Библия » Лингвистический. Роджерс

От Матфея 21 глава

1 ήγγισαν aor. ind. act. от έγγίζω (G1448) приближать.
ήλθον aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) подходить, идти. Όρος των Έλαιών гора Елеонская.
άπέστειλεν aor. ind. act. от άποστέλλω (G649) посылать.
2 πορεύεσθε praes. imper. med. (dep.) от πορεύομαι (G4198) идти.
κώμη (G2968) селение.
κατέναντι (G2713) с gen. перед, напротив (RG, 643).
εύρήσετε fut. ind. act. от εύρίσκω (G2147) находить.
όνος (G3688) осел (ВВС).
δεδεμένην perf. pass. part. от δέω (G1210) связывать.
πώλος (G4453) осленок.
λύσαντες aor. act. part. от λύω (G3089) отвязывать. Сопутств. part. со знач. imper.
άγάγετε aor. imper. act. от άγ (G71) вести.
3 εϊπη aor. conj. act. от λέγω (G3004). Conj. с έάν (G1437) в conj., в котором условие является возможным.
έρείτε fut. ind. act. 2 pers. pl. от λέγω. Fut. используется как повеление (VA, 419).
άποστελεί fut. ind. act., см. ст 1.
4 γέγονεν perf. ind. act. от γίνομαι (G1096) становиться, случаться. Perf. здесь имеет значение plperf. (VA, 260).
πληρωθή aor. conj. pass. от πληρόω (G4137) исполнять. Conj. с ίν (G2443) используется в прид. цели.
ρηθέν aor. pass. part. n. пот. sing. от λέγω говорить. Part, в роли сущ.: "то, что было сказано". О Зах 9:9 см. OTGPN, 17382; SB, 1:842-45.
5 εϊπατε aor. imper. act. от λέγω, см. ст 3.
πραΰς (G4239) кроткий (см. Мф 5:5). Adj. используется как наречие, описывающее способ Его прибытия (RG, 549, 659).
έπιβεβηκώς perf. act. part. от έπιβαίνω (G1910) взбираться, садиться верхом; perf. оседлавший, сидящий. Part, описывает способ Его прибытия.
ύποζύγιον (G5268) вьючное животное, осел; букв. "в ярме" (BAGD). Выбор осла в качестве ездового животного свидетельствует о миролюбивом характере наездника, согласно Захарии; рабби считали осла животным Меесии (RAC, 6:566; Lachs, 344; TDNT). Обсуждение вопроса о двух животных см. в OTGPN, 180-81; Carson, 438; Hagner.
6 πορευθέντες aor. pass. part. (сопутств.), см. ст 2.
ποιήσαντες aor. act. part. (сопутств.) от ποιέω (G4160) делать, поступать.
συνέταξεν aor. ind. act. от συντάσσω (G4929) велеть, указывать.
7 ήγαγον aor. ind. act., см. ст 2. έπέθηκαν aor. ind. act. от έπιτίθημι (G2007) возлагать. έπεκάθισεν aor. ind. act. от έπικαθίζω (G1940) усаживаться.
έπάνω (G1831) с gen. поверх, на.
αύτών (G846) gen. pl. них; относится к одеждам, а не к животным (RWP).
8 πλείστος superl. от πολύς (G4183), относит, использование superl.: "громадный прирост" (IBG, 98).
έστρωσαν aor. ind. act. от στρώννυμι (G4766) расстилать. О расстилании одежд перед царями в ВЗ и иудаизме см. Lachs, 344; SB, 1:844-45. έκοπτον impf. ind. act. от κόπτω (G2875) срезать. Inch. impf. "они начали..." έστρώννυον impf. ind. act. от στρώννυμι. Impf. в сравнении с aor. указывает на растущий энтузиазм толпы (RWP).
9 προάγοντες praes. act. part. от προάγω (G4254) предшествовать, идти впереди.
άκολουθούντες praes. act. part. от άκολουθέω (G190) следовать.
έκραζον impf. ind. act. от κράζω (G2896) кричать. Iterat. impf. описывает повторяющиеся крики (ВВС).
ώσαννά (G5614) "осанна" евр. выражение из Пс.117:25. Изначально значит: "Мы мол им тебя, спаси". Здесь используется как крики приветствия, выражающие почтение: "Слава (или да здравствует, или добро пожаловать), Сын Давида" (Hagner; Allen; SB, 1:845-50; EDNT; Cleon L.Rogers, Jr., "The Davidic Covenant in the Gospels" Bib Sac 150 [1993]: 462).
εύλογημένος perf. pass. part. от εύλογέω (G2127) славить, благословлять. έρχόμενος praes. med. (dep.) part. Грядущий; вероятно, титул Мессии (Hill; SB, 1:850).
ύψίστοις (G5310) dat. pl. superl. от υψηλός высокий. Высшие высоты — это небеса, обитатели которых призываются к восхвалению (BAGD; Lachs, 345). Народ призывает ангелов кричать Богу "осанна!" (McNeile). Пс. 117 использовался при богослужении на празднике кущей, празднике освящения храма и пасхе (Hill). Это молитва, которая неоднократно произносится на страстной неделе, предвосхищая смерть и вознесение Меесии.
10 είσελθόντος aor. act. part. от είσέρχομαι (G1525) приходить, входить; part. в функции gen. abs. έσείσθη aor. ind. pass. от σείω (G4579) трясти, будоражить. Сотрясался, как от землетрясения (Filson).
11 έλεγον impf. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. Impf. указывает на длительное действие: "они постоянно говорили".
12 είσήλθεν aor. ind. act. от έρχομαι, см. ст 10. έξέβαλεν aor. ind. act. от έκβάλλω (G1544) выбрасывать (с силой). Обсуждение этой проблемы см. в DJG, 817-21.
πωλούντας praes. act. part. masc. acc. pl. от πωλέω (G4452) продавать.
άγοράζοντας praes. act. part. masc. acc. pl. от άγοράζω (G59) покупать. Part, в роли subst., praes. указывает на длительность действия.
κολλυβιστής (G2855) меняла. Об обмене денег и торговле внутри храма см. SB, 1:850-52; 763-65; LT, 1:367-74; WZZT, 185-88; J.Neusner, "Money-changers in the Temple: the Mishnah's Explanation" NTS 35 (1989): 287-90; M, Shek; ВВС. храмовый бизнес должен был проходить под контролем рода первосвященника (JTJ).
κατέστρεψεν aor. ind. act. от καταστρέφω (G2690) переворачивать.
περιστερά (G4058) голубь.
13 γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать. Perf. означает: "продолжает быть написано" (ММ).
κληθήσεται fut. ind. pass. от καλέω (G2564) звать.
ποιείτε praes. ind. act., см. ст 6. Praes. означает: "вы делаете..." σπήλαιον (G4693) пещера, логово.
ληστών gen. pl. от ληστής (G3027) грабитель. Поступок Иисуса является исполнением пророчества в Мал 3:1 и далее и должен быть воспринят как знамение Мессии (Hill), см. также Neill Q. Hamilton, "Temple Cleansing and Temple Bank" JBL 83 (1964): 365-72; R.H. Hiers, "Purification of the Temple: Preparation for the Kingdom of God" JBL 90 (1971): 82-90; DJG, 816.
14 προσήλθον aor. ind. act. от προσέρχομαι (G4334) подходить.
τυφλός (G5185) елепой.
χωλός (G5560) хромой, έ θεράπευσε ν aor. ind. act. от θεραπεύω (G2323) исцелять.
15 ίδόντες aor. acf. part. (temp.) от όράω (G3708) видеть.
θαυμάσιος (G2297) чудесный; adj. в роли сущ.: "чудо" "чудеса"
έποίησεν aor. ind. act., см. ст 6.
κράζοντας praes. act. part., см. ст 9.
λέγοντας praes. act. part. от λέγω (G3004) говорить. Praes. part. указывает на длительность действия.
ήγανάκτησαν aor. ind. act. от άγανακτέω (G23) возмущаться, протестовать против того, что считается неправильным, сердиться (BAGD; LN, 1:762).
16 είπαν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
ναί (G3483) да.
άνέγνωτε aor. ind. act. от άναγινώσκω (G314) читать.
θηλαζόντων praes. act. part. от θηλάζω (G2337) сосать, кормить. Part, в роли subst.
κατηρτίσω aor. ind. med. 2 pers. sing. от καταρτίζω (G2675) оборудовать, готовить. Indir. med., "ты приготовил для себя". О раввинистическом понимании Пс 8:4 см. SB, 1:854-55.
17 καταλιπών aor. act. part. (temp.) от καταλείπω (G2641) уходить, покидать.
έξήλθεν aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить.
έξ наружу.
ηύλίσθη aor. ind. pass. (dep.) от αύλίζομαι (G835) проводить ночь, находить пристанище. Не обязательно значит провести ночь под открытым небом (McNeile). Приезжавшие на праздник сначала шли в храм, потом либо в жилые районы самого города, либо в окружающие селения (WZZT, 157-63).
18 πρωί (G4404) рано.
έπανάγων praes. act. part. от έπανάγω (G1877) возвращаться. Temp. part. со знач. одновременного действия. έπείνασεν aor. ind. act. от πεινάω (G3983) голодать.
19 ίδών aor. act. part., см. ст 15.
συκήν acc. sing. от συκή (G4808) смоковница. Смоковница символизирует Иерусалим/ Израиль, который перестал плодоносить (Gnilka; ВВС).
μίαν асс. sing. fem. от εις один, используется как неопр. арт. (BAGD; BD, 129).
ήλθεν aor. ind. act., см. ст 1.
εύρεν aor. ind. act., см. ст 2.
ει μή (G1487; G3361) кроме.
φύλλα acc. pl. n. от φύλλο ν (G5444) лист.
μόνον только. Листья должны находиться рядом с плодами, но иногда плоды опадают и остаются только листья (Carson, 444; о созревании плодов на деревьях см. SB, 1:856-58; Μ, Shebi, 4:7; 5:1).
γένηται aor. conj. med. (dep.) от γίνομαι, см. ст 4. Conj. с μηκέτι (G3371) используется в запрещении. έξηράνθη aor. ind. pass. от ξηράίνω (G3583) высыхать; pass. быть высохшим.
παραχρήμα (G3916) adv. тут же, мгновенно, сразу же (Thayer).
20 έθαύμασαν aor. ind. act. от θαυμάζω (G611) дивиться, поражаться.
21 αποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от αποκρίνομαι (G611) отвечать.
είπεν aor. ind. act. от λέγω (G3004) έχητε aor. conj. act. от έχ (G2192) иметь.
διακριθήτε aor. conj. pass. от διακρίνω (G1252) отличать; med. и pass. быть не в ладах с самим собой, быть не в состоянии определиться во мнении, колебаться, сомневаться (RWP; BAGD). Conj. с έάν (G1437) в conj. 3 типа, предполагающем возможность условия.
ποιήσετε fut. ind. act., см. ст 6.
καν καί έάν (G2532; G1437) даже если.
είπητε aor. conj. act., см. ст 3.
άρθητι aor. imper. pass. от αίρω (G142) убирать, перемещать.
βλήθητι aor. imper. pass. от βάλλω (G906) бросать, швырять.
γενήσεται fut. ind. pass. (dep.) от γίνομαι (G1096).
22 οσα acc. pl. n. от όσος (G3745) столь же великий; насколько великий, какой бы ни; используется для того, чтобы придать высказыванию более общий смысл (BAGD).
αίτήσητε aor. conj. act. от αίτέω (G154) просить, спрашивать.
πιστεύοντες praes. act. part. от πιστεύω (G4100) верить, доверять. Part, выражает либо условие, либо образ действия.
λήμψεσθε fut. med. (dep.) от λαμβάνω (G2983) брать, получать.
23 έλθόντος aor. act. part. masc. gen. sing. от έρχομαι (G2064), см. ст 1. Part, в роли gen. abs.
προσήλθον aor. ind. act. от προσέρχομαι (G4334), см. ст 14.
διδάσκοντι praes. act. part. (temp.) от διδάσκω (G1321) учить. "Пока Он учил". Иисус учил под портиком, окружавшим храм.
λέγοντες praes. act. part. от λέγω (G3004) говорить.
ποίςι dat. sing. от ποιος (G4169) какого рода? Качественное вопросительное местоимение (RG, 291, 740; IGNT, 137).
έδωκεν aor. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
24 αποκριθείς aor. pass. part., см. ст 21.
ερωτήσω fut. ind. act. от έρωτάω (G2065) задавать вопросы, спрашивать.
ον έάν что если. Отн. прид. имеет свойства conj. (BD, 192).
είπητε aor. conj. act., см. ст 3. Conj. используется в conj., предполагающем возможность.
έρ fut. ind. act. 1 pers. sing. от λέγω.
25 πόθεν (G4159) откуда, из какого источника? διελογίζοντο impf. ind. med. (dep.) от διαλογίζομαι (G1260) обсуждать, рассуждать тщательно и вдумчиво, внимательно рассматривать (LN, 1:351). Impf. указывает на длительность действия, описывая их безнадежное недоумение (RWP).
εϊπωμεν aor. conj. act. 1 pers. pl. от λέγω, см. ст 3. Conj. с έάν (G1437) в conj., в котором условие рассматривается как возможное.
έρε fut. ind. act. 3 pers. sing. от λέγω, см. ст 24. έπιστεύσατε aor. ind. act., см. ст 22.
26 εϊπωμεν aor. conj. act., см. ст 25.
φοβούμεθα praes. ind. med. (dep.) от φοβέομαι (G5399) бояться, страшиться.
27 άποκριθέντες aor. pass. (dep.) part., см. ст 21.
είπαν aor. ind. act., см. ст 25. Об использовании окончания аориста 1 типа с корнем аориста 2 типа см. RG, 337-39.
οϊδαμεν perf. ind. act. от οιδα (G3639) знать. Def. perf. со знач. praes. έφ impf. ind. act. от φημί (G5346) говорить. О форме гл. см. VA, 443-47.
28 τί ύμ δοκεί что вам кажется? что вы думаете? (см. G17:25).
ειχεν impf. ind. act. от έχ (G2192) иметь.
προσελθών aor. act. part. (сопутств.), см. ст 23. ύπαγε praes. imper. act. от ύπάγω (G5217) подходить.
έργάζου praes. imper. med. (dep.) от έργαζομαι (G2038) работать. Praes. imper. описательный, подчеркивает процесс или различные детали (VANT, 365).
29 О проблемах, связанных с текстом ст. 29-31, см. ТС, 55-56; Carson, 449.
άποκριθείς aor. pass. (dep.) part., см. ст 21.
είπεν aor. ind. act., см. ст 25. ύστερον (G5306) позже.
μεταμεληθείς aor. pass. part. от μεταμέλομαι (G3338) жалеть, сожалеть о сделанном, раскаиваться в поступке, изменив мнение (RWP; TDNT; Trench, Synonyms, 255ff; NIDNTT; LN, 1:319, 373).
άπήλθεν aor. ind. act. от άπέρχομαι (G96) идти дальше.
30 ωσαύτως (G5615) так же.
αποκριθείς aor. pass. (dep.) part., см. ст 21.
31 έκ (G1537) от, используется как партитивный gen. (BD, 90).
έποίησεν aor. ind. act., см. ст 6.
τελώναι nom. pl. от τελώνης (G5057) сборщик податей. Об отношении к представителям этой профессии см. JZ.
πόρναι nom. pl. от πόρνη (G4204) блудница (DJG, 643).
προάγουσιν praes. ind. act. от προάγω (G4254) идти впереди, предшествовать. О предлоге с гл. см. МН, 322f. Praes. мог указывать на общую истину.
32 ήλθεν aor. ind. act., см. ст 1. έν όδ δικαιοσύνης "путем праведности" то есть с праведным посланием. Иоанн как проповедовал, так и практиковал повиновение божественной воле (GW, 124-25; RM, 94-96; TLNT).
έπιστεύσατε aor. ind. act., см. ст 22. ίδόντες aor. act. part. (temp.), см. ст 15.
μετεμελήθητε aor. ind. pass., см. ст 29.
πιστεύσαι aor. act. inf., см. ст 22. Inf. с арт. выражает либо цель, либо результат (IBG, 128f.).
33 ακούσατε aor. imper. act. от άκούω (G191) слышать.
οικοδεσπότης (G3617) хозяин дома, домовладелец.
όστις (G3748) который, "подобно другим представителям того же класса, которые" (М, 91-92; IGNT, 133).
έφύτευσεν aor. ind. act. от φυτεύω (G5452) сажать.
φραγμός (G5418) забор. Защита от диких зверей и любопытных глаз, преграда для расползающихся виноградных побегов (McNeile; LNT, 292).
περιέθηκεν aor. ind. act. от περιτίθημι (G4060) обносить вокруг (с dat.).
ώρυξεν aor. ind. act. от όρύσσω (G3736) копать.
ληνός (G3025) давильный пресс. Давильный пресс состоял из двух частей: в одной давился виноград, а в другую стекал сок (McNeile; TDNT; ISBE, 4:1072; DJG, 871; DGRA, 958, 1137-38).
ωκοδόμησεν aor. ind. act. от οίκοδομέω (G3618) строить.
πύργος (G4444) башня. Для виночерпиев и стражи (RWP; ΖΡΕΒ, 5:883).
έξέδετο aor. ind. med. (med.) от έκδίδωμι (G1554) сдавать внаем.
γεωργοίς dat. pl. indir. obj. от γεωργός (G1092) земледелец, фермер, арендатор фермы. Они должны были отдавать часть урожая каждый год в качестве арендной платы (Tasker; о договорах подобных соглашений см. LNT, 292-95; о работе на виноградниках см. римского автора: Columella, De Re Rustica, 4-5).
άπεδήμησεν aor. ind. act. от άποδημέω (G589) уехать в путешествие. До получения урожая должно было пройти четыре года (LNT, 295).
34 ήγγισεν aor. ind. act. от έγγίζω (G1448) приближаться.
άπέστειλεν aor. ind. act. от αποστέλλω (G649) отправлять, посылать как представителя (TDNT; EDNT).
λαβείν aor. act. inf., см. ст 22. Inf. выражает цель.
35 λαβόντες aor. act. part. (сопутств.) от λαμβάνω (G2983), см. ст 22. έδειραν aor. ind. act. от δέρω (G1194) свежевать, сдирать кожу, избивать.
άπέκτειναν aor. ind. act. от άποκτείνω (G615) убивать.
έλιθοβόλησαν aor. ind. act. от λιθοβολέω (G3036) побивать камнями до смерти.
36 πλείονας comp. от πολύς (G4183) больший.
πρώτων gen. pl. от πρώτος (G4413) первый; gen. сравнения: "больше, чем первых".
37 ύστερον (G5306) наконец, в конце; superl, подчеркивает конец ряда действий (BD, 34), выражает интенсивное чувство и является патетическим (Hendriksen).
έντραπήσονται fut. ind. pass. (pass, в знач. med.) от έντρέπω (G1788) стыдить кого-л., подвергаться посрамлению; уважать кого-л. или считаться с кем-л. (BAGD). Fut. у казывает на ожидания отца (VA, 424).
38 δεύτε (G1205) приходить, подходить.
άποκτείνωμεν aor. conj. act., см. ст 35. Совещат. conj.: "давайте убьем"
σχώμεν aor. conj. act. от έχ (G2192). Побудительный conj.: "давайте возьмем его наследство" (RWP). Они ожидали, что владелец оставит надежду получить обратно свой виноградник (LN, 303-306).
39 λαβόντες aor. act. part., см. ст 35. έξέβαλον aor. ind. act. от έκβάλλω, см. ст 12.
άπέκτειναν aor. ind. act., см. ст 35.
40 ούν (G3767) итак, делается вывод в форме вопроса, обращенного к слушателям (см. Ис 5:3).
έλθη aor. conj. act. от έρχομαι (G2064) приходить, идти. Conj. с όταν (G3752) в indef. temp. прид. ποιήσει fut. ind. act. от ποιέω (G4160) делать.
41 λέγουσιν praes. ind. act. от λέγω (G288) говорить. Hist, praes. Слушатели дают ответ и указывают на значение притчи.
κακός (G2556) злой, принадлежащий к злодеям, предполагается, что вредный и опасный (LN, 1:754). Adj. используется как сущ.
κακώς (G2560) adv. зло, жестоко (BAGD).
απολέσει fut. ind. act. от άπόλλυμι (G588) уничтожать.
έκδώσεται fut. ind. med., см. ст 33.
άποδώσουσιν fut. ind. act. от άποδίδωμι (G591) платить, отдавать, передавать (см. Мф 18:25).
42 άνέγνωτε aor. ind. act., см. ст 16. Это был вызов их учености.
λίθο ν асс. sing. от λίθος (G3037) камень. асс. является обратной аттракцией и обусловлен синтаксисом относительного придаточного (МТ, 324).
άπεδοκίμασαν aor. ind. act. от άποδοκιμάζω (G593) отвергать после внимательного осмотра, объявлять бесполезным (BAGD).
οίκοδομούντες praes. act. part. masc. пот. pl. от οίκοδομέω. Adj. part. с арт. используется как сущ.: "строители". Возможно, религиозные вожди (OTGPN, 335).
έγενήθη aor. ind. pass. (dep.) от γίνομαι, см. ст 4.
γωνία (G1137) угол. Камень, который закладывался в самый дальний угол фундамента, с которого начиналось строительство: он жестко закреплял место будущей постройки и определял направление ее возведения (EDNT).
έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, быть.
43 άρθήσεται fut. ind. pass. от αίρω (G142) отнимать, забирать.
δοθήσεται fut. ind. pass. от δίδωμι (G1325) давать.
έθνει dat. sing. от έθνος (G1484) народ, нация. Indir. obj.
ποιούντι praes. act. part. dat. sing. от ποιέω (G4160) производить.
44 πεσών aor. act. part. от πίπτω (G4098) падать.
συνθλασθήσεται fut. ind. pass. от συνθλάω (G4917) сокрушать.
πέσχ! aor. conj. act. от πίπτω.
λικμήσει fut. ind. act. от λικμάω (G3039) разбивать на мелкие кусочки или крошить в пыль (Allen; ВВС). Рабби считали, что под камнем в Дан 2:44-45 подразумевается Мессия (SB, 1:877).
45 άκούσαντες aor. act. part. (temp.) masc. пот. pl. от άκούω (G191) слышать.
έγνωσαν aor. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать, понимать, признавать.
46 ζητούντες praes. act. part. от ζητέω (G2212) пытаться (с inf.). Уступит, part.: "хотя".
κρατήσαι aor. act. inf. от κρατέω (G2902) схватить, арестовать.
έφοβήθησαν aor. ind. pass. (dep.), см. ст 26. έπε (G1893) так как; потому что.
εις (G1519) как; используется с praed. асс. или двойным асс. (RG, 481ff; IBG, 70).
είχον impf. ind. act. от έχ (G2192) иметь, придерживаться точки эрения.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 21 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2020, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.