Біблія » БКБПЦ Пераклад праваслаўнай царквы

Лукі 1 Паводле Лукі 1 раздзел

1 Паколькі ўжо многія ўзялíся склада́ць аповесць пра падзеі, якія сярод нас адбылíся,
2 як перадалí нам тыя, што ад пачатку былí відаво́чцамі і служы́целямі Слова,
3 прыйшло на думку і мне, дакладна дасле́даваўшы ўсё ад пачатку, паслядоўна апісаць табе, высокашаноўны Фео́філе,
4 каб ты спазна́ў цвёрдую аснову таго вучэ́ння, у якім быў наста́ўлены.
5 Быў у дні Ірада, цара Іудзейскага, адзін святар íмем Заха́рыя, з Авíевай чаргí; і жонка яго з роду Ааро́навага, імя́ ёй Елісавета.
6 Былí яны абое праведныя перад Богам, жывучы́ паводле ўсіх за́паведзяў і ўстанаўле́нняў Гасподніх беззага́нна.
7 І не ме́лі яны дзіця́ці, бо Елісавета была́ няплодная, і абое былí ўжо на схíле гадоў сваіх.
8 І ста́лася: калі ў парадку сваёй чаргí ён служыў перад Богам,
9 вы́пала яму, паводле звы́чаю святарскага, кадзíць, увайшоўшы ў храм Гасподні,
10 а ўсё мноства людзей малілася зво́нку ў час каджэ́ння;
11 і явіўся яму Ангел Гасподні, сто́ячы справа ад кадзíльнага ахвя́рніка;
12 і суме́ўся Заха́рыя, убачыўшы, і страх напаў на яго.
13 Але Ангел сказаў яму: не бойся, Заха́рыя, бо пачу́та малітва твая, і жонка твая Елісавета наро́дзіць табе сына, і назавеш яго íмем Іаан,
14 і будзе табе радасць і весялосць, і многія нараджэ́нню яго ўзрадуюцца;
15 бо ён будзе вялікі перад Госпадам; і не будзе піць віна́ і сíкеру; і Духам Святым напоўніцца яшчэ ва ўлонні маці сваёй;
16 і многіх з сыноў Ізра́ілевых зве́рне да Госпада Бога іх;
17 і будзе ісці перад Ім у духу і сіле Іліí, каб вярну́ць сэ́рцы бацькоў да дзяцей, і непакорлівых да мудрасці праведных, каб падрыхтава́ць Госпаду народ гатовы.
18 І сказаў Заха́рыя Ангелу: па чым я пазна́ю гэта? бо я стары́, і жонка мая́ на схíле гадоў сваіх.
19 І сказаў яму Ангел у адказ: я Гаўрыíл, што стаю перад Богам і пасла́ны гаварыць з табой і дабраве́сціць табе гэта;
20 і вось, будзеш маўчаць і не зможаш гаварыць да таго дня, калі збу́дзецца гэта, за тое, што ты не паверыў сло́вам маім, якія здзе́йсняцца ў свой час.
21 І чакаў народ Заха́рыю і здзіўляўся, што ён мару́дзіць у храме.
22 Ён жа, вы́йшаўшы, не мог гаварыць да іх; і яны зразумелі, што ён бачыў відзе́нне ў храме; а ён рабіў ім знакі, і заставаўся нямы́м.
23 І ста́лася: калі скончыліся дні служэ́ння яго, пайшоў ён у дом свой.
24 Пасля гэтых дзён зачала́ Елісавета, жонка яго, і таíлася пяць месяцаў, і гаварыла:
25 так зрабіў мне Гасподзь у дні, калі спагля́нуў, каб зняць з мяне́ га́ньбу сярод людзе́й.
26 А ў шосты месяц пасла́ны быў Ангел Гаўрыíл ад Бога ў горад Галіле́йскі пад назвай Назарэ́т
27 да Дзевы, зару́чанай з мужам, імя́ якому Іосіф, з дому Давíдавага; а імя́ Дзевы — Марыя.
28 І, увайшоўшы да Яе, Ангел сказаў: радуйся, Благадатная! Гасподзь з Табою; благаславёная Ты сярод жанчын.
29 Яна ж, убачыўшы яго, збянтэ́жылася ад слова яго і разважа́ла, што́ ж гэта за віта́нне.
30 І сказаў Ёй Ангел: не бойся, Марыя, бо Ты знайшла благадаць у Бога.
31 І вось, зачне́ш ва ўло́нні, і наро́дзіш Сы́на, і дасí Яму імя́: Іісус.
32 Ён будзе вялікі, і Сы́нам Усявышняга будзе назва́ны, і дасць Яму Гасподзь Бог прастол Давіда, бацькі Яго;
33 і будзе царстваваць над домам Іакава давеку, і Царству Яго не будзе канца.
34 І сказала Марыя Ангелу: як будзе гэта, калі Я мужа не знаю?
35 Сказаў Ёй Ангел у адказ: Дух Святы найдзе́ на Цябе, і сіла Усявышняга ахіне́ Цябе; таму і Святое, што наро́дзіцца, Сы́нам Божым будзе назва́на;
36 і вось, Елісавета, сваячка Твая, і яна зачала́ сына ў старасці сваёй, і гэта ўжо шосты месяц у яе, якую называюць няплоднай;
37 бо не застане́цца бяссíльным у Бога ніводнае слова.
38 Тады сказала Марыя: вось, Я — раба Гасподняя; няхай будзе Мне па слову твайму. І адышоў ад Яе Ангел.
39 І ўстаўшы, Марыя ў тыя дні пайшла з паспе́шнасцю ў горны край, у горад Іу́даў;
40 і ўвайшла ў дом Заха́рыі, і павіта́ла Елісавету.
41 І ста́лася: калі пачула Елісавета віта́нне Марыіна, устрапяну́лася дзіця́тка ва ўлонні яе; і напоўнілася Елісавета Духам Святым,
42 і ўсклíкнула моцным голасам і сказала: благаславёная Ты сярод жанчын і благаславёны плод уло́ння Твайго!
43 І адкуль гэта мне, што прыйшла Маці Госпада майго да мяне?
44 Бо, калі голас віта́ння Твайго дайшоў да вушэ́й маіх, устрапяну́лася дзіця́тка радасна ва ўлонні маім.
45 І блажэнная Тая, што паверыла, бо збу́дзецца ска́занае Ёй ад Госпада.
46 І сказала Марыя: веліча́е душа Мая Госпада,
47 і ўзра́даваўся дух Мой у Богу, Спасіцелі Маім,
48 што спагля́нуў Ён на пако́ру Рабы Сваёй; бо вось ад гэтага часу будуць зваць Мяне блажэ́ннай усе ро́ды;
49 бо ўчынíў Мне вялікае Моцны, і святое імя́ Яго;
50 і міласэрнасць Яго ў ро́ды ро́даў да тых, што баяцца Яго;
51 Ён праявíў сілу рукою Сваёю; рассе́яў ганарлíвых ду́мкамі сэ́рца іх;
52 скінуў моцных з прастолаў і ўзнёс пако́рлівых;
53 галодных здаво́ліў дабром, а багатых адпусціў ні з чым;
54 прыхіну́ў Ізра́іля, слугу́ Свайго, па́мятаючы пра міласць, —
55 як гаварыў бацька́м нашым, — да Аўраама і се́мені яго давеку.
56 Прабыла́ ж Марыя з ёю каля трох месяцаў і вярнулася ў дом Свой.
57 А Елісавеце настаў час радзíць, і яна нарадзíла сы́на.
58 І пачулі суседзі і сваякі яе, што прымножыў Гасподзь міласць Сваю да яе і радаваліся з ёю.
59 І ста́лася: у восьмы дзень прыйшлі абрэ́заць дзіця́, і хацелі назваць яго íмем ба́цькі яго, Заха́рыем.
60 І, адказваючы, маці яго сказала: не, а назва́ны будзе Іаанам.
61 І сказалі ёй: няма нікога ў радні тваёй, хто б зваўся гэтым íмем.
62 І зна́камі пыталіся ў ба́цькі яго, я́к бы ён хацеў, каб назва́лі яго.
63 І, папрасіўшы дошчачку, ён напісаў: Іаан будзе імя́ яму. І здзівіліся ўсе.
64 І адразу адкры́ліся ву́сны яго і язык яго, і ён стаў гаварыць, благаслаўля́ючы Бога.
65 І быў страх ва ўсіх, хто жыў вакол іх; і па ўсім горным кра́і Іудзейскім расказвалі пра ўсё гэта.
66 І ўсе, хто чуў, паклалі гэта ў сэ́рцы сваім, ка́жучы: што́ будзе з дзіця́ці гэтага? І рука Гасподняя была́ з ім.
67 І Заха́рыя, бацька яго, напоўніўся Духам Святым і прарочыў, ка́жучы:
68 благаславёны Гасподзь Бог Ізра́ілеў, што наведаў народ Свой і вы́купіў яго;
69 І ўзняў нам рог спасення ў доме Давіда, слугí Свайго,
70 як сказаў ву́снамі святых Сваіх прарокаў адве́ку,
71 што ўрату́е нас ад ворагаў нашых і ад рукí ўсіх, хто ненавідзіць нас;
72 каб зрабіць міласць бацька́м нашым і ўспомніць запаве́т Свой святы́,
73 кля́тву, якой кля́ўся Ён Аўрааму, бацьку нашаму, каб даць нам,
74 вы́зваленым ад рукí ворагаў нашых, без бо́язі
75 служы́ць Яму ў свя́тасці і пра́веднасці перад Ім ва ўсе дні жыцця́ нашага.
76 І ты, дзіця́, прарокам Усявышняга будзеш назва́на, бо ты будзеш ісці перад аблíччам Госпада, каб падрыхтаваць шляхí Яму,
77 даць народу Яго спазна́ць спасе́нне ў адпушчэ́нні грахоў,
78 па сардэчнай міласці Бога нашага, якою наве́даў нас Усход з вышынí,
79 каб асвятлíць тых, што сядзяць у це́мры і це́ні смерці, скірава́ць ногі нашы на шлях міру.
80 Дзіця ж расло і ўмацоўвалася духам; і было́ ў пусты́нях да дня з’яўле́ння свайго Ізра́ілю.
Знайшлі памылку ў тэксце? Вылучыце яе і націсніце: Ctrl + Enter


Сябры, вельмі патрэбныя наступныя папяровыя выданні:

 1. Сьвятая Бібля ў перакладзе Янкі Станкевіча 1973 (і Новы Закон 1970).
 2. Эвангельле Мацьвея, Марка, Лукі, Іоана — 1926−1930, Лодзь.
 3. Евангелля і Дзеі ў перакладах Гадлеўскага і Татарыновіча.
 4. Генезіс і Кніга Эклезіяста, або Прапаведніка ў перакладзе Яна Пятроўскага, 1984, 1987.

Калі вы імі валодаеце і можаце прадаць, патэлефануеце па тэлефоне +375296422269, ці напішыце — bible-man@mail.ru.

Калі вы чытаеце на беларускай мове, паспрабуйце новы праект — biblia.by:

Святое Евангелле паводле Лукі, 1 раздзел. Пераклад праваслаўнай царквы.

Звярніце ўвагу. Нумары вершаў — гэта спасылкі, якія вядуць на раздзел з параўнаннем перакладаў, паралельнымі спасылкамі, тэкстамі з нумарамі Стронг. Паспрабуйце, магчыма, вы будзеце прыемна здзіўлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

Лукі 1 раздзел в переводах:
Лукі 1 раздзел, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Зроблена з любоўю для тых, што любяць і шукаюць Бога. Калі ў вас ёсць пытанні ці пажаданні, то пішыце нам: bible-man@mail.ru.