Библия » VIN Подстрочник Винокурова

От Матфея 27 Евангелие от Матфея 27 глава

1
Πρωΐας У́тра 4405 N-GSF
δὲ же 1161 CONJ
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
συμβούλιον решение 4824 N-ASN
ἔλαβον приняли 2983 V-2AAI-3P
πάντες все 3956 A-NPM
οἱ  3588 T-NPM
ἀρχιερεῖς первосвященники 749 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
πρεσβύτεροι старейшины 4245 A-NPM-C
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
κατὰ против 2596 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
ὥστε так чтобы 5620 CONJ
θανατῶσαι умертвить 2289 V-AAN
αὐτόν· Его; 846 P-ASM
2
καὶ и 2532 CONJ
δήσαντες связавшие 1210 V-AAP-NPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἀπήγαγον отвели 520 V-2AAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
παρέδωκαν передали 3860 V-AAI-3P
Πιλάτῳ Пилату 4091 N-DSM
τῷ  3588 T-DSM
ἡγεμόνι. наместнику. 2232 N-DSM
3
Τότε Тогда 5119 ADV
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
Ἰούδας Иуда 2455 N-NSM
 3588 T-NSM
παραδιδοὺς предающий 3860 V-PAP-NSM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ὅτι что 3754 CONJ
κατεκρίθη осуждён 2632 V-API-3S
μεταμεληθεὶς раскаявшийся 3338 V-AOP-NSM
ἔστρεψεν возвратил 4762 V-AAI-3S
τὰ  3588 T-APN
τριάκοντα тридцать 5144 A-NUI
ἀργύρια серебряников 694 N-APN
τοῖς  3588 T-DPM
ἀρχιερεῦσιν первосвященникам 749 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
πρεσβυτέροις старейшинам 4245 A-DPM-C
4
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἥμαρτον Согрешил 264 V-2AAI-1S
παραδοὺς предавший 3860 V-2AAP-NSM
αἷμα кровь 129 N-ASN
ἀθῷον. невинную. 121 A-ASN
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Τί Что 5100 I-NSN
πρὸς к 4314 PREP
ἡμᾶς; нам? 2248 P-1AP
σὺ Ты 4771 P-2NS
ὄψῃ. смотри. 3708 V-FDI-2S
5
καὶ И 2532 CONJ
ῥίψας бросивший 4496 V-AAP-NSM
τὰ  3588 T-APN
ἀργύρια серебряники 694 N-APN
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
ναὸν святилище 3485 N-ASM
ἀνεχώρησεν, удалился, 402 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἀπελθὼν ушедший 565 V-2AAP-NSM
ἀπήγξατο. удавился. 519 V-AMI-3S
6
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
ἀρχιερεῖς первосвященники 749 N-NPM
λαβόντες взявшие 2983 V-2AAP-NPM
τὰ  3588 T-APN
ἀργύρια серебряники 694 N-APN
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἔξεστιν позволяется 1832 V-PAI-3S
βαλεῖν бросить 906 V-2AAN
αὐτὰ их 846 P-APN
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κορβανᾶν, корбан, 2878 N-ASM
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
τιμὴ цена 5092 N-NSF
αἵματός кро́ви 129 N-GSN
ἐστιν. есть. 1510 V-PAI-3S
7
συμβούλιον Решение 4824 N-ASN
δὲ же 1161 CONJ
λαβόντες принявшие 2983 V-2AAP-NPM
ἠγόρασαν купили 59 V-AAI-3P
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPN
τὸν  3588 T-ASM
Ἀγρὸν Поле 68 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
Κεραμέως Гончара 2763 N-GSM
εἰς на 1519 PREP
ταφὴν погребение 5027 N-ASF
τοῖς  3588 T-DPM
ξένοις. чужеземцам. 3581 A-DPM
8
διὸ Потому 1352 CONJ
ἐκλήθη названо 2564 V-API-3S
 3588 T-NSM
ἀγρὸς поле 68 N-NSM
ἐκεῖνος то 1565 D-NSM
Ἀγρὸς Поле 68 N-NSM
Αἵματος Кро́ви 129 N-GSN
ἕως до 2193 ADV
τῆς  3588 T-GSF
σήμερον. сегодня. 4594 ADV
9
τότε Тогда 5119 ADV
ἐπληρώθη исполнилось 4137 V-API-3S
τὸ  3588 T-NSN
ῥηθὲν сказанное 4483 V-APP-NSN
διὰ через 1223 PREP
Ἰερεμίου Иеремию 2408 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
προφήτου пророка 4396 N-GSM
λέγοντος, говорящего, 3004 V-PAP-GSM
Καὶ И 2532 CONJ
ἔλαβον приняли 2983 V-2AAI-3P
τὰ  3588 T-APN
τριάκοντα тридцать 5144 A-NUI
ἀργύρια, серебряников, 694 N-APN
τὴν  3588 T-ASF
τιμὴν цену 5092 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
τετιμημένου Оценённого 5091 V-RPP-GSM
ὃν Которого 3739 R-ASM
ἐτιμήσαντο оценили 5091 V-AMI-3P
ἀπὸ от 575 PREP
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
Ἰσραήλ, Израиля, 2474 N-PRI
10
καὶ и 2532 CONJ
ἔδωκαν да́ли 1325 V-AAI-3P
αὐτὰ их 846 P-APN
εἰς за 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
ἀγρὸν поле 68 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κεραμέως, гончара, 2763 N-GSM
καθὰ как 2505 ADV
συνέταξέν приказал 4929 V-AAI-3S
μοι мне 3427 P-1DS
κύριος. Господь. 2962 N-NSM
11
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ἐστάθη был поставлен 2476 V-API-3S
ἔμπροσθεν перед 1715 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
ἡγεμόνος· наместником; 2232 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπηρώτησεν спросил 1905 V-AAI-3S
αὐτὸν Его 846 P-ASM
 3588 T-NSM
ἡγεμὼν наместник 2232 N-NSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Σὺ Ты 4771 P-2NS
εἶ есть 1487 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
βασιλεὺς Царь 935 N-NSM
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων; Иудеев? 2453 A-GPM
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ἔφη, сказал, 5346 V-IAI-3S
Σὺ Ты 4771 P-2NS
λέγεις. говоришь. 3004 V-PAI-2S
12
καὶ И 2532 CONJ
ἐν  1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
κατηγορεῖσθαι будучи обвиняемым 2723 V-PPN
αὐτὸν Он 846 P-ASM
ὑπὸ от 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀρχιερέων первосвященников 749 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
πρεσβυτέρων старейшин 4245 A-GPM-C
οὐδὲν ничто 3762 A-ASN-N
ἀπεκρίνατο. [не] ответил. 611 V-ADI-3S
13
τότε Тогда 5119 ADV
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
 3588 T-NSM
Πιλᾶτος, Пилат, 4091 N-NSM
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἀκούεις слышишь 191 V-PAI-2S
πόσα сколькое 4214 Q-APN
σου Тебя 4675 P-2GS
καταμαρτυροῦσιν; против свидетельствуют? 2649 V-PAI-3P
14
καὶ И 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀπεκρίθη ответил 611 V-ADI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
πρὸς  4314 PREP
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἓν одно 1722 A-ASN
ῥῆμα, слово, 4487 N-ASN
ὥστε так что 5620 CONJ
θαυμάζειν удивлялся 2296 V-PAN
τὸν  3588 T-ASM
ἡγεμόνα наместник 2232 N-ASM
λίαν. очень. 3029 ADV
15
Κατὰ По 2596 PREP
δὲ же 1161 CONJ
ἑορτὴν праздникам 1859 N-ASF
εἰώθει имел обыкновение 1486 V-LAI-3S
 3588 T-NSM
ἡγεμὼν наместник 2232 N-NSM
ἀπολύειν освобождать 630 V-PAN
ἕνα одного 1520 A-ASM
τῷ  3588 T-DSM
ὄχλῳ толпе 3793 N-DSM
δέσμιον узника 1198 N-ASM
ὃν которого 3739 R-ASM
ἤθελον. желали. 2309 V-IAI-3P
16
εἶχον Имели 2192 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
τότε тогда 5119 ADV
δέσμιον узника 1198 N-ASM
ἐπίσημον известного 1978 A-ASM
λεγόμενον называемого 3004 V-PPP-ASM
[Ἰησοῦν] Иисуса 2424 N-ASM
Βαραββᾶν. Варавву. 912 N-ASM
17
συνηγμένων Собравшихся 4863 V-RPP-GPM
οὖν итак 3767 CONJ
αὐτῶν их 846 P-GPM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
 3588 T-NSM
Πιλᾶτος, Пилат, 4091 N-NSM
Τίνα Которого 5100 I-ASM
θέλετε желаете 2309 V-PAI-2P
ἀπολύσω освободил бы 630 V-AAS-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
[Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
τὸν]  3588 T-ASM
Βαραββᾶν Варавву 912 N-ASM
или 1510 PRT
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
λεγόμενον называемого 3004 V-PPP-ASM
Χριστόν; Христом? 5547 N-ASM
18
ᾔδει Знал 1492 V-2LAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
διὰ из-за 1223 PREP
φθόνον зависти 5355 N-ASM
παρέδωκαν предали 3860 V-AAI-3P
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
19
Καθημένου Сидящему 2521 V-PNP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ ему 846 P-GSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
βήματος возвышении 968 N-GSN
ἀπέστειλεν послала 649 V-AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν нему 846 P-ASM
 1510 T-NSF
γυνὴ жена 1135 N-NSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
λέγουσα, говорящая, 3004 V-PAP-NSF
Μηδὲν Ничто 3367 A-NSN-N
σοὶ тебе 4671 P-2DS
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
δικαίῳ праведному 1342 A-DSM
ἐκείνῳ, тому, 1565 D-DSM
πολλὰ многое 4183 A-APN
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἔπαθον претерпела 3958 V-2AAI-1S
σήμερον сегодня 4594 ADV
κατ᾽ во 2596 PREP
ὄναρ сне 3677 N-OI
δι᾽ через 1223 PREP
αὐτόν. Него. 846 P-ASM
20
Οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
ἀρχιερεῖς первосвященники 749 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
πρεσβύτεροι старейшины 4245 A-NPM-C
ἔπεισαν убедили 3982 V-AAI-3P
τοὺς  3588 T-APM
ὄχλους то́лпы 3793 N-APM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
αἰτήσωνται просили 154 V-AMS-3P
τὸν  3588 T-ASM
Βαραββᾶν Варавву 912 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
δὲ же 1161 CONJ
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
ἀπολέσωσιν. погубили. 622 V-AAS-3P
21
ἀποκριθεὶς Ответивший 611 V-AOP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
ἡγεμὼν наместник 2232 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Τίνα Которого 5100 I-ASM
θέλετε желаете 2309 V-PAI-2P
ἀπὸ из 575 PREP
τῶν  3588 T-GPM
δύο двух 1417 A-NUI
ἀπολύσω освободил бы 630 V-AAS-1S
ὑμῖν; вам? 5213 P-2DP
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Τὸν  3588 T-ASM
Βαραββᾶν. Варавву. 912 N-ASM
22
λέγει Говорит 3004 V-PAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
 3588 T-NSM
Πιλᾶτος, Пилат, 4091 N-NSM
Τί Что 5100 I-ASN
οὖν итак 3767 CONJ
ποιήσω сделаю 4160 V-AAS-1S
Ἰησοῦν Иисусу 2424 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
λεγόμενον называемому 3004 V-PPP-ASM
Χριστόν; Христом? 5547 N-ASM
λέγουσιν Говорят 3004 V-PAI-3P
πάντες, все, 3956 A-NPM
Σταυρωθήτω. Пусть будет распят. 4717 V-APM-3S
23
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἔφη, сказал, 5346 V-IAI-3S
Τί Какое 5100 I-ASN
γὰρ ведь 1063 CONJ
κακὸν зло 2556 A-ASN
ἐποίησεν; сделал? 4160 V-AAI-3S
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
περισσῶς чрезмерно 4057 ADV
ἔκραζον кричали 2896 V-IAI-3P
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Σταυρωθήτω. Пусть будет распят. 4717 V-APM-3S
24
ἰδὼν Увидевший 1492 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Πιλᾶτος Пилат 4091 N-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
οὐδὲν ничто 3762 A-ASN-N
ὠφελεῖ приносит пользу 5623 V-PAI-3S
ἀλλὰ но 235 CONJ
μᾶλλον бо́льшим 3123 ADV
θόρυβος шум 2351 N-NSM
γίνεται, делается, 1096 V-PNI-3S
λαβὼν взявший 2983 V-2AAP-NSM
ὕδωρ воду 5204 N-ASN
ἀπενίψατο омыл 633 V-AMI-3S
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
ἀπέναντι перед 561 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
ὄχλου, толпой, 3793 N-GSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἀθῷός Невиновен 121 A-NSM
εἰμι я есть 1510 V-PAI-1S
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
αἵματος кро́ви 129 N-GSN
τούτου· Этого; 5127 D-GSM
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ὄψεσθε. увидели. 3700 V-FDI-2P
25
καὶ И 2532 CONJ
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
πᾶς весь 3956 A-NSM
 3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Τὸ  3588 T-NSN
αἷμα кровь 129 N-NSN
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰ  3588 T-APN
τέκνα детей 5043 N-APN
ἡμῶν. наших. 2257 P-1GP
26
τότε Тогда 5119 ADV
ἀπέλυσεν отпустил 630 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
τὸν  3588 T-ASM
Βαραββᾶν, Варавву, 912 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
δὲ же 1161 CONJ
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
φραγελλώσας подвергший бичеванию 5417 V-AAP-NSM
παρέδωκεν передал 3860 V-AAI-3S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
σταυρωθῇ. был распят. 4717 V-APS-3S
27
Τότε Тогда 5119 ADV
οἱ  3588 T-NPM
στρατιῶται воины 4757 N-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
ἡγεμόνος наместника 2232 N-GSM
παραλαβόντες забравшие 3880 V-2AAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πραιτώριον преторий 4232 N-ASN
συνήγαγον собрались 4863 V-2AAI-3P
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτὸν Него 846 P-ASM
ὅλην всей 3650 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
σπεῖραν. когортой. 4686 N-ASF
28
καὶ И 2532 CONJ
ἐκδύσαντες раздевшие 1562 V-AAP-NPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
χλαμύδα [в] хламиду 5511 N-ASF
κοκκίνην алую 2847 A-ASF
περιέθηκαν облачили 4060 V-AAI-3P
αὐτῷ, Его, 846 P-DSM
29
καὶ и 2532 CONJ
πλέξαντες сплётшие 4120 V-AAP-NPM
στέφανον венок 4735 N-ASM
ἐξ из 1537 PREP
ἀκανθῶν колючих растений 173 N-GPF
ἐπέθηκαν положили 2007 V-AAI-3P
ἐπὶ на 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
κεφαλῆς голове 2776 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
κάλαμον трость 2563 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
δεξιᾷ правую [руку] 1188 A-DSF
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
γονυπετήσαντες преклонившие колена 1120 V-AAP-NPM
ἔμπροσθεν перед 1715 PREP
αὐτοῦ Ним 846 P-GSM
ἐνέπαιξαν поглумились над 1702 V-AAI-3P
αὐτῷ Ним 846 P-DSM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Χαῖρε, Радуйся, 5463 V-PAM-2S
βασιλεῦ Царь 935 N-NSM
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων, Иудеев, 2453 A-GPM
30
καὶ и 2532 CONJ
ἐμπτύσαντες наплевавшие 1716 V-AAP-NPM
εἰς на 1519 PREP
αὐτὸν Него 846 P-ASM
ἔλαβον забрали 2983 V-2AAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
κάλαμον трость 2563 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἔτυπτον били 5180 V-IAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
κεφαλὴν голову 2776 N-ASF
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
31
καὶ И 2532 CONJ
ὅτε когда 3753 ADV
ἐνέπαιξαν поглумились над 1702 V-AAI-3P
αὐτῷ, Ним, 846 P-DSM
ἐξέδυσαν они сняли 1562 V-AAI-3P
αὐτὸν [с] Него 846 P-ASM
τὴν  3588 T-ASF
χλαμύδα хламиду 5511 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐνέδυσαν надели 1746 V-AAI-3P
αὐτὸν [на] Него 846 P-ASM
τὰ  3588 T-APN
ἱμάτια одежды 2440 N-APN
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπήγαγον отвели 520 V-2AAI-3P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
εἰς чтобы 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
σταυρῶσαι. распять. 4717 V-AAN
32
Ἐξερχόμενοι Выходящие 1831 V-PNP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εὗρον нашли 2147 V-2AAI-3P
ἄνθρωπον человека 444 N-ASM
Κυρηναῖον Киринеянина 2956 N-ASM
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Σίμωνα· Симона; 4613 N-ASM
τοῦτον этого 5126 D-ASM
ἠγγάρευσαν заставили 29 V-AAI-3P
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἄρῃ взял 142 V-AAS-3S
τὸν  3588 T-ASM
σταυρὸν крест 4716 N-ASM
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
33
Καὶ И 2532 CONJ
ἐλθόντες пришедшие 2064 V-2AAP-NPM
εἰς на 1519 PREP
τόπον место 5117 N-ASM
λεγόμενον называемое 3004 V-PPP-ASM
Γολγοθᾶ, Голгофа, 1115 N-PRI
которое 3588 R-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
Κρανίου Черепа 2898 N-GSN
Τόπος Место 5117 N-NSM
λεγόμενος, называемое, 3004 V-PPP-NSM
34
ἔδωκαν да́ли 1325 V-AAI-3P
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
πιεῖν выпить 4095 V-2AAN
οἶνον вино 3631 N-ASM
μετὰ с 3326 PREP
χολῆς жёлчью 5521 N-GSF
μεμιγμένον· смешанное; 3396 V-RPP-ASN
καὶ и 2532 CONJ
γευσάμενος попробовавший 1089 V-ADP-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἠθέλησεν пожелал 2309 V-AAI-3S
πιεῖν. выпить. 4095 V-2AAN
35
σταυρώσαντες Распявшие 4717 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτὸν Его 846 P-ASM
διεμερίσαντο сняли 1266 V-AMI-3P
τὰ  3588 T-APN
ἱμάτια одежды 2440 N-APN
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
βάλλοντες бросающие 906 V-PAP-NPM
κλῆρον, жребий, 2819 N-ASM
36
καὶ и 2532 CONJ
καθήμενοι сидящие 2521 V-PNP-NPM
ἐτήρουν стерегли 5083 V-IAI-3P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐκεῖ. там. 1563 ADV
37
καὶ И 2532 CONJ
ἐπέθηκαν установили 2007 V-AAI-3P
ἐπάνω над 1883 ADV
τῆς  3588 T-GSF
κεφαλῆς головой 2776 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
τὴν  3588 T-ASF
αἰτίαν вину 156 N-ASF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
γεγραμμένην· написанную; 1125 V-RPP-ASF
Οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
 3588 T-NSM
βασιλεῦς Царь 935 N-NSM
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων. Иудеев. 2453 A-GPM
38
Τότε Тогда 5119 ADV
σταυροῦνται распинаются 4717 V-PPI-3P
σὺν с 4862 PREP
αὐτῷ Ним 846 P-DSM
δύο два 1417 A-NUI
λῃσταί, разбойника, 3027 N-NPM
εἷς один 1519 A-NSM
ἐκ с 1537 PREP
δεξιῶν правой [стороны́] 1188 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
εἷς один 1519 A-NSM
ἐξ с 1537 PREP
εὐωνύμων. левой [стороны́]. 2176 A-GPM
39
Οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
παραπορευόμενοι идущие мимо 3899 V-PNP-NPM
ἐβλασφήμουν хулили 987 V-IAI-3P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
κινοῦντες покачивающие 2795 V-PAP-NPM
τὰς  3588 T-APF
κεφαλὰς головами 2776 N-APF
αὐτῶν их 846 P-GPM
40
καὶ и 2532 CONJ
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
 3588 T-NSM
καταλύων Разрушающий 2647 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
ναὸν Святилище 3485 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τρισὶν три 5140 A-DPF
ἡμέραις дня 2250 N-DPF
οἰκοδομῶν, Строящий, 3618 V-PAP-NSM
σῶσον спаси 4982 V-AAM-2S
σεαυτόν, Себя Самого, 4572 F-2ASM
εἰ если 1487 COND
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
εἶ Ты есть 1487 V-PAI-2S
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
[καὶ] и 2532 CONJ
κατάβηθι сойди 2597 V-2AAM-2S
ἀπὸ с 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
σταυροῦ. креста. 4716 N-GSM
41
ὁμοίως Подобно 3668 ADV
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀρχιερεῖς первосвященники 749 N-NPM
ἐμπαίζοντες глумящиеся 1702 V-PAP-NPM
μετὰ с 3326 PREP
τῶν  3588 T-GPM
γραμματέων книжниками 1122 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
πρεσβυτέρων старейшины 4245 A-GPM-C
ἔλεγον, говорили, 3004 V-IAI-3P
42
Ἄλλους Других 243 A-APM
ἔσωσεν, спас, 4982 V-AAI-3S
ἑαυτὸν Самого Себя 1438 F-3ASM
οὐ не 3739 PRT-N
δύναται может 1410 V-PNI-3S
σῶσαι· спасти; 4982 V-AAN
βασιλεὺς Царь 935 N-NSM
Ἰσραήλ Израиля 2474 N-PRI
ἐστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
καταβάτω пусть сойдёт 2597 V-2AAM-3S
νῦν ныне 3568 ADV
ἀπὸ с 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
σταυροῦ креста 4716 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
πιστεύσομεν поверим 4100 V-FAI-1P
ἐπ᾽ в 1909 PREP
αὐτόν. Него. 846 P-ASM
43
πέποιθεν Положился 3982 V-2RAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ῥυσάσθω пусть освободит 4506 V-ADM-3S
νῦν ныне 3568 ADV
εἰ если 1487 COND
θέλει желает 2309 V-PAI-3S
αὐτόν· Его; 846 P-ASM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
Θεοῦ Бога 2316 N-GSM
εἰμι Я есть 1510 V-PAI-1S
υἱός. Сын. 5207 N-NSM
44
τὸ  3588 T-ASN
δ᾽ Же 1161 CONJ
αὐτὸ также 846 P-ASN
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
λῃσταὶ разбойники 3027 N-NPM
οἱ  3588 T-NPM
συσταυρωθέντες распятые вместе 4957 V-APP-NPM
σὺν с 4862 PREP
αὐτῷ Ним 846 P-DSM
ὠνείδιζον поносили 3679 V-IAI-3P
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
45
Ἀπὸ От 575 PREP
δὲ же 1161 CONJ
ἕκτης шестого 1623 A-GSF
ὥρας часа 5610 N-GSF
σκότος тьма 4655 N-NSN
ἐγένετο сделалась 1096 V-2ADI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
πᾶσαν всю 3956 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
ἕως до 2193 ADV
ὥρας часа 5610 N-GSF
ἐνάτης. девятого. 1766 A-GSF
46
περὶ Около 4012 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
ἐνάτην девятого 1766 A-ASF
ὥραν часа 5610 N-ASF
ἀνεβόησεν вскричал 310 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
φωνῇ голосом 5456 N-DSF
μεγάλῃ великим 3173 A-DSF
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἠλι Или 2242 HEB
ἠλι Или 2242 HEB
λεμα лэма 2982 ARAM
σαβαχθανι; савахфани? 4518 ARAM
τοῦτ᾽ Это 5124 D-NSN
ἔστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
Θεέ Боже 2316 N-VSM
μου Мой 3450 P-1GS
θεέ Боже 2316 N-VSM
μου, Мой, 3450 P-1GS
ἱνατί зачем 2444 ADV-I
με Меня 3165 P-1AS
ἐγκατέλιπες; оставил? 1459 V-2AAI-2S
47
τινὲς Некоторые 5100 X-NPM
δὲ же 1161 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
ἐκεῖ [из] там 1563 ADV
ἑστηκότων стоящих 2476 V-RAP-GPM
ἀκούσαντες услышавшие 191 V-AAP-NPM
ἔλεγον говорили 3004 V-IAI-3P
ὅτι что 3754 CONJ
Ἠλίαν Илию 2243 N-ASM
φωνεῖ зовёт 5455 V-PAI-3S
οὗτος. Этот. 3778 D-NSM
48
καὶ И 2532 CONJ
εὐθέως тотчас 2112 ADV
δραμὼν побежавший 5143 V-2AAP-NSM
εἷς один 1519 A-NSM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
λαβὼν взявший 2983 V-2AAP-NSM
σπόγγον губку 4699 N-ASM
πλήσας наполнивший 4130 V-AAP-NSM
τε  5037 PRT
ὄξους уксусом 3690 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
περιθεὶς наткнувший на 4060 V-2AAP-NSM
καλάμῳ трость 2563 N-DSM
ἐπότιζεν поил 4222 V-IAI-3S
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
49
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
λοιποὶ остальные 3062 A-NPM
ἔλεγον, говорили, 3004 V-IAI-3P
Ἄφες Оставь 863 V-2AAM-2S
ἴδωμεν увидим 1492 V-2AAS-1P
εἰ если 1487 COND
ἔρχεται придёт 2064 V-PNI-3S
Ἠλίας Илия 2243 N-NSM
σώσων намеревающийся спасти 4982 V-FAP-NSM
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
50
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
πάλιν опять 3825 ADV
κράξας закричавший 2896 V-AAP-NSM
φωνῇ голосом 5456 N-DSF
μεγάλῃ великим 3173 A-DSF
ἀφῆκεν испустил 863 V-AAI-3S
τὸ  3588 T-ASN
πνεῦμα. дух. 4151 N-ASN
51
Καὶ И 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
τὸ  3588 T-NSN
καταπέτασμα завеса 2665 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
ναοῦ Святилища 3485 N-GSM
ἐσχίσθη разорвалась 4977 V-API-3S
ἀπ᾽ от 575 PREP
ἄνωθεν верху 509 ADV
ἕως до 2193 ADV
κάτω низа 2736 ADV
εἰς на 1519 PREP
δύο, двое, 1417 A-NUI
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
γῆ земля 1093 N-NSF
ἐσείσθη, была потрясена, 4579 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
πέτραι камни 4073 N-NPF
ἐσχίσθησαν, раскололись, 4977 V-API-3P
52
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-NPN
μνημεῖα гробницы 3419 N-NPN
ἀνεῴχθησαν открылись 455 V-API-3P
καὶ и 2532 CONJ
πολλὰ многие 4183 A-NPN
σώματα тела́ 4983 N-NPN
τῶν  3588 T-GPM
κεκοιμημένων усопших 2837 V-RPP-GPM
ἁγίων святых 40 A-GPM
ἠγέρθησαν, поднялись, 1453 V-API-3P
53
καὶ и 2532 CONJ
ἐξελθόντες вышедшие 1831 V-2AAP-NPM
ἐκ из 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPN
μνημείων гробниц 3419 N-GPN
μετὰ после 3326 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἔγερσιν воскресения 1454 N-ASF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
εἰσῆλθον вошли 1525 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἁγίαν святой 40 A-ASF
πόλιν город 4172 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐνεφανίσθησαν явились 1718 V-API-3P
πολλοῖς. многим. 4183 A-DPM
54
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
ἑκατόνταρχος сотник 1543 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ которые 3588 T-NPM
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτοῦ ним 846 P-GSM
τηροῦντες стерегущие 5083 V-PAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
ἰδόντες увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
σεισμὸν землетрясение 4578 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
γενόμενα случившееся 1096 V-2ADP-APN
ἐφοβήθησαν устрашились 5399 V-AOI-3P
σφόδρα, очень, 4970 ADV
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Ἀληθῶς Истинно 230 ADV
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
οὗτος. Этот. 3778 D-NSM
55
Ἦσαν Были 1510 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
ἐκεῖ там 1563 ADV
γυναῖκες женщины 1135 N-NPF
πολλαὶ многие 4183 A-NPF
ἀπὸ из 575 PREP
μακρόθεν далека 3113 ADV
θεωροῦσαι, смотрящие, 2334 V-PAP-NPF
αἵτινες те, которые 3748 R-NPF
ἠκολούθησαν последовали 190 V-AAI-3P
τῷ  3588 T-DSM
Ἰησοῦ Иисусу 2424 N-DSM
ἀπὸ из 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Γαλιλαίας Галилеи 1056 N-GSF
διακονοῦσαι служащие 1247 V-PAP-NPF
αὐτῷ· Ему; 846 P-DSM
56
ἐν в 1722 PREP
αἷς [числе] которых 3739 R-DPF
ἦν была 3739 V-IAI-3S
Μαρία Мария 3137 N-NSF
 1510 T-NSF
Μαγδαληνὴ Магдалина 3094 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
Μαρία Мария 3137 N-NSF
 1510 T-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰακώβου [мать] Иакова 2385 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰωσὴφ Иосифа 2501 N-PRI
μήτηρ мать 3384 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
μήτηρ мать 3384 N-NSF
τῶν  3588 T-GPM
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
Ζεβεδαίου. Зеведея. 2199 N-GSM
57
Ὀψίας Ве́чера 3798 A-GSF
δὲ же 1161 CONJ
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
πλούσιος богатый 4145 A-NSM
ἀπὸ из 575 PREP
Ἁριμαθαίας, Аримафеи, 707 N-GSF
τοὔνομα именем 5122 ADV-K
Ἰωσήφ, Иосиф, 2501 N-PRI
ὃς который 3739 R-NSM
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς сам 846 P-NSM
ἐμαθητεύθη был научен 3100 V-API-3S
τῷ  3588 T-DSM
Ἰησοῦ· Иисусом; 2424 N-DSM
58
οὗτος этот 3778 D-NSM
προσελθὼν подошедший к 4334 V-2AAP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
Πιλάτῳ Пилату 4091 N-DSM
ᾐτήσατο попросил 154 V-AMI-3S
τὸ  3588 T-ASN
σῶμα тело 4983 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰησοῦ. Иисуса. 2424 N-GSM
τότε Тогда 5119 ADV
 3588 T-NSM
Πιλᾶτος Пилат 4091 N-NSM
ἐκέλευσεν приказал 2753 V-AAI-3S
ἀποδοθῆναι. быть отданным. 591 V-APN
59
καὶ И 2532 CONJ
λαβὼν взявший 2983 V-2AAP-NSM
τὸ  3588 T-ASN
σῶμα тело 4983 N-ASN
 3588 T-NSM
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
ἐνετύλιξεν обернул 1794 V-AAI-3S
αὐτὸ Его 846 P-ASN
[ἐν] в 1722 PREP
σινδόνι полотно 4616 N-DSF
καθαρᾷ, чистое, 2513 A-DSF
60
καὶ и 2532 CONJ
ἔθηκεν положил 5087 V-AAI-3S
αὐτὸ Его 846 P-ASN
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
καινῷ новой 2537 A-DSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
μνημείῳ гробнице 3419 N-DSN
которую 3588 R-ASN
ἐλατόμησεν высек 2998 V-AAI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
πέτρᾳ, скале, 4073 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
προσκυλίσας приваливший 4351 V-AAP-NSM
λίθον камень 3037 N-ASM
μέγαν большой 3173 A-ASM
τῇ  3588 T-DSF
θύρᾳ [к] двери́ 2374 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSN
μνημείου гробницы 3419 N-GSN
ἀπῆλθεν. ушёл. 565 V-2AAI-3S
61
ἦν Была 3739 V-IAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
ἐκεῖ там 1563 ADV
Μαριὰμ Мариам 3137 N-PRI
 1510 T-NSF
Μαγδαληνὴ Магдалина 3094 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
ἄλλη другая 243 A-NSF
Μαρία Мария 3137 N-NSF
καθήμεναι сидящие 2521 V-PNP-NPF
ἀπέναντι напротив 561 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
τάφου. гробницы. 5028 N-GSM
62
Τῇ  3588 T-DSF
δὲ Же 1161 CONJ
ἐπαύριον, [на] следующий день, 1887 ADV
ἥτις тот, который 3748 R-NSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
μετὰ после 3326 PREP
τὴν  3588 T-ASF
παρασκευήν, [дня] Приготовления, 3904 N-ASF
συνήχθησαν были собраны 4863 V-API-3P
οἱ  3588 T-NPM
ἀρχιερεῖς первосвященники 749 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
Φαρισαῖοι фарисеи 5330 N-NPM
πρὸς к 4314 PREP
Πιλᾶτον Пилату 4091 N-ASM
63
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Κύριε, Господин, 2962 N-VSM
ἐμνήσθημεν вспомнили 3415 V-API-1P
ὅτι что 3754 CONJ
ἐκεῖνος тот 1565 D-NSM
 3588 T-NSM
πλάνος обманщик 4108 A-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
ἔτι ещё 2089 ADV
ζῶν, живущий, 2198 V-PAP-NSM
Μετὰ После 3326 PREP
τρεῖς трёх 5140 A-APF
ἡμέρας дней 2250 N-APF
ἐγείρομαι. воскресну. 1453 V-PPI-1S
64
κέλευσον Прикажи 2753 V-AAM-2S
οὖν итак 3767 CONJ
ἀσφαλισθῆναι упрочнить 805 V-APN
τὸν  3588 T-ASM
τάφον гробницу 5028 N-ASM
ἕως до 2193 ADV
τῆς  3588 T-GSF
τρίτης третьего 5154 A-GSF
ἡμέρας, дня, 2250 N-GSF
μήποτε чтобы не 3379 ADV-N
ἐλθόντες пришедшие 2064 V-2AAP-NPM
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
κλέψωσιν украли 2813 V-AAS-3P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εἴπωσιν сказали 3004 V-2AAS-3P
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ, народу, 2992 N-DSM
Ἠγέρθη Воскрешён 1453 V-API-3S
ἀπὸ из 575 PREP
τῶν  3588 T-GPM
νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
 1510 T-NSF
ἐσχάτη последний 2078 A-NSF-S
πλάνη обман 4106 N-NSF
χείρων худший 5495 A-NSF-C
τῆς  3588 T-GSF
πρώτης. первого. 4413 A-GSF-S
65
ἔφη Сказал 5346 V-IAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
 3588 T-NSM
Πιλᾶτος, Пилат, 4091 N-NSM
Ἔχετε Имеете 2192 V-PAI-2P
κουστωδίαν· стражу; 2892 N-ASF
ὑπάγετε идите 5217 V-PAM-2P
ἀσφαλίσασθε упрочьте 805 V-ADM-2P
ὡς как 5613 ADV
οἴδατε. знаете. 1492 V-RAI-2P
66
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
πορευθέντες пошедшие 4198 V-AOP-NPM
ἠσφαλίσαντο упрочили 805 V-ADI-3P
τὸν  3588 T-ASM
τάφον гробницу 5028 N-ASM
σφραγίσαντες опечатавшие 4972 V-AAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
λίθον камень 3037 N-ASM
μετὰ со 3326 PREP
τῆς  3588 T-GSF
κουστωδίας. стражей. 2892 N-GSF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Матфея, 27 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

От Матфея 27 глава в переводах:
От Матфея 27 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.