Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1 κεφάλαιο

1 επειδηπερ πολλοι επεχειρηϲαν αναταξαϲθαι διηγηϲιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων
2 καθωϲ παρεδωϲαν ημει̅ οι απ αρχηϲ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου
3 εδοξεν καμοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν παϲιν ακριβωϲ καθεξηϲ ϲοι γραψαι κρατιϲτε θεοφιλε
4 ινα επιγνωϲ περι ω̅ κατηχηθηϲ λογων την αϲφαλειαν
5 εγενετο εν ταιϲ ημεραιϲ ηρωδου του βαϲιλεωϲ τηϲ ιουδαιαϲ ιερευϲ τιϲ ονοματι ζαχαριαϲ εξ εφημεριαϲ αβια και η γυνη αυτου εκ των θυγατερων ααρων και ονομα αυτηϲ ελιϲαβετ
6 ηϲαν δε δικαιοι αμφοτεροι ενωπιον του θ̅υ̅ πορευομενοι εν παϲαιϲ ταιϲ εντολαιϲ και δικαιωμαϲιν του κ̅υ̅ αμεμπτοι
7 και ουκ ην αυτοιϲ τεκνον καθοτι η ελιϲαβετ η̅ ϲτειρα και αμφοτεροι προβεβηκοτεϲ εν ταιϲ ημεραιϲ αυτω̅ ηϲαν
8 εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει τηϲ εφημεριαϲ αυτου εναντιο̅ του θ̅υ̅
9 κατα το εθοϲ τηϲ ιερατειαϲ ελαχεν του θυμιαϲαι ειϲελθω̅ ειϲ τον ναον του κ̅υ̅
10 και παν το πληθοϲ του λαου ην προϲευχομενον εξω τη ωρα του θυμιαματοϲ
11 ωφθη δε αυτω αγγελοϲ κ̅υ̅ εϲτωϲ εκ δεξιω̅ του θυϲιαϲτηριου του θυμιαματοϲ
12 και εταραχθη ζαχαριαϲ ιδω̅ και φοβοϲ επεπεϲεν επ αυτο̅
13 ειπεν δε προϲ αυτον ο αγγελοϲ μη φοβου ζαχαρια διοτι ειϲηκουϲθη η δεηϲειϲ ϲου και η γυνη ϲου ελιϲαβετ γεννηϲει υιον ϲοι και καλεϲειϲ το ονομα αυτου ιωαννην
14 και εϲται χαρα ϲοι και αγαλλιαϲειϲ και πολλοι επι τη γενεϲει αυτου χαρηϲονται
15 εϲται γαρ μεγαϲ ενωπιον κ̅υ̅ και οινον και ϲικερα ου μη πιη και π̅ν̅ϲ̅ αγιου πληϲθηϲεται ετι εκ κοιλιαϲ μ̅ρ̅ϲ̅ αυτου
16 και πολλουϲ των υιων ι̅η̅λ̅ επιϲτρεψει επι κ̅ν̅ τον θ̅ν̅ αυτων
17 και αυτοϲ προελευϲεται ενωπιον αυτου εν π̅ν̅ι̅ και δυναμει ηλιου επιϲτρεψαι καρδιαϲ π̅ρ̅ω̅ν̅ επι τεκνα και απιθειϲ εν φρονηϲει δικαιων ετοιμαϲαι τω κ̅ω̅ λαο̅ κατεϲκευαϲμενον
18 και ειπεν ζαχαριαϲ προϲ τον αγγελον κατα τι γνωϲομαι τουτο εγω γαρ ειμι πρεϲβυτηϲ και η γυνη μου προβεβηκυια εν ταιϲ ημεραιϲ αυτηϲ
19 και αποκριθειϲ ο αγγελοϲ ειπε̅ αυτω εγω ειμι γαβριηλ ο παρεϲτηκωϲ ενωπιον του θ̅υ̅ και απεϲταλην λαληϲαι προϲ ϲε και ευαγγελιϲαϲθαι ϲοι ταυτα
20 και ιδου εϲη ϲιωπων και μη δυναμενοϲ λαληϲαι αχρι ηϲ ημεραϲ γενηται ταυτα ανθ ων ουκ επιϲτευϲαϲ τοιϲ λογοιϲ μου οιτινεϲ πληρωθηϲονται ειϲ τον καιρον αυτων
21 και ην ο λαοϲ προϲδοκων τον ζαχαριαν και εθαυμαζον εν τω χρονιζει̅ αυτον εν τω ναω
22 εξελθων δε ουκ εδυνατο λαληϲαι αυτοιϲ και επεγνωϲαν οτι οπταϲια̅ εωρακεν εν τω ναω και αυτοϲ ην διανευων αυτοιϲ και διεμενεν κωφοϲ
23 και εγενετο ωϲ επληϲθηϲαν αι ημεραι τηϲ λειτουργιαϲ αυτου απηλθεν ειϲ τον οικον αυτου
24 μετα δε ταυταϲ ταϲ ημεραϲ ϲυνελαβεν ελιϲαβετ η γυνη αυτου και περιεκρυβεν εαυτην μηναϲ πεντε λεγουϲα
25 οτι ουτωϲ μοι πεποιηκεν ο κ̅ϲ̅ εν ημεραιϲ αιϲ επειδεν αφελειν το ονιδοϲ μου εν α̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅
26 εν δε τω μηνι τω εκτω απεϲταλη ο αγγελοϲ γαβριηλ υπο του θ̅υ̅ ειϲ πολι̅ τηϲ γαλιλαιαϲ η ονομα ναζαραθ
27 προϲ παρθενον εμνηϲτευμενην ανδρι ω ονομα ιωϲηφ εξ οικου δ̅α̅δ̅ και το ονομα τηϲ παρθενου μαριαμ
28 και {ελθων} [1] ο αγγελοϲ προϲ αυτην ειπεν χαιρε καιχαριτωμενη ο κ̅ϲ̅ μετα ϲου ευλογημενη ϲυ εν γυναιξιν
29 η δε ιδουϲα διεταραχθη επι τω λογω αυτου και διελογιζετο ποταποϲ ειη ο αϲπαϲμοϲ ουτοϲ
30 και ειπεν ο αγγελοϲ αυτη μη φοβου μαριαμ ευρεϲ γαρ χαριν παρα τω θ̅ω̅
31 και ιδου ϲυλλημψη εν γαϲτρι και τεξη υιον και καλεϲειϲ το ονομα αυτου ι̅ν̅
32 ουτοϲ εϲται μεγαϲ και υιοϲ υψιϲτου κληθηϲεται και δωϲει αυτω κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ τον θρονον δ̅α̅δ̅ του π̅ρ̅ϲ̅ αυτου
33 και βαϲιλευϲει επι τον οικον ιακωβ ειϲ τουϲ αιωναϲ και τηϲ βαϲιλειαϲ αυτου ουκ εϲται τελοϲ
34 ειπεν δε μαριαμ προϲ τον αγγελον πωϲ εϲται τουτο επι ανδρα ου γινωϲκω
35 και αποκριθειϲ ο αγγελοϲ ειπε̅ αυτη π̅ν̅α̅ αγιον επελευϲεται επι ϲε και δυναμιϲ υψιϲτου επιϲκιαϲει ϲοι {διοτι} [2] και το γεννωμενον αγιον κληθηϲεται υ̅ϲ̅ θ̅υ̅
36 και ιδου ελιϲαβετ η ϲυγγενιϲ ϲου και αυτη ϲυνειληφυια υιον εν γηρει αυτηϲ και ουτοϲ ο μη̅ εκτοϲ εϲτιν αυτη τη καλουμενη ϲτειρα
37 οτι ουκ αδυνατηϲει παρα τω θ̅ω̅ παν ρημα
38 ειπεν δε μαριαμ ιδου η δουλη κ̅υ̅ γενοιτο μοι κατα το ρημα ϲου και απηλθεν απ αυτηϲ ο αγγελοϲ
39 και αναϲταϲα μαριαμ εν ταιϲ ημεραιϲ ταυταιϲ επορευθη ειϲ την ορινην μετα ϲπουδηϲ ειϲ πολιν ιουδα
40 και ειϲηλθεν ειϲ τον οικον ζαχαριου και ηϲπαϲατο την ελιϲαβετ
41 και εγενετο ωϲ ηκουϲεν η ελιϲαβετ τον αϲπαϲμον τηϲ μαριαϲ εϲκιρτηϲεν το βρεφοϲ εν τη κοιλια αυτηϲ και επληϲθη π̅ν̅ϲ̅ αγιου η ελιϲαβετ
42 και ανεφωνηϲεν φωνη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη ϲυ εν γυναιξιν και ευλογημενοϲ ο καρποϲ τηϲ κοιλιαϲ ϲου
43 και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μ̅η̅ρ̅ του κ̅υ̅ μου προϲ με
44 ιδου γαρ ωϲ {εγηνετο} [3] η φωνη του αϲπαϲμου ϲου ειϲ τα ωτα μου εϲκιρτηϲεν το βρεφοϲ εν αγαλλιαϲει εν τη κοιλια μου
45 και μακαρια η πιϲτευϲαϲα οτι εϲται τελιωϲιϲ τοιϲ λελαλημενοιϲ αυτη παρα κ̅υ̅
46 και ειπεν μαριαμ μεγαλυνει η ψυχη μου τον κ̅ν̅
47 και ηγαλλιαϲεν το π̅ν̅α̅ μου επι τω θ̅ω̅ τω ϲ̅ρ̅ι̅ μου
48 οτι επεβλεψεν επι την ταπινωϲιν τηϲ δουληϲ αυτου ιδου γαρ απο του νυ̅ μακαριουϲιν με παϲαι αι γενεαι
49 οτι εποιηϲεν μοι μεγαλεια ο δυνατοϲ και αγιον το ονομα αυτου
50 και το ελεοϲ αυτου ειϲ γενεαϲ γενεων τοιϲ φοβουμενοιϲ αυτον
51 εποιηϲε̅ κρατοϲ εν βραχιονι αυτου διεϲκορπιϲεν υπερηφανουϲ διανοια καρδιαϲ αυτων
52 καθειλεν δυναϲταϲ απο θρονων και υψωϲεν ταπεινουϲ
53 πινωνταϲ ενεπληϲεν αγαθω̅ και πλουτουνταϲ εξαπεϲτειλεν κενουϲ
54 αντελαβετο ι̅η̅λ̅ παιδοϲ αυτου μνηϲθηνε ελεουϲ
55 καθωϲ ελαληϲεν προϲ τουϲ π̅ρ̅α̅ϲ̅ ημων τω αβρααμ και τω ϲπερματι αυτου ειϲ τον αιωνα
56 εμεινεν δε μαριαμ ϲυν αυτη ωϲει μηναϲ τρειϲ και υπεϲτρεψεν ειϲ τον οικον αυτηϲ
57 τη δε ελιϲαβετ επληϲθη ο χρονοϲ του τεκειν αυτην και εγεννηϲεν υιον
58 και ηκουϲαν οι περιοικοι και οι {ϲυγγενει} [4] αυτηϲ οτι εμεγαλυνε̅ κ̅ϲ̅ το ελεοϲ αυτου μετ αυτηϲ και ϲυνεχαιρον αυτη
59 και εγενετο εν τη ογδοη ημερα ηλθον περιτεμειν το παιδιο̅ και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του π̅ρ̅ϲ̅ αυτου ζαχαριαν
60 και αποκριθειϲα η μ̅η̅ρ̅ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθηϲεται ιωαννηϲ
61 και ειπον προϲ αυτη̅ οτι ουδειϲ εϲτιν εκ τηϲ ϲυγγενειαϲ ϲου οϲ καλειτε τω ονοματι τουτω
62 ενενευον δε τω π̅ρ̅ι̅ αυτου το τι αν θελοι καλειϲθαι αυτον
63 και αιτηϲαϲ πινακιδιον εγραψεν λεγων ιωαννηϲ εϲτιν το ονομα αυτου και εθαυμαϲαν παντεϲ
64 ανεωχθη δε το ϲτομα αυτου παραχρημα και η γλωϲϲα αυτου και ελαλει ευλογων τον θ̅ν̅
65 εγενετο δε επι πανταϲ φοβοϲ τουϲ περιοικουνταϲ αυτουϲ και εν ολη τη ορινη τηϲ ιουδαιαϲ διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα
66 και εθεντο παντεϲ οι ακουϲαντεϲ εν τη καρδια αυτω̅ λεγοντεϲ τι αρα το παιδιον τουτο εϲται και χειρ κ̅υ̅ ην μετ αυτου
67 και ζαχαριαϲ ο π̅η̅ρ̅ αυτου επληϲθη π̅ν̅ϲ̅ αγιου και επροφητευϲεν λεγων
68 ευλογητοϲ κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ του ι̅η̅λ̅ οτι επιϲκεψατο και εποιηϲεν λυτρωϲιν τω λαω αυτου
69 και ηγειρεν κεραϲ ϲωτηριαϲ ημειν εν τω οικω δ̅α̅δ̅ του παιδοϲ αυτου
70 καθωϲ ελαληϲεν δια ϲτοματοϲ των αγιω̅ των απ αιωνοϲ προφητων αυτου
71 ϲωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειροϲ παντω̅ των μειϲουντων ημαϲ
72 ποιηϲαι ελεοϲ μετα των π̅ρ̅ω̅ν̅ ημων και μνηϲθηναι διαθηκηϲ αγιαϲ αυτου
73 ορκον ο̅ ωμοϲεν προϲ αβρααμ τον π̅ρ̅α̅ ημων του δουναι ημιν
74 αφοβωϲ εκ χειροϲ των εχρων ημων ρυϲθενταϲ λατρευει̅ αυτω
75 εν οϲιοτητι και δικαιοϲυνη ενωπιον αυτου παϲαϲ ταϲ ημεραϲ ημων
76 και ϲυ παιδιον προφητηϲ υψιϲτου κληθηϲη προπορευϲη γαρ προ προϲωπου κ̅υ̅ ετοιμαϲαι οδουϲ αυτου
77 του δουναι γνωϲιν ϲωτηριαϲ τω λαω αυτου εν αφεϲει αμαρτιων ημων
78 δια ϲπλαγχνα ελεουϲ θ̅υ̅ ημω̅ εν οιϲ επεϲκεψατο ημαϲ ανατολη εξ υψουϲ
79 επιφαναι τοιϲ εν ϲκοτει και ϲκια θανατου καθημενοιϲ του κατευθυναι τουϲ ποδαϲ ημων ειϲ οδον ειρηνηϲ
80 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο π̅ν̅ι̅ και ην εν ταιϲ ερημοιϲ εωϲ ημεραϲ αναδιξεωϲ αυτου προϲ τον ι̅η̅λ̅

Примечания:

28  [1] {ειϲελθων}
35  [2] {διο}
44  [3] {εγενετο}
58  [4] {ϲυγγενειϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.