Библия » Лингвистический. Роджерс

От Матфея 9 глава

1 έμβάς aor. act. part. (temp.) от έμβαίνω (G1684) входить внутрь, подниматься на борт.
διεπέρασεν aor. ind. act. от διαπεράω (G1276) пересекать.
ήλθεν aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) приходить.
2 προσέφερον impf. ind. act. от προσφέρω (G4374) приносить, нести. Impf. предполагает, что они пришли к Иисусу, когда Он прибыл в Капернаум, и принесли человека (Hill).
βεβλημένον perf. pass. part. от βάλλω (G906) бросать, pass. лежать больным. см. 8:6. ίδών aor. act. part. temp. от όράω (G3708) видеть. "Когда он увидел..." αύτών (G846) gen. pl. "их". Относится к тому, кто был принесен, и к тем, кто принес его (Bengel).
είπεν aor. ind. act. от λέγω (G3004).
θάρσει praes. imper. act. от θαρσέω (G2293) быть оптимистично настроенным, иметь уверенность и твердость в достижении цели перед лицом опасности или испытания (LN, 1:306). Praes. imper. имеет инхоативное значение: "не бойтесь больше ничего, начинайте оптимистично относиться к вашему положению" (VANT, 349).
άφίενταν praes. ind. pass. от άφίημι (G863) уходить; pass. быть прощенным (DJG, 241-43). Praes. означает либо "находятся в состоянии отпущения грехов" либо "являются на настоящий момент прощенными" это аористическое настоящее (McNeile).
3 βλασφημεί praes. ind. act. от βλασφημέω (G987) говорить плохо о ком-л., чернить, богохульствовать. В иудаизме относится к словам или поступкам, которые опровергают честь Бога и оскорбляют Его святость, одним из таких поступков является приписывание себе божественного могущества (EDNT). Этот грех в ВЗ карается побиванием камнями (ВВС).
4 είδώς perf. act. part. от οιδα (G1492) знать. Def. perf. с praes. (По поводу варианта ίδών aor. act. part. см. ТС, 24).
ένθυμήσις (G1761) размышление, мысль.
ίνατί (G2444) "для того, чтобы что-то могло случиться?"; почему, по какой причине? (BAGD).
ένθυμείσθε praes. ind. med. (dep.) от ένθυμέομαι (G1760) считать, размышлять, думать.
5 εύκοπώτερον comp. от εϋκοπος (G2123) легкий.
ειπείν aor. act. inf. от λέγω (G3004) говорить. Inf. объясняет, что является более легким.
έγειρε praes. imper. act. от έγείρω (G1453) — intr. гл. в imper.: "вставай!" περιπάτει praes. imper. act. от περίπατέω (G4043) идти, ходить.
Ο praes. imper. этого гл. см. VANT, 343-44.
6 είδήτε perf. conj. act. от οιδα, см. ст 4. Conj. используется как прид. цели.
άφνέναι praes. act. inf. от άφίημι (G863), см. ст 2. Inf. указывает на власть.
έγερθείς aor. pass. part. от έγείρω (G1453), pass. intr. подниматься, вставать. Part, с сопутств. знач. используется как imper. (VANT, 386; см. Мф 28:19).
άρον aor. imper. act. от αϊρω (G142) поднимать, подбирать. Aor. imper. указывает на специфическое действие.
ύπαγε praes. imper. act. от υπάγω (G5217) идти, уходить. Praes. imper. используется с гл. движения.
7 έγερθείς aor. pass. part., см. ст 6.
άπήλθεν aor. ind. act. от άπέρχομαι (G565) уходить.
8 ίδόντες aor. act. part. (temp.) pl. от όράω (G3708) видеть. "Когда они увидели это"
έφοβήθησαν aor. ind. pass. (dep.) от φοβέομαι (G5399) бояться, пугаться.
έδόξασαν aor. ind. act. от δοξάζω (G1392) хвалить, прославлять, почитать (EDNT).
δόντα aor. act. part. acc. sing. от δίδωμι (G1325) давать.
τοναύτην fem. асс. от τοιούτος (G5108) такой же как; такого рода.
άνθρώπονς (G444), dat. pl. "в интересах людей" (AM).
9 παράγων praes. act. part. от παράγω (G3855) intr. проходить мимо. Temp. part. выражает одновременное действие.
είδεν aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
καθήμενον praes. med. (dep.) part. от κάθημαι (G2521) сидеть. Adj. part. τελώνιον (G5058) таможня по сбору пошлин, вероятно, находившаяся на побережье для ведения дел, связанных с кораблями, которые приходили в Галилею с восточного берега озера (Filson). О сборщиках налогов и их положении в иудейском обществе см. TDNT; SB, 1:377-80; NDIEC, 5:103; JZ, 162-227; F.Herrenbriick, "Wer waren die 'Zoler'?" ZNW 72 (1981): 178-94; J.R.Donahue, "Tax Collectors and Sinners" CBQ 33 (1971): 39-61; DJG, 804-807, в особенности 805-806; BBC.
λεγόμενον praes. pass. part.·, здесь: "быть названным"
λέγω (G3004).
άκολούθεν praes. imper. act. от άκολουθέω (G190) следовать; с dat. "будь Моим апостолом" "присоединяйся ко Мне, чтобы слушать Меня и следовать за Мной" (Hill).
аναστάς aor. act. part. (сопутств.) от άνίστημι (G450) подниматься.
ήκολούθησεν aor. ind. act.
10 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться.
άνακειμένου praes. med. (dep.) part. от άνάκειμαι (G345) возлегать за столом. Gen. abs. Описание иудейского пира и обычая возлежать во время еды см. в SB, 4:ii, 611-39; ВВС; DJG, 796-800.
αμαρτωλοί (G268) nom. pl. грешный, грешник. В данном контексте обозначает тех, кто либо не мог по незнанию, либо не хотел соблюдать запутанные иудейские законы, разработанные традицией книжников (Tasker).
έλθόντες aor. act. part. пот. masc. pl. от έρχομαι (G2064). Сопутств. или temp. part. συνανέκειντο impf. ind. med. (dep.).
συνανάκειμαι (G4873) возлежать вместе с кем-л. за одним столом.
11 ίδόντες aor. act. part., см. ст 8. έλεγον impf. ind. act. от λέγω (G3004), inch. "они начали говорить..."
12 άκουσας aor. act. part. (temp.) от ακούω (G191) слышать.
ισχύοντες praes. act. part. nom. pl. от ισχύω (G2480) быть сильным, здоровым.
ιατρού (G2395) gen. sing. (gen. с adj.
χρείαν) доктор, врач.
κακώς έχοντες (G2560; G2192) praes. act. part. с adv. быть в плохом состоянии, нездоровым.
13 πορευθέντες aor. pass. (dep.) part. от πορεύομαι (G4198) идти. Part, с сопутств. знач. используется как imper.
μάθετε aor. imper. act. от μανθάνω (G3129) учиться; "идите и научитесь". Традиционная раввинистическая формула (SB, 1:499).
έλεος (G1656) милость. Этим словом передается значение евр. слова חסד, "верность завету" "верная любовь к Богу, которая проявляется в деяниях милосердия и любви" (D.Hill, "On the Use and Meaning of Hosea vi. 6 in Matthew's Gospel" NTS 24 [1977]: 107-119; TDOT; TLNT; DJG, 541-43; см. Дея 13:34).
καλέσαι aor. act. inf. от каλέω (G2564) звать. Inf. используется для выражения цели. То же самое слово используется при приглашении на праздник (AM).
14 προσέρχονται praes. ind. med. (dep.) от προσέρχομαι (G4334) приходить, приближаться. Hist, praes.
νηστεύομεν praes. ind. act. от νηστεύω (G3522) поститься.
15 μή (G3361) используется в вопросах, на которые ожидается отрицательный ответ.
υιοί του νυμφώνος "сыны брачного чертога". Евр. выражение для обозначения гостей на свадьбе (RWP).
πενθεί ν praes. act. inf. от πενθέω (G3996) скорбеть, печалиться, испытывать печаль или горе в результате подавляющих обстоятельств или состояния человека (LN, 1:305). έφ' όσον пока. Пост во время семидневного празднования свадьбы был неуместным.
έλεύσονται fut. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064) приходить.
όταν (G3752) с conj. когда, когда бы ни.
άπαρθή aor. conj. pass. от άπαίρω (G522) забирать, удалять.
νηστεύσουσιν fut. ind. act., см. ст 14.
16 έπιβάλλει praes. ind. act. от έπιβάλλω (G1911) набрасывать, накладывать, класть поверх. Гномич. praes. έπίβλημα (G1915) заплата.
ράκος (G4470) лоскут ткани.
άγναφος (G46) неваляный, небеленый, новый (BAGD).
παλαίω dat. sing. от παλαιός (G3820) старый. Старый в смысле изношенный (Trench, Synonyms 249-53).
πλήρωμα (G4138) полнота, то, что заполняет, заплата, которая накладывается, чтобы заполнить дыру (McNeile).
χείρον (G5501) comp. от κακός плохой. "Хуже".
17 νέον (G3501) асс. sing. новый, свежий. "Молодое вино" было устойчивым выражением, относящимся к свежевыжатому виноградному соку, который еще не перебродил или находился на начальной стадии брожения (LN, 1:77). Об изготовлении вина см. DJG, 870; R.J. Forbes, Studies in Ancient Technology, 3:72-80.
άσκός (G779) кожаный мешок, мех для вина (BAGD).
ει δέ μή γε но, если не, иначе (см. Мф 6:1).
ρήγνυνται praes. ind. pass. от ρήγνυμι (G4486) рваться, лопаться.
έκχειται praes. ind. pass. от έκχέω (G1632) выливаться.
άπόλλυνται praes. ind. med. от άπόλλυμι (G59) пропасть, быть уничтоженным.
συντηρούνται praes. ind. pass. от συντηρέω (G4933) защищать, хранить. Перфектный предл. (М, 113). Формы настоящего времени гномические.
18 λαλούντος praes. act. part. от λαλέω (G2980) говорить; gen. abs. выражает одновременность действия: "пока он говорил"
εις один; в знач. некий, некоторый (используется как неопределенный арт., BAGD).
προσεκύνει impf. ind. act. от προσκυνέω (G4352) падать ниц, отвешивать поклон. Слово это не обязательно значит "поклоняться" но указывает на высокую степень вежливости (Carson, 230). Inch, impf. "он начал..." ότι. (G3754) используется для обозначения границ цитаты и введения прямой речи.
έτελεύτησεν aor. ind. act. от τελευτάω (G5053) умирать. "Только что умерла" (RWP). Матфей сделал этот рассказ сжатым (Carson, 230).
έπίθες aor. imper. act. от έπιτίθημι (G2007) возлагать. Aor. imper. обозначает специфическое деяние в трудных обстоятельствах (см. Мф 8:25).
ζήσεται fut. ind. med. (dep.) от ζάω (G2198) жить. По поводу формы см. BD, 42; RG, 356. Fut. указывает на результаты исполнения просьбы и аналогичен семитскому conj.
19 έγερθείς aor. pass. part., см. ст 6. ήκολούθησεν aor. ind. act. от άκολουθέω (G190) следовать (перед dat.).
20 αίμορροούσα praes. act. part. fem. sing. от αίμορροέω (G131) страдать от кровотечения. В современной медицинской терминологии — меноррагия (Tasker). Человек, страдавший кровотечением, и все, кто к нему прикасался, считались нечистыми (Лев 15:25-33; М, Zabim, особ. 5:6-7; Harrington). О попытках остановить кровотечение см. b. Shab. 110a-b; SB, 1:520. έτ acc. pl. от έτος (G2094) год; асс. времени: "в течение двенадцати лет"
προσελθούσα aor. act. part. Ссопутств.) от προσέρχομαι (G4334) подходить.
ήψατο aor. ind. med. (dep.) от άπτομαι (G681) дотрагиваться, браться (перед gen.).
κράσπεδο ν (G2899) край, кромка, кайма или бахрома, которая была пришита на четырех углах верхней одежды (Чсл 15:38-41; Вт 22:12; BAGD; ВВС; Hagner; Harrington; ABD 2:236; J.Milgrom, "Of Hems and Tassels: Rank, Authority and Holiness were Expressed in Antiquity by Fringes on Garments" BAR 9 [1983]: 61-65). Прикосновение к краю одежды часто было знаком смиренной и покорной просьбы, в данном случае тоже может иметь такое значение (Manfred Hutter, "Ein altorientalischer Bittgestus in Mt 9:20-22" ZAW 75 [1984]: 133-35).
21 έάν (G1437) с conj. если. Указывает на действие, выраженное с помощью conj., как на возможное.
άψωμαι aor. conj. med. (dep.), см. ст 20.
σωθήσομαν fut. ind. pass. от σώζω (G4982) избавлять, спасать, исцелять. Богосл. pass.
22 στραφείς aor. pass. part. (temp.) от στρέφω (G4762) поворачиваться, оборачиваться.
θάρσεν praes. imper. act., см. ст 2.
σέσωκεν perf. ind. act., см. ст 21. Perf. значит "ты получила исцеление и теперь совершенно здорова" (GI, 33).
έσώθη aor. ind. pass. от σωζω.
23 αύλητής (G834) флейтист. Даже самым бедным семьям полагалось нанимать двух флейтистов и одну плакальщицу (М, Ket. 4:4; SB, 1:521-23; ВВС).
θορυβούμεvov praes. pass. part. от θορυβέω (G2350) приводить в беспорядок; pass. быть в тревоге, смятении, возбуждении, быть расстроенным эмоционально из-за забот или беспокойства (BAGD; LN, 1:314). Атрибутивное использование part., относящегося к όχλον.
24 άναχωρείτε praes. imper. act.
άναχωρέω (G402) уходить.
άπέθανεν aor. ind. act. от άποθνήσκω (G599) умирать.
καθεύδει praes. ind. act. от καθεύδω (G2518) спать. Praes. противопоставлен aor.: "она не умерла"
κατεγέλων impf. ind. act. от каταγελάω (G2606) смеяться, насмехаться. Obj. в gen., предл. перфектный. Impf. указывает на повторяющиеся издевательские насмешки (RWP).
25 έξεβλήθη aor. ind. pass. от гκβάλλω (G1544) выходить.
είσελθών aor. act. part. (сопутств.) от εισέρχομαι (G1525) входить. έκράτησεν aor. ind. act. от κρατέω (G2902) брать, хватать (с gen.).
ήγέρθη aor. ind. pass., см. ст 6.
26 έξήλθεν aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить.
φήμη (G5345) доклад, слух.
27 παράγοντν praes. act. pari. (iemp.) dat. см. ст 9. Dat. с гл. ήκολούθησαν aor. md. aci., см. ст 9. "Когда он проходил мимо..." κράζοντες praes. act. part. (сопутств.) от κράζω (G2896) вопить, кричать. Praes. указывает на то, что они продолжали кричать.
έλέησον aor. imper. act. от έλεέω (G1653) сочувствовать, проявлять сострадание (EDNT; TDNT; NIDNTT; TLNT).
Aor. imper. Призыв к специфическому действию, исходящий от человека в беде.
28 έλθόντν aor. act. part. dat. sing. от έρχομαι (G2064) (о dat. см. ст 27).
πιστεύετε praes. imper. act. от πιστεύω (G4100) верить, полагаться, доверять.
ποίησαν aor. act. inf. от ποιέω (G4160) делать, поступать.
29 ήψατο aor. ind. med. (dep.), см. ст 20.
γενηθήτω aor. imper. pass. (dep.) 3 pers. sing. от γίνομαι (G1096) становиться, случаться.
30 ήνεώχθησαν aor. ind. pass. от άνοίγω (G455) открывать.
ένεβριμήθη aor. ind. pass. (dep.) от έμβριμάομαι (G1690) фыркать (с последующим dat.). Выражает ярость, строгое предупреждение (BAGD).
όράτε praes. imper. act. от όράω (G3708) смотреть, присматривать.
γινωσκέτω praes. imper. act. 3 pers. sing. от γινώσκω (G1097) знать.
31 εξελθόντες aor. act. part. от έξέρχομαι (G1831) выходить. Temp. part., "в то время как они выходили..." — или сопутств. part. δνεφήμνσαν aor. ind. act.
διαφημίζω (G1310) делать известным посредством устного рассказа, распространять вокруг (BAGD).
32 εξερχόμενων praes. med. (dep.) part. gen. masc. pl. от έζέρχομαι (G1831), gen. abs. "когда они ушли..." προσήνεγκαν aor. ind. act., см. ст 2.
κωφόν (G2974) глухой, глухонемой.
δανμονιζόμενον praes. pass. part. от δαιμονίζομαι (G1139) быть одержимым бесом (см. 8:16).
33 έκβληθέντος aor. pass. part. от έκβάλλω (G1544), gen. abs. "когда бес был изгнан..." έλάλησεν aor. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
έθαύμασαν aor. ind. act. от θαυμάζω (G2296) поражаться.
έφάνη aor. ind. pass. (dep.) от φαίνομαι (G5316) светить, являться.
34 ελεγον impf. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. Impf. указывает, что волнение постоянно происходило на заднем плане (Carson, 234).
35 περιήγεν impf. ind. act. от περιάγω (G4013) происходить. Три компонента: учение, провозглашение, исцеление — составляли проповедническую деятельность Иисуса, когда Он ходил из одного места в другое (см. Мф 4:23); также см. Brown, "The Mission to Israel in Mt.'s Central Section" ZNW 69 (78): 73-90.
36 έσπλαγχνίσθη aor. ind. pass. (dep.) от σπλαγχνίζω (G4697) сочувствовать, быть полным сострадания, нежности (ММ). Для детального изучения слова см. NIDNTT; TDNT. έσκυλμένοι perf. pass. part. от σκύλλω (G4660) терзать, изнурять, сдирать шкуру. Используется в папирусах для обозначения расстройства, беспокойства, тревоги, волнения (ММ). Люди были встревожены, раздражены, сбиты с толку теми, кто, вероятно, наставлял их (Allen).
έρριμμένον perf. pass. part. от ρίπτω (G4496) падать, распластаться при опьянении или от смертельной раны (AM). Оба part. говорят о людях как об овцах, за которыми не уследили, и теперь они лежат беспомощные (McNeile; DJG, 751-52; ABD, 5:1190). Part, выступают как определительные и подчеркивают условия, в которых находятся л юди в основном из-за недостатков управления.
37 θερισμός (G2326) сбор урожая. Окончание указывает на деятельность. Кроме того, есть указание на "духовную восприимчивость" (EGT) или суд в конце времени (Hill; DA).
38 δεήθητε aor. imper. pass. (dep.) от δέομαι (G1189) просить, молить. С gen. τού κυρίου τού θερισμού "Господин жатвы" — это тот, кто нанимает работников и посылает их в поле (Gundry). Он изображен как хозяин, который будет наслаждаться благами урожая.
ου ν (G3767) делает вывод, основанный на зрелости урожая.
έκβάλη aor. conj. act. от έκβάλλω (G1544) выбрасывать; здесь: отсылать прочь.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 9 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2020, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.