1 προσκαλεσάμενος aor. med. part. от προσκαλέω (G4341) призывать кого-л., созывать для выполнения особого задания (BAGD).
έδωκεν aor. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
ώστε (G5620) так что; с inf. служит для выражения цели (BD, 197).
2 απόστολος (G652) апостол; человек, куда-л. посланный. Показывает, что человек, посланный на задание, облечен властью и является представителем пославшего его (TDNT; NIDNTT; EDNT; TLNT; BBC).
πρώτος (G4413) первый. «Первый и самый главный״ (Tasker).
4 παραδούς aor. act. part. от παραδίδωμι (G3860) выдавать, предавать. Мнения о значении имени Искариот см. в Carson, 239−40; Lachs, 179; Мк 3:19; G14:10; Лк 6:16.
5 άπέστενλεν aor. ind. act. от άποστέλλω (G649) отсылать, посылать; см. ст. 2.
παραγγείλας aor. act. part. (сопутств.) от παραγγέλλω (G3853) наставлять, давать приказания.
εθνών gen. pl. от έθνος (G1484) народ, племя; pl. язычники, те, кто не является иудеями. О логическом обосновании этого приказания см. HSB, 375−76; ВВС.
άπέλθητε aor. conj. act. от απέρχομαι (G565) уходить, уезжать. Conj. с отр.
μή (G3361) выражает отр. imper.
είσέλθητε aor. conj. act. от εισέρχομαι (G1525) входить.
6 άπολωλότα perf. act. part. от άπόλλυμι (G622) уничтожать, терять, погибать (EDNT). Perf. подчеркивает состояние или условие.
7 πορευόμενοι (G4198) praes. med. (dep.). Part. (сопутств.) является частью приказания. ήγγνκεν perf. ind. act. от έγγίζω (G1448) приближаться (см. 3:2).
8 άσθενούντας praes. act. part. от aσθενέω (G770) быть обессиленным, больным.
θεραπεύετε praes. imper. act. от θεραπεύω (G2323) исцелять.
εγείρετε praes. imper. act. от έγείρω (G1453) будить, поднимать.
καθαρίζετε praes. imper. act. от καθαρίζω (G2511) очищать.
έκβάλλετε praes. imper. act. от έκβάλλω (G1544) изгонять. Цель — удостоверить подлинность вести о царстве.
δωρεάν (G1432) adv. в дар, бесплатно, безвозмездно.
έλάβετε aor. ind. act. от λαμβάνω (G2983) брать, получать.
δότε aor. imper. act. от δίδωμι (G1325) давать. Об aor. imper. см. VANT, 355.
9 κτήσησθε aor. conj. med. (dep.) от κτάομαι (G2932) доставать для себя, брать, зарабатывать, приобретать.
χρυσός (G5557) золото.
άργυρος (G696) серебро.
χαλκός (G5475) медь.
ζώνη (G2223) пояс, кушак. Использовался для ношения денег (RWP). Раввинистические параллели см. в SB, 1:561−69.
10 πήρας (G4082) сумка путешественника или сума для хлеба, сума нищего для сбора подаяния (LAE, 109).
ράβδος (G4464) посох. Посох или палка использовались как оружие против грабителей (Luz).
τροφής (G5160) gen. пища. Gen с adj.: «Господин жатвы» (Мф 9:36) будет действовать через тех, кто извлекает пользу из учения.
11 ήν άν (G3739; G159) асс. fem. sing. какой бы то ни было; ό ς ά ν с conj. кто бы то ни было.
είσέλθητε aor. conj. act. от είσέρχομαι (G1525) входить.
έξετάσατε aor. imper. act. от εξετάζω (G1833) проверять, допрашивать, спрашивать (см. Мф 2:8).
μείνατε aor. imper. act. от μένω (G3306) оставаться. έω άν (G2193; G159) с conj. пока, до тех пор как. έξέλθητε aor. conj. act. от έξέρχομαι (G1831) ВЫХОДИТЬ.
12 εισερχόμενοι praes. med. (dep.) part., см. ст. 11. Temp, или conj. part. άσπάσασθε aor. imper. med. (dep.) от άσπάζομαι (G782) приветствовать. Об иудейских приветствиях см. SB, 1:380−85.
13 έάν (G1437) если; с conj. указывает на вероятность действия.
ή praes. conj. act. от ειμί (G1510).
έλθάτω aor. imper. act. 3 pers. sing. от έρχομαι (G2064) приходить.
ειρήνη (G1515) мир. Эквивалент евр. слова shalom (שלום) говорит об изобилии, процветании, благополучии (AM; NIDNTT; TDNT; TLNT). Используется как приветствие, см. ст. 12. έπιστραφήτω aor. imper. pass. 3pers. sing. от έπιστρέφομαι (G1994) обращаться, возвращаться.
14 δέξηται aor. conj. med. (dep.) от δέχομαι (G1209) принимать как гостя.
άκούση aor. conj. act. от άκούω (G191) слышать.
έξερχόμενοι praes. med. (dep.) part., см. ст. 11. έκτινάξατε aor. imper. act. от έκτινάσσω (G1621) стряхивать.
κονιορτός (G2868) пыль, прах. «Стряхнуть прах» означает полностью отказаться, оставить (Hill). Об иудейских обычаях см. SB, 1:571; Lachs, 180, 182.
15 άμήν (G281) истинно (см. 5:18).
άνεκτότερον comp. от άνεκτός (G414) терпимый, сносный.
έσται fut. ind. med. (dep.) от ειμί.
κρίσεως gen. sing. от κρίσις (G2920) суд, «день суда» или «для суда». Об отсутствии арт. см. BD, 134f. Сотр. gen. ή (G2228) «чем».
16 ιδού (G2400) aor. imper. act. от όράω (G3708) смотреть, видеть (см. Мф 2:1).
λύκος (G3074) волк. Сравнение указывает на лжепророков, на какую-л. общую угрозу либо на присутствие противников-иудеев (Hill). Израиль часто сравнивается с овцой среди волков, т.е. язычников (ВВС).
γίνεσθε praes. imper. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, быть. Praes. imper. указывает на отношение или состояние.
φρόνιμος (G5429) praed. adj. понимающий, мудрый, относящийся к пониманию, связанному с проницательностью имудростью (LN, 1:384).
όφεις nom. pl. от όφις (G3789) змея. Символ хитрости и ума (TDNT; BAGD).
άκέραιος (G185) несмешанный, чистый, невинный. Слово использовано в эпитафии, свидетельствовавшей о невинности умершей юной девушки (NDIEC, 4:34).
περιστερά (G4058) голубь. Используется как символ Израиля: терпеливого, послушного, верного (Hill).
17 προσέχετε praes. imper. act. от προσέχω (G4337) остерегаться.
παραδώσουσιν fut. ind. act. от παραδίδωμι (G3860) י см. ст. 4.
συνέδρια (G4892) acc. pl. совет. pl. указывает на малые местные советы, которые состояли из 23 членов (см. M.Sanh. 1, 6; SB, 1:575−76; TDNT).
μαστιγώσουσιν fut. ind. act. от μαστιγόω (G3146) хлестать, пороть (Вт 25:2).
18 καί (G2532) — δέ (G1161) «и — и»
καί вводит родственные понятия.
δέ — то, что противопоставляется (EGT).
άχθήσεσθε fut. ind. pass. от άγ (G71) вести.
ένεκεν (G1752) с gen. потому что, ради того чтобы.
19 παραδώσιν aor. conj. act. от παραδίδωμι (G3860), см. ст. 4.
μεριμνήσητε aor. conj. act. от μεριμνάω (G3309) волноваться, беспокоиться. Inch, aor.: «не начинайте волноваться» (RWP).
λαλήσητε aor. conj. act.
λαλέω (G2980) говорить.
δοθήσεται fut. ind. pass. от δίδωμι (G1325) давать. Богосл. pass. предполагает, что даст Бог.
20 λαλούντες praes. act. part., см. ст. 19. Part, используется как сущ.
λαλούν praes. act. part. n. sing., см. ст. 19.
πνεύμα (G4151) Дух Святой, не обещание всеобщего излияния, но наделение силой в особой ситуации (GW, 250).
21 παραδώσει fut. ind. act., см. ст. 4. έπαναστήσονται fut. ind. med. от έπανίστημι (G1881) подниматься против, восставать. Прист. έπ указывает на направление действия и предполагает враждебность (МН, 312).
γονείς (G1118) асс. pl. (только в pl.) родители (BAGD).
θανατώσουσιν fut. ind. act. от θανατόω убивать.
22 έσεσθε fut. ind. med. (dep.) от ειμί (G1510).
μισούμενοι praes. pass. part. от μισέω (G3404) ненавидеть. Будущая форма гл. и praes. part. используется для образования перифр. fut. pass., предполагающего, что так будет происходить во все времена (RWP).
ύπομείνας aor. act. part. от ύπομονέω (G5278) оставаться под действием чегол., терпеть.
εις τέλος (G5056) в конце, наконец, до конца (BAGD).
σωθήσεται fut. ind. pass. от σώζω (G4982) спасать, избавлять.
23 διώκωσιν praes. conj. act. от διώκω (G1377) преследовать.
φεύγετε praes. imper. act. от φεύγω (G5343) бежать.
ού μή (G3756; G3361) конечно, нет; сильное эмфатическое отрицание (М, 188−92; GGBB, 468).
τελέσητε aor. conj. act. от τελέω (G5055) завершать, доводить до конца.
έλθη aor. conj. act. от έρχομαι (G2064) приходить. По поводу разных точек зрения об этом месте ст. см. Carson, 250−53.
25 άρκετόν (G713) достаточно, довольно (с последующим dat.). Имеется в виду: «достаточно в глазах Бога» (DA).
γένηται aor. conj. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться. Об использовании ίν (G2443), не выражающего цель, см. М, 206−209; здесь таким образом вводится прид., поясняющее слово «достаточно»
ει (G1487) если; указывает на действие, выраженное conj., как на реальное.
οικοδεσπότης (G3617) господин или глава дома.
έπεκάλεσαν aor. ind. act. от έπικαλέω (G1941) называть, давать имя. Субъект действия — иудейские вожди (DA).
πόσω μάλλον (G4214; G3123) насколько больше.
οικιακός (G3615) домашние, здесь в знач. «родственники» (BAGD).
26 φοβηθήτε aor. conj. pass. (dep.) от φοβέομαι (G5399) бояться, страшиться. Conj. используется как imper. Объект гл. относится к тем, кто противостоит апостолам, вероятно, к книжникам и фарисеям (DA).
κεκαλυμμένον perf. pass. part. от каλύπτω (G2572) прятать, укрывать.
άποκαλυφθήσεται fut. ind. pass. от αποκαλύπτω (G601) раскрывать; pass. быть разоблаченным. Богосл. pass. Бог разоблачит.
γνωσθήσεται fut. ind. pass. от γινώσκω (G1097) знать.
27 εϊπατε aor. imper. act. от λέγω (G3004).
κηρύξατε aor. imper. act. от κηρύσσω (G2784) провозглашать.
28 φοβείσθε praes. imper. med. (dep.), см. ст. 26. Об использовании этого гл. с μή в качестве перевода евр. фразеологизма см. RG, 577.
άποκτεννόντων praes. act. part. от άποκτείνω (G615) / άποκτέννω (о форме см. в BD, 39) убивать, относится к любому способу лишения человека жизни (BAGD).
δυναμένων praes. pass. (dep.) part. от δύναμαι (G1410) быть способным. Оба part. здесь употреблены в роли сущ. и являются предложными дополнениями с από (G575).
άποκτείναι (G615) aor. act. inf.
άπολέσαι aor. act. inf. от άπόλλυμι (G622) разрушать, губить.
γεέννη (G1067) геенна, ад (TDNT; Мк 9:43; Лк 12:5).
29 ούχί (G3780) сильная форма ού используется в вопросах, на которые ожидается положительный ответ.
στρουθίον (G4765) воробей. Воробьи были пищей бедняков и стоили дешевле всего из птицы (DA; LAE, 272−75).
άσσαρίου (G785) gen. sing. римский ассарий, около одной шестнадцатой динария (дневной платы), меньше чем полцента (AM; HJC, 242−44; DJG, 805). Gen. цены.
πωλείται praes. ind. pass. от πωλέω (G4452) продавать; pass. предлагать для продажи, быть проданным. Обыденный praes.
εν (G1520) n. один (об обороте εν — ού, «ни один» «ни одного» см. BD, 159).
πεσείται fut. ind. med. (dep.) от πίπτω (G4098) падать.
άνευ (G427) без; без участия, позволения или желания Отца. См. John G. Cook, "The Sparrow's Fall in Mt 10:29b" ZAW 79 (1988): 138−44.
30 ύμών ваш (pi.); эмфатическое положение.
καί (G2532) даже (восходящее).
τρίχες nom. pl. от θρίξ (G2359) волосы.
ήριθμημέναι perf. pass. part. от άριθμέω (G705) считать. Богосл. pass. Part, использовано как praed. adj.
31 φοβείσθε praes. imper. med. (dep.) от φοβέομαι (G5399) бояться, пугаться.
διαφέρετε praes. ind. act. от διαφέρω (G1308) отличаться, быть более ценным (с gen. сравнения).
32 όστις (G3748) rel. pron. всякий.
όμολογήσει fut. ind. act. от όμολογέω (G3670) признаваться, признавать, утверждать свое согласие с Ним в деяниях и даже в смерти (Hill). Используется с предл. έμπροσθεν (G1715) перед. Указывает на признание перед юридическим органом (DA).
33 άρνήσηται aor. conj. med. (dep.) от άρνέομαι (G720) отрекаться, утверждать, что не знаешь кого-л. или не имеешь с ним ничего общего (Hill).
άρνήσομαι fut. ind. med. (dep.).
34 νομίσητε aor. conj. act. от νομίζω (G3543) думать, полагать. Conj. используется для выражения запрета с μή (G3361) (GGBB, 469).
ήλθον aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) приходить.
βαλεΐν aor. act. inf. от βάλλω (G906) бросать, швырять, приносить. Aor. inf. указывает, что меч внезапно брошен там, где ждали мира (RWP). Inf. цели.
35 διχάσαι aor. act. inf. от διχάζω (G1369) разделять надвое, расчленять.
37 φιλών praes. act. part. от φιλέω (G5368) любить. Состояние, в котором ум еетественным образом подчинен чувствам и ощущениям (McNeile).
υπέρ (G607) с асс. больше; более чем.
38 σταυρός (G4716) крест. Ударение ставится на самоотречении, доходящем до того, что человек становится изгоем (Hill; DA).
39 εύρών aor. act. part. от εύρίσκω (G2147) находить. Part, используется как subst.
απολέσει fut. ind. act. от άπόλλυμι (G622) терять.
άπολέσας aor. act. part. Part, используется как subst.
εύρήσει fut. ind. act. от εύρίσκω (G2147)
40 δεχόμενος praes. med. (dep.) part. от δέχομαι (G1209) принимать, приглашать. Part, используется как сущ.
απόστειλαντά aor. act. part. от άποστέλλω (G649) посылать.
41 εις όνομα «во имя»; семитский оборот, означающий «потому что он является» (DA; BG, 35).
λήμψεται fut. ind. med. (dep.) от λαμβάνω (G2983) принимать.
προφήτου (G4396) gen. sing. Gen. может иметь субъектное значение: «награда, предлагавмая праведным человеком» (GW, 137f).
42 ποτίση aor. conj. act. от ποτίζω (G4222) напоить.
άπολέση aor. conj. act., см. ст. 39. Очень сильное двойное отр.
ού μή (GGBB, 468).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 10 глава2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.