Библия » Лингвистический. Роджерс

От Матфея 26 глава

1 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться.
έτέλεσεν aor. ind. act. от τελέω (G5055) заканчивать, приводить к завершению.
είπεν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
2 οίδατε perf. ind. act. от οιδα (G1492) знать. Def. perf. со знач. praes.
πάσχα (G3957) пасха (TDNT; Moore, Judaism, 2:40f; M, Pesahim; WZZT, 220-36; DJG, 237; JDB, 132-38).
παραδίδοται praes. ind. pass. от παραδίδωμι (G3860) передавать, предавать. Используется как термин, относящийся к закону и правосудию: "вручать страже" (BAGD; TLNT). Praes. относится к событию, которое несомненно произойдет в будущем (М, 120; VA, 230-31; VANT, 225).
εις τό с inf. указывает на цель.
σταυρωθήναι aor. pass. inf. от σταυρόω (G4717) распинать (TDNT; EDNT).
3 συνήχθησαν aor. ind. pass. от συνάγω (G4863) pass. собираться вместе. Речь идет о собрании синедриона (EGT; ВВС).
άρχιερεύς (G749) первосвященник (DJG, 635).
πρεσβύτερος (G4245) старший.
αύλή (G833) двор суда.
λεγομένου praes. pass. part. от λέγω (G3004) говорить; pass. быть названным, прозываться.
Καϊάφα (G2533) Каиафа, Иосиф Каиафа, бывший первосвященником с 18 по 36 г. н. э. (SB, 1:985; TDNT; JTJ; DJG, 635; ABD, 1:803-806; EDNT; HJPE, 2:230).
4 συνεβουλεύσαντο aor. ind. med. от συμβουλεύω (G4823) советовать; med. советоваться между собой.
ίν (G2443) с conj. после гл. усилия или плана (EGT).
δόλω dat. sing. от δόλος (G1388) обман, уловка, хитрость, как будто они хотели заманить в ловушку дикого зверя (RWP). Instr. dat.
κρατήσωσιν aor. conj. act. от κρατέω (G2902) хватать, брать под стражу, арестовывать.
άποκτείνωσιν aor. conj. act. от άποκτείνω (G615) убивать.
5 έορτή (G1859) dat. пир, торжество.
θόρυβος (G2351) шум, возмущение.
γένηται aor. conj. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться. Количество народа в городе все возрастало, кроме того, люди были полны религиозного рвения и веры в Мессию, поэтому вожди правильно делали, что боялись (Carson, 524).
6 γενομένου aor. part. med. (dep.) от γίνομαι, см. ст 5. Gen. abs. Temp. part.
7 προσήλθεν aor. ind. act. от προσέρχομαι (G4334) приходить.
έχουσα praes. act. part. пот. fem. sing. от έχ (G2192) иметь.
άλάβαστρον (G211) гипс; в то время гипсовый сосуд для притирания. Сосуд с тонким горлышком, который разбивался, когда его содержимое было использовано (BAGD).
μύρου (G3464) gen. sing. от μύρον притирание, миро, очень ароматное масло, возможно, масло нардового дерева (РВ, 205; FFB, 151-52) или смесь подобных веществ. Gen. содержимого.
βαρύτιμος (G927) букв. по высокой цене, очень дорогое. Миро стоило больше 300 динариев, примерно годовую зарплату работника (McNiele; Carson, 526).
κατέχεεν aor. ind. act. от καταχέω (G2708) лить поверх, выливать.
άνακειμένου praes. med. part. от άνάκειμαι (G345) возлежать у стола.
8 ίδόντες aor. act. part. (temp.) от όράω (G3708) видеть.
ήγανάκτησαν aor. ind. act. от άγανακτέω (G23) негодовать, сердиться (см. G20:24). О pl. см. GGBB, 405.
εις τί "по какой причине?" "к чему?"
9 έδύνατο impf. ind. pass. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным. Impf. указывает на неисполненную возможность.
πραθήναι aor. inf. pass. от πιπράσκω (G4097) продавать. Используется с gen. цены.
δοθήναι aor. inf. pass. от δίδωμι (G1325) давать. Вероятно, ожидалось, что паломники на пасху будут сопровождать свое поклонение раздачей милостыни (McNiele; WZZT, 214-15).
10 γνούς aor. act. part. (temp.) от γινώσκω (G1097) знать.
κόπους παρέχετε (G3930) praes. ind. act. заставить кого-л. емутиться (с dat.).
ήργάσατο aor. ind. med. (dep.) от εργάζομαι работать, делать.
11 πτωχός (G4434) бедный, подобный нищему. έχετε praes. ind. act. от έχ (G2192) иметь. Рабби понимали Вт 15:11 так, что нищие будут существовать и во времена Мессии (Lachs, 401).
12 βαλούσα aor. act. part. (temp.) от βάλλω (G906) бросать; о жидкостях: лить. "Когда она вылила..." προς τό (G4314) с inf. выражает цель.
ένταφιάσαι aor. inf. act. от ένταφιάζω (G1779) готовить к погребению, хоронить.
έποίησεν aor. ind. act. от ποιέω (G4160) делать.
13 κηρυχθή aor. conj. pass. от κηρύσσω (G2784) объявлять как глашатай, проповедовать.
λαληθήσεται fut. ind. pass. от λαλέω (G2980) говорить.
μνημόσυνον (G3422) память, воспоминание.
14 πορευθείς aor. part. pass. (dep.) от πορεύομαι (G4198) идти. Сопутств. или temp. part.
15 δούναι aor. inf. act. от δίδωμι (G1325) давать.
παραδώσω fut. ind. act. от παραδίδωμι, см. ст 2. έστησαν aor. ind. act. от ίστημι (G2476) ставить, класть на весы, взвешивать (McNiele).
άργύριον (G694) серебряные деньги. Тридцать шекелей, ссылка на Зах 11:12. Если чей-л. бык поднимал на рога раба, хозяин быка должен был уплатить эту сумму, Исх 21:32 (RWP). Общая сумма была примерно равна месячной зарплате (Filson).
16 έζήτει impf. ind. act. от ζητέω (G2212) искать.
εύκαιρία (G2120) нужный момент, возможность.
παραδω aor. conj. act. от παραδίδωμι, см. ст 2.
17 άζύμων gen. от άζυμα (G106) пресный хлеб, праздник опресноков. Входил в состав пасхальных торжеств (см. Исх 12:17 и сл.; TDNT; SB, 1:987-88; JPB, 13233; Hagner; Harrington).
προσήλθον aor. ind. act. от προσέρχομαι (G4334) י см. ст 7. έτοιμάσωμεν aor. conj. act. от έτοιμάζω (G2090) готовить.
φαγείν aor. inf. act. от έσθίω (G252) есть.
πάσχα пасха. О тайной вечере см. DJG, 444-50., см. ст 2.
18 είπεν aor. ind. act. от λέγω (G288) говорить.
ύπάγετε praes. imper. act. от ύπάγω (G598) идти, ходить.
δείνα (G1170) некто, некий определенный человек. Используется для обозначения человека или вещи, которую говорящий не может описать или не хочет называть (BAGD).
είπατε aor. imper. act.
προς σέ (G4314; G4771) "с тобой" "в доме твоем"
ποιώ praes. ind. act. от ποιέω (G4160) совершать, праздновать.
19 έποίησαν aor. ind. act. от ποιέω, см. ст 18.
συνέταξεν aor. ind. act. от συντάσσω (G4929) велеть, давать приказ.
ήτοίμασαν aor. ind. act. от έτοιμάζω (G270) готовить.
20 όψίας (G3798) gen. sing. вечер (ВВС).
γενομένης aor. med. part. (dep.) от γίνομαι, см. ст 5. Gen. abs.
άνέκειτο impf. ind. med. (dep.) от άνάκειμαι., см. ст 7. Impf. указывает на длительность действия.
21 έσθιόντων praes. act. part. Gen. abs. Temp. part., "пока они ели"
παραδώσει fut. ind. act., см. ст 2.
22 λυπούμενοι praes. pass. part. от λυπέω (G3076) расстраивать; pass. печалиться, быть расстроенным, горевать (BAGD).
ήρξαντο aor. ind. med. (dep.) от άρχομαι (G757) начинать.
είς έκαστος (G1520; G1538) каждый, особо подчеркнутое (BD, 160).
μήτι (G3385) используется в вопросе, на который ожидается отр. ответ.
23 αποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от άποκρίνομαι (G45) отвечать.
έμβάψας aor. act. part. от έμβάπτω (G1686) обмакивать во что-л.
τρυβλίω dat. sing. от τρύβλιον (G547) глубокий котел. Еда "выбиралась" из соуса, приготовленного из фруктов, специй и уксуса (McNiele).
24 υπάγει praes. ind. act. от υπάγω (G598) уходить прочь. Эвфемизм для гл. "умереть" (Gnilka).
γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать.
παραδίδοται praes. ind. pass. от παραδίδωμι (G3860) предавать. έγεννήθη aor. ind. pass. от γεννάω (G1080) рождать, родиться. Используется в conj., противоречащем факту (VA, 295).
25 παραδιδούς praes. act. part. от παραδίδωμι предать.
εϊπας aor. ind. act. 2 pers. sing. от λέγω (G3004) говорить. "Ты (эмфатическое) сказал это" см. ст 64 о значении этого заявления.
27 ποτήριον (G4221) чаша.
ευχάριστησας aor. act. part. от εύχαριστέω (G2168) благодарить. έδωκεν aor. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
πίετε aor. imper. act. от πίνω (G4095) пить.
πάντες nom. pl. от πάς (G3956) весь. Nom. в conj.: "все (из вас) пейте из нее".
28 διαθήκη (G1242) завет (TDNT; NIDNTT; NTW; АРС).
έκχυννόμενον praes. pass. part. от έκχύνω (G1632) выливать. Пролитая кровь символизирует отданную жизнь (АРС).
29 πίω aor. conj. act. от πίνω (G4095) пить.
γένημα (G1081) то, что растет; плод.
άμπελος (G288) виноградное вино.
30 ύμνήσαντες aor. act. part. от ύμνέω (G5214) петь хвалебные гимны. В конце пасхального пира пели вторую часть халлела, Пс. 112 — 117 (BAGD; SB, 4:ii, 68-73; WZZT, 230, 288-90; Μ, Pesahim 10:7).
έξήλθον aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить. Ужин заканчивался около полуночи (М, Pes. 10:9).
31 σκανδαλισθήσεσθε fut. ind. pass. от σκανδαλίζω (G4624) заставлять оступиться (TDNT).
πατάξω fut. ind. act. от πατάσσω (G3960) бить, ударять.
ποιμένα асс. sing. от ποιμήν (G4166) пастух. Здесь речь идет о пастырстве (DJG, 752).
διασκορπισθήσονταν fut. ind. pass. от διασκορπίζω (G1287) рассыпаться. О составном предлоге, имеющем в данном контексте значение "взад-вперед" см. МН, 302.
ποίμνης gen. sing. от ποίμνη (G4167) стадо. Gen. содержимого. О цитате из Зах 13:7 как основе предсказания Иисуса см. OTGPN, 182-87.
32 έγερθήναι aor. inf. pass. от έγείρω (G1453) восставать из мертвых, воскресать. Inf. с предл.
μετά выражает последующее время ("после").
προάξω fut. ind. act. от προάγω (G4254) идти перед.
33 άποκρνθείς aor. pass. part., см. ст 23. έγ (G1473) я (эмфатическое, противопоставленное остальным).
σκανδαλισθήσονται fut. ind. pass. от σκανδαλίζω (G4624) заставлять оступиться. Волитивный fut. выражает целенаправленность намерений (RG, 874).
34 έφη impf. ind. act. от φήμι (G5346) говорить.
πρίν (G4250) прежде; с асс. и inf.
άλέκτωρ (G220) петух.
φωνήσαι aor. inf. act. от φωνέω (G5455) звать, здесь, кукарекать. Крик петуха отмечал начало третьей римской стражи, с 12 до 3 часов ночи (McNielе).
άπαρνήση fut. ind. med. (dep.) от άπαρνέομαι (G533) отрекаться. Прист. перфективирует гл.: "полностью отречься" (МН, 298).
35 δέη praes. conj. act. от δει (G1163) необходимо.
άποθανείν aor. inf. act. от άποθνήσκω (G599) умирать.
ού μή (G3756; G3361) эмфатическое Отр..
είπαν aor. ind. act. от λέγω (G3004).
36 καθίσατε aor. imper. act. от καθίζω (G2523) садиться.
αύτού adv. места здесь. έω ού (G2193; G3739) с conj. пока, пока не, в то время как.
άπελθών aor. act. part. от απέρχομαι (G565) идти дальше.
προσεύξωμαι aor. conj. med. (dep.) от προσεύχομαι (G4336) молиться.
37 παραλαβών aor. act. part. от παραλαμβάνω (G3880) брать с собой.
ήρξατο impf. ind. med. (dep.) от άρχομαι, см. ст 22.
λυπείσθαν praes. inf. pass., см. ст 22.
άδημονείν praes. inf. act. от άδημονέω (G85) тревожиться, беспокоиться. Предполагает неотступную нервную дрожь от какой-л. неприятности или мысли о неприятности, избавиться от которой невозможно (McNiele; см. Test. Abraham, 7:5).
38 περίλυπος (G4036) букв. окруженный горем, вне себя от огорчения (EGT). О предлоге в этом контексте см. МН, 312f.
μείνατε aor. imper. act. от μένω (G3306) оставаться.
γρηγορείτε praes. imper. act. от γρηγορέω (G1127) стеречь, не спать физически (McNeilе).
39 προελθών aor. act. part. от προέρχομαι (G4281) идти вперед.
μικρόν (G3398) немного (adv.). асс.: недалеко, на короткое расстояние.
έπεσεν aor. ind. act. от πίπτω (G4098) падать.
προσευχόμενος praes. med. (dep.) part. от προσεύχομαι (G4336) молиться.
παρελθάτω aor. imper. act. 3 pers. sing. от παρέρχομαι (G3928) проходить мимо. Aor. imper. указывает на ощущение зависимости: право решения остается за Отцом (Bakker, 101; об усл. прид. см. VA, 294f).
ποτήρνον (G4221) чаша. Символ страданий, смерти и гнева Господня (Carson, 543; EDNT).
40 εύρίσκει praes. ind. act. от εύρίσκω (G2147) находить; hist, praes.
καθεύδοντας praes. act. part. от καθεύδω (G2518) спать.
ισχύσατε aor. ind. act. от ισχύω (G2480) иметь силы, быть способным.
ώραν асс. от ώρ (G5610) час. асс. времени, "в течение одного часа"
γρηγόρησαν aor. act. inf. от γρηγορέω бодрствовать, см. ст 38.
41 προσεύχεσθε praes. imper. med. (dep.) от προσεύχομαι (G4336) молиться.
είσέλθητε aor. conj. act. от εισέρχομαι (G1435) входить. Conj. с ίν (G2443) указывает на содержание или передает цель молитвы.
πειρασμός (G3986) искушение.
πνεύμα (G4151) дух.
πρόθυμος (G4289) готовый, желающий.
σαρξ (G4561) плоть. Противопоставление физической слабости человека, плоть, и благородных устремлений его воли, желающий дух (Hill).
άσθενής (G772) слабый.
42 προσηύξατο aor. ind. med. (dep.) от προσεύχομαι (G4336) молиться.
εί (G1487) если; вводит conj. 1 типа, утверждающий нечто в качестве довода (VA, 294-96).
παρελθείν aor. inf. act. от παρέρχομαι (G3928) προχοдить мимо, έάν μή (G1437; G3361) если не.
κροме; conj. 3 типа, неопределенный. Тонкое различие между двумя типами условий точно показывает отношение Иисуса к этому хитрому искушению (RWP).
γενηθήτω aor. imper. pass. (dep.) 3 pers. sing. от γίνομαι, см. ст 5.
43 έλθών aor. act. part. от έρχομαι (G2064) идти. Temp, или сопутств. part. εύρεν aor. ind. act. от εύρίσκω (G2147) находить.
βεβαρημένοι perf. pass. part. от βαρέω (G916) делаться тяжелым, отяжелеть (от сна). Perf. подчеркивает текущее состояние. Adj. part.
44 άφείς aor. act. part. (temp.) от άφίημι (G863) покидать.
ειπών aor. act. part. от λέγω (G3004) говорить.
45 καθεύδετε praes. imper. act. от каθεύδω (G2518) спать.
άναπαύεσθε praes. imper. med. (dep.) от άναπαύομαι (G373) отдыхать. ήγγικεν perf. ind. act. от έγγίζω (G1448) приближаться.
παραδίδοται praes. ind. pass., см. ст 24.
46 έγείρεσθε praes. imper. pass., см. ст 32.
άγωμεν praes. conj. act. от άγ (G71) идти. Увещевательный conj. означает: "давайте пойдем"
παραδιδούς praes. act. part., см. ст 24. "Тот, кто предает". Иуда продал информацию о том, где Иисуса можно найти и застать врасплох (Blinzler).
47 λαλούντος praes. act. part. от λαλέω (G2980) говорить. Gen. abs., "в то время, когда он продолжал еще говорить"
ήλθε ν aor. ind. act. от έρχομαι, см. ст 43.
μάχαιρα (G3162) меч.
ξύλο ν (G3586) дерево, палка, дубинка (McNiele).
48 έδωκεν aor. ind. act. от δίδωμι, см. ст 27.
φιλήσω aor. conj. act. от φιλέω (G5368) любить, целовать.
κρατήσατε aor. imper. act., см. ст 4.
49 προσελθών aor. act. part., см. ст 7.
χαίρε praes. imper. act. от χαίρω (G5463) форма приветствия, "привет!"
κατεφίλησεν aor. ind. act. от καταφιλέω (G2705) целовать с чувством, этот оттенок подчеркивается прист. (RWP). Поцелуй, выражающий почет или уважение, был распространен в среде рабби (SB, 1:995). Ученик не должен был первым приветствовать учителя. Это было проявлением непочтения (AM).
50 έταίρε иос. от εταίρος (G2083) друг, έφ' о (G1909; G3739) "для чего?" "почему?" (GI, 69-71; LAE, 125-31).
πάρει praes. ind. act. 2 pers. sing. от πάρειμι (G3918) присутствовать, приходить.
έπέβαλον aor. ind. act. от έπιβάλλω (G1911) хватать, возлагать руки на кого-л. έκράτησαν aor. ind. act. от краτέω (G2902) брать под стражу, схватывать.
51 έκτείνας aor. aet. part. (сопутств.) от έκτείνω (G1614) протягивать.
άπέσπασεν aor. ind. act. от αποσπάω (G645) вынимать.
πατάξας aor. act. part. (сопутств.), см. ст 31.
άφείλεν aor. ind. act. от άφαιρέω (G851) удалять, отрубать.
ώτίον (G5621) ухо.
52 άπόστρεψον aor. imper. act. от άποστρέφω (G654) отворачивать, убирать.
λαβόντες aor. act. part., см. ст 26.
εν посредством (instr. использование предл.).
άπολούνται fut. ind. med. (dep.) от άπόλλυμι (G622) погибать. Гномич. fut.
53 δοκείς praes. ind. act. от δοκέω (G1380) предполагать, думать.
ού (G3756) в вопросе предполагает утвердительный ответ.
παρακαλέσαι aor. inf. act. от παρακαλέω (G3870) молить, взывать с просьбой о помощи.
παραστήσει fut. ind. act. от παρίστημι (G3936) быть готовым. Прист. имеет местное значение (МН, 319). Оба эти гл. используются в военном значении (EGT).
πλείω comp. от πολύς (G4183) более чем.
λεγιών (G3003) легион. Основное подразделение римской армии, насчитывающее ок. 6.000 человек (см. IDB, 3:110; ВС, 5:427-31; DJG, 548-49; ABD, 5:789-91). Имеется в виду, что его армия превосходит числом и силой.
54 πληρωθώσιν aor. conj. pass. от πληρόω (G4137) исполнять. Совещат. conj. используется в риторическом вопросе.
δεϊ praes. ind. act. от δέω связывать, см. ст 35. Выражает логическую необходимость.
γενέσθαι aor. inf. med. (dep.) от γίνομαι, см. ст 5. Inf. используется как дополнение гл.
55 ληστής (G3027) грабитель. Тот, кто для овладения чужой собственностью прибегает к насилию, в отличие от вора (EGT).
εξήλθατε aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831), см. ст 30.
συλλάβειν aor. inf. act. от συλλαμβάνω (G4761) хватать, брать.
καθ' ήμέραν (G2596; G2250) ежедневно.
έκαθεζόμην impf. ind. med. (dep.) от καθέζομαι (G2516) сидеть. Impf. привычного действия.
διδάσκων (G1321) praes. act. part. Part, образа действия.
56 γέγονεν perf. ind. act. от γίνομαι (G1096) происходить, случаться.
αφέντες aor. act. part. (сопутств.) от άφίημι, см. ст 44. έφυγον aor. ind. act. от φεύγω (G5343) бежать.
57 κρατήσαντες aor. act. part., см. ст 4. Temp, или сопутств. part. άπήγαγον aor. ind. act. от απάγω (G520) уводить.
αρχιερέα асс. от άρχιερεύς (G749) первосвященник. О суде над Иисусом см. Catchpole; Blinzler; Sherwin-White, 24-47; Ernst Bammel, "The Trial before Pilate" JPD, 415-51; Carson, 549-52; DMM, 315-877; BBC.
58 ήκολούθει impf. ind. act. от άκολουθέω (G190) следовать, с dat. Impf. указывает на постоянное следование.
μακρόθεν (G3113) издали, на расстоянии.
εισελθών aor. act. part. (сопутств.) от εισέρχομαι (G1525) приходить, входить.
έκάθητο impf. ind. med. (dep.) от κάθημαι (G2521) садиться. Impf. значит: "он сидел" ׳υπηρέτης (G5257) слуга, служитель, помощник.
ίδειν aor. inf. act. от όράω (G3708) видеть. Inf. цели.
59 συνέδριο ν (G4892) синедрион. Синедрион вообще не имел права казнить, кроме случаев нарушения исключительно внутрихрамовых законов (AM; Sherwin-White, 38ff.; см. Jonah Ostrow, "Tannaitic and Roman Procedure in Homicide" Jewish Quarterly Review, 48 [1957-58]: 352-70; JIk. 23:13).
έζήτουν impf. ind. act. от ζητέω (G2212) искать. Impf. указывает на длительность поиска.
ψευδομαρτυρία (G5576) лжесвидетельства.
θανατώσωσιν aor. conj. act. от θανατόω (G2289) убивать ,.Conj. с όπως (G3704) в при д. цели.
60 εύρον aor. ind. act. от ευρίσκω (G2147) находить προσελθόντων aor. act. part., см. ст 7. Gen. abs. используется для выражения уступки ("хотя").
ύστερον (G5306) наконец.
61 είπαν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
ούτος (G3778) "этот самый!" Используется как пренебрежительное.
έφ impf. ind. act. от φημί (G5346) говорить, см. ст 34.
καταλύσαι aor. inf. act. от καταλύω (G2647) разрушать.
δια τριών ημερών букв. сквозь три дня (EGT).
οικοδομήσαι aor. inf. act. от οικοδομέω (G3618) воздвигать, строить. Осквернение святого места считалось в древнем мире величайшим оскорблением, достойным смерти (Carson, 554).
62 άναστάς aor. act. part. (сопутств.) от άνίστημι (G450) вставать.
άποκρίνη praes. ind. med. (dep.) 2 pers. sing. от άποκρίνομαι (G611) отвечать.
καταμαρτυρούσιν praes. ind. act. от καταματυρέω (G2649) давать свидетельства против кого-л. (с gen.).
63 έσιώπα impf. ind. act. от σιωπάω (G935) молчать. Impf. указывает на длительное действие в прошлом. Он постоянно хранил молчание, слушая разнообразные обвинения.
εξορκίζω praes. ind. act. от έξορκρίζω (G1844) заставлять кого-л. произнести клятву, допрашивать под присягой, заставлять кого-л. поклясться божественными именами и титулами, связав его этой клятвой (McNeile).
ζώντος praes. act. part. от ζάω (G2198) жить.
εϊπης aor. conj. act. от λέγω &3306) говорить.
64 είπας aor. ind. act. от λέγω говорить. "Ты (эмфатическое) сказал это". Эта фраза, утвердительная по содержанию, по форме является возражением (D. R. Catchpole, "The Answer of Jesus to Caiaphas [Matthew 26:64]" NTS 17 [1971]: 213-26; Hagner).
πλήν (G507) более того, поистине. "Да, Я таковым являюсь. Воистину говорю вам, что вы немедленно увидите доказательства Моей правоты' (Thrall, 78).
όψεσθε fut. ind. med. (dep.) от όράω (G3708) видеть.
καθήμενον praes. med. (dep.) part. от κάθημαι (G2521), см. ст 58. Место по правую руку свидетельствовало об авторитете, выдающемся и привилегированном положении (Cleon L.Rogers, Jr. "The Davidic Covenant in Acts-Revelation" Bib Sac 151 [1994]: 74).
65 διέρρηξεν aor. ind. act. от διαρρήγνυμι (G1284) рвать, разрывать. Разрывание одежд могло быть спонтанным жестом, выражающим непритворный ужас (McNeile). Те, кто проводил суд над богохульником, должны были вставать и рвать на себе одежды, услышав богохульство (М, Sanhedrin 7:5; SB, 1:1006-19).
έβλασφήμησεν aor. ind. act. от βλασφημέω (G987) богохульствовать (TDNT; EDNT; RAC, 11:1190-93; DJG, 76-77).
ήκούσατε aor. ind. act. от άκούω (G191) слышать.
66 τί ύμι δοκεν используется с безличным значением (с dat.). "Что это значит для вас?" — то есть: "что вы об этом думаете?" άποκρνθέντες aor. pass. (dep.) part. от άποκρίνομαι (G611) отвечать.
ένοχος (G1777) виновный (с последующим gen.).
67 ένέπτυσαν aor. ind. act. от έμπτύω (G1716) плевать. Проявление сильнейшего отвращения и презрения (NBD).
έκολάφισαν aor. ind. act. от κολαφίζω (G2852) бить кулаком.
έράπνσαν aor. ind. act. от paπίζω (G4474) бить дубиной; также: ударять раскрытой ладонью; особ, "давать пощечину" (BAGD; см. Ис 50:6).
68 προφήτευσον aor. imper. act. от προφητεύω (G4395) пророчествовать.
παίσας aor. act. part. от παίω (G3817) ударять, бить. Part, в знач. subst.: "тот, кто ударил..."
69 έκάθητο impf. ind. med. (dep.) от κάθημαι (G2521) сидеть.
προσήλθεν aor. ind. act., см. ст 7. ήσθα impf. ind. med. (dep.) от ειμί (G1510) (BD, 49).
70 ήρνήσατο aor. ind. med. (dep.) от άρνέομαι (G720) י см. ст 34.
οίδα perf. ind. act. знать. Def. perf. со знач. praes., см. ст 2. Об отречениях Петра см. Carson, 557-58.
71 εξελθόντα aor. act. part. от έξέρχομαι, см. ст 30. Он удалился в прихожую, недалеко от входа, где было полутемно (McNiele).
πυλών (G4440) двери, ворота, вход.
είδεν aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
72 όρκος (G3727) клятва.
ότ (G3754) = границы цитаты, прямая речь.
73 έστώτες perf. act. part. от Ίστημι (G2476) стоять.
λαλιά (G2981) речь. О языке и галилейском диалекте см. НА, 61-64; ВВС; DJG, 434-44; SB, 1:156-59.
δήλος (G1212) ясно, очевидно.
74 ήρξατο aor. ind. med. (dep.), см. ст 22.
καταθεματίζενν (G3623) praes. act. inf. проклинать; желать, чтобы человек был проклят, если солжет (TDNT).
όμνύενν (G3660) praes. act. inf. клясться. Inf. относится к гл. άρχω. έφώνησεν aor. ind. act., см. ст 34.
75 έμνήσθη aor. ind. pass. (dep.) от μιμνήσκομαι (G3403) вспоминать.
είρηκότος perf. act. part. от λέγω (G3004) говорить.
έκλαυσεν aor. ind. act. от κλαίω (G2799) плакать.
πνκρώς (G4090) горько.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 26 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2020, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.