Біблія » Станкевіча Пераклад Яна Станкевіча

Лукі 1 Евангеля Лукі 1 раздзел

1 Як шмат хто ўзяўся напісаць нарыс праз сталыя здарэньні памеж нас,
2 Як перадалі нам тыя, што спачатку вочнікамі а слугачымі Слова былі, —
3 Здалося й імне добрым, дасьледаваўшы ўсе з належнага жарала, акуратна а з парадку напісаць тэ праз гэта, найпачэсьліўшы Хахілю,
4 Каб ты добра ведаў пэўнасьць таго, чаго ты быў навучаны.
5 За дзён Гірада, караля Юдэйскага, быў адзін сьвятар, імям Захара, зь дзянное радоўкі Авінае, і жонка ягоная была з дачок Ааронавых, і імя ейнае Альжбета.
6 Яны абое былі справядлівыя перад Богам, ходзячы ў вусіх расказаньнях а пастановах Спадаровых без заганы.
7 Але ня мелі дзяцяці, бо Альжбета была бясплодная, і абое былі ацяжараныя гадамі.
8 І сталася, як ён правіў сьвятарскі ўрад перад Богам у парадку свае радоўкі,
9 Подле звычаю сьвятарскага ўраду, было яму жэрабя кадзіць, як ён увыйшоў у Дом Спадароў;
10 А ўся множасьць люду малілася вонках у часе кадзеньня, —
11 І зьявіўся яму ангіл Спадароў, стоячы паправе аброчніка кадзеньня.
12 І стрывожыўся Захара, абачыўшы, і ляк абняў яго.
13 Але ангіл Спадароў сказаў яму: «Не лякайся, Захара; бо просьба твая пачута, і Альжбета, жонка твая, зачнець табе сына, і назавеш імя яго: Яан.
14 І табе будзе радасьць а весялосьць, і шмат хто будзе цешыцца з нараджэньня яго.
15 Бо ён будзе вялікі ў ваччу Спадаровым, і ня будзе піць віна ані хмельнага напітку, і напоўніцца Духам Сьвятым нават ад жывата маці свае.
16 І шмат каго зь дзяцей Ізраелявых наверне да Спадара, Бога іхнага.
17 І ён пойдзе перад Ім у духу а магутнасьці Ільлінае, каб зьвярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей і няслухменых да мудрасьці справядлівых, каб выгадаваць Спадару люд прыгатаваны».
18 І сказаў Захара ангілу: «З чаго я пазнаю гэта? бо я ўжо стары, і жонка мая вельма ацяжараная днямі».
19 І, адказуючы, ангіл сказаў яму: «Я Гаўрэль, каторы стаю ў прытомнасьці Божай, і я быў пасланы казаць табе, і прынесьці табе дабравесьць.
20 І вось, ты будзеш бязмоўны, і ня будзеш магчы гукаць аж да дня, калі гэта станецца, бо ты не паверыў словам маім, каторыя споўняцца ўпару».
21 Люд жа чакаў Захары й дзіваваўся, што ён так длякаецца ў Доме Божым.
22 І, як ён вышаў, ня мог гукаць да іх; і яны пазналі, што ён відзеў відзень у Доме Божым, бо ён ківаў ім; і застаўся немы.
23 І сталася, што, як скончыліся дні адправы ягонае, ён адышоў да дому свайго.
24 А па тых днёх зачала Альжбета, жонка ягоная, і таілася пяць месяцаў, кажучы:
25 «Гэтак імне ўчыніў Спадар за дзён, калі глянуў, каб зьняць ганьбу маю памеж людзёў».
26 А шостага месяца пасланы быў ад Бога ангіл Гаўрэль да места Ґалілейскага, званага Назарэт,
27 Да дзявушчае, заручанае з чалавекам, каторага імя было Язэп, з дому Давідавага, а дзявушчае імя: Марыя.
28 І, увыйшоўшы да яе, ангіл сказаў: «Здарова, ласкаю абдараваная! Спадар із табою; дабраславёная ты памеж жанок».
29 Яна ж, абачыўшы яго, парушылася на слова ягонае й разважала, што гэта было б за здарованьне.
30 І сказаў ёй ангіл: «Ня бойся, Марыя, бо ты прыдбала ласку ў Бога.
31 І вось, зачнеш у жываце, і народзіш Сына, і назавеш імя Ягонае: Ісус.
32 Ён будзе вялікі і назавецца Сынам Навышняга, і Спадар Бог дасьць Яму пасад Давідаў, айца Ягонага;
33 І будзе гаспадарстваваць у доме Якававым навекі, і гаспадарству Ягонаму ня будзе канца».
34 І сказала Марыя ангілу: «Як гэта будзе, калі я мужа ня знаю?»
35 І, адказуючы, ангіл сказаў ёй: «Дух Сьвяты зыйдзе на Цябе, і моц Навышняга засьціць табе; затым і народжанае сьвятое назавецца Сынам Божым.
36 І вось, сваячка твая Альжбета, званая бясплоднай, і яна зачала сына ў старасьці сваёй, і гэты ё шосты месяц ёй, званай бясплоднай.
37 Бо ў Бога нічога няма немагчымага».
38 І Марыя сказала: «Вось, служэбка Спадарова; хай будзе імне подле слова Твайго». І ангіл адышоў ад яе.
39 І ўстаўшы Марыя тых дзён, з пасьпехам пайшла да гаравое краіны, да места Юдзінага.
40 І ўвыйшла ў дом Захарын, і паздаровала Альжбету.
41 І сталася, як пачула Альжбета здарованьне Марыіна, што скранулася дзяцянё ў жываце ейным, і Альжбета напоўнілася Духам Сьвятым,
42 І загукала вялікім голасам, і сказала: «Дабраславёная ты памеж жанок, і дабраславёны плод жывата твайго.
43 І скуль гэта імне, што прышла маці Спадара майго да мяне?
44 Бо, гля, як толькі гук здарованьня твайго загучэў у вушшу маім, скранулася з радасьці дзецянётка ў жываце маім.
45 І дабраславёная тая, што паверыла, бо зьдзеецца сказанае ёй ад Спадара».
46 І сказала Марыя: «Узьвялічае душа мая Спадара;
47 І ўсьцешыі’ся дух мой у Вогу, Спасу маім;
48 Бо глянуў Ён на паніжэньне служэбкі Свае; вось, адгэтуль за шчасьлівую мяне будуць мець усі роды;
49 Бо ўчыніў імне вялічча Дужы; і сьвятое імя Ягонае;
50 І міласэрдзе Ягонае ад роду да роду да тых, што баяцца Яго.
51 Зьдзеяў моц цаўём Сваім; расьцярушыў пыхатых падумкамі сэрца іхнага;
52 Ськінуў дужых із пасадаў і павышыў паніжаных.
53 Напоўніў прагнучых дабром, а багатых адаслаў пустых.
54 Памог Ізраелю, слузе Свайму, памятуючы на міласэрдзе,
55 Як казаў айцом нашым, Абрагаму а насеньню ягонаму навекі».
56 І заставалася Марыя зь ёй каля трох месяцаў, і зьвярнулася да дому свайго.
57 Альжбеце ж выпаўніўся час радзіць, і яна нарадзіла сына.
58 І пачулі суседзі а сваякі ейныя, як Спадар узьвялічыў міласэрдзе над ёй, і цешыліся зь ёю.
59 І сталася, што на восьмы дзень прышлі абразаць дзецянё і звалі яго, подле імені айца ягонага, Захара.
60 Але маці ягоная, адказуючы, сказала: «Не, але названы будзе Яанам».
61 І сказалі ёй: «Нікога няма ў родзе тваім, каб быў названы гэтым імям».
62 І паказавалі знакамі айцу ягонаму, як бы яго хацеў назваць.
63 А ён, папрасіўшы дошчачкі, напісаў, кажучы: «Яан імя ягонае». І дзіваваліся ўсі.
64 І якга адчыніліся вусны ягоныя а язык ягоны, і ён гукаў, хвалячы Бога.
65 І напаў страх на ўеіх, што жылі навокал іх, і па ўсёй гаравой краіне Юдэі гукалі ўсі гэтыя словы.
66 І ўсі, што чулі, складалі ў сэрцах сваіх, кажучы: «Што за дзецянё гэта будзе!» І запраўды рука Спадарова была зь ім.
67 І Захара, айцец ягоны, напоўніўся Духам Сьвятым і праракаў, кажучы:
68 «Дабраславёны Спадар, Бог Ізраеляў, што даведаўся й зьдзеяў адкупленьне люду Свайму;
69 І ўзьняў рог спасеньня нам у доме Давіда, слугі Свайго;
70 Як казаў вуснамі сьвятых прарокаў Сваіх, што былі ад веку,
71 Праз спасеньне нас ад варагоў нашых і ад рукі ўсіх ненавідзячых нас;
72 Што зьдзее міласэрдзе айцом нашым і ўспомне сьвятую ўмову Сваю,
73 Прысягу, што Ён прысягнуў Абрагаму, айцу нашаму, даць нам,
74 Каб бяз страху, з рукі непрыяцеляў сваіх вывальненыя, служылі Яму
75 Ў сьвятасьці а справядлівасьці перад Ім усі дні жыцьця свайго.
76 І ты, дзецянё, назавешся прарокам Навышняга, бо пойдзеш перад відам Спадаровым, гатаваць дарогі Ягоныя,
77 Даць пазнаньне спасеньня люду Ягонаму ў дараваньню грахоў іхных,
78 Пераз чульлівае міласэрдзе Бога нашага, як із вышыні Золак даведаўся да нас,
79 Даць сьвятло седзячым у цямноце а ў сьценю сьмерці, кіраваць ногі нашыя на дарогу супакою».
80 А дзяцё расло а дужэла духам, і было на пустынях аж да дня паказаньня свайго Ізраелю.
Знайшлі памылку ў тэксце? Вылучыце яе і націсніце: Ctrl + Enter


Сябры, вельмі патрэбныя наступныя папяровыя выданні:

 1. Сьвятая Бібля ў перакладзе Янкі Станкевіча 1973 (і Новы Закон 1970).
 2. Эвангельле Мацьвея, Марка, Лукі, Іоана — 1926−1930, Лодзь.
 3. Евангелля і Дзеі ў перакладах Гадлеўскага і Татарыновіча.
 4. Генезіс і Кніга Эклезіяста, або Прапаведніка ў перакладзе Яна Пятроўскага, 1984, 1987.

Калі вы імі валодаеце і можаце прадаць, патэлефануеце па тэлефоне +375296422269, ці напішыце — bible-man@mail.ru.

Калі вы чытаеце на беларускай мове, паспрабуйце новы праект — biblia.by:

Евангеля подле сьвятога Лукі, 1 раздзел. Пераклад Яна Станкевіча.

Звярніце ўвагу. Нумары вершаў — гэта спасылкі, якія вядуць на раздзел з параўнаннем перакладаў, паралельнымі спасылкамі, тэкстамі з нумарамі Стронг. Паспрабуйце, магчыма, вы будзеце прыемна здзіўлены.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

Лукі 1 раздзел в переводах:
Лукі 1 раздзел, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Зроблена з любоўю для тых, што любяць і шукаюць Бога. Калі ў вас ёсць пытанні ці пажаданні, то пішыце нам: bible-man@mail.ru.