Библия » VIN Подстрочник Винокурова

От Матфея 14 Евангелие от Матфея 14 глава

1
Ἐν В 1722 PREP
ἐκείνῳ то 1565 D-DSM
τῷ  3588 T-DSM
καιρῷ время 2540 N-DSM
ἤκουσεν услышал 191 V-AAI-3S
Ἡρῴδης Ирод 2264 N-NSM
 3588 T-NSM
τετραάρχης тетрарх 5076 N-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ἀκοὴν слух 189 N-ASF
Ἰησοῦ, [о] Иисусе, 2424 N-GSM
2
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
παισὶν слугам 3816 N-DPM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
Οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
 3588 T-NSM
βαπτιστής· креститель; 910 N-NSM
αὐτὸς он 846 P-NSM
ἠγέρθη воскрешён 1453 V-API-3S
ἀπὸ из 575 PREP
τῶν  3588 T-GPM
νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
διὰ из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
αἱ  3588 T-NPF
δυνάμεις силы 1411 N-NPF
ἐνεργοῦσιν действуют 1754 V-PAI-3P
ἐν в 1722 PREP
αὐτῷ. Нём. 846 P-DSM
3
 3588 T-NSM
γὰρ Ведь 1063 CONJ
Ἡρῴδης Ирод 2264 N-NSM
κρατήσας схвативший 2902 V-AAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωάννην Иоанна 2491 N-ASM
ἔδησεν связал 1210 V-AAI-3S
[αὐτὸν] его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
φυλακῇ тюрьму 5438 N-DSF
ἀπέθετο поместил 659 V-2AMI-3S
διὰ из-за 1223 PREP
Ἡρῳδιάδα Иродиады 2266 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκα жены 1135 N-ASF
Φιλίππου Филиппа 5376 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀδελφοῦ брата 80 N-GSM
αὐτοῦ· его; 846 P-GSM
4
ἔλεγεν говорил 3004 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
 3588 T-NSM
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἔξεστίν позволяется 1832 V-PAI-3S
σοι тебе 4671 P-2DS
ἔχειν иметь 2192 V-PAN
αὐτήν. её. 846 P-ASF
5
καὶ А 2532 CONJ
θέλων желающий 2309 V-PAP-NSM
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἀποκτεῖναι убить 615 V-AAN
ἐφοβήθη устрашился 5399 V-AOI-3S
τὸν  3588 T-ASM
ὄχλον, толпы́, 3793 N-ASM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ὡς как 5613 ADV
προφήτην пророка 4396 N-ASM
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἶχον. имели. 2192 V-IAI-3P
6
γενεσίοις [В] день рождения 1077 N-DPN
δὲ же 1161 CONJ
γενομένοις случившийся 1096 V-2ADP-DPN
τοῦ  3588 T-GSM
Ἡρῴδου Ирода 2264 N-GSM
ὠρχήσατο сплясала 3738 V-ADI-3S
 1510 T-NSF
θυγάτηρ дочь 2364 N-NSF
τῆς  3588 T-GSF
Ἡρῳδιάδος Иродиады 2266 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
μέσῳ середине 3319 A-DSN
καὶ и 2532 CONJ
ἤρεσεν понравилась 700 V-AAI-3S
τῷ  3588 T-DSM
Ἡρῴδῃ, Ироду, 2264 N-DSM
7
ὅθεν отчего 3606 ADV
μεθ᾽ с 3326 PREP
ὅρκου клятвой 3727 N-GSM
ὡμολόγησεν пообещал 3670 V-AAI-3S
αὐτῇ ей 846 P-DSF
δοῦναι дать 1325 V-2AAN
которое 3588 R-ASN
ἐὰν если 1437 COND
αἰτήσηται. попросит. 154 V-AMS-3S
8
Она 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
προβιβασθεῖσα подвигнутая 4264 V-APP-NSF
ὑπὸ  5259 PREP
τῆς  3588 T-GSF
μητρὸς матерью 3384 N-GSF
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
Δός Дай 1325 V-2AAM-2S
μοι, мне, 3427 P-1DS
φησίν, говорит, 5346 V-PAI-3S
ὧδε здесь 5602 ADV
ἐπὶ на 1909 PREP
πίνακι блюде 4094 N-DSM
τὴν  3588 T-ASF
κεφαλὴν голову 2776 N-ASF
Ἰωάννου Иоанна 2491 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
βαπτιστοῦ. Крестителя. 910 N-GSM
9
καὶ И 2532 CONJ
λυπηθεὶς опечаленный 3076 V-APP-NSM
 3588 T-NSM
βασιλεὺς царь 935 N-NSM
διὰ из-за 1223 PREP
τοὺς  3588 T-APM
ὅρκους клятвы 3727 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
συνανακειμένους вместе возлежащих 4873 V-PNP-APM
ἐκέλευσεν приказал 2753 V-AAI-3S
δοθῆναι, быть данной, 1325 V-APN
10
καὶ и 2532 CONJ
πέμψας пославший 3992 V-AAP-NSM
ἀπεκεφάλισεν обезглавил 607 V-AAI-3S
[τὸν]  3588 T-ASM
Ἰωάννην Иоанна 2491 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
φυλακῇ· тюрьме; 5438 N-DSF
11
καὶ и 2532 CONJ
ἠνέχθη принесена 5342 V-API-3S
 1510 T-NSF
κεφαλὴ голова 2776 N-NSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐπὶ на 1909 PREP
πίνακι блюде 4094 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐδόθη дана 1325 V-API-3S
τῷ  3588 T-DSN
κορασίῳ, девушке, 2877 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
ἤνεγκεν принесла 5342 V-AAI-3S
τῇ  3588 T-DSF
μητρὶ матери 3384 N-DSF
αὐτῆς. её. 846 P-GSF
12
καὶ И 2532 CONJ
προσελθόντες подошедшие 4334 V-2AAP-NPM
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἦραν взяли 142 V-AAI-3P
τὸ  3588 T-ASN
πτῶμα труп 4430 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἔθαψαν похоронили 2290 V-AAI-3P
αὐτό[ν], его, 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐλθόντες пришедшие 2064 V-2AAP-NPM
ἀπήγγειλαν сообщили 518 V-AAI-3P
τῷ  3588 T-DSM
Ἰησοῦ. Иисусу. 2424 N-DSM
13
Ἀκούσας Услышавший 191 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ἀνεχώρησεν удалился 402 V-AAI-3S
ἐκεῖθεν оттуда 1564 ADV
ἐν в 1722 PREP
πλοίῳ лодке 4143 N-DSN
εἰς в 1519 PREP
ἔρημον пустынное 2048 A-ASM
τόπον место 5117 N-ASM
κατ᾽  2596 PREP
ἰδίαν· отдельно; 2398 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀκούσαντες услышавшие 191 V-AAP-NPM
οἱ  3588 T-NPM
ὄχλοι то́лпы 3793 N-NPM
ἠκολούθησαν последовали 190 V-AAI-3P
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
πεζῇ пешком 3979 ADV
ἀπὸ из 575 PREP
τῶν  3588 T-GPF
πόλεων. городов. 4172 N-GPF
14
καὶ И 2532 CONJ
ἐξελθὼν вышедший 1831 V-2AAP-NSM
εἶδεν Он увидел 1492 V-2AAI-3S
πολὺν многую 4183 A-ASM
ὄχλον, толпу, 3793 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐσπλαγχνίσθη сжалился 4697 V-AOI-3S
ἐπ᾽ над 1909 PREP
αὐτοῖς ними 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐθεράπευσεν исцелял 2323 V-AAI-3S
τοὺς  3588 T-APM
ἀρρώστους немощных 732 A-APM
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
15
ὀψίας Ве́чера 3798 A-GSF
δὲ же 1161 CONJ
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
προσῆλθον подошли к 4334 V-2AAI-3P
αὐτῷ Нему 846 P-DSM
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Ἔρημός Пустынное 2048 A-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
τόπος место 5117 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
ὥρα время 5610 N-NSF
ἤδη уже́ 2235 ADV
παρῆλθεν· прошло; 3928 V-2AAI-3S
ἀπόλυσον отпусти 630 V-AAM-2S
τοὺς  3588 T-APM
ὄχλους, то́лпы, 3793 N-APM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἀπελθόντες ушедшие 565 V-2AAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὰς  3588 T-APF
κώμας сёла 2968 N-APF
ἀγοράσωσιν купили 59 V-AAS-3P
ἑαυτοῖς себе 1438 F-3DPM
βρώματα. пищу. 1033 N-APN
16
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
[Ἰησοῦς] Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Οὐ Не 3739 PRT-N
χρείαν нужду 5532 N-ASF
ἔχουσιν имеют 2192 V-PAI-3P
ἀπελθεῖν· пойти; 565 V-2AAN
δότε дайте 1325 V-2AAM-2P
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
φαγεῖν. съесть. 5315 V-2AAN
17
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
λέγουσιν говорят 3004 V-PAI-3P
αὐτῷ, Ему, 846 P-DSM
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἔχομεν имеем 2192 V-PAI-1P
ὧδε здесь 5602 ADV
εἰ если 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
πέντε пять 4002 A-NUI
ἄρτους хлебов 740 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
δύο две 1417 A-NUI
ἰχθύας. рыбы. 2486 N-APM
18
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Φέρετέ Несите 5342 V-PAM-2P
μοι мне 3427 P-1DS
ὧδε сюда 5602 ADV
αὐτούς. их. 846 P-APM
19
καὶ И 2532 CONJ
κελεύσας приказавший 2753 V-AAP-NSM
τοὺς  3588 T-APM
ὄχλους толпам 3793 N-APM
ἀνακλιθῆναι возлечь 347 V-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
χόρτου, траве, 5528 N-GSM
λαβὼν взявший 2983 V-2AAP-NSM
τοὺς  3588 T-APM
πέντε пять 4002 A-NUI
ἄρτους хлебов 740 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
δύο две 1417 A-NUI
ἰχθύας, рыбы, 2486 N-APM
ἀναβλέψας воззревший 308 V-AAP-NSM
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανὸν небо 3772 N-ASM
εὐλόγησεν благословил 2127 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
κλάσας разломивший 2806 V-AAP-NSM
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
μαθηταῖς ученикам 3101 N-DPM
τοὺς  3588 T-APM
ἄρτους хлебы 740 N-APM
οἱ  3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
τοῖς  3588 T-DPM
ὄχλοις. толпам. 3793 N-DPM
20
καὶ И 2532 CONJ
ἔφαγον они поели 5315 V-2AAI-3P
πάντες все 3956 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐχορτάσθησαν, насытились, 5526 V-API-3P
καὶ и 2532 CONJ
ἦραν взяли 142 V-AAI-3P
τὸ  3588 T-ASN
περισσεῦον остающихся 4052 V-PAP-ASN
τῶν  3588 T-GPN
κλασμάτων кусков 2801 N-GPN
δώδεκα двенадцать 1427 A-NUI
κοφίνους корзин 2894 N-APM
πλήρεις. полных. 4134 A-APM
21
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
ἐσθίοντες едящих 2068 V-PAP-NPM
ἦσαν было 1510 V-IAI-3P
ἄνδρες мужей 435 N-NPM
ὡσεὶ около 5616 ADV
πεντακισχίλιοι пяти тысяч 4000 A-NPM
χωρὶς без 5565 ADV
γυναικῶν женщин 1135 N-GPF
καὶ и 2532 CONJ
παιδίων. детей. 3813 N-GPN
22
Καὶ И 2532 CONJ
εὐθέως тотчас 2112 ADV
ἠνάγκασεν заставил 315 V-AAI-3S
τοὺς  3588 T-APM
μαθητὰς учеников 3101 N-APM
ἐμβῆναι войти 1684 V-2AAN
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πλοῖον лодку 4143 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
προάγειν идти вперёд 4254 V-PAN
αὐτὸν Его 846 P-ASM
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πέραν, противоположную сторону, 4008 ADV
ἕως пока 2193 ADV
οὗ не 3739 R-GSM
ἀπολύσῃ отпустит 630 V-AAS-3S
τοὺς  3588 T-APM
ὄχλους. то́лпы. 3793 N-APM
23
καὶ И 2532 CONJ
ἀπολύσας отпустивший 630 V-AAP-NSM
τοὺς  3588 T-APM
ὄχλους то́лпы 3793 N-APM
ἀνέβη взошёл 305 V-2AAI-3S
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὄρος гору 3735 N-ASN
κατ᾽  2596 PREP
ἰδίαν одному 2398 A-ASF
προσεύξασθαι. помолиться. 4336 V-ADN
ὀψίας Ве́чера 3798 A-GSF
δὲ же 1161 CONJ
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
μόνος один 3441 A-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἐκεῖ. там. 1563 ADV
24
τὸ  3588 T-NSN
δὲ Же 1161 CONJ
πλοῖον лодка 4143 N-NSN
ἤδη уже́ 2235 ADV
σταδίους стадий 4712 N-APM
πολλοὺς много 4183 A-APM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γῆς земли́ 1093 N-GSF
ἀπεῖχεν, отстояла, 568 V-IAI-3S
βασανιζόμενον мучимая 928 V-PPP-NSN
ὑπὸ  5259 PREP
τῶν  3588 T-GPN
κυμάτων, [от] волн, 2949 N-GPN
ἦν был 3739 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐναντίος противный 1727 A-NSM
 3588 T-NSM
ἄνεμος. ветер. 417 N-NSM
25
τετάρτῃ [В] четвёртую 5067 A-DSF
δὲ же 1161 CONJ
φυλακῇ стражу 5438 N-DSF
τῆς  3588 T-GSF
νυκτὸς но́чи 3571 N-GSF
ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτοὺς ним 846 P-APM
περιπατῶν идущий 4043 V-PAP-NSM
ἐπὶ по 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
θάλασσαν. морю. 2281 N-ASF
26
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
ἰδόντες увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐπὶ по 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
θαλάσσης морю 2281 N-GSF
περιπατοῦντα идущего 4043 V-PAP-ASM
ἐταράχθησαν были потрясены 5015 V-API-3P
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Φάντασμά Призрак 5326 N-NSN
ἐστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
φόβου страха 5401 N-GSM
ἔκραξαν. закричали. 2896 V-AAI-3P
27
εὐθὺς Тотчас 2117 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐλάλησεν сказал 2980 V-AAI-3S
[ὁ  3588 T-NSM
Ἰησοῦς] Иисус 2424 N-NSM
αὐτοῖς им 846 P-DPM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Θαρσεῖτε, Мужайтесь, 2293 V-PAM-2P
ἐγώ Я 1473 P-1NS
εἰμι· есть; 1510 V-PXI-1S
μὴ не 3361 PRT-N
φοβεῖσθε. бойтесь. 5399 V-PNM-2P
28
ἀποκριθεὶς Ответивший 611 V-AOP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
 3588 T-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Κύριε, Господи, 2962 N-VSM
εἰ если 1487 COND
σὺ Ты 4771 P-2NS
εἶ, есть, 1487 V-PAI-2S
κέλευσόν прикажи 2753 V-AAM-2S
με мне 3165 P-1AS
ἐλθεῖν прийти 2064 V-2AAN
πρὸς к 4314 PREP
σὲ Тебе 4571 P-2AS
ἐπὶ по 1909 PREP
τὰ  3588 T-APN
ὕδατα· водам; 5204 N-APN
29
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἐλθέ. Приди. 2064 V-2AAM-2S
καὶ И 2532 CONJ
καταβὰς сошедший 2597 V-2AAP-NSM
ἀπὸ из 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
πλοίου лодки 4143 N-GSN
[ὁ]  3588 T-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
περιεπάτησεν пошёл 4043 V-AAI-3S
ἐπὶ по 1909 PREP
τὰ  3588 T-APN
ὕδατα водам 5204 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Ἰησοῦν. Иисусу. 2424 N-ASM
30
βλέπων Видящий 991 V-PAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
ἄνεμον ветер 417 N-ASM
[ἰσχυρὸν] сильный 2478 A-ASM
ἐφοβήθη, устрашился, 5399 V-AOI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἀρξάμενος начавший 756 V-AMP-NSM
καταποντίζεσθαι тонуть 2670 V-PPN
ἔκραξεν закричал 2896 V-AAI-3S
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Κύριε, Господи, 2962 N-VSM
σῶσόν спаси 4982 V-AAM-2S
με. меня. 3165 P-1AS
31
εὐθέως Тотчас 2112 ADV
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ἐκτείνας вытянувший 1614 V-AAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
χεῖρα руку 5495 N-ASF
ἐπελάβετο подхватил 1949 V-2ADI-3S
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Ὀλιγόπιστε, Маловер, 3640 A-VSM
εἰς в 1519 PREP
τί чем 5100 I-ASN
ἐδίστασας; усомнился? 1365 V-AAI-2S
32
καὶ И 2532 CONJ
ἀναβάντων взошедших 305 V-2AAP-GPM
αὐτῶν их 846 P-GPM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πλοῖον лодку 4143 N-ASN
ἐκόπασεν утих 2869 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
ἄνεμος. ветер. 417 N-NSM
33
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
πλοίῳ лодке 4143 N-DSN
προσεκύνησαν поклонились 4352 V-AAI-3P
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Ἀληθῶς Истинно 230 ADV
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
εἶ. есть. 1487 V-PAI-2S
34
Καὶ И 2532 CONJ
διαπεράσαντες переправившиеся 1276 V-AAP-NPM
ἦλθον пришли 2064 V-2AAI-3P
ἐπὶ в 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
εἰς в 1519 PREP
Γεννησαρέτ. Геннисарет. 1082 N-PRI
35
καὶ И 2532 CONJ
ἐπιγνόντες узнавшие 1921 V-2AAP-NPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
οἱ  3588 T-NPM
ἄνδρες люди 435 N-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
τόπου ме́ста 5117 N-GSM
ἐκείνου того 1565 D-GSM
ἀπέστειλαν послали 649 V-AAI-3P
εἰς во 1519 PREP
ὅλην всю 3650 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
περίχωρον окрестность 4066 A-ASF
ἐκείνην, ту, 1565 D-ASF
καὶ и 2532 CONJ
προσήνεγκαν доставили 4374 V-AAI-3P
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
πάντας всех 3956 A-APM
τοὺς  3588 T-APM
κακῶς плохо 2560 ADV
ἔχοντας, имеющих, 2192 V-PAP-APM
36
καὶ и 2532 CONJ
παρεκάλουν просили 3870 V-IAI-3P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
μόνον только 3440 ADV
ἅψωνται коснулись 680 V-AMS-3P
τοῦ  3588 T-GSN
κρασπέδου кра́я 2899 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
ἱματίου накидки 2440 N-GSN
αὐτοῦ· Его; 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ὅσοι сколькие 3745 K-NPM
ἥψαντο коснулись 680 V-ADI-3P
διεσώθησαν. были спасены. 1295 V-API-3P
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Матфея, 14 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

От Матфея 14 глава в переводах:
От Матфея 14 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.