Библия » VIN Подстрочник Винокурова

От Матфея 19 Евангелие от Матфея 19 глава

1
Καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ὅτε когда 3753 ADV
ἐτέλεσεν закончил 5055 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
τοὺς  3588 T-APM
λόγους слова́ 3056 N-APM
τούτους, эти, 5128 D-APM
μετῆρεν перешёл 3332 V-AAI-3S
ἀπὸ из 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Γαλιλαίας Галилеи 1056 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ὅρια пределы 3725 N-APN
τῆς  3588 T-GSF
Ἰουδαίας Иудеи 2449 N-GSF
πέραν за 4008 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰορδάνου. Иордан. 2446 N-GSM
2
καὶ И 2532 CONJ
ἠκολούθησαν последовали 190 V-AAI-3P
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
ὄχλοι то́лпы 3793 N-NPM
πολλοί, многие, 4183 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐθεράπευσεν исцелял 2323 V-AAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐκεῖ. там. 1563 ADV
3
Καὶ И 2532 CONJ
προσῆλθον подошли к 4334 V-2AAI-3P
αὐτῷ Нему 846 P-DSM
Φαρισαῖοι фарисеи 5330 N-NPM
πειράζοντες испытывающие 3985 V-PAP-NPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Εἰ Действительно [ли] 1487 COND
ἔξεστιν позволяется 1832 V-PAI-3S
ἀνθρώπῳ человеку 444 N-DSM
ἀπολῦσαι отпустить 630 V-AAN
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκα жену 1135 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
κατὰ по 2596 PREP
πᾶσαν всякой 3956 A-ASF
αἰτίαν; причине? 156 N-ASF
4
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἀνέγνωτε прочли 314 V-2AAI-2P
ὅτι что 3754 CONJ
 3588 T-NSM
κτίσας создавший 2936 V-AAP-NSM
ἀπ᾽ от 575 PREP
ἀρχῆς нача́ла 746 N-GSF
ἄρσεν мужчину 730 A-ASN
καὶ и 2532 CONJ
θῆλυ женщину 2338 A-ASN
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
αὐτούς; их? 846 P-APM
5
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἕνεκα Из-за 1752 PREP
τούτου этого 5127 D-GSN
καταλείψει оставит 2641 V-FAI-3S
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
τὸν  3588 T-ASM
πατέρα отца 3962 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
μητέρα мать 3384 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
κολληθήσεται прилепится 2853 V-FPI-3S
τῇ  3588 T-DSF
γυναικὶ [к] жене 1135 N-DSF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P
οἱ  3588 T-NPM
δύο двое 1417 A-NUI
εἰς в 1519 PREP
σάρκα плоть 4561 N-ASF
μίαν. одну. 1520 A-ASF
6
ὥστε Так что 5620 CONJ
οὐκέτι уже́ не 3765 ADV-N
εἰσὶν есть 1510 V-PAI-3P
δύο двое 1417 A-NUI
ἀλλὰ но 235 CONJ
σὰρξ плоть 4561 N-NSF
μία. одна. 1520 A-NSF
Которое 3588 R-ASN
οὖν итак 3767 CONJ
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
συνέζευξεν сопряг 4801 V-AAI-3S
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
μὴ не 3361 PRT-N
χωριζέτω. пусть разделяет. 5563 V-PAM-3S
7
λέγουσιν Говорят 3004 V-PAI-3P
αὐτῷ, Ему, 846 P-DSM
Τί Что же 5100 I-ASN
οὖν итак 3767 CONJ
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
ἐνετείλατο приказал 1781 V-ADI-3S
δοῦναι дать 1325 V-2AAN
βιβλίον письмо 975 N-ASN
ἀποστασίου развода 647 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
ἀπολῦσαι отпустить 630 V-AAN
[αὐτήν]; [с] ней? 846 P-ASF
8
λέγει Говорит 3004 V-PAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ὅτι потому что 3754 CONJ
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
σκληροκαρδίαν жестокосердию 4641 N-ASF
ὑμῶν вашему 5216 P-2GP
ἐπέτρεψεν разрешил 2010 V-AAI-3S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἀπολῦσαι отпускать 630 V-AAN
τὰς  3588 T-APF
γυναῖκας жён 1135 N-APF
ὑμῶν, ваших, 5216 P-2GP
ἀπ᾽ от 575 PREP
ἀρχῆς нача́ла 746 N-GSF
δὲ же 1161 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
γέγονεν сделалось 1096 V-2RAI-3S
οὕτως. так. 3779 ADV
9
λέγω Говорю 3004 V-PAI-1S
δὲ же 1161 CONJ
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ὅτι что 3754 CONJ
ὃς который 3739 R-NSM
ἂν  302 PRT
ἀπολύσῃ отпустит 630 V-AAS-3S
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκα жену 1135 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπὶ в 1909 PREP
πορνείᾳ блуде 4202 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
γαμήσῃ возьмёт в жёны 1060 V-AAS-3S
ἄλλην другую 243 A-ASF
μοιχᾶται. прелюбодействует. 3429 V-PNI-3S
10
λέγουσιν Говорят 3004 V-PAI-3P
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
[αὐτοῦ], Его, 846 P-GSM
Εἰ Если 1487 COND
οὕτως так 3779 ADV
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
 1510 T-NSF
αἰτία дело 156 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
μετὰ с 3326 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γυναικός, женой, 1135 N-GSF
οὐ не 3739 PRT-N
συμφέρει приносит пользу 4851 V-PAI-3S
γαμῆσαι. жениться. 1060 V-AAN
11
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Οὐ Не 3739 PRT-N
πάντες все 3956 A-NPM
χωροῦσιν вмещают 5562 V-PAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
[τοῦτον], это, 5126 D-ASM
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
οἷς которым 3739 R-DPM
δέδοται. дано. 1325 V-RPI-3S
12
εἰσὶν Есть 1510 V-PAI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
εὐνοῦχοι евнухи 2135 N-NPM
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ἐκ от 1537 PREP
κοιλίας утробы 2836 N-GSF
μητρὸς матери 3384 N-GSF
ἐγεννήθησαν были рождены 1080 V-API-3P
οὕτως, так, 3779 ADV
καὶ и 2532 CONJ
εἰσὶν есть 1510 V-PAI-3P
εὐνοῦχοι евнухи 2135 N-NPM
οἵτινες которые 3748 R-NPM
εὐνουχίσθησαν были сделаны евнухами 2134 V-API-3P
ὑπὸ  5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀνθρώπων, людьми, 444 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
εἰσὶν есть 1510 V-PAI-3P
εὐνοῦχοι евнухи 2135 N-NPM
οἵτινες которые 3748 R-NPM
εὐνούχισαν сделали евнухами 2134 V-AAI-3P
ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-3APM
διὰ из-за 1223 PREP
τὴν  3588 T-ASF
βασιλείαν Царства 932 N-ASF
τῶν  3588 T-GPM
οὐρανῶν. небес. 3772 N-GPM
 3588 T-NSM
δυνάμενος Могущий 1410 V-PNP-NSM
χωρεῖν вмещать 5562 V-PAN
χωρείτω. пусть вмещает. 5562 V-PAM-3S
13
Τότε Тогда 5119 ADV
προσηνέχθησαν были доставлены к 4374 V-API-3P
αὐτῷ Нему 846 P-DSM
παιδία, дети, 3813 N-NPN
ἵνα чтобы 2443 CONJ
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
ἐπιθῇ возложил 2007 V-2AAS-3S
αὐτοῖς [на] них 846 P-DPN
καὶ и 2532 CONJ
προσεύξηται· помолился; 4336 V-ADS-3S
οἱ  3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
ἐπετίμησαν запретили 2008 V-AAI-3P
αὐτοῖς. им. 846 P-DPM
14
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἄφετε Оставьте 863 V-2AAM-2P
τὰ  3588 T-APN
παιδία детей 3813 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
κωλύετε препятствуйте 2967 V-PAM-2P
αὐτὰ этим 846 P-APN
ἐλθεῖν прийти 2064 V-2AAN
πρός ко 4314 PREP
με, Мне, 3165 P-1AS
τῶν  3588 T-GPN
γὰρ ведь 1063 CONJ
τοιούτων таковых 5108 D-GPN
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
 1510 T-NSF
βασιλεία Царство 932 N-NSF
τῶν  3588 T-GPM
οὐρανῶν. небес. 3772 N-GPM
15
καὶ И 2532 CONJ
ἐπιθεὶς возложивший 2007 V-2AAP-NSM
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
αὐτοῖς [на] них 846 P-DPN
ἐπορεύθη пошёл 4198 V-AOI-3S
ἐκεῖθεν. оттуда. 1564 ADV
16
Καὶ И 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
εἷς один 1519 A-NSM
προσελθὼν подошедший 4334 V-2AAP-NSM
αὐτῷ [к] Нему 846 P-DSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Διδάσκαλε, Учитель, 1320 N-VSM
τί что 5100 I-ASN
ἀγαθὸν доброе 18 A-ASN
ποιήσω сделаю 4160 V-AAS-1S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
σχῶ получил 2192 V-2AAS-1S
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
αἰώνιον; вечную? 166 A-ASF
17
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Τί Что 5100 I-ASN
με Меня 3165 P-1AS
ἐρωτᾷς спрашиваешь 2065 V-PAI-2S
περὶ о 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ἀγαθοῦ; до́бром? 18 A-GSN
εἷς Один 1519 A-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
ἀγαθός. Добрый. 18 A-NSM
εἰ Если 1487 COND
δὲ же 1161 CONJ
θέλεις желаешь 2309 V-PAI-2S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
εἰσελθεῖν, войти, 1525 V-2AAN
τήρησον соблюди 5083 V-AAM-2S
τὰς  3588 T-APF
ἐντολάς. заповеди. 1785 N-APF
18
λέγει Говорит 3004 V-PAI-3S
αὐτῷ, Ему, 846 P-DSM
Ποίας; Какие? 4169 I-APF
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Τὸ  3588 T-ASN
Οὐ Не 3739 PRT-N
φονεύσεις, будешь убивать, 5407 V-FAI-2S
Οὐ Не 3739 PRT-N
μοιχεύσεις, будешь прелюбодействовать, 3431 V-FAI-2S
Οὐ Не 3739 PRT-N
κλέψεις, будешь красть, 2813 V-FAI-2S
Οὐ Не 3739 PRT-N
ψευδομαρτυρήσεις, будешь лжесвидетельствовать, 5576 V-FAI-2S
19
Τίμα Почитай 5091 V-PAM-2S
τὸν  3588 T-ASM
πατέρα отца 3962 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
μητέρα, мать, 3384 N-ASF
καί, и, 2532 CONJ
Ἀγαπήσεις Будешь любить 25 V-FAI-2S
τὸν  3588 T-ASM
πλησίον ближнего 4139 ADV
σου твоего 4675 P-2GS
ὡς как 5613 ADV
σεαυτόν. тебя самого. 4572 F-2ASM
20
λέγει Говорит 3004 V-PAI-3S
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
 3588 T-NSM
νεανίσκος, юноша, 3495 N-NSM
Πάντα Всё 3956 A-APN
ταῦτα это 5023 D-APN
ἐφύλαξα· сохранил; 5442 V-AAI-1S
τί [в] чём 5100 I-ASN
ἔτι ещё 2089 ADV
ὑστερῶ; нуждались? 5302 V-PAI-1S
21
ἔφη Сказал 5346 V-IAI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς, Иисус, 2424 N-NSM
Εἰ Если 1487 COND
θέλεις желаешь 2309 V-PAI-2S
τέλειος совершенным 5046 A-NSM
εἶναι, быть, 1510 V-PAN
ὕπαγε иди 5217 V-PAM-2S
πώλησόν продай 4453 V-AAM-2S
σου твоё 4675 P-2GS
τὰ  3588 T-APN
ὑπάρχοντα имущество 5224 V-PAP-APN
καὶ и 2532 CONJ
δὸς дай 1325 V-2AAM-2S
[τοῖς]  3588 T-DPM
πτωχοῖς, нищим, 4434 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἕξεις будешь иметь 2192 V-FAI-2S
θησαυρὸν сокровище 2344 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
οὐρανοῖς, небесах, 3772 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
δεῦρο сюда 1204 V-PAM-2S
ἀκολούθει следуй 190 V-PAM-2S
μοι. Мне. 3427 P-1DS
22
ἀκούσας Услышавший 191 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
νεανίσκος юноша 3495 N-NSM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
ἀπῆλθεν ушёл 565 V-2AAI-3S
λυπούμενος, печалящийся, 3076 V-PPP-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
κτήματα приобретения 2933 N-APN
πολλά. многие. 4183 A-APN
23
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
μαθηταῖς ученикам 3101 N-DPM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
Ἀμὴν Истинно 281 HEB
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ὅτι что 3754 CONJ
πλούσιος богатый 4145 A-NSM
δυσκόλως трудно 1423 ADV
εἰσελεύσεται будет входить 1525 V-FDI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
βασιλείαν Царство 932 N-ASF
τῶν  3588 T-GPM
οὐρανῶν. небес. 3772 N-GPM
24
πάλιν Опять 3825 ADV
δὲ же 1161 CONJ
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
εὐκοπώτερόν легче 2123 A-NSN-C
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
κάμηλον верблюду 2574 N-ASF
διὰ через 1223 PREP
τρυπήματος ушко 5169 N-GSN
ῥαφίδος иглы 4476 N-GSF
διελθεῖν пройти 1330 V-2AAN
чем 1510 PRT
πλούσιον богатому 4145 A-ASM
εἰσελθεῖν войти 1525 V-2AAN
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
βασιλείαν Царство 932 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
25
ἀκούσαντες Услышавшие 191 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
ἐξεπλήσσοντο поражались 1605 V-IPI-3P
σφόδρα очень 4970 ADV
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Τίς Кто 5100 I-NSM
ἄρα тогда 686 PRT-I
δύναται может 1410 V-PNI-3S
σωθῆναι; быть спасённым? 4982 V-APN
26
ἐμβλέψας Взглянувший 1689 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Παρὰ У 3844 PREP
ἀνθρώποις людей 444 N-DPM
τοῦτο это 5124 D-NSN
ἀδύνατόν невозможное 102 A-NSN
ἐστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
παρὰ у 3844 PREP
δὲ же 1161 CONJ
θεῷ Бога 2316 N-DSM
πάντα всё 3956 A-NPN
δυνατά. возможное. 1415 A-NPN
27
Τότε Тогда 5119 ADV
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
 3588 T-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῷ, Ему, 846 P-DSM
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἀφήκαμεν оставили 863 V-AAI-1P
πάντα всё 3956 A-APN
καὶ и 2532 CONJ
ἠκολουθήσαμέν последовали 190 V-AAI-1P
σοι· Тебе; 4671 P-2DS
τί что 5100 I-NSN
ἄρα то 686 PRT-I
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
ἡμῖν; нам? 2254 P-1DP
28
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Ἀμὴν Истинно 281 HEB
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ὅτι что 3754 CONJ
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
οἱ  3588 T-NPM
ἀκολουθήσαντές последовавшие 190 V-AAP-NPM
μοι, Мне, 3427 P-1DS
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
παλιγγενεσίᾳ, новом рождении, 3824 N-DSF
ὅταν когда 3752 CONJ
καθίσῃ сядет 2523 V-AAS-3S
 3588 T-NSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
ἐπὶ на 1909 PREP
θρόνου престоле 2362 N-GSM
δόξης славы 1391 N-GSF
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
καθήσεσθε будете сидеть 2521 V-FDI-2P
καὶ и 2532 CONJ
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ἐπὶ на 1909 PREP
δώδεκα двенадцати 1427 A-NUI
θρόνους престолах 2362 N-APM
κρίνοντες судящие 2919 V-PAP-NPM
τὰς  3588 T-APF
δώδεκα двенадцать 1427 A-NUI
φυλὰς племён 5443 N-APF
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰσραήλ. Израиля. 2474 N-PRI
29
καὶ И 2532 CONJ
πᾶς всякий 3956 A-NSM
ὅστις тот, который 3748 R-NSM
ἀφῆκεν оставил 863 V-AAI-3S
οἰκίας дома́ 3614 N-APF
или 1510 PRT
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
или 1510 PRT
ἀδελφὰς сестёр 79 N-APF
или 1510 PRT
πατέρα отца 3962 N-ASM
или 1510 PRT
μητέρα мать 3384 N-ASF
или 1510 PRT
τέκνα детей 5043 N-APN
или 1510 PRT
ἀγροὺς поля́ 68 N-APM
ἕνεκεν ради 1752 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ὀνόματός имени 3686 N-GSN
μου Моего 3450 P-1GS
ἑκατονταπλασίονα стократно 1542 A-APN
λήμψεται получит 2983 V-FDI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
αἰώνιον вечную 166 A-ASF
κληρονομήσει. унаследует. 2816 V-FAI-3S
30
Πολλοὶ Многие 4183 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P
πρῶτοι первые 4413 A-NPM-S
ἔσχατοι последними 2078 A-NPM-S
καὶ и 2532 CONJ
ἔσχατοι последние 2078 A-NPM-S
πρῶτοι. первыми. 4413 A-NPM-S
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Матфея, 19 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

От Матфея 19 глава в переводах:
От Матфея 19 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.