Библия » Роджерс Лингвистический. Роджерс

От Матфея 21 От Матфея 21 глава

1 ἤγγισαν aor.* ind.* act.* от ἐγγίζω (G1448) приближать.
ἦλθον aor.* ind.* act.* от ἔρχομαι (G2064) подходить, идти.
Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν гора Елеонская.
ἀπέστειλεν aor.* ind.* act.* от ἀποστέλλω (G649) посылать.
2 πορεύεσθε praes.* imper.* med.* (dep.*) от πορεύομαι (G4198) идти.
κώμη (G2968) селение.
κατέναντι (G2713) с gen.* перед, напротив (RG*, 643).
εὑρήσετε fut.* ind.* act.* от εὑρίσκω (G2147) находить.
ὄνος (G3688) осел (BBC*).
δεδεμένην perf.* pass.* part.* от δέω (G1210) связывать.
πῶλος (G4453) осленок.
λύσαντες aor.* act.* part.* от λύω (G3089) отвязывать. Сопутств.* part.* со знач. imper.*
ἀγάγετε aor.* imper.* act.* от ἀγω (G71) вести.
3 εἴπῃ aor.* conj.* act.* от λέγω (G3004). Conj.* с ἐάν (G1437) в cond.*, в котором условие является возможным.
ἐρεῖτε fut.* ind.* act.* 2 pers.* pl.* от λέγω. Fut.* используется как повеление (VA*, 419).
ἀποστελεῖ fut.* ind.* act.*, см.* ст. 1.
4 γέγονεν perf.* ind.* act.* от γίνομαι (G1096) становиться, случаться. Perf.* здесь имеет значение plperf.* (VA*, 260).
πληρωθῇ aor.* conj.* pass.* от πληρόω (G4137) исполнять. Conj.* с ἵνα (G2443) используется в прид.* цели.
ῥηθέν aor.* pass.* part.* n.* nom.* sing.* от λέγω говорить. Part.* в роли сущ.: «то, что было сказано». О Зах 9:9 см.* OTGPN*, 173−82; SB*, 1:842−45.
5 εἴπατε aor.* imper.* act.* от λέγω, см.* ст. 3.
πραΰς (G4239) кроткий (см.* Мф 5:5). Adj.* используется как наречие, описывающее способ Его прибытия (RG*, 549, 659).
ἐπιβεβηκώς perf.* act.* part.* от ἐπιβαίνω (G1910) взбираться, садиться верхом; perf.* оседлавший, сидящий. Part.* описывает способ Его прибытия.
ὑποζύγιον (G5268) вьючное животное, осел; букв.* «в ярме» (BAGD*). Выбор осла в качестве ездового животного свидетельствует о миролюбивом характере наездника, согласно Захарии; рабби считали осла животным Меесии (RAC*, 6:566; Lachs*, 344; TDNT*). Обсуждение вопроса о двух животных см.* в OTGPN*, 180−81; Carson*, 438; Hagner*.
6 πορευθέντες aor.* pass.* part.* (сопутств.*), см.* ст. 2.
ποιήσαντες aor.* act.* part.* (сопутств.*) от ποιέω (G4160) делать, поступать.
συνέταξεν aor.* ind.* act.* от συντάσσω (G4929) велеть, указывать.
7 ἤγαγον aor.* ind.* act.*, см.* ст. 2.
ἐπέθηκαν aor.* ind.* act.* от ἐπιτίθημι (G2007) возлагать.
ἐπεκάθισεν aor.* ind.* act.* от ἐπικαθίζω (G1940) усаживаться.
ἐπάνω (G1883) с gen.* поверх, на.
αὐτῶν (G846) gen.* pl.* них; относится к одеждам, а не к животным (RWP*).
8 πλεῖστος superl.* от πολύς (G4183), относит. использование superl.*: «громадный прирост» (IBG, 98).
ἔστρωσαν aor.* ind.* act.* от στρώννυμι (G4766) расстилать. О расстилании одежд перед царями в ВЗ и иудаизме см.* Lachs*, 344; SB*, 1:844−45.
ἔκοπτον impf.* ind.* act.* от κόπτω (G2875) срезать. Inch.* impf.* «они начали...»
ἐστρώννυον impf.* ind.* act.* от στρώννυμι. Impf.* в сравнении с aor.* указывает на растущий энтузиазм толпы (RWP*).
9 προάγοντες praes.* act.* part.* от προάγω (G4254) предшествовать, идти впереди.
ἀκολουθοῦντες praes.* act.* part.* от ἀκολουθέω (G190) следовать.
ἔκραζον impf.* ind.* act.* от κράζω (G2896) кричать. Iterat.* impf.* описывает повторяющиеся крики (BBC*).
ὡσαννά (G5614) «осанна», евр.* выражение из Пс 117:25. Изначально значит: «Мы молим тебя, спаси». Здесь используется как крики приветствия, выражающие почтение: «Слава (или да здравствует, или добро пожаловать), Сын Давида» (Hagner*; Allen*; SB*, 1:845−50; EDNT*; Cleon L. Rogers, Jr., “The Davidic Covenant in the Gospels”, Bib Sac* 150 [1993]: 462).
εὐλογημένος perf.* pass.* part.* от εὐλογέω (G2127) славить, благословлять.
ἐρχόμενος praes.* med.* (dep.*) part.* Грядущий; вероятно, титул Мессии (Hill*; SB*, 1:850).
ὑψίστοις (G5310) dat.* pl.* superl.* от ὑψηλός высокий. Высшие высоты — это небеса, обитатели которых призываются к восхвалению (BAGD*; Lachs*, 345). Народ призывает ангелов кричать Богу «осанна!” (McNeile*). Пс 117 использовался при богослужении на празднике кущей, празднике освящения храма и пасхе (Hill*). Это молитва, которая неоднократно произносится на страстной неделе, предвосхищая смерть и вознесение Мессии.
10 εἰσελθόντος aor.* act.* part.* от εἰσέρχομαι (G1525) приходить, входить; part.* в функции gen.* abs.*
ἐσείσθη aor.* ind.* pass.* от σείω (G4579) трясти, будоражить. Сотрясался, как от землетрясения (Filson*).
11 ἔλεγον impf.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить. Impf.* указывает на длительное действие: «они постоянно говорили».
12 εἰσῆλθεν aor.* ind.* act.* от ἔρχομαι, см.* ст. 10.
ἐξέβαλεν aor.* ind.* act.* от ἐκβάλλω (G1544) выбрасывать (с силой). Обсуждение этой проблемы см.* в DJG*, 817−21.
πωλοῦντας praes.* act.* part.* masc.* acc.* pl.* от πωλέω (G4453) продавать.
ἀγοράζοντας praes.* act.* part.* masc.* acc.* pl.* от ἀγοράζω (G59) покупать. Part.* в роли subst.*, praes.* указывает на длительность действия.
κολλυβιστής (G2855) меняла. Об обмене денег и торговле внутри храма см.* SB*, 1:850−52; 763−65; LT*, 1:367−74; WZZT*, 185−88; J. Neusner, “Money-changers in the Temple: the Mishnah’s Explanation”, NTS* 35 (1989): 287−90; M*, Shek; BBC*. Храмовый бизнес должен был проходить под контролем рода первосвященника (JTJ*).
κατέστρεψεν aor.* ind.* act.* от καταστρέφω (G2690) переворачивать.
περιστερά (G4058) голубь.
13 γέγραπται perf.* ind.* pass.* от γράφω (G1125) писать. Perf.* означает: «продолжает быть написано» (MM*).
κληθήσεται fut.* ind.* pass.* от καλέω (G2564) звать.
ποιεῖτε praes.* ind.* act.*, см.* ст. 6. Praes.* означает: «вы делаете...»
σπήλαιον (G4693) пещера, логово.
λῃστῶν gen.* pl.* от λῃστής (G3027) грабитель. Поступок Иисуса является исполнением пророчества в Мал 3:1 и далее и должен быть воспринят как знамение Мессии (Hill*), см.* также Neill Q. Hamilton, “Temple Cleansing and Temple Bank”, JBL* 83 (1964): 365−72; R. H. Hiers, “Purification of the Temple: Preparation for the Kingdom of God”, JBL* 90 (1971): 82−90; DJG*, 816.
14 προσῆλθον aor.* ind.* act.* от προσέρχομαι (G4334) подходить.
τυφλός (G5185) слепой.
χωλός (G5560) хромой.
ἐθεράπευσεν aor.* ind.* act.* от θεραπεύω (G2323) исцелять.
15 ἰδόντες aor.* act.* part.* (temp.*) от ὁράω (G3708) видеть.
θαυμάσιος (G2297) чудесный; adj.* в роли сущ.: «чудо», «чудеса».
ἐποίησεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 6.
κράζοντας praes.* act.* part.*, см.* ст. 9.
λέγοντας praes.* act.* part.* от λέγω (G3004) говорить. Praes.* part.* указывает на длительность действия.
ἠγανάκτησαν aor.* ind.* act.* от ἀγανακτέω (G23) возмущаться, протестовать против того, что считается неправильным, сердиться (BAGD*; LN*, 1:762).
16 εἶπαν aor.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
ναί (G3483) да.
ἀνέγνωτε aor.* ind.* act.* от ἀναγινώσκω (G314) читать.
θηλαζόντων praes.* act.* part.* от θηλάζω (G2337) сосать, кормить. Part.* в роли subst.*
κατηρτίσω aor.* ind.* med.* 2 pers.* sing.* от καταρτίζω (G2675) оборудовать, готовить. Indir.* med.*, «ты приготовил для себя». О раввинистическом понимании Пс 8:4 см.* SB*, 1:854−55.
17 καταλιπών aor.* act.* part.* (temp.*) от καταλείπω (G2641) уходить, покидать.
ἐξῆλθεν aor.* ind.* act.* от ἐξέρχομαι (G1831) выходить.
ἔξω наружу.
ηὐλίσθη aor.* ind.* pass.* (dep.*) от αὐλίζομαι (G835) проводить ночь, находить пристанище. Не обязательно значит провести ночь под открытым небом (McNeile*). Приезжавшие на праздник сначала шли в храм, потом либо в жилые районы самого города, либо в окружающие селения (WZZT*, 157−63).
18 πρωΐ (G4404) рано.
ἐπανάγων praes.* act.* part.* от ἐπανάγω (G1877) возвращаться. Temp.* part.* со знач. одновременного действия.
ἐπείνασεν aor.* ind.* act.* от πεινάω (G3983) голодать.
19 ἰδών aor.* act.* part.*, см.* ст. 15.
συκῆν acc.* sing.* от συκῆ (G4808) смоковница. Смоковница символизирует Иерусалим/Израиль, который перестал плодоносить (Gnilka*; BBC*).
μίαν acc.* sing.* fem.* от εἷς один, используется как неопр. арт.* (BAGD*; BD*, 129).
ἦλθεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 1.
εὗρεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 2.
εἰ μή (G1487; G3361) кроме.
φύλλα acc.* pl.* n.* от φύλλον (G5444) лист.
μόνον только. Листья должны находиться рядом с плодами, но иногда плоды опадают и остаются только листья (Carson*, 444; о созревании плодов на деревьях см.* SB*, 1:856−58; M*, Shebi, 4:7; 5:1).
γένηται aor.* conj.* med.* (dep.*) от γίνομαι, см.* ст. 4. Conj.* с μηκέτι (G3371) используется в запрещении.
ἐξηράνθη aor.* ind.* pass.* от ξηραίνω (G3583) высыхать; pass.* быть высохшим.
παραχρῆμα (G3916) adv.* тут же, мгновенно, сразу же (Thayer*).
20 ἐθαύμασαν aor.* ind.* act.* от θαυμάζω (G2296) дивиться, поражаться.
21 ἀποκριθείς aor.* pass.* (dep.*) part.* от ἀποκρίνομαι (G611) отвечать.
εἶπεν aor.* ind.* act.* от λέγω (G3004)
ἔχητε aor.* conj.* act.* от ἔχω (G2192) иметь.
διακριθῆτε aor.* conj.* pass.* от διακρίνω (G1252) отличать; med.* и pass.* быть не в ладах с самим собой, быть не в состоянии определиться во мнении, колебаться, сомневаться (RWP*; BAGD*). Conj.* с ἐάν (G1437) в cond.* 3 типа, предполагающем возможность условия.
ποιήσετε fut.* ind.* act.*, см.* ст. 6.
κἄν = καὶ ἐάν (G2532; G1437) даже если.
εἴπητε aor.* conj.* act.*, см.* ст. 3.
ἄρθητι aor.* imper.* pass.* от αἴρω (G142) убирать, перемещать.
βλήθητι aor.* imper.* pass.* от βάλλω (G906) бросать, швырять.
γενήσεται fut.* ind.* pass.* (dep.*) от γίνομαι (G1096).
22 ὅσα acc.* pl.* n.* от ὅσος (G3745) столь же великий; насколько великий, какой бы ни; используется для того, чтобы придать высказыванию более общий смысл (BAGD*).
αἰτήσητε aor.* conj.* act.* от αἰτέω (G154) просить, спрашивать.
πιστεύοντες praes.* act.* part.* от πιστεύω (G4100) верить, доверять. Part.* выражает либо условие, либо образ действия.
λήμψεσθε fut.* med.* (dep.*) от λαμβάνω (G2983) брать, получать.
23 ἐλθόντος aor.* act.* part.* masc.* gen.* sing.* от ἔρχομαι (G2064), см.* ст. 1. Part.* в роли gen.* abs.*
προσῆλθον aor.* ind.* act.* от προσέρχομαι (G4334), см.* ст. 14.
διδάσκοντι praes.* act.* part.* (temp.*) от διδάσκω (G1321) учить. «Пока Он учил». Иисус учил под портиком, окружавшим храм
λέγοντες praes.* act.* part.* от λέγω (G3004) говорить.
ποίᾳ dat.* sing.* от ποῖος (G4169) какого рода? Качественное вопросительное местоимение (RG*, 291, 740; IGNT*, 137).
ἔδωκεν aor.* ind.* act.* от δίδωμι (G1325) давать.
24 ἀποκριθείς aor.* pass.* part.*, см.* ст. 21.
ἐρωτήσω fut.* ind.* act.* от ἐρωτάω (G2065) задавать вопросы, спрашивать.
ὃν ἐάν что если. Отн. прид.* имеет свойства cond.* (BD*, 192).
εἴπητε aor.* conj.* act.*, см.* ст. 3. Conj.* используется в cond.*, предполагающем возможность.
ἐρῶ fut.* ind.* act.* 1 pers.* sing.* от λέγω.
25 πόθεν (G4159) откуда, из какого источника?
διελογίζοντο impf.* ind.* med.* (dep.*) от διαλογίζομαι (G1260) обсуждать, рассуждать тщательно и вдумчиво, внимательно рассматривать (LN*, 1:351). Impf.* указывает на длительность действия, описывая их безнадежное недоумение (RWP*).
εἴπωμεν aor.* conj.* act.* 1 pers.* pl.* от λέγω, см.* ст. 3. Conj.* с ἐάν (G1437) в cond.*, в котором условие рассматривается как возможное.
ἐρεῖ fut.* ind.* act.* 3 pers.* sing.* от λέγω, см.* ст. 24.
ἐπιστεύσατε aor.* ind.* act.*, см.* ст. 22.
26 εἴπωμεν aor.* conj.* act.*, см.* ст. 25.
φοβούμεθα praes.* ind.* med.* (dep.*) от φοβέομαι (G5399) бояться, страшиться.
27 ἀποκριθέντες aor.* pass.* (dep.*) part.*, см.* ст. 21.
εἶπαν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 25. Об использовании окончания аориста 1 типа с корнем аориста 2 типа см.* RG*, 337−39.
οἴδαμεν perf.* ind.* act.* от οἶδα (G1492) знать. Def.* perf.* со знач. praes.*
ἔφη impf.* ind.* act.* от φημί (G5346) говорить. О форме гл.* см.* VA*, 443−47.
28 τί ὑμιν δοκεῖ что вам кажется? что вы думаете? (см.* 17:25).
εἶχεν impf.* ind.* act.* от ἔχω (G2192) иметь.
προσελθών aor.* act.* part.* (сопутств.*), см.* ст. 23.
ὕπαγε praes.* imper.* act.* от ὑπάγω (G5217) подходить.
ἐργάζου praes.* imper.* med.* (dep.*) от ἐργάζομαι (G2038) работать. Praes.* imper.* описательный, подчеркивает процесс или различные детали (VANT*, 365).
29 О проблемах, связанных с текстом ст. 29−31, см.* TC*, 55−56; Carson*, 449.
ἀποκριθείς aor.* pass.* (dep.*) part.*, см.* ст. 21.
εἶπεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 25.
ὕστερον (G5306) позже.
μεταμεληθείς aor.* pass.* part.* от μεταμέλομαι (G3338) жалеть, сожалеть о сделанном, раскаиваться в поступке, изменив мнение (RWP*; TDNT*; Trench, Synonyms*, 255ff; NIDNTT*; LN*, 1:319, 373).
ἀπῆλθεν aor.* ind.* act.* от ἀπέρχομαι (G565) идти дальше.
30 ὡσαύτως (G5615) так же.
ἀποκριθείς aor.* pass.* (dep.*) part.*, см.* ст. 21.
31 ἐκ (G1537) от, используется как партитивный gen.* (BD*, 90).
ἐποίησεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 6.
τελῶναι nom.* pl.* от τελώνης (G5057) сборщик податей. Об отношении к представителям этой профессии см.* JZ*.
πόρναι nom.* pl.* от πόρνη (G4204) блудница (DJG*, 643).
προάγουσιν praes.* ind.* act.* от προάγω (G4254) идти впереди, предшествовать. О предлоге с гл.* см.* MH*, 322f. Praes.* мог указывать на общую истину.
32 ἦλθεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 1.
ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης «путем праведности», то есть с праведным посланием. Иоанн как проповедовал, так и практиковал повиновение божественной воле (GW*, 124−25; RM*, 94−96; TLNT*).
ἐπιστεύσατε aor.* ind.* act.*, см.* ст. 22.
ἰδόντες aor.* act.* part.* (temp.*), см.* ст. 15.
μετεμελήθητε aor.* ind.* pass.*, см.* ст. 29.
πιστεῦσαι aor.* act.* inf.*, см.* ст. 22. Inf.* с арт.* выражает либо цель, либо результат (IBG, 128f.).
33 ἀκούσατε aor.* imper.* act.* от ἀκούω (G191) слышать.
οἰκοδεσπότης (G3617) хозяин дома, домовладелец.
ὅστις (G3748) который, «подобно другим представителям того же класса, которые» (M*, 91−92; IGNT*, 133).
ἐφύτευσεν aor.* ind.* act.* от φυτεύω (G5452) сажать.
φραγμός (G5418) забор. Защита от диких зверей и любопытных глаз, преграда для расползающихся виноградных побегов (McNeile*; LNT*, 292).
περιέθηκεν aor.* ind.* act.* от περιτίθημι (G4060) обносить вокруг (с dat.*).
ὤρυξεν aor.* ind.* act.* от ὀρύσσω (G3736) копать.
ληνός (G3025) давильный пресс. Давильный пресс состоял из двух частей: в одной давился виноград, а в другую стекал сок (McNeile*; TDNT*; ISBE*, 4:1072; DJG*, 871; DGRA*, 958, 1137−38).
ᾠκοδόμησεν aor.* ind.* act.* от οἰκοδομέω (G3618) строить.
πύργος (G4444) башня. Для виночерпиев и стражи (RWP*; ZPEB*, 5:883).
ἐξέδετο aor.* ind.* med.* от ἐκδίδωμι (G1554) сдавать внаем.
γεωργοῖς dat.* pl.* indir.* obj.* от γεωργός (G1092) земледелец, фермер, арендатор фермы. Они должны были отдавать часть урожая каждый год в качестве арендной платы (Tasker*; о договорах подобных соглашений см.* LNT*, 292−95; о работе на виноградниках см.* римского автора: Columella, De Re Rustica, 4−5).
ἀπεδήμησεν aor.* ind.* act.* от ἀποδημέω (G589) уехать в путешествие. До получения урожая должно было пройти четыре года (LNT*, 295).
34 ἤγγισεν aor.* ind.* act.* от ἐγγίζω (G1448) приближаться.
ἀπέστειλεν aor.* ind.* act.* от ἀποστέλλω (G649) отправлять, посылать как представителя (TDNT*; EDNT*).
λαβεῖν aor.* act.* inf.*, см.* ст. 22. Inf.* выражает цель.
35 λαβόντες aor.* act.* part.* (сопутств.*) от λαμβάνω (G2983), см.* ст. 22.
ἔδειραν aor.* ind.* act.* от δέρω (G1194) свежевать, сдирать кожу, избивать.
ἀπέκτειναν aor.* ind.* act.* от ἀποκτείνω (G615) убивать.
ἐλιθοβόλησαν aor.* ind.* act.* от λιθοβολέω (G3036) побивать камнями до смерти.
36 πλείονας comp.* от πολύς (G4183) больший.
πρώτων gen.* pl.* от πρῶτος (G4413) первый; gen.* сравнения: «больше, чем первых».
37 ὕστερον (G5306) наконец, в конце; superl.* подчеркивает конец ряда действий (BD*, 34), выражает интенсивное чувство и является патетическим (Hendriksen*).
ἐντραπήσονται fut.* ind.* pass.* (pass.* в знач. med.*) от ἐντρέπω (G1788) стыдить кого-л., подвергаться посрамлению; уважать кого-л. или считаться с кем-л. (BAGD*). Fut.* указывает на ожидания отца (VA*, 424).
38 δεῦτε (G1205) приходить, подходить.
ἀποκτείνωμεν aor.* conj.* act.*, см.* ст. 35. Совещат. conj.*: «давайте убьем».
σχῶμεν aor.* conj.* act.* от ἔχω (G2192). Побудительный conj.*: «давайте возьмем его наследство» (RWP*). Они ожидали, что владелец оставит надежду получить обратно свой виноградник (LN*, 303−306).
39 λαβόντες aor.* act.* part.*, см.* ст. 35.
ἐξέβαλον aor.* ind.* act.* от ἐκβάλλω, см.* ст. 12.
ἀπέκτειναν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 35.
40 οὖν (G3767) итак, делается вывод в форме вопроса, обращенного к слушателям (см.* Ис 5:3).
ἔλθῃ aor.* conj.* act.* от ἔρχομαι (G2064) приходить, идти. Conj.* с ὅταν (G3752) в indef.* temp.* прид.*
ποιήσει fut.* ind.* act.* от ποιέω (G4160) делать.
41 λέγουσιν praes.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить. Hist.* praes.* Слушатели дают ответ и указывают на значение притчи.
κακός (G2556) злой, принадлежащий к злодеям, предполагается, что вредный и опасный (LN*, 1:754). Adj.* используется как сущ.
κακῶς (G2560) adv.* зло, жестоко (BAGD*).
ἀπολέσει fut.* ind.* act.* от ἀπόλλυμι (G588) уничтожать.
ἐκδώσεται fut.* ind.* med.*, см.* ст. 33.
ἀποδώσουσιν fut.* ind.* act.* от ἀποδίδωμι (G591) платить, отдавать, передавать (см.* Мф 18:25).
42 ἀνέγνωτε aor.* ind.* act.*, см.* ст. 16. Это был вызов их учености.
λίθον acc.* sing.* от λίθος (G3037) камень. Acc.* является обратной аттракцией и обусловлен синтаксисом относительного придаточного (MT*, 324).
ἀπεδοκίμασαν aor.* ind.* act.* от ἀποδοκιμάζω (G593) отвергать после внимательного осмотра, объявлять бесполезным (BAGD*).
οἰκοδομοῦντες praes.* act.* part.* masc.* nom.* pl.* от οἰκοδομέω (G3618). Adj.* part.* с арт.* используется как сущ.: «строители». Возможно, религиозные вожди (OTGPN*, 335).
ἐγενήθη aor.* ind.* pass.* (dep.*) от γίνομαι, см.* ст. 4.
γωνία (G1137) угол. Камень, который закладывался в самый дальний угол фундамента, с которого начиналось строительство: он жестко закреплял место будущей постройки и определял направление ее возведения (EDNT*).
ἐγένετο aor.* ind.* med.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) становиться, быть.
43 ἀρθήσεται fut.* ind.* pass.* от αἴρω (G142) отнимать, забирать.
δοθήσεται fut.* ind.* pass.* от δίδωμι (G1325) давать.
ἔθνει dat.* sing.* от ἔθνος (G1484) народ, нация. Indir.* obj.*
ποιοῦντι praes.* act.* part.* dat.* sing.* от ποιέω (G4160) производить.
44 πεσών aor.* act.* part.* от πίπτω (G4098) падать.
συνθλασθήσεται fut.* ind.* pass.* от συνθλάω (G4917) сокрушать.
πέσῃ aor.* conj.* act.* от πίπτω.
λικμήσει fut.* ind.* act.* от λικμάω (G3039) разбивать на мелкие кусочки или крошить в пыль (Allen*; BBC*). Рабби считали, что под камнем в Дан 2:44−45 подразумевается Мессия (SB*, 1:877).
45 ἀκούσαντες aor.* act.* part.* (temp.*) masc.* nom.* pl.* от ἀκούω (G191) слышать.
ἔγνωσαν aor.* ind.* act.* от γινώσκω (G1097) знать, понимать, признавать.
46 ζητοῦντες praes.* act.* part.* от ζητέω (G2212) пытаться (с inf.*). Уступит. part.*: «хотя».
κρατῆσαι aor.* act.* inf.* от κρατέω (G2902) схватить, арестовать.
ἐφοβήθησαν aor.* ind.* pass.* (dep.*), см.* ст. 26.
ἐπεί (G1893) так как; потому что.
εἰς (G1519) как; используется с praed.* acc.* или двойным acc.* (RG*, 481ff; IBG, 70).
εἶχον impf.* ind.* act.* от ἔχω (G2192) иметь, придерживаться точки зрения.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 21 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

От Матфея 21 глава в переводах:
От Матфея 21 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.