Библия » Роджерс Лингвистический. Роджерс

От Матфея 4 От Матфея 4 глава

1 τότε (G5119) тогда, в то время; в НЗ особенно любимо Матфеем. Он употребляет его 90 раз.
ἀνήχθη aor.* ind.* pass.* от ἀνάγω (G321) вести.
ἔρημος (G2048) пустыня, пустошь. Пустынные земли по обе стороны Иордана (Beare*; DJG*, 564−66).
πνεῦμα (G4151) Дух. Gen.* с предл.* ὑπό указывает на посредника. Быть ведомым Духом Божьим — означает в результате полностью подчиниться воле Бога и исполнить ее (DA*).
πειρασθῆναι aor.* inf.* pass.* от πειράζω (G3985) искушать, испытывать, подвергать проверке, зачастую с намерением причинить зло (Trench, Synonyms*, 280−81; TLNT*). Inf.* выражает цель. Цель искушений, согласно раввинистическим взглядам, состоит в возвышении того, кто выдержал испытание, и в прославлении Божьей праведности; Бог не допускает человека на роль руководителя, если не испытал его (SB*, 1:135−36).
διάβολος (G1228) клеветник, диавол (NIDNTT*; SB*, 1:136−49; DDD*, 463−73; DJG*, 163−72).
2 νηστεύσας aor.* act.* part.* (temp.*) от νηστεύω (G3522) поститься.
ἡμέρας (G2250) дни; νύκτας (G3571) ночи; acc.* времени: «на протяжении сорока дней и сорока ночей». Период в сорок дней зачастую ассоциировался с трудностями, невзгодами или наказанием (DA*).
ὕστερον (G5306) superl.* adv.* после, потом, напоследок. Superl.* подчеркивает окончание последовательности (BD*, 34).
ἐπείνασεν aor.* ind.* act.* от πεινάω (G3983) быть голодным.
3 προσελθών aor.* act.* part.* (temp.*) от προσέρχομαι (G4334) приходить. «Когда он пришел...»
πειράζων (G3985) praes.* act.* part.* Part.* употребляется в знач. сущ.: «тот, кто все время искушает».
εἰ (G1487) если, поскольку. Вводит cond.*, в котором условие считается реальным и заключение из такого предположения следует логическим и естественным образом. О таких и других cond.* см.* RG*, 1004−1022.
υἱός (G5206) сын. Акцент обусловлен позицией слова.
εἶ praes.* ind.* act.* 2 pers.* sing.* от εἰμί (G1510) быть. Дьявол предполагает божественную сущность Сына.
εἰπέ aor.* imper.* act.* от λέγω (G3004).
ἵνα чтобы. Нередко употребляется с гл.* речи для обозначения повеления (BD*, 200).
γένωνται aor.* conj.* med.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) рождаться, делаться, становиться.
4 ἀποκριθείς aor.* pass.* (dep.*) part.* от ἀποκρίνομαι (G611) отвечать (см.* 3:15).
γέγραπται perf.* ind.* pass.* от γράφω (G1125) писать; perf.* «написано».
ἐπ᾽ = ἐπί (G1909) с dat.* To, на чем основано состояние, действие или результат; соответственно, «жить хлебом» (BAGD*).
ζήσεται fut.* ind.* med.* от ζάω (G2198) жить.
ῥήματι dat.* sing.* от ῥῆμα (G4487) слово, вещь. Евр* слово означает «вещь», и предложение выражает позитивный аспект в мотивировке действий Иисуса (Hagner*).
ἐκπορευομένῳ praes.* med.* (dep.*) part.* от ἐκπορεύομαι (G1607) выходить, исходить.
διά (G1223) с gen.* через (instr.*).
στόμα (G4750) уста. Иисус здесь указывает, что человек должен с верой воспринимать все, что предписывает ему Бог, а не пытаться взять все в свои руки, не считаясь с Божьей волей.
5 παραλαμβάνει (G3880) praes.* ind.* act.* брать с собой, вести. Hist.* praes.* усиливает живость и образность (RWP*).
ἔστησεν aor.* ind.* act.* от ἵστημι (G2476) помещать.
ἐπί (G1909) с acc.* на.
πτερύγιον (G4419) demin.* от πτέρυξ крыло. Указывает на верхушку или окончание чего-л.; шпиль или верхняя часть храма (BAGD*). Это мог быть юго-восточный портик храма. Высота этого сооружения, в сочетании с глубиной прилегающего обрыва, могла вызывать при взгляде вниз головокружение (Jos., Ant.*, 15:412; DA*).
6 βάλε aor.* imper.* act.* от βάλλω (G906) бросать.
σεαυτόν (G4572) acc.* refl.* pron.* 2 pers.*
κάτω (G2736) adv.* вниз.
γάρ (G1063) тогда, поскольку (объяснительное значение).
ὅτι (G3754) используется в качестве кавычек, для указания, что данные слова цитируются. Об использовании в речитативах см.* RG*, 1027−28.
ἐντελεῖται fut.* ind.* med.* (dep.*) от ἐντέλλομαι (G1781) давать повеление, приказывать.
περί (G4012) с gen.* относительно.
ἐπί (G1909) с gen.* на.
ἀροῦσιν fut.* ind.* act.* от αἴρω (G142) поднимать, подхватывать, нести.
μήποτε (G3379) с conj.* чтобы не. Употребляется с conj.*; беспокойство проявляется о предотвращении чего-л., все еще зависящего от воли (BD*, 188).
προσκόψῃς aor.* conj.* act.* от προσκόπτω (G4350) ударяться о что-л., спотыкаться о что-л. Коль скоро надлежит жить верою, принимая все исходящее от Бога, то Бога можно проверить, убедиться, действительно ли Он поможет.
7 ἔφη impf.* ind.* act.* от φημί (G5346) говорить (VA*, 444−46).
ἐκπειράσεις fut.* ind.* act.* от ἐκπειράζω (G1598). ἐκ — усилительное слово. «Подвергнуть решающему испытанию» (MH*, 309). Fut.* используется для передачи категоричности предписания в юридической терминологии ВЗ (BD*; BG*, 94).
8 ὄρος (G3735) гора.
ὑψηλός (G5308) высокий.
δείκνυσιν praes.* ind.* act.* от δείκνυμι (G1166) показывать. Гл.* содержит смысловой оттенок попытки разъяснить, продемонстрировать или убедить (DA*). Типичный случай hist.* praes.* (RWP*).
δόξαν (G1391) сияние, великолепие, слава.
9 δώσω fut.* ind.* act.* от δίδωμι (G1325) давать.
ἐάν (G1437) с conj.* Предваряет cond.* с перспективой осуществления (RG*, 1016ff).
πεσών aor.* act.* part.* от πίπτω (G4098) падать. Part.* образа действия.
προσκυνήσῃς aor.* conj.* act.* от προσκυνέω (G4352) поклоняться, выразить своим отношением и позой преданность как божеству (LN*; GGBB*, 173; см.* 2:2).
10 ὕπαγε praes.* imper.* act.* от ὑπάγω (G5217) уходить.
προσκυνήσεις fut.* ind.* act.*, см.* ст. 9
λατρεύσεις fut.* ind.* act.* от λατρεύω (G3000) служить, работать за вознаграждение, трудиться; в НЗ употребляется в смысле религиозного служения (NIDNTT*). Praes.* здесь выражает категорическое повеление (см.* ст. 7).
11 ἀφίησιν praes.* ind.* act.* от ἀφίημι (G863) оставлять, удаляться.
προσῆλθον aor.* ind.* act.* от προσέρχομαι (G4334) приходить.
διηκόνουν impf.* ind.* act.* от διακονέω (G1247) обслуживать, ухаживать, служить, inch.* impf.*: «они начали служить». Они приносили Ему еду (Bengel*).
12 ἀκούσας aor.* act.* part.* (temp.*) от ἀκούω (G191) слышать. «Когда Он услышал...»
παρεδόθη aor.* ind.* pass.* от παραδίδωμι (G3860) передавать, отдавать.
ἀνεχώρησεν aor.* ind.* act.* от ἀναχωρέω (G402) уходить, удаляться, нередко — во избежание опасности (MM*).
13 καταλιπών aor.* act.* part.* от καταλείπω (G2641) оставлять, расставаться.
ἐλθών aor.* act.* part.* (temp.*) от ἔρχομαι (G2064) идти, приходить.
κατῴκησεν aor.* ind.* act.* от κατοικέω (G2730) жить. Об употреблении εἰς (G1520) в данном ст.* см.* BD*, 110f.
παραθαλασσία (G3864) расположенный у моря.
ὅριον (G3725) округ; pl.* пределы.
14 ἵνα (G2443) с conj.* выражает результат, чтобы. Божественная предначертанность (Meyer*).
πληρωθῇ aor.* conj.* pass.* от πληρόω (G4137) наполнять, исполнять.
ῥηθέν aor.* pass.* part.* от λέγω (G3004) говорить.
λέγοντος praes.* act.* part.* gen.* masc.* sing.* от λέγω. Об употреблении такого part.* см.* Мф 3:2.
15 γῆ (G1093) земля, страна.
ὁδόν (G3598) acc.* sing.* путь, улица. Обстоятельственный acc.* (MT*, 247).
θαλάσσης (G2281) море. Возможно, obj.* gen.*: «Дорога, ведущая к морю» (MT*, 212).
πέραν (G4008) с gen.* на другой стороне, напротив.
ἐθνῶν (G1484) gen.* pl.* народ (pl.* — зачастую «языческие народы»). Евр* названиями были «округ» или «область язычников» (HA*, 53; о составе этой области см.* HA*, 56−64). Это была область, заполненная язычниками (BBC*).
16 καθήμενος praes.* pass.* med.* (dep.*) part.* от κάθημαι (G2521) сидеть, обитать (BAGD*).
σκότει dat.* sing.* от σκότος (G4655) тьма. Употребляется в смысле религиозной и нравственной тьмы (BAGD*).
εἶδεν aor.* ind.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
ἀνέτειλεν aor.* ind.* act.* от ἀνατέλλω (G393) восходить, рассветать (intr.*).
17 ἀπὸ τότε (G575; G5119) с тех пор. Эти слова отмечают важную поворотную точку и связывают нечто новое с тем, что ему непосредственно предшествовало (Carson*).
ἤρξατο aor.* ind.* med.* (dep.*) от ἄρχομαι (G757) начинать; с inf.* это слово либо описывает начало продолжительного действия, либо отмечает совершенно новый раздел или новую фазу повествования (McNeile*).
κηρύσσειν praes.* act.* inf.* от κηρύσσω (G2784) провозглашать, подобно глашатаю, делать официальное объявление (TDNT*). Praes.* описывает совершение служения.
μετανοεῖτε praes.* act.* imper.* от μετανοέω (G3340) изменять свой внутренний настрой, каяться (см.* Мф 3:2).
ἤγγικεν perf.* ind.* act.* от ἐγγνίζω (G1448) приближаться. Содержание проповеди Иисуса было таким же, как у Иоанна Крестителя (см.* 3:2).
18 περιπατῶν praes.* act.* part.* от περιπατέω (G4043) проходить, бродить. Part.* выражает одновременное действие.
παρά с acc.* возле, вдоль.
λεγόμενος praes.* pass.* part.* от λέγω (G3004) говорить, называть; pass.* быть названным, носить имя.
βάλλοντας (G906) praes.* act.* part.* acc.* masc.* pl.*, см.* ст. 6.
ἀμφίβληστρον (G293) закидная сеть. Сеть, которая бросалась с плеча и, падая в воду, раскрывалась в круг. Привязанные по краям камни заставляли сеть быстро погружаться, накрывая рыбу. Сеть тянули за веревку, привязанную в середине, отчего камни сходились к центру (Trench, Synonyms*, 236; DA*; BBC*).
ἦσαν impf.* ind.* act.* от εἰμί (G1510) быть.
ἁλιεῖς nom.* pl.* от ἁλιεύς (G231) рыбак. О рыбной ловле и рыбаках см.* Wilhelm H. Wuellner, The Meaning of “Fishers of Men” (Philadelphia: Westminster, 1967); William Radcliffe, Fishing from the Earliest Times, (Chicago: Ares Publ., 1974), 397−445; NDIEC*, 5:95−114.
19 δεῦτε (G1205) pl.* от δεῦρο, adv.* места, в знач. приказа: «идите сюда» (EGT*).
ὀπίσω (G3694) с gen.* за. Употреблено в смысле «будьте Моими учениками». Ученики постоянно сопровождали своего учителя (Meyer*).
ποιήσω fut.* ind.* act.* от ποιέω (G4160) делать, назначать кем-л. (McNeile*).
20 εὐθέως (G2112) сразу.
ἀφέντες aor.* act.* part.* от ἀφίημι (G863), см.* ст. 11.
δίκτυον (G1350) сеть. Различные слова, обозначающие рыбачьи сети, см.* в Trench, Synonyms*, 235−37.
ἠκολούθησαν aor.* ind.* act.* от ἀκολουθέω (G190) следовать. Нередко употребляется по отношению к усердным и послушным ученикам, следующим за своим учителем для учения и служения. Подразумевается личная преданность и самоотверженность (NIDNTT*; Jack Dean Kingsbury, “The Verb Akolouthein [“To Follow”] as an Index of Matthew’s View of his Community”, JBL* 97 [1978]: 56−73; DJG*, 176−78).
21 προβάς aor.* act.* part.* (temp.*) от προβαίνω (G4260) идти, идти вперед.
ἐκεῖθεν (G1564) оттуда.
εἶδεν aor.* ind.* act.* от ὁράω (G3708).
καταρτίζοντας praes.* act.* part.* от καταρτίζω (G2675) делать пригодным, оснащать для работы, выполнения назначения (McNeile*).
ἐκάλεσεν aor.* ind.* act.* от καλέω (G2564) звать, призывать.
23 περιῆγεν impf.* ind.* act.* от περιάγω (G4013) проходить.
διδάσκων praes.* act.* part.* от διδάσκω (G1321) учить.
συναγωγαῖς dat.* pl.* от συναγωγή (G4864) синагога. Сведения о синагогах см.* в Moore*, Judaism, 1:281−307; SB*, 4:1, 115−88; JPF*, 2:908−44; HJPE*, 2:423−36; Rainer Riesner, “Synagogues in Jerusalem”, BAFCS* 4:179−211.
κηρύσσων (G2784) praes.* act.* part.*, см.* ст. 17.
θεραπεύων praes.* act.* part.* от θεραπεύω (G2323) служить, лечить, врачевать, исцелять (BAGD*; J. A. Comber, “The Verb therapeuo in Matthew’s Gospel”, JBL* 97 [1978]: 431−34; GLH*). Тремя part.* («учить», «провозглашать», «исцелять») описывается служение Господа в Галилее (McNeile*).
νόσος (G3554) болезнь, недуг, хроническое или тяжелое заболевание.
μαλακία (G3119) преходящая болезнь, недомогание (RWP*).
24 ἀπῆλθεν aor.* ind.* act.* от ἀπέρχομαι (G565) уходить, выходить, распространяться.
ἀκοή (G189) слух, молва.
προσήνεγκαν aor.* ind.* act.* от προσφέρω (G4374) приносить.
ἔχοντας praes.* act.* part.* от ἔχω (G2192) иметь.
ποικίλος (G4164) различный, разнообразный.
βασάνοις (G931) dat.* pl.* муки, страдания, сильные боли, dat.* = «те, кто страдал сильными болями».
συνεχομένους praes.* pass.* part.* от συνέχω (G4912) держать; pass.* страдать от чего-л. Данное слово подчеркивает тяжесть заболевания (DA*).
δαιμονιζομένους praes.* pass.* part.* от δαιμονίζομαι (G1139) быть одержимым бесами. Изгнание бесов служило признаком эсхатологического века (DA*; DJG*, 166−69).
σεληνιαζομένους praes.* pass.* part.* от σεληνιάζομαι (G4583) находиться под влиянием луны, быть лунатиком (MM*). Adj.* part.*
παραλυτικός (G3885) расслабленный, парализованный.
ἐθεράπευσεν aor.* ind.* act.* от θεραπεύω (G2323) исцелять. Это значит не «Он врачевал их, используя медицинские средства», а «Он исцелял их» (DA*).
25 ἠκολούθησαν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 20.
ὄχλοι (G3793) pl.* толпа, множество народа. «Множество народа» представляется излюбленным выражением Матфея для описания «большой толпы» (DA*). Толпы следовали за Иисусом, подтверждая, что Он — фигура харизматическая, и, внимая Ему, откликались с благоговением. Эти толпы противопоставляются иудейским руководителям, но отличаются от учеников. Толпа также замешана в смерти Иисуса (DA*; BBC*).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 4 глава. Лингвистический. Роджерс.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

От Матфея 4 глава в переводах:
От Матфея 4 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.