Библия » Лингвистический. Роджерс

От Матфея 13 глава

1 έξελθών aor. act. part. от έξέρχομαι (G1831) выходить. Part, сопутств. обет, или врем.
έκάθητο impf. ind. med. (dep.) от κάθημαι (G2521) сидеть. Рабби обычно учили сидя, см. Мф 5:1.
2 συνήχθησαν aor. ind. pass. от συνάγω (G4863) собираться вместе; pass. скапливаться. έμβάντα aor. act. part. (сопутств.) acc. sing. от έμβαίνω (G1684) подниматься на борт, входить.
καθήσθαι praes. med. (dep.) inf., см. ст 1. Inf. выражает результат.
αίγιαλόν (G123) асс. с предл. έπ (G1909) берег, побережье.
είστήκει plperf. ind. act. от ϊστημι (G2476) стоять. Используется в знач. impf.: встал и так стоял (RWP).
3 έλάλησεν aor. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
παραβολαίς dat. pl. от παρ α βολή (G3850) притча. О значении этого слова см. TDNT; NIDNTT; Carson, 301-304; DA; J. W. Sider, "Rediscovering the Parables: The Logic of the Jeremias Tradition" JBL 102 (1983): 61-83; ABD, 5:146-52; DJG, 591-601; BBC. έξήλθεν aor. ind. act., см. ст 1.
σπείρων praes. act. part. от σπείρω (G4687) сеять. Subst. part.
4 σπείρει ν praes. act. inf. Inf. с предл. έν (G1722) выражает одновременность действия: "в то время как он сеял" (BD, 208).
έπεσε ν aor. ind. act. от πίπτω (G4098) падать.
έλθόντα aor. act. part. (temp.) nom.pl. n. от έρχομαι (G2064) приходить. "Когда прилетели птицы..." κατέφαγεν aor. ind. act. от κατεσθίω (G2719) съедать. Прист. вносит перфектное значение: "полностью съесть".
5 πετρώδης (G4075) каменистый.
είχε ν impf. ind. act. от έχ (G2192) иметь.
έξανέτειλεν aor. ind. act. от έξανατέλλω (G1816) подниматься.
έχει ν (G2192) praes. act. inf. от έχω. Inf. использован с предл.
διά (G1223) и выражает причину.
6 άνατείλαντος aor. act. part. (temp.) от ανατέλλω (G393) взойти (о солнце). Gen. abs. έκαυματίσθη aor. ind. pass. от καύματίζω (G2739) гореть, пылать.
έξηράνθη aor. ind. pass. от ξηραίνω (G3583) сохнуть, высыхать, становиться сухим, иссушаться.
7 άκανθας (G173) асс. pl. тернии. (РВ, 153-67; FFB, 184-86).
άνέβησαν aor. ind. act. от αναβαίνω (G305) расти.
έπνιξαν aor. ind. act. от πνίγω (G4155) глушить, душить; терминативн. aor. (RWP).
8 έδίδου impf. ind. act. от δίδωμι (G1325) приносить урожай.
9 ώτα асс. pl. от ούς.
ώτός (G3775) ухо.
άκουέτω praes. imper. act. 3 pers. sing. άκούω (G191) слышать. Praes. imper. выражает особую команду, подчеркивающую процесс: "обращайте особое внимание" (VANT, 365).
10 προσελθόντες aor. act. part. (temp.) пот. masc. pl. от προσέρχομαι (G4334) приходить.
είπαν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
λαλείς praes. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить. Hist, praes.
11 αποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от αποκρίνομαι (G611) отвечать (см. 3:15).
δέδοται perf. ind. pass. от δίδωμι (G1325) давать. Богосл. pass.
γνώναι aor. act. inf. от γινώσκω (G1097) знать. Inf. описывает содержание гл. "знать".
12 δοθήσεται fut. ind. pass. от δίδωμι (G1325) давать.
περισσευθήσεται fut. ind. pass. от περισσεύω (G4052) быть более чем достаточным, чрезмерно богатым и обильным.
άρθήσεται fut. ind. pass. от άίρ (G142) отнимать. Богосл. pass.
13 ότι (G3754) потому что.
βλέποντες praes. act. part. от βλέπω (G991) видеть.
άκούοντες praes. act. part. от ακούω (G191) слышать. Part, относится к евр. inf. abs. (который усиливает основной гл., как это используется в цитате из Ис 6:9,10; см. Дея 28:26-27).
συνίουσιν praes. ind act. от συνίνμι (G4920) прозревать, постигать, понимать (BAGD).
14 άναπληρούται praes. ind. pass. от άναπληρόω (G378) исполнять; либо "исполняется сейчас" (Allen), либо аористический praes. (RWP). Ind. указывает на текущий факт (Hagner).
λέγουσα praes. act. part. fem. от λέγω (G3004) говорить.
ακοή (G189) dat. sing. слух как то, что слышится; рассказы, слухи. Dat. внутреннего дополнения (родственный датив) используется для перевода евр. inf. abs. (BD, 106; BG, 128).
συνήτε aor. conj. act., см. ст 13.
βλέψετε fut. ind. act., см. ст 13. ϊδητε aor. conj. act. от όράω (G3708) видеть.
15 έπαχύνθη aor. ind. pass. от παχύνω (G3975) раскармливать, делать вялым; pass. стать тупым, бесчувственным (TDNT).
βαρέως (G917) adv. тяжелый.
ήκουσαν aor. ind. act., см. ст 13. έκάμμυσαν aor. ind. act. от καμμύω (G2576) закрыть (καταμύω "захлопнуть" RWP).
μήποτε (G3379) с conj. чтобы не, выражает отр. цель.
ίδωσιν aor. conj. act., см. ст 14.
άκούσωσιν aor. conj. act., см. ст 13.
συνώσιν aor. conj. act., см. ст 13. έπιστρέψωσιν aor. conj. act. от έπιστρέφω (G1994) поворачиваться, возвращаться.
ίάσομαι fut. ind. med. (dep.) от ίάομαι (G2390) исцелять (GLH).
16 ύμών gen. pl. ваши — эмфатическое, противопоставлено "их" (αύτοίς), описано в ст. 14 (McNeile).
17 έπεθύμησαν aor. ind. act. от έπιθυμέω (G1937) желать, жаждать чего-л.
ιδεί ν aor. act. inf., см. ст 14. Inf. используется как obj.
είδαν aor. ind. act., см. ст 15.
άκούσαι aor. act. inf., см. ст 13. ήκουσαν aor. ind. act.
18 ύμείς nom. pl. "вы"; эмфатическое противопоставление тем, кто отверг учение.
ακούσατε aor. imper. act., см. ст 13.
σπείραντος aor. act. pari:., см. ст 3. Part, в роли subst.
19 άκούοντος praes. act. part. (temp.). Gen. abs., "в то время, как все слушали" (RWP). О причастном обороте, который часто рассматривали как еврейское влияние, casus pendens, см. МН, 423-25.
συνιέντος praes. act. part. от συνίημι (G4920) осознавать, понимать. По поводу толкования этой притчи, которая подчеркивает важность слушания и исполнения Слова Божьего в свете Вт 6:4-5, см. В. Gerhardsson, "The Parable of the Sower and its Interpretation" NTS 14 (1968): 165-93.
άρπάζει praes. ind. act. от αρπάζω (G726) грабить, воровать, похищать.
έσπαρμένον perf. pass. part., см. ст 3.
ούτος этот. Относится к человеку, а не к зерну (McNeile).
σπαρείς aor. pass. part., см. ст 3.
20 άκούων praes. act. part., см. ст 13; part. используется как subst.
λαμβάνων praes. act. part. от λαμβάνω (G2983) получать, принимать. Оба part. сопровождаются одним определенным арт. и относятся к одному и тому же человеку.
21 έαυτω (G1438) dat. refl. pron. в себе.
πρόσκαιρος (G4340) продолжающийся какое-л. время, временный.
γενομένης aor. med. (dep.) part. (temp.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться. Gen. abs.
θλίψεως gen. sing. от θλιψις (G2347) давление, несчастье (Trench, Synonyms, 292-304).
ή (G2228) или.
σκανδαλίζεται praes. ind. pass. от σκανδαλίζω (G937) заставить споткнуться, заставить пасть, подвергнуться искушению, быть вынужденным согрешить (BAGD).
22 σπαρείς aor. pass. part., см. ст 3.
μέριμνα (G3308) беспокойство, забота, "мирские заботы и интересы" (Hill).
άπάτη (G539) заблуждение или наслаждение (ММ).
πλούτου gen. sing. от·πλούτος (G426) богатство; сокровище (DJG, 705), здесь: "богатства, которые вводят в заблуждение"
συμπνίγει praes. ind. act. от συμπνίγω (G4846) давить, букв. "сдавливать вместе". По поводу перфективирующего использования прист. с гл. см. МН, 325f.
άκαρπος (G175) неплодотворный.
23 συνιείς praes. act. part., см. ст 13.
δη частица усиления: "воистину" (EGT).
καρποφορεί praes. ind. act. от καρποφορέω (G2592) ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ, ПРОИЗВОДИТЬ.
ποιεί praes. ind. act. от ποιέω (G440) делать, совершать, производить.
24 παρέθηκεν aor. ind. act. от παρατίθημι (G184) размещать вдоль, предлагать.
όμοιώθη aor. ind. pass. от όμοιόω (G3666) сравнивать. Pass. может быть отложите льным и передает арамейскую вводную фразу притчи: "что касается Царства Небесного, то с ним дело обстоит, как с..." (BG, 22; DA; DJG, 417-30). Вневременной aor. (VA, 130, 234), или же имеет значение наст, времени (VANT, 268, 280).
σπεί ραντι aor. act. part. dat. sing. от σπείρω (G4687) сеять.
25 καθεύδειν praes. act. inf. от κάθεύδω (G2518) спать. Используется с dat. и предл. έν (G1722), выражает одновременность действия ("в то время как").
ήλθεν aor. ind. act. от έρχομαι, см. ст 4. έπέσπει ρε ν aor. ind. act. от έπισπείρω (G4687) сеять поверх, сеять повторно, сеять еще раз (ММ).
ζιζάνιο ν (G2215) ядовитый сорняк. Возможно, Iloium [temulentum] или Cephalaria syriaca, которые родственны зерновым и на ранних стадиях роста почти от них не отличимы (J. Jeremias, The Parables of Jesus, 224; FFB, 194-95; особ. PB, 161; BBC).
άν μέσον между, среди, посреди (BAGD).
άπήλθεν aor. ind. act. от άπέρχομαι (G565) уходить.
26 έβλάστησεν aor. ind. act. от βλαστάνω (G1380) пускать побеги, прорастать.
χόρτος (G5528) трава.
έποίησεν aor. ind. act., см. ст 23. έφάνη aor. ind. pass. от φαίνω (G5316), pass. появляться, становиться видимым.
27 προσελθόντες aor. act. part. (temp.), см. ст 10.
είπον aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
ουχί (G3780) используется в вопросах, на которые ожидается положительный ответ: "не так ли?" έσπειρας aor. ind. act., см. ст 3.
πόθεν (G4159) где? откуда?
28 έφη 3 pers. sing. impf. ind. act., возм. в знач. Aor. от φημί (G5346) говорить (BAGD).
θέλεις praes. ind. act. от θέλω (G2309) желать, хотеть. Об использовании этого слова для ввода вопроса с совещательным conj. см. BD, 185.
άπελθόντες aor. act. part. (сопутств.) от απέρχομαι (G565) выходить.
συλλέξωμεν aor. conj. act. от συλλέγω (G4816) сводить вместе, соединять, собирать. Совещательный conj.: "не собрать ли нам?" (RG, 934).
29 φησιν praes. ind. act. 3 pers. sing., см. ст 28.
μήποτε (G3379) чтобы не, используется для выражения опасения (BD, 188).
συλλέγοντες praes. act. part. (temp.), см. ст 28, одновременное действие.
έκριζώσητε aor. conj. act. от έκριζόω (G1610) выкорчевывать, вырывать с корнем.
30 άφετε aor. imper. act. от άφίημι (G863) оставлять, оставлять в покое. Aor. imper. обозначает специфическое действие.
συναυξάνεσθαι praes. med. inf. от ουναυξάνω (G4885) расти, расти вместе. Inf. obj. от гл. αμφότερα (G297) acc. pl. n. и то, и другое.
έρ fut. ind. act. от λέγω (G3004).
θερισταίς dat. pl. от θεριστής (G2327) сборщик урожая; окончание указывает на лицо, которое выполняет действие (МН, 365).
συλλέξατε aor. imper. act., см. ст 28.
δήσατε aor. imper. act. от δέω (G1210) связывать.
κατακαύσαι aor. act. inf. от κατακαίω (G2618) сжигать. Прист. при гл. перфектна: это не просто "жечь" но "сжечь". Inf. с πρός (G4314) выражает цель.
συναγάγετε aor. imper. act. от συνάγω (G4863) собирать вместе.
άποθήκη (G596) хранилище, амбар.
31 παρέθηκεν aor. ind. act., см. ст 24.
κόκκω dat. sing. от κόκκος (G2848) зерно, отдельное зернышко; dat. с adj. похожий, подобный.
σινάπεως gen. sing. от σίναπι (G4615) горчица, которая считалась в народе мельчайшим из всех зерен и высаживалась скорее в полях, чем в огородах (BAGD; SB, 1:668-69; РВ, 93; FFB, 145-46).
λαβών aor. act. part., см. ст 20. έσπειρεν aor. ind. act., см. ст 3.
32 о (G3739) которое, относится к зерну, но ср. род использован вследствие языковой аттракции (EGT).
μικρότερον comp. от μικρός (G3398) маленький.
σπερμάτων gen. pl. от σπέρμα (G4690) семя. Gen. сотр. Горчичное зерно часто упоминается в раввинистических источниках для описания предметов крохотных размеров (Lachs, 225).
αύξηθή aor. conj. pass. от αύζάνομαι (G837) расти. Conj. όταν (G3752) используется в неопред. прид. времени.
μείζον (G3187) comp. от μέγας большой, великий.
λαχάνων gen. pl. от λάχανον (G3001) растение, употребляемое в пищу; овощ. Gen. сравнения. έλθείν aor. act. inf. от έρχομαι (G2064) приходить. Inf. с ώστε (G5620) выражает результат.
κατασκηνούν praes. act. inf. от κατασκηνόω (G2681) жить, обитать. Inf. выражает результат.
33 έλάλησεν aor. ind. act., см. ст 3.
ζύμη (G2219) dat. sing. закваска; dat. с adj. В данном случае речь идет о старом, перебродившем дрожжевом тесте (DA). В иудейской символике закваска обозначала нечто нечистое или дурное (Hill; DA; SB, 1:727-29; TDNT).
λαβούσα aor. act. part. (сопутств.) fem. sing. от λαμβάνω (G2983) брать.
ένέκρυψεν aor. ind. act. от ένκρύπτω (G1470) прятать, скрывать.
αλεύρου (G224) gen. sing. пшеничная мука.
σάτα (G4568) η. acc. pl. от σάτον мера. Евр. единица измерения для зерна, примерно 14 л (BAGD; SB, 1:670; ABD, 6:903; EBC, 1:610). Этим хлебом можно было бы накормить 100 человек (France). Известно, что греки брали 20 г дрожжей на каждые 9 л муки, а для приготовления ячменного хлеба — около 900 г дрожжей на каждые 24 л ячменя (Pliny, NH, 18:103-4).
έω ού пока не (BAGD).
έζυμώθη aor. ind. pass. от ζυμόω (G2220) бродить, подниматься.
34 έλάλει impf. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить. Impf. указывает на регулярную практику, а не на отдельный случай (EGT).
35 πληρωθή aor. conj. pass. от πληρόω (G4137) наполнять, исполнять. О выражении цели с помощью conj. см. Мф 1:22.
ρηθέν aor. pass. part. от λέγω (G3004) говорить. Part, в роли сущ.: "то, что было сказано"
ανοίξω fut. ind. act. от ανοίγω (G455) открывать. έρεύξομαι fut. ind. med. (dep.) от έρεύγομαι (G2044) исторгать, реветь, рычать, громко кричать, изрекать (AS).
κεκρυμμένα perf. pass. part. от κρύπτω (G2928) скрывать. Perf. указывает на состояние или условие: "то, что было скрыто".
36 άφείς aor. act. part. (temp.) от άφίημι (G863) распускать, отправлять прочь.
ήλθεν aor. ind. act., см. ст 25.
προσήλθον aor. ind. act. от προσέρχομαι (G4334) приходить.
διασάφησον aor. imper. act. от διασαφέω (G1285) объяснять, прояснять темные места с помощью тщательного объяснения (LN, 1:405); "объясни все тщательно прямо сейчас" (RWP).
37 είπεν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. (Оборот см. в Мф 3:15.)
38 πονηρού (G4190) gen. sing. зло. "Сыны злого" = "те, у кого злой характер" (McNeile).
39 σπείρας aor. act. part., см. ст 3.
συντέλεια (G4930) завершение. (О "завершении века" в иудейской апокалиптике см. DA; SB, 1:671).
40 συλλέγεται praes. ind. pass., см. ст 28.
πυρί dat. sing. от πυρ.
πυρός (G4442) огонь, instr. dat.
κατακαίεται praes. ind. pass., см. ст 30. έσται fut. ind. med. (dep.) от ειμί (G1510).
41 άποστελεί fut. ind. act. от άποστέλλω (G649) посылать.
συλλέξουσιν fut. ind. act., см. ст 28.
σκάνδαλα (G4625) acc. n. pl. кол в ловушке для зверей, сама ловушка, причина или факт падения. Здесь речь идет о людях, "детях дьявола" которые действуют против Бога и пытаются привести к падению как можно большее количество людей (TDNT).
ποιούντας praes. act. part. masc. acc. pl., см. ст 23. Гл. используется с subst. для выражения глагольного значения; "совершать беззакония" = "производить беззаконие".
42 βαλούσιν fut. ind. act. от βάλλω (G906) бросать, швырять.
κάμινος (G2575) печь (ВВС).
κλαυθμός (G2805) громкий плач, рыдания.
βρυγμός (G1030) скрип, скрежет.
оδόντων gen. pl. от όδούς.
οδόντος (G3599) зуб. Выражение "скрежет зубов" используется для обозначения злобы и отчаяния проклятых (SB, 1:673).
43 έκλάμψουσιν fut. ind. act. от έκλάμπω (G1584) светить наружу, засиять, о солнце, которое показывается из-за тучи (EGT).
44 θησαυρω dat. sing. от θησαυρός (G2344) сокровище, клад. Dat. с adj.
κεκρυμμένω perf. pass. part. от κρύπτω (G2928) прятать. Было принято зарывать ценности в землю, особенно в беспокойные времена (DA; Jos., JW, 7:113).
εύρων aor. act. part. от εύρίσκω (G2147) находить. Об иудейских законах, касающихся нахождения и обретения сокровищ, Ьш. LNT, 6-15. έκρυψεν aor. ind. act. от κρύπτω (G2928) скрывать.
άπ ибо, потому что (о причинном использовании см. BD, 113).
ύπάγει praes. ind. act. от υπάγω (G5217) выходить.
πωλεί praes. ind. act. от πωλέω (G4452) продавать. Представляется, что сутью притчи является определенное намерение приобрести сокровище (Luz).
άγοράζει praes. ind. act. от άγοράζω (G59) покупать. Форма гл. — hist, praes.
45 έμπόρω (G1713) dat. sing. купец. Торговец оптом в отличие от лавочника (EDNT). Dat. с adj.
ζητούντι praes. act. part. dat. sing. от ζητέω (G2212) искать, доставать.
μαργαρίτης (G3135) жемчужина. Об отношении к жемчугу в древнем мире см. 1Тим 2:9; DA.
46 εύρων aor. act. part. (temp.), см. ст 44.
άπελθών aor. act. part. (temp.) от απέρχομαι (G565) выходить.
πέπρακεν perf. ind. act. от πιπράσκω (G4097) продавать. Возможно, perf. в аор. знач., поскольку слово не имеет формы aor. (Μ, 142-45; MKG, 265; Luz).
είχεν impf. ind. act. έχ (G2192) иметь, владеть.
ήγόρασεν aor. ind. act. от άγοράζω (G569), см. ст 44.
47 σαγήνη (G4522) dat. sing. невод, длинная сеть. Эти сети открываются, чтобы захватить большой участок моря, потом снова стягиваются и заключают в себя все, что в них попало (Trench, Synonyms, 236). Dat. с adj.
βληθείση aor. pass. part. fem. dat. sing. от βάλλω (G906) бросать.
γένους gen. sing. от γένος (G1085) род, сорт, вид (см. Jos., JW, 3:508).
συναγαγούση aor. act. part. fem. dat. sing., см. ст 2.
48 έπληρώθη aor. ind. pass., см. ст 35.
άναβιβάσαντες aor. act. part. (temp.) от άναβιβάζω (G307) вытаскивать, вытягивать. Прист. при гл. имеет локативное значение (М, 295).
αιγιαλός (G123) берег, побережье.
καθίσαντες aor. act. part. (temp.) от каθίζω (G2523) садиться, занимать место.
συνέλεξαν aor. ind. act., см. ст 28.
άγγη acc. pl. n. от άγγος (G30) сосуд, емкость.
σαπρά асс. pl. n. от σαπρός (G4550) бесполезное, непригодное для еды (Hill).
έβαλον aor. ind. act. от βάλλω (G906) выбрасывать.
49 έξελεύσονται fut. ind. med. (dep.) от έξέρχομαι (G1831) выходить.
άφοριούσιν fut. ind. act. от άφορίζω (G873) разделять, отделять.
50 βαλούσιν fut. ind. act., см. ст 42.
51 συνήκατε aor. ind. act. от συνίημι (G4920), см. ст 13.
λέγουσιν praes. ind. act. от λέγω (G3004), hist, praes.
52 μαθητευθείς aor. pass. part. от μαθητεύω (G3100) делать учеником, быть учеником; pass. "быть наученным" "получить наставление" (McNeile; Gundry; TDNT). Каждый книжник, который действительно учился, был научен (CDMG, 160-61).
βασιλεία (G932) dat. sing. царство; dat. ссылки: "по отношению к царству" (Hill; DM, 85).
καινά n. pl. от καινός (G2537) новый. Может относиться к чему-л. недостаточно хорошо известному ранее, но значительному (LN, 1:338).
παλαιά n. pl. от παλαιός (G3820) старый. Может относиться к чему-л., что непрерывно существовало в течение сравнительно долгого времени (LN, 1:642; разные мнения насчет значения этого отрывка см. в DA).
53 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι, см. ст 21. έτέλεσεν aor. ind. act. от τελέω (G5055) заканчивать, завершать.
μετήρεν aor. ind. act. от μεταίρω (G3332) изменять свое положение, уходить (ММ).
54 έλθών aor. act. part. (temp.) от έρχομαι (G2064) приходить.
πατρίδα acc. sing. от πατρίς (G3968) отечество, страна, родина.
έδίδασκεν impf. ind. act. от διδάσκω (G1321) учить. Impf. может быть инхоативным: "он начал учить" — или предполагать неоднократное действие (Filson).
έκπλήσσεσθαι praes. pass. inf. от έκπλήσσω (G1605) восхищаться, удивляться; pass. быть воехищенным, удивленным. Inf. используется с ώστε (G5620) для выражения результатов.
55 ούτος (G3778) этот, этот тип, с презрительным оттенком (Tasker).
τέκτονος gen. sing. от τέκτων (G5045) плотник, столяр, строитель (BAGD). Определенный арт. со словом "плотник" указывает на то, что, возможно, плотник этот был единственным в городе и всем известным (EGT).
57 έσκανδαλίζοντο impf. ind. pass. от σκανδαλίζω (G4624), pass. отвратиться, антоним выражения "поверить в него" они отказывались верить в Него.
άτιμος (G820) без чести.
58 έποίησεν aor. ind. act., см. ст 23.
άπιστία (G570) неверие.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 13 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2020, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.