Библия » VIN Подстрочник Винокурова

От Матфея 24 Евангелие от Матфея 24 глава

1
Καὶ И 2532 CONJ
ἐξελθὼν вышедший 1831 V-2AAP-NSM
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ἀπὸ из 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ἱεροῦ Храма 2411 N-GSN
ἐπορεύετο, шёл, 4198 V-INI-3S
καὶ и 2532 CONJ
προσῆλθον подошли 4334 V-2AAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐπιδεῖξαι показать 1925 V-AAN
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
τὰς  3588 T-APF
οἰκοδομὰς строения 3619 N-APF
τοῦ  3588 T-GSN
ἱεροῦ· Храма; 2411 N-GSN
2
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Οὐ Не 3739 PRT-N
βλέπετε видите [ли] 991 V-PAI-2P
ταῦτα это 5023 D-APN
πάντα; всё? 3956 A-APN
ἀμὴν Истинно 281 HEB
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
ἀφεθῇ будет оставлен 863 V-APS-3S
ὧδε здесь 5602 ADV
λίθος камень 3037 N-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
λίθον камне 3037 N-ASM
ὃς который [бы] 3739 R-NSM
οὐ не 3739 PRT-N
καταλυθήσεται. был разрушен. 2647 V-FPI-3S
3
Καθημένου Сидящего 2521 V-PNP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
Ὄρους Горе́ 3735 N-GSN
τῶν  3588 T-GPF
Ἐλαιῶν Олив 1636 N-GPF
προσῆλθον подошли к 4334 V-2AAI-3P
αὐτῷ Нему 846 P-DSM
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
κατ᾽  2596 PREP
ἰδίαν отдельно 2398 A-ASF
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Εἰπὲ Скажи 2036 V-2AAM-2S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
πότε когда 4218 PRT-I
ταῦτα это 5023 D-NPN
ἔσται, будет, 1510 V-FDI-3S
καὶ и 2532 CONJ
τί какое 5100 I-NSN
τὸ  3588 T-NSN
σημεῖον знамение 4592 N-NSN
τῆς  3588 T-GSF
σῆς Твоего 4674 S-2SGSF
παρουσίας пришествия 3952 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
συντελείας окончания 4930 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
αἰῶνος. ве́ка. 165 N-GSM
4
καὶ И 2532 CONJ
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Βλέπετε Смотри́те 991 V-PAM-2P
μή не 3361 PRT-N
τις кто-либо 5100 X-NSM
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
πλανήσῃ· [чтобы] обманул; 4105 V-AAS-3S
5
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐλεύσονται придут 2064 V-FDI-3P
ἐπὶ под 1909 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματί именем 3686 N-DSN
μου Моим 3450 P-1GS
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Ἐγώ Я 1473 P-1NS
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
 3588 T-NSM
Χριστός, Христос, 5547 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
πολλοὺς многих 4183 A-APM
πλανήσουσιν. обманут. 4105 V-FAI-3P
6
μελλήσετε Будете 3195 V-FAI-2P
δὲ же 1161 CONJ
ἀκούειν слышать 191 V-PAN
πολέμους [о] войнах 4171 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἀκοὰς [о] слухах 189 N-APF
πολέμων· войн; 4171 N-GPM
ὁρᾶτε, смотри́те, 3708 V-PAM-2P
μὴ не 3361 PRT-N
θροεῖσθε· будьте напуганы; 2360 V-PPM-2P
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
γενέσθαι, случиться, 1096 V-2ADN
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
οὔπω ещё не 3768 ADV-N
ἐστὶν есть оно 1510 V-PAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
τέλος. конец. 5056 N-NSN
7
ἐγερθήσεται Будет поднят 1453 V-FPI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἔθνος народ 1484 N-NSN
ἐπὶ на 1909 PREP
ἔθνος народ 1484 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
βασιλεία царство 932 N-NSF
ἐπὶ на 1909 PREP
βασιλείαν, царство, 932 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P
λιμοὶ голоды 3042 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
σεισμοὶ землетрясения 4578 N-NPM
κατὰ по 2596 PREP
τόπους· местам; 5117 N-APM
8
πάντα всё 3956 A-NPN
δὲ же 1161 CONJ
ταῦτα это 5023 D-NPN
ἀρχὴ нача́ло 746 N-NSF
ὠδίνων. родовых мук. 5604 N-GPF
9
τότε Тогда 5119 ADV
παραδώσουσιν будут передавать 3860 V-FAI-3P
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
εἰς на 1519 PREP
θλῖψιν угнетение 2347 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀποκτενοῦσιν будут убивать 615 V-FAI-3P
ὑμᾶς, вас, 5209 P-2AP
καὶ и 2532 CONJ
ἔσεσθε будете 1510 V-FDI-2P
μισούμενοι ненавидимы 3404 V-PPP-NPM
ὑπὸ  5259 PREP
πάντων всеми 3956 A-GPN
τῶν  3588 T-GPN
ἐθνῶν народами 1484 N-GPN
διὰ из-за 1223 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομά имени 3686 N-ASN
μου. Моего. 3450 P-1GS
10
καὶ И 2532 CONJ
τότε тогда 5119 ADV
σκανδαλισθήσονται разуверятся 4624 V-FPI-3P
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀλλήλους друг друга 240 C-APM
παραδώσουσιν будут передавать 3860 V-FAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
μισήσουσιν возненавидят 3404 V-FAI-3P
ἀλλήλους· друг друга; 240 C-APM
11
καὶ и 2532 CONJ
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
ψευδοπροφῆται лжепророки 5578 N-NPM
ἐγερθήσονται поднимутся 1453 V-FPI-3P
καὶ и 2532 CONJ
πλανήσουσιν обманут 4105 V-FAI-3P
πολλούς· многих; 4183 A-APM
12
καὶ и 2532 CONJ
διὰ через 1223 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πληθυνθῆναι умножение 4129 V-APN
τὴν  3588 T-ASF
ἀνομίαν беззакония 458 N-ASF
ψυγήσεται охладеет 5594 V-2FPI-3S
 1510 T-NSF
ἀγάπη любовь 26 N-NSF
τῶν  3588 T-GPM
πολλῶν. многих. 4183 A-GPM
13
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
ὑπομείνας выстоявший 5278 V-AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
τέλος конец 5056 N-ASN
οὗτος этот 3778 D-NSM
σωθήσεται. будет спасён. 4982 V-FPI-3S
14
καὶ И 2532 CONJ
κηρυχθήσεται будет возвещено 2784 V-FPI-3S
τοῦτο это 5124 D-NSN
τὸ  3588 T-NSN
εὐαγγέλιον благовестие 2098 N-NSN
τῆς  3588 T-GSF
βασιλείας Царства 932 N-GSF
ἐν во 1722 PREP
ὅλῃ всей 3650 A-DSF
τῇ  3588 T-DSF
οἰκουμένῃ обитаемой [земле] 3625 N-DSF
εἰς во 1519 PREP
μαρτύριον свидетельство 3142 N-ASN
πᾶσιν всем 3956 A-DPN
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθνεσιν, язычникам, 1484 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
τότε тогда 5119 ADV
ἥξει придёт 2240 V-FAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
τέλος. конец. 5056 N-NSN
15
Ὅταν Когда 3752 CONJ
οὖν итак 3767 CONJ
ἴδητε увидите 1492 V-2AAS-2P
τὸ  3588 T-ASN
βδέλυγμα мерзость 946 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
ἐρημώσεως опустошения 2050 N-GSF
τὸ  3588 T-ASN
ῥηθὲν сказанную 4483 V-APP-ASN
διὰ через 1223 PREP
Δανιὴλ Даниила 1158 N-PRI
τοῦ  3588 T-GSM
προφήτου пророка 4396 N-GSM
ἑστὸς стоящую 2476 V-2RAP-ASN
ἐν на 1722 PREP
τόπῳ месте 5117 N-DSM
ἁγίῳ, святом, 40 A-DSM
 3588 T-NSM
ἀναγινώσκων читающий 314 V-PAP-NSM
νοείτω, пусть понимает, 3539 V-PAM-3S
16
τότε тогда 5119 ADV
οἱ которые 3588 T-NPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Ἰουδαίᾳ Иудее 2449 N-DSF
φευγέτωσαν пусть бегут 5343 V-PAM-3P
εἰς в 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ὄρη, го́ры, 3735 N-APN
17
который 3588 T-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
δώματος крыше 1430 N-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
καταβάτω пусть сойдёт 2597 V-2AAM-3S
ἆραι взять 142 V-AAN
τὰ  3588 T-APN
ἐκ из 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
οἰκίας до́ма 3614 N-GSF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
18
καὶ и 2532 CONJ
который 3588 T-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
ἀγρῷ поле 68 N-DSM
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπιστρεψάτω пусть возвратится 1994 V-AAM-3S
ὀπίσω назад 3694 ADV
ἆραι взять 142 V-AAN
τὸ  3588 T-ASN
ἱμάτιον накидку 2440 N-ASN
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
19
οὐαὶ Увы 3759 INJ
δὲ же 1161 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
ἐν в 1722 PREP
γαστρὶ утробе 1064 N-DSF
ἐχούσαις имеющим 2192 V-PAP-DPF
καὶ и 2532 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
θηλαζούσαις кормящим грудью 2337 V-PAP-DPF
ἐν в 1722 PREP
ἐκείναις те 1565 D-DPF
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις. дни. 2250 N-DPF
20
προσεύχεσθε Моли́тесь 4336 V-PNM-2P
δὲ же 1161 CONJ
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
γένηται случилось 1096 V-2ADS-3S
 1510 T-NSF
φυγὴ бегство 5437 N-NSF
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
χειμῶνος зимой 5494 N-GSM
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
σαββάτῳ· [в] субботу; 4521 N-DSN
21
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
τότε тогда 5119 ADV
θλῖψις бедствие 2347 N-NSF
μεγάλη великое 3173 A-NSF
οἵα каковое 3634 R-NSF
οὐ не 3739 PRT-N
γέγονεν делалось 1096 V-2RAI-3S
ἀπ᾽ от 575 PREP
ἀρχῆς нача́ла 746 N-GSF
κόσμου мира 2889 N-GSM
ἕως до 2193 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
νῦν ныне 3568 ADV
οὐδ᾽ и не 3761 CONJ-N
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
γένηται. сделается. 1096 V-2ADS-3S
22
καὶ И 2532 CONJ
εἰ если 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
ἐκολοβώθησαν были [бы] сокращены 2856 V-API-3P
αἱ  3588 T-NPF
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
ἐκεῖναι, те, 1565 D-NPF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἂν  302 PRT
ἐσώθη была [бы] спасена 4982 V-API-3S
πᾶσα какая-либо 3956 A-NSF
σάρξ· плоть; 4561 N-NSF
διὰ из-за 1223 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἐκλεκτοὺς выбранных 1588 A-APM
κολοβωθήσονται будут сокращены 2856 V-FPI-3P
αἱ  3588 T-NPF
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
ἐκεῖναι. те. 1565 D-NPF
23
τότε Тогда 5119 ADV
ἐάν если 1437 COND
τις кто-либо 5100 X-NSM
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
εἴπῃ, скажет, 2036 V-2AAS-3S
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ὧδε здесь 5602 ADV
 3588 T-NSM
Χριστός, Христос, 5547 N-NSM
ἤ, или, 1510 PRT
Ὧδε, Здесь, 5602 ADV
μὴ не 3361 PRT-N
πιστεύσητε· поверьте; 4100 V-AAS-2P
24
ἐγερθήσονται поднимутся 1453 V-FPI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
ψευδόχριστοι лжехристы 5580 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ψευδοπροφῆται, лжепророки, 5578 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
δώσουσιν дадут 1325 V-FAI-3P
σημεῖα знамения 4592 N-APN
μεγάλα великие 3173 A-APN
καὶ и 2532 CONJ
τέρατα чудеса 5059 N-APN
ὥστε так чтобы 5620 CONJ
πλανῆσαι, обмануть, 4105 V-AAN
εἰ если 1487 COND
δυνατόν, возможно, 1415 A-NSN
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἐκλεκτούς· выбранных; 1588 A-APM
25
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
προείρηκα предрёк 4280 V-RAI-1S
ὑμῖν. вам. 5213 P-2DP
26
ἐὰν Если 1437 COND
οὖν итак 3767 CONJ
εἴπωσιν сказали 3004 V-2AAS-3P
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐρήμῳ пустыне 2048 A-DSF
ἐστίν, есть, 1510 V-PAI-3S
μὴ не 3361 PRT-N
ἐξέλθητε· выйдите; 1831 V-2AAS-2P
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
ταμείοις, комнатах, 5009 N-DPN
μὴ не 3361 PRT-N
πιστεύσητε· поверьте; 4100 V-AAS-2P
27
ὥσπερ как 5618 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
 1510 T-NSF
ἀστραπὴ молния 796 N-NSF
ἐξέρχεται выходит 1831 V-PNI-3S
ἀπὸ от 575 PREP
ἀνατολῶν востока 395 N-GPF
καὶ и 2532 CONJ
φαίνεται является 5316 V-PEI-3S
ἕως до 2193 ADV
δυσμῶν, запада, 1424 N-GPF
οὕτως так 3779 ADV
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
 1510 T-NSF
παρουσία пришествие 3952 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
υἱοῦ Сына 5207 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου. человека. 444 N-GSM
28
ὅπου Где 3699 ADV
ἐὰν если 1437 COND
 1510 V-PAS-3S
τὸ  3588 T-NSN
πτῶμα, труп, 4430 N-NSN
ἐκεῖ там 1563 ADV
συναχθήσονται соберутся 4863 V-FPI-3P
οἱ  3588 T-NPM
ἀετοί. орлы. 105 N-NPM
29
Εὐθέως Тотчас 2112 ADV
δὲ же 1161 CONJ
μετὰ после 3326 PREP
τὴν  3588 T-ASF
θλῖψιν бедствия 2347 N-ASF
τῶν  3588 T-GPF
ἡμερῶν дней 2250 N-GPF
ἐκείνων, тех, 1565 D-GPF
 3588 T-NSM
ἥλιος солнце 2246 N-NSM
σκοτισθήσεται, помрачится, 4654 V-FPI-3S
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
σελήνη луна 4582 N-NSF
οὐ не 3739 PRT-N
δώσει даст 1325 V-FAI-3S
τὸ  3588 T-ASN
φέγγος свет 5338 N-ASN
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀστέρες звёзды 792 N-NPM
πεσοῦνται упадут 4098 V-FNI-3P
ἀπὸ с 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ, неба, 3772 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
δυνάμεις силы 1411 N-NPF
τῶν  3588 T-GPM
οὐρανῶν небес 3772 N-GPM
σαλευθήσονται. поколеблются. 4531 V-FPI-3P
30
καὶ И 2532 CONJ
τότε тогда 5119 ADV
φανήσεται явится 5316 V-2FPI-3S
τὸ  3588 T-NSN
σημεῖον знамение 4592 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
υἱοῦ Сына 5207 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
ἐν в 1722 PREP
οὐρανῷ, небе, 3772 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
τότε тогда 5119 ADV
κόψονται зарыдают 2875 V-FDI-3P
πᾶσαι все 3956 A-NPF
αἱ  3588 T-NPF
φυλαὶ племена 5443 N-NPF
τῆς  3588 T-GSF
γῆς земли́ 1093 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ὄψονται увидят 3700 V-FDI-3P
τὸν  3588 T-ASM
υἱὸν Сына 5207 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
ἐρχόμενον приходящего 2064 V-PNP-ASM
ἐπὶ на 1909 PREP
τῶν  3588 T-GPF
νεφελῶν облаках 3507 N-GPF
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ неба 3772 N-GSM
μετὰ с 3326 PREP
δυνάμεως силой 1411 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
δόξης славой 1391 N-GSF
πολλῆς· многой; 4183 A-GSF
31
καὶ и 2532 CONJ
ἀποστελεῖ пошлёт 649 V-FAI-3S
τοὺς  3588 T-APM
ἀγγέλους ангелов 32 N-APM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
μετὰ с 3326 PREP
σάλπιγγος трубой 4536 N-GSF
μεγάλης, великой, 3173 A-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπισυνάξουσιν соберут 1996 V-FAI-3P
τοὺς  3588 T-APM
ἐκλεκτοὺς избранных 1588 A-APM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐκ от 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPM
τεσσάρων четырёх 5064 A-GPM
ἀνέμων ветров 417 N-GPM
ἀπ᾽ от 575 PREP
ἄκρων краёв 206 N-GPN
οὐρανῶν небес 3772 N-GPM
ἕως до 2193 ADV
[τῶν]  3588 T-GPM
ἄκρων краёв 206 N-GPN
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
32
Ἀπὸ От 575 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
συκῆς смоковницы 4808 N-GSF
μάθετε изучи́те 3129 V-2AAM-2P
τὴν  3588 T-ASF
παραβολήν· пример; 3850 N-ASF
ὅταν когда 3752 CONJ
ἤδη уже́ 2235 ADV
 3588 T-NSM
κλάδος ветвь 2798 N-NSM
αὐτῆς её 846 P-GSF
γένηται случится 1096 V-2ADS-3S
ἁπαλὸς мягкая 527 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
φύλλα листья 5444 N-APN
ἐκφύῃ, будет выращивать, 1631 V-PAS-3S
γινώσκετε знаете 1097 V-PAI-2P
ὅτι что 3754 CONJ
ἐγγὺς близко 1451 ADV
τὸ  3588 T-NSN
θέρος· лето; 2330 N-NSN
33
οὕτως так 3779 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ὑμεῖς, вы, 5210 P-2NP
ὅταν когда 3752 CONJ
ἴδητε увидите 1492 V-2AAS-2P
πάντα всё 3956 A-APN
ταῦτα, это, 5023 D-APN
γινώσκετε знайте 1097 V-PAM-2P
ὅτι что 3754 CONJ
ἐγγύς близко 1451 ADV
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἐπὶ у 1909 PREP
θύραις. дверей. 2374 N-DPF
34
ἀμὴν Истинно 281 HEB
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ὅτι что 3754 CONJ
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
παρέλθῃ исчезнет 3928 V-2AAS-3S
 1510 T-NSF
γενεὰ поколение 1074 N-NSF
αὕτη это 846 D-NSF
ἕως пока 2193 ADV
ἂν  302 PRT
πάντα всё 3956 A-NPN
ταῦτα это 5023 D-NPN
γένηται. сбудется. 1096 V-2ADS-3S
35
 3588 T-NSM
οὐρανὸς Небо 3772 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
γῆ земля 1093 N-NSF
παρελεύσεται, пройдут, 3928 V-FDI-3S
οἱ  3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
λόγοι слова́ 3056 N-NPM
μου Мои 3450 P-1GS
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
παρέλθωσιν. пройдут. 3928 V-2AAS-3P
36
Περὶ О 4012 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
ἡμέρας дне 2250 N-GSF
ἐκείνης том 1565 D-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ὥρας часе 5610 N-GSF
οὐδεὶς никто 3762 A-NSM-N
οἶδεν, знает, 1492 V-RAI-3S
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
οἱ  3588 T-NPM
ἄγγελοι ангелы 32 N-NPM
τῶν  3588 T-GPM
οὐρανῶν небес 3772 N-GPM
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
 3588 T-NSM
υἱός, Сын, 5207 N-NSM
εἰ если 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
 3588 T-NSM
πατὴρ Отец 3962 N-NSM
μόνος. один. 3441 A-NSM
37
ὥσπερ Как 5618 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
τοῦ  3588 T-GSM
Νῶε, Ноя, 3575 N-PRI
οὕτως так 3779 ADV
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
 1510 T-NSF
παρουσία пришествие 3952 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
υἱοῦ Сына 5207 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου. человека. 444 N-GSM
38
ὡς Как 5613 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
[ἐκείναις] те 1565 D-DPF
ταῖς  3588 T-DPF
πρὸ перед 4253 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
κατακλυσμοῦ потопом 2627 N-GSM
τρώγοντες едящие 5176 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
πίνοντες, пьющие, 4095 V-PAP-NPM
γαμοῦντες женящиеся 1060 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
γαμίζοντες, выходящие замуж, 1061 V-PAP-NPM
ἄχρι до 891 ADV
ἧς которого 3739 R-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
εἰσῆλθεν вошёл 1525 V-2AAI-3S
Νῶε Ной 3575 N-PRI
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
κιβωτόν, ковчег, 2787 N-ASF
39
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔγνωσαν осознали 1097 V-2AAI-3P
ἕως до 2193 ADV
ἦλθεν пришествия 2064 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
κατακλυσμὸς потопа 2627 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἦρεν взял 142 V-AAI-3S
ἅπαντας, всех, 537 A-APM
οὕτως так 3779 ADV
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
[καὶ] и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
παρουσία пришествие 3952 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
υἱοῦ Сына 5207 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου. человека. 444 N-GSM
40
τότε Тогда 5119 ADV
δύο два 1417 A-NUI
ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
ἀγρῷ, поле, 68 N-DSM
εἷς один 1519 A-NSM
παραλαμβάνεται забирается 3880 V-PPI-3S
καὶ а 2532 CONJ
εἷς один 1519 A-NSM
ἀφίεται· оставляется; 863 V-PPI-3S
41
δύο две 1417 A-NUI
ἀλήθουσαι молотящие 229 V-PAP-NPF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
μύλῳ, мельнице, 3458 N-DSM
μία одна 1520 A-NSF
παραλαμβάνεται забирается 3880 V-PPI-3S
καὶ и 2532 CONJ
μία одна 1520 A-NSF
ἀφίεται. оставляется. 863 V-PPI-3S
42
γρηγορεῖτε Бодрствуйте 1127 V-PAM-2P
οὖν, итак, 3767 CONJ
ὅτι потому что 3754 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
οἴδατε знаете 1492 V-RAI-2P
ποίᾳ [в] какой 4169 I-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
 3588 T-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
ὑμῶν ваш 5216 P-2GP
ἔρχεται. приходит. 2064 V-PNI-3S
43
ἐκεῖνο То 1565 D-ASN
δὲ же 1161 CONJ
γινώσκετε знаете 1097 V-PAM-2P
ὅτι что 3754 CONJ
εἰ если 1487 COND
ᾔδει знал [бы] 1492 V-2LAI-3S
 3588 T-NSM
οἰκοδεσπότης хозяин до́ма 3617 N-NSM
ποίᾳ [в] какую 4169 I-DSF
φυλακῇ стражу 5438 N-DSF
 3588 T-NSM
κλέπτης вор 2812 N-NSM
ἔρχεται, приходит, 2064 V-PNI-3S
ἐγρηγόρησεν бодрствовал 1127 V-AAI-3S
ἂν  302 PRT
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἂν  302 PRT
εἴασεν позволил 1439 V-AAI-3S
διορυχθῆναι подкопать 1358 V-APN
τὴν  3588 T-ASF
οἰκίαν дом 3614 N-ASF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
44
διὰ Из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
γίνεσθε делайтесь 1096 V-PNM-2P
ἕτοιμοι, готовы, 2092 A-NPM
ὅτι потому что 3754 CONJ
 1510 R-DSF
οὐ не 3739 PRT-N
δοκεῖτε полагаете 1380 V-PAI-2P
ὥρᾳ час 5610 N-DSF
 3588 T-NSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
ἔρχεται. приходит. 2064 V-PNI-3S
45
Τίς Кто 5100 I-NSM
ἄρα итак 686 PRT-I
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
πιστὸς верный 4103 A-NSM
δοῦλος раб 1401 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
φρόνιμος разумный 5429 A-NSM
ὃν которого 3739 R-ASM
κατέστησεν поставил 2525 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
κύριος господин 2962 N-NSM
ἐπὶ над 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
οἰκετείας челядью 3610 N-GSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
τοῦ  3588 T-GSN
δοῦναι дать 1325 V-2AAN
αὐτοῖς им 846 P-DPM
τὴν  3588 T-ASF
τροφὴν пищу 5160 N-ASF
ἐν во 1722 PREP
καιρῷ; время? 2540 N-DSM
46
μακάριος Счастливый 3107 A-NSM
 3588 T-NSM
δοῦλος раб 1401 N-NSM
ἐκεῖνος тот, 1565 D-NSM
ὃν которого 3739 R-ASM
ἐλθὼν пришедший 2064 V-2AAP-NSM
 3588 T-NSM
κύριος господин 2962 N-NSM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
εὑρήσει найдёт 2147 V-FAI-3S
οὕτως так 3779 ADV
ποιοῦντα· делающего; 4160 V-PAP-ASM
47
ἀμὴν истинно 281 HEB
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ὅτι что 3754 CONJ
ἐπὶ над 1909 PREP
πᾶσιν всем 3956 A-DPN
τοῖς  3588 T-DPN
ὑπάρχουσιν имуществом 5225 V-PAP-DPN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καταστήσει поставит 2525 V-FAI-3S
αὐτόν. его. 846 P-ASM
48
ἐὰν Если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
εἴπῃ скажет 2036 V-2AAS-3S
 3588 T-NSM
κακὸς плохой 2556 A-NSM
δοῦλος раб 1401 N-NSM
ἐκεῖνος тот 1565 D-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
καρδίᾳ сердце 2588 N-DSF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
Χρονίζει Медлит 5549 V-PAI-3S
μου мой 3450 P-1GS
 3588 T-NSM
κύριος, господин, 2962 N-NSM
49
καὶ и 2532 CONJ
ἄρξηται начнёт 756 V-AMS-3S
τύπτειν бить 5180 V-PAN
τοὺς  3588 T-APM
συνδούλους товарищей по рабству 4889 N-APM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
ἐσθίῃ будет есть 2068 V-PAS-3S
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
πίνῃ будет пить 4095 V-PAS-3S
μετὰ с 3326 PREP
τῶν  3588 T-GPM
μεθυόντων, пьянствующими, 3184 V-PAP-GPM
50
ἥξει придёт 2240 V-FAI-3S
 3588 T-NSM
κύριος господин 2962 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
δούλου раба 1401 N-GSM
ἐκείνου того 1565 D-GSM
ἐν в 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
[в] который 1510 R-DSF
οὐ не 3739 PRT-N
προσδοκᾷ ожидает 4328 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ὥρᾳ час 5610 N-DSF
[в] который 1510 R-DSF
οὐ не 3739 PRT-N
γινώσκει, знает, 1097 V-PAI-3S
51
καὶ и 2532 CONJ
διχοτομήσει рассечёт надвое 1371 V-FAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
μέρος долю 3313 N-ASN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
μετὰ с 3326 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ὑποκριτῶν лицемерами 5273 N-GPM
θήσει· положит; 5087 V-FAI-3S
ἐκεῖ там 1563 ADV
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
 3588 T-NSM
κλαυθμὸς плач 2805 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
βρυγμὸς скрежет 1030 N-NSM
τῶν  3588 T-GPM
ὀδόντων. зубов. 3599 N-GPM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Матфея, 24 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

От Матфея 24 глава в переводах:
От Матфея 24 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.