419) гробница.
ἔδραμον aor.* ind.* act.* от τρέχω (G5143) бежать.
ἀπαγγεῖλαι aor.* act.* inf.* от ἀπαγγέλλω (G518) докладывать, сообщать новости (MH*, 297). Inf.* цели.
9 ὑπήντησεν aor.* ind.* act.* от ὑπαντάω (G5221) встречать.
χαίρετε praes.* imper.* act.* от χαίρω (G5463) ликовать, радоваться. Используется в приветствии со знач. «Поздравляем!” (EDNT*). Об этой форме приветствия см.* Мф 26:49.
ἐκράτησαν aor.* ind.* act.* от κρατέω (G2902) хватать.
προσεκύνησαν aor.* ind.* act.* от προσκυνέω (G4352) становиться на колени, поклоняться.
10 ὑπάγετε praes.* imper.* act.* от ὑπάγω (G5217) идти вперед.
ἀπαγγείλατε aor.* imper.* act.* от ἀπαγγέλλω (G518) сообщать, объявлять, провозглашать, рассказывать; вероятно, с акцентом на источник информации (LN*, 1:411).
ἀπέλθωσιν aor.* conj.* act.* от ἀπέρχομαι (G565) уходить, двигаться вперед. Conj.* с ἵνα (G2443) передает содержание повеления.
ὄψονται fut.* ind.* med.* (dep.*) от ὁράω (G3708) видеть.
11 πορευομένων praes.* med.* (dep.*) part.* от πορεύομαι (G4198) идти; gen.* abs.*
ἐλθόντες aor.* act.* part.* (сопутств.*) от ἔρχομαι (G2064) приходить.
γενόμενα aor.* med.* (dep.*) part.* от γίνομαι (G1096) становиться, случаться. Part.* в функции subst.*, «вещи, которые ранее произошли».
12 συναχθέντες aor.* pass.* part.* (temp.*) от συνάγω (G4863) собирать вместе, созывать.
συμβούλιον (G4824) совещание, план, решение.
λαβόντες aor.* act.* part.* от λαμβάνω (G2983) принимать. Вместе с предшествующим словом означает: «составлять план», «обманывать», «вступать в заговор» (BAGD*). Temp.* или сопутств.* part.*
ἀργύριον (G694) серебро.
ἱκανά acc.* pl.* от ἱκανός (G2425) достаточно, достаточно много, много.
ἔδωκαν aor.* ind.* act.* от δίδωμι (G1325) давать.
13 νυκτός gen.* sing.* от νύξ (G3571) ночь. Gen.* времени: «ночью», «в ночное время».
ἔκλεψαν aor.* ind.* act.* от κλέπτω (G2813) красть.
κοιμωμένων praes.* med.* (dep.*) part.* от κοιμάομαι (G2837) спать. Temp.* part.* выражает одновременное действие: «когда мы спали».
14 ἀκουσθῇ aor.* conj.* pass.* от ἀκούω (G191) слышать. Безличн. pass.* «Если об этом услышат, будет суд» (EGT*). Conj.* с ἐάν выражает cond.*
πείσομεν fut.* ind.* act.* от πείθω (G3982) убеждать.
ἀμέριμνος (G275) без заботы. «Мы все уладим с прокуратором, так что вы не беспокойтесь» (MM*).
ποιήσομεν aor.* ind.* act.* от ποιέω (G4160) делать, поступать (см.* значение предыдущего слова).
15 ἐποίησαν aor.* ind.* act.* от ποιέω (G4160) делать.
ἐδιδάχθησαν aor.* ind.* pass.* от διδάσκω (G1321) учить, наставлять.
διεφημίσθη aor.* ind.* pass.* от διαφημίζω (G1310) устно свидетельствовать, распространять известия (BAGD*).
16 ἐπορεύθησαν aor.* ind.* pass.* (dep.*) от πορεύομαι, см.* ст. 7.
ἐτάξατο aor.* ind.* med.* от τάσσω (G5021) поручать, приказывать; med.* отправить кого-л. с поручением и облечь его собственной властью (AS*).
17 ἰδόντες aor.* act.* part.*, см.* ст. 6.
ἐδίστασαν aor.* ind.* act.* от διστάζω (G1365) сомневаться. Слово указывает на колебания, нерешительность и, возможно, неуверенность (Hagner*).
18 ἐδόθη aor.* ind.* pass.* от δίδωμι, см.* ст. 12.
19 πορευθέντες aor.* pass.* (dep.*) part.*, см.* ст. 7. О переводе part.* как imper.*, a также о содержании термина «делать учениками» см.* Cleon Rogers, “The Great Commission”, Bib Sac* 130 (1973): 258−67; GGBB*, 645; SSM*, 455−57.
μαθητεύσατε aor.* imper.* act.* от μαθητεύω (G3100) делать учеником. (Leon Morris, “Disciples of Jesus”, Jesus of Nazareth: Lord and Christ: Essays on the Historical Jesus and New Testament Christology edited by Joel B. Green and Max Turner [Grand Rapids: Eerdmans, 1994], 112−27).
βαπτίζοντες praes.* act.* part.* от βαπτίζω (G907) крестить. Part.* образа действия.
20 διδάσκοντες praes.* act.* part.* от διδάσκω (G1321) учить. Part.* образа действия.
τηρεῖν praes.* inf.* act.* от τηρέω (G5083) беречь, хранить, соблюдать. Inf.* передает содержание учения.
ἐνετειλάμην aor.* ind.* med.* (dep.*) от ἐντέλλομαι (G1781) велеть.
ἡμέρας acc.* pl.* от ἡμέρα (G2250) день. Acc.* времени со знач. «в течение всех дней».
συντελεία (G4930) кончина, момент завершения длительного действия (LN*, 1:638; Test. of Levi, 10:1−2; Test. of Benjamin 11:3; EDNT*).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 28 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

От Матфея 28 глава в переводах:
От Матфея 28 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.