Библия » Роджерс Лингвистический. Роджерс

От Матфея 19 От Матфея 19 глава

1 ἐγένετο aor.* ind.* med.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться.
ἐτέλεσεν aor.* ind.* act.* от τελέω (G5055) заканчивать, завершать.
μετῆρεν aor.* ind.* act.* от μεταίρω (G3332) уходить, двигаться дальше (Carson*, 334).
ἦλθεν aor.* ind.* act.* от ἔρχομαι (G2064) приходить, идти.
ὅριον (G3725) граница, pl.* край, район.
πέραν (G4008) с gen.* другая сторона.
2 ἠκολούθησαν aor.* ind.* act.* от ἀκολουθέω (G190) следовать (с dat.*).
ἐθεράπευσεν aor.* ind.* act.* от θεραπεύω (G2323) исцелять.
3 προσῆλθον aor.* ind.* act.* от προσέρχομαι (G4334) приходить.
πειράζοντες praes.* act.* part.* от πειράζω (G3985) пробовать, пытаться. Part.* выражает цель (GGBB*, 637−38).
εἰ (G1487) если, ли; используется в косв. вопросах.
ἔξεστιν (G1832) praes.* ind.* act.* «законно, позволено».
ἀπολῦσαι aor.* act.* inf.* от ἀπολύω (G630) отпускать, разводиться. О разводе у иудеев см.* Мф 5:31; AT*, 307; Jos., Ant.* 4:253; Carson*, 411; Luz*; BBC*; ABD*, 2:217−19.
4 ἀποκριθείς aor.* pass.* (dep.*) part.* от ἀποκρίνομαι (G611) отвечать. Семитское использование part.* с гл.* речи.
εἶπεν aor.* ind.* act.* от λέγω (G3004).
ἀνέγνωτε aor.* ind.* act.* от ἀναγινώσκω (G314) читать. Используется с отр. οὐκ (G3756) в вопросе, на который ожидается утвердительный ответ («да»).
κτίσας aor.* act.* part.* от κτίζω (G2936) создавать. Part.* в роли сущ.
ἄρσεν acc.* sing.* от ἄρσην (G730) мужское начало; здесь: мужчина.
θῆλυ acc.* sing.* от θῆλυς (G2338) женское начало; здесь: женщина.
ἐποίησεν aor.* ind.* act.* от ποιέω (G4160) делать, творить.
5 εἶπεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 4.
ἕνεκα (G1752) с gen.* из-за.
καταλείψει fut.* ind.* act.* от καταλείπω (G2641) покидать. Прист. с гл.* имеет перфектное значение (MH*, 316).
κολληθήσεται fut.* ind.* pass.* от κολλάω (G2853) сильно сблизить, объединить; pass.* прилипать.
ἔσονται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰμί (G1510) быть.
6 ὥστε (G5620) следовательно; делает вывод из вышесказанного.
συνέζευξεν aor.* ind.* act.* от συνζεύγνυμι (G4801) идти в одной упряжке, объединяться, в особенности о браке (BAGD*). Aor.* вневременной (RWP*).
χωριζέτω praes.* imper.* 3 pers.* sing.* от χωρίζω (G5563) разделять, разлучать. Praes.* imper.* с отр. μή (G3361) используется для выражения запрета с характером общей заповеди: «да будет для вас постоянной практикой отказ от...» (VANT*, 337−38).
7 ἐνετείλατο aor.* ind.* med.* (dep.*) от ἐντέλλομαι (G1781) велеть.
δοῦναι aor.* act.* inf.* от δίδωμι (G1325) давать. Inf.* после гл.* повеления.
ἀπολῦσαι aor.* act.* inf.* от ἀπολύω (G630), см.* ст. 3.
8 ὅτι (G3754) «по причине», либо эквивалент границ цитаты.
πρός (G4314) с acc.* согласно, ввиду того что (BD*, 124), с намерением (McNeile*).
σκληροκαρδία (G4641) жестокосердие.
ἐπέτρεψεν aor.* ind.* act.* от ἐπιτρέπω (G2010) позволять, разрешать.
ἀπολῦσαι aor.* act.* inf.*, см.* ст. 3.
γέγονεν perf.* ind.* act.* от γίνομαι (G1096) становиться, быть. Perf.* указывает на длительное состояние.
9 ὅς ἄν (G3739; G159) кто бы ни. Rel.* прид.* имеет характер cond.* в усл.* предложении.
ἀπολύσῃ aor.* conj.* act.*, см.* ст. 3. Conj.* в indef.* rel.* прид.*
ἐπί (G1909) с dat.* на основании, из-за.
πορνείᾳ (G4202) dat.* sing.* аморальность прелюбодеяние; незаконные сексуальные отношения любого рода (BAGD*; TDNT*; EDNT*; Carson*, 413−14; Joseph Jensen, “Does porneia Mean Fornication? A Critique of Bruce Malina”, Nov T* 20 [1978]: 161−84; DJG*, 643).
γαμήσῃ aor.* conj.* act.* от γαμέω (G1060) жениться. Aor.* относится к событию.
μοιχᾶται praes.* ind.* med.* (dep.*) от μοιχάομαι (G3429) изменять супругу. Praes.* указывает на длительность действия, может быть гномическим.
10 αἰτία (G156) дело, случай.
συμφέρει praes.* ind.* act.* от συμφέρω (G4851) выгодно, полезно.
γαμῆσαι aor.* act.* inf.*, см.* ст. 9. Эпэкз.* inf.* объясняет гл.*
11 χωροῦσιν praes.* ind.* act.* от χωρέω (G5562) вмещать, иметь место для, постигать, понимать, быть способным принять послание и отреагировать соответствующим образом (BAGD*; LN*, 1:373).
δέδοται perf.* ind.* pass.* от δίδωμι (G1325) давать. Богосл.* pass.*
12 εὐνοῦχος (G2135) евнух, кастрат. Это слово может пониматься как в буквальном, так и в переносном смысле (TDNT*; EDNT*; EGT*; SB*, 1:805−807; см.* NDIEC*, 5:144; см.* 3:40−41, где это слово использовано по отношению к замужней женщине).
οἵτινες (G3748) nom.* pl.* ὅστις (G3748) «которые», указывает на людей, принадлежащих к какому-л. классу (IGNT*, 133).
κοιλία (G2836) чрево.
ἐγεννήθησαν aor.* ind.* pass.* от γεννάω (G1080) рождать; pass.* рождаться.
εὐνουχίσθησαν aor.* ind.* pass.* от εὐνουχίζω (G2134) делать евнухом, кастрировать.
εὐνούχισαν (G2134) aor.* ind.* act.*
ἑαυτούς refl.* pron.* 3 pers.*
διά с acc.* из-за.
δυνάμενος praes.* pass.* (dep.*) part.* от δύναμαι (G1410) быть способным. Part.* в роли subst.*: «те, кто...»
χωρεῖν praes.* act.* inf.*
χωρείτω praes.* imper.* act.* 3 pers.* sing.*, см.* ст. 11.
13 προσηνέχθησαν aor.* ind.* pass.* от προσφέρω (G4374) приводить. Pass.* может указывать, что это были маленькие дети (Gnilka*).
ἐπιθῇ aor.* conj.* act.* от ἐπιτίθημι (G2007) возлагать.
προσεύξηται aor.* conj.* med.* (dep.*) от προσεύχομαι (G4336) молиться. Возложение рук символизировало молитву и благословение (EGT*; о различии между рукоположением и благословением в практике возложения рук см.* NTRJ*, 234). Conj.* с ἵνα используется в прид.* цели.
ἐπετίμησαν aor.* ind.* act.* от ἐπιτιμάω (G2008) упрекать (с dat.*).
14 ἄφετε aor.* imper.* act.* от ἀφίημι (G863) позволять.
κωλύετε praes.* imper.* act.* от κωλύω (G2967) мешать. Praes.* imper.* с отр. μή (G3361) используется для остановки прогрессирующего действия.
ἐλθεῖν aor.* act.* inf.* от ἔρχομαι, см.* ст. 1. Inf.* используется с гл.* повеления.
τοιούτων gen.* pl.* от τοιοῦτος (G5108) такой как этот; подобного рода. Gen.* обладания. Те, кто обладает царством, должны быть подобны детям и всем остальным, у кого дух как у ребенка (McNeile*).
15 ἐπιθείς aor.* act.* part.* (temp.*) от ἐπιτίθημι, см.* ст. 13. «После того как он возложил...»
ἐπορεύθη aor.* ind.* pass.* (dep.*) от πορεύομαι (G4198) идти, уходить.
16 προσελθών aor.* act.* part.* (сопутств.*), см.* ст. 3.
ποιήσω fut.* ind.* act.*, см.* ст. 4.
σχῶ aor.* conj.* act.* от ἔχω (G2192). Inch.* aor.*: «может получить», «может приобрести» (RWP*).
αἰώνιος (G166) вечный. Вечная жизнь содержит временное значение, но основным является значение качественное. Речь идет об иудейской концепции жизни в грядущем веке (GW*, 163−201; MNTW*, 24−32).
17 ἐρωτᾷς praes.* ind.* act.* от ἐρωτάω (G2065) спрашивать.
εἰ (G1487) если; предполагает реальность условия.
εἰσελθεῖν aor.* act.* inf.* от εἰσέρχομαι (G1525) приходить, входить.
τήρησον aor.* imper.* act.* (в некоторых рукописях τήρει praes.* imper.* act.*) от τηρέω (G5083) хранить, держать, соблюдать.
18 ποίας (G4169) acc.* pl.* от ποῖος который или, возможно, какого рода (Filson*).
εἶπεν aor.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить. В некоторых рукописях стоит ἔφη impf.* ind.* act.* от φημί говорить.
φονεύσεις fut.* ind.* act.* от φονεύω (G5407) убивать, уничтожать, лишать человека жизни незаконным и преднамеренным образом (LN*, 1:238; EDNT*).
μοιχεύσεις fut.* ind.* act.*, см.* ст. 9.
κλέψεις fut.* ind.* act.* от κλέπτω (G2813) воровать. О трех категориях краж в иудаизме см.* SB*, 1:810−13.
ψευδομαρτυρήσεις fut.* ind.* act.* от ψευδομαρτυρέω (G5576) давать ложные показания, лжесвидетельствовать (AM*). Об использовании fut.* вместо impf.* под семитским влиянием см.* MH*, 458; VA*, 419; BG*, 94.
19 τίμα praes.* imper.* act.* от τιμάω (G5091) почитать.
ἀγαπήσεις fut.* ind.* act.* от ἀγαπάω (G25) любить.
πλησίον (G4139) acc.* sing.* ближний, сосед.
20 νεανίσκος (G3495) молодой человек, используется для обозначения человека возрастом примерно до 40 лет (EDNT*; Филон Александрийский пишет, что до 28: Philo, On Creation, 105).
ἐφύλαξα aor.* ind.* act.* от φυλάσσω (G5442) хранить, соблюдать. О раввинистическом учении по поводу способности человека соблюдать закон полностью см.* SB*, 1:814−16.
ὑστερῶ praes.* ind.* act.* от ὑστερέω (G5302) нуждаться, недоставать, терпеть неудачу, см.* Рим 3:23.
21 τέλειος (G5046) совершенный, полный, возможно, верный, в смысле верный Богу, верный завету (AM*). Возможно, в раввинистическом понимании: полностью праведный человек, который соблюдает все заповеди (Lachs*, 331; SB*, 1:816).
εἶναι praes.* act.* inf.* от εἰμί (G1510).
ὕπαγε praes.* imper.* act.* от ὑπάγω (G5217) идти.
πώλησον aor.* imper.* act.* от πωλέω (G4453) продавать. Aor.* imper.* призывает к специфическому действию.
ὑπάρχοντα praes.* act.* part.* acc.* n.* pl.* от ὑπάρχω (G5225) присутствовать, быть в распоряжении кого-л.; part.* имущество.
δός aor.* imper.* act.* от δίδωμι (G1325) давать.
πτωχός бедный, нищий (см.* 5:3; DJG*, 704).
ἕξεις fut.* ind.* act.* от ἔχω (G2192) иметь. Семитский тип усл.* предложения с imper.*, за которым следует fut.*
δεῦρο (G1204) adv.* приди, иди сюда (используется как imper.*).
ἀκολούθει praes.* imper.* act.* от ἀκολουθέω (G190) следовать (в качестве ученика; MNTW*, 32−37).
22 ἀκούσας aor.* act.* part.* (temp.*) от ἀκούω (G191) слышать.
ἀπῆλθεν aor.* ind.* act.* от ἀπέρχομαι (G565) уходить.
λυπούμενος praes.* pass.* part.* (сопутств.*) от λυπέω (G3076) огорчать; pass.* огорчаться, печалиться.
ἦν impf.* ind.* act.* от εἰμί (G1510).
ἔχων praes.* act.* part.* от ἔχω (G2192) иметь. Part.* в обороте с перифразой (VA*, 480).
κτήμα (G2933) вероятно, земельные владения, больше чем просто имущество (McNeile*).
23 πλούσιος (G4145) богатый, очень богатый (DJG*, 705).
δυσκόλως (G1423) adv.* трудно, с трудом (RWP*).
εἰσελεύσεται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰσέρχομαι (G1525) идти, приходить.
24 εὐκοπώτερον (G2123) comp.* от εὔκοπος легкий.
κάμηλος (G2574) верблюд. Acc.* в сопряжении с inf.*
τρυπήματος gen.* sing.* от τρύπημα (G5169) отверстие, ушко. Gen.* с предл.* διά.
ῥαφίδος gen.* sing.* от ῥαφίς (G4476) игла. Поговорка, обозначающая нечто необыкновенно трудное, практически невозможное (Hill*; Hendriksen*).
διελθεῖν aor.* act.* inf.* от διέρχομαι (G1330) проходить через.
(G2228) чем.
εἰσελθεῖν aor.* act.* inf.* от εἰσέρχομαι (G1525) входить. Два inf.* используются для выражения сослагательности (IBG, 127).
25 ἀκούσαντες aor.* act.* part.* (temp.*) от ἀκούω (G191).
ἐξεπλήσσοντο impf.* ind.* pass.* от ἐκπλάσσω (G1605) быть вне себя от удивления, поражаться, изумляться (BAGD*). Impf.* предполагает, что настроение было длительным и достигло к тому моменту кульминации (EGT*).
λέγοντες praes.* act.* part.* от λέγω (G3004) говорить.
ἄρα nom.* masc.* pl.* тогда; вводит логический вывод. «Если уж богатый молодой правитель не может спастись, то как кто-то вообще сможет?» (DJG*, 704).
σωθῆναι aor.* pass.* inf.* от σῴζω (G4982) избавляться, спасаться (NTW*; TDNT*).
26 ἐμβλέψας aor.* act.* part.* от ἐμβλέπω (G1689) взирать.
τοῦτο это; относится к спасению (Meyer*).
27 ἀποκριθείς aor.* pass.* part.*, см.* ст. 4.
ἡμεῖς мы (эмфатическое).
ἀφήκαμεν aor.* ind.* act.* 1 pers.* pl.* от ἀφίημι (G863) покидать, оставлять.
ἠκολουθήσαμεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 2.
ἔσται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰμί (G1510) быть.
28 ἀκολουθήσαντες aor.* act.* part.*, см.* ст. 2.
παλιγγενεσίᾳ (G3824) dat.* sing.* возрождение, новый мир. Иудеи возлагали надежды на возрождение как своей земли, так и всего мира (Hill*; HJPE*, 2:537−38, 554; NIDNTT*; SB*, 3:840−47; 1QS 4:25; 1 Enoch 45:4−5, 72:1, 91:15−16; 2 Baruch 32:6; Gundry*; Harrington*).
καθίσῃ aor.* conj.* act.* от καθίζω (G2523) сесть, усадить.
καθήσεσθε fut.* ind.* med.* (dep.*) от κάθημαι (G2521) сидеть. Так представлена награда праведным.
κρίνοντες praes.* act.* part.* от κρίνω (G2919) судить, править (McNeile*). Part.* образа действия или сопутств.*
φυλάς acc.* pl.* от φυλή (G5443) племя. Матфей имел в виду Израиль (Harrington*).
29 ἑκατονταπλασίονα (G1542) acc.* sing.* стократный. В некоторых рукописях стоит πολλαπλασίονα разнообразный (см.* TC*, 50).
λήμψεται fut.* ind.* med.* (dep.*) от λαμβάνω (G2983) брать, подучать.
κληρονομήσει fut.* ind.* act.* от κληρονομέω (G2816) наследовать; здесь в знач. «получать».
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 19 глава. Лингвистический. Роджерс.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

От Матфея 19 глава в переводах:
От Матфея 19 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.