Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует] και υπηρεται γενομενου του λογου
3 εδοξεν καμοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν παϲιν ακριβωϲ καθεξηϲ ϲοι γραψαι κρατιϲτε θεοφιλε
4 ινα επιγνωϲ περι ων κατηχηθηϲ λογων την αϲφαλιαν
5 εγενετο εν ταιϲ ημεραιϲ ηρωδου του βαϲιλεωϲ τηϲ ιουδαιαϲ ιερευϲ τιϲ ονοματι ζαχαριαϲ εξ εφημεριαϲ αβια και γυνη αυτω εκ των θυγατερων ααρων και το ονομα αυτηϲ ελιϲαβετ
6 ηϲαν δε δικαιοι αμφοτεροι εναντιον του θ̅υ̅ πορευομενοι εν παϲαιϲ ταιϲ εντολαιϲ και δικαιωμαϲιν του κ̅υ̅ αμεμπτοι
7 και ουκ ην αυτοιϲ τεκνον καθοτει η ελιϲαβετ ην ϲτειρα και αμφοτεροι προβεβηκοτεϲ εν ταιϲ ημεραιϲ αυτων ηϲαν
8 εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει τηϲ εφημεριαϲ αυτου εναντιον του θ̅υ̅
9 κατα το εθοϲ τηϲ ιερατιαϲ ελαχεν το θυμιαϲαι ειϲελθων ειϲ τον ναον του θ̅υ̅
10 και παν το πληθοϲ του λαου ην προϲευχομενον εξω τη ωρα του θυμιαματοϲ
11 ωφθη δε αυτω αγγελοϲ κ̅υ̅ εϲτωϲ εκ δεξιων του θυϲιαϲτηριου του θυμιαματοϲ
12 και εταραχθη ζαχαριαϲ ιδων και φοβοϲ επεπεϲεν επ αυτον
13 ειπεν δε προϲ αυτον ο αγγελοϲ μη φοβου ζαχαρια οτι ειϲηκουϲθη η δεηϲειϲ ϲου και η γυνη ϲου ελιϲαβετ γενηϲει υιον ϲοι και καλεϲειϲ το ονομα αυτου ιωαννην
14 και εϲται χαρα ϲοι και αγαλλιαϲειϲ και πολλοι επι τη γενεϲει αυτου χαρηϲονται
15 εϲται γαρ μεγαϲ ενωπιον του κ̅υ̅ και οινον και ϲικερα ου μη πιη και π̅ν̅ϲ̅ αγιου πληϲθηϲεται ετι εκ κοιλιαϲ μ̅ρ̅ϲ̅ αυτου
16 και πολλουϲ των υιων ι̅ε̅λ̅ επιϲτρεψει επι κ̅ν̅ το̅ θ̅ν̅ αυτων
17 και αυτοϲ προϲελευϲεται ενωπιον αυτου εν π̅ν̅ι̅ και δυναμει ηλιου επιϲτρεψαι καρδιαϲ π̅ρ̅ω̅ν̅ επι τεκνα και απειθειϲ εν φρονηϲει δικαιων ετοιμαϲαι κ̅ω̅ λαον κατεϲκευαϲμενον
18 και ειπεν ζαχαριαϲ προϲ αγγελον κατα τι γνωϲομαι τουτο εγω γαρ ειμι πρεϲβυτηϲ και η γυνη μου προβεβηκυια εν ταιϲ ημεραιϲ αυτηϲ
19 και αποκριθειϲ ο αγγελοϲ ειπεν αυτω εγω ειμι γαβριηλ ο παρεϲτηκωϲ ενωπιον του θ̅υ̅ και απεϲταλην λαληϲαι προϲ ϲε και ευαγγελιϲαϲθαι ϲοι ταυτα
20 και ιδου εϲη ϲιωπων και μη δυναμενοϲ λαληϲαι αχρι ηϲ ημεραϲ γενηται ταυτα ανθ ων ουκ επιϲτευϲαϲ τοιϲ λογοιϲ μου οιτινεϲ πληρωθηϲονται ειϲ τον καιρον αυτω̅
21 και ην ο λαοϲ προϲδοκων τον ζαχαριαν και εθαυμαζο̅ εν τω χρονιζειν αυτον εν τω ναω
22 εξελθων δε ουκ ηδυνατο λαληϲαι αυτοιϲ και επεγνωϲαν οτι οπταϲιαν εωρακεν εν τω ναω και αυτοϲ η̅ διανευων αυτοιϲ και διεμενεν κωφοϲ
23 και εγενετο ωϲ επληϲθηϲαν αι ημεραι τηϲ λειτουργιαϲ αυτου απηλθεν ειϲ τον οικον αυτου
24 μετα δε ταυταϲ ταϲ ημεραϲ ϲυνελαβεν ελιϲαβετ η γυνη αυτου και περιεκρυβεν εαυτην μηναϲ πεντε λεγουϲα
25 οτι ουτωϲ μοι πεποιηκεν κ̅ϲ̅ εν ημεραιϲ αιϲ επειδεν αφελειν το ονιδοϲ μου εν ανθρωποιϲ
26 εν δε τω μηνι τω εκτω απεϲταλη ο αγγελοϲ γαβριηλ υπο του θ̅υ̅ ειϲ πολιν τηϲ γαλιλαιαϲ η ονομα ναζαρεθ
27 προϲ παρθενον μεμνηϲτευμενην ανδρι ω ονομα ιωϲηφ εξ οικου και πατριαϲ δ̅α̅δ̅ και το ονομα τηϲ παρθενου μαριαμ
28 και ειϲελθων ο αγγελοϲ προϲ αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη ο κ̅ϲ̅ μετα ϲου ευλογημενη ϲυ εν γυναιξι̅
29 η δε ιδουϲα διεταραχθη και διελογιζετο ποταποϲ ειη ο αϲπαϲμοϲ ουτοϲ
30 και ειπεν ο αγγελοϲ προϲ αυτην μη φοβου μαριαμ ευρεϲ γαρ χαριν παρα τω θ̅ω̅
31 και ιδου ϲυλλημψη εν γαϲτρι και τεξη υιον και καλεϲειϲ το ονομα αυτου ι̅ν̅
32 ουτοϲ εϲται μεγαϲ και υιοϲ υψιϲτου κληθηϲεται και δωϲει αυτω κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ τον θρονον δ̅α̅δ̅ του πατροϲ αυτου
33 και βαϲιλευϲει επι τον οικον ιακωβ ειϲ τουϲ αιωναϲ και τηϲ βαϲιλειαϲ αυτου ουκ εϲται τελοϲ
34 ειπεν δε μαρια προϲ τον αγγελον πωϲ εϲται τουτο επι ανδρα ου γινωϲκω
35 και αποκριθειϲ ο αγγελοϲ ειπεν αυτη π̅ν̅α̅ αγιον επελευϲεται επι ϲε και δυναμιϲ υψιϲτου επιϲκιαϲει ϲοι διο και το γεννωμενον εκ ϲου αγιον κληθηϲεται υ̅ϲ̅ θ̅υ̅
36 και ιδου ελιϲαβετ η ϲυγγενηϲ ϲου και αυτη ϲυνειληφυεια υ̅ν̅ εν γηρει αυτηϲ και ουτοϲ μην εκτοϲ εϲτιν αυτη τη καλουμενη ϲτειρα
37 οτι ουκ αδυνατηϲει παρα τω θ̅ω̅ παν ρημα
38 ειπε̅ δε μαρια ιδου η δουλη κ̅υ̅ γενοιτο μοι κατα το ρημα ϲου και απηλθεν απ αυτηϲ ο αγγελοϲ
39 αναϲταϲα δε μαριαμ α μεν ταιϲ ημεραιϲ ταυταιϲ επορευθη ειϲ την ορινη̅ μετα ϲπουδηϲ ειϲ πολιν ιουδα
40 και ειϲηλθεν ειϲ τον οικον ζαχαριου και ηϲπαϲατο την ελιϲαβετ
41 και εγενετο ωϲ ηκουϲεν τον αϲπαϲμον τηϲ μαριαϲ η ελιϲαβετ εϲκιρτηϲεν το βρεφοϲ εν τη κοιλια αυτηϲ και επληϲθη π̅ν̅ϲ̅ αγιου η ελιϲαβετ
42 και ανεβοηϲεν φωνη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη ϲυ εν γυναιξιν και ευλογημενοϲ ο καρποϲ τηϲ κοιλιαϲ ϲου
43 και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μ̅η̅ρ̅ του κ̅υ̅ μου προϲ με
44 ιδου γαρ ωϲ εγενετο η φωνη του αϲπαϲμου ϲου ειϲ ταϲ τα μου εϲκιρτηϲεν εν αγαλλιαϲει το βρεφοϲ εν τη κοιλια μου
45 μακαρια η πιϲτευϲαϲα οτι εϲται τελειωϲιϲ τοιϲ λελαλημενοιϲ αυτη παρα κ̅υ̅
46 και ειπεν μαρια μεγαλυνι η ψυχη μου τον κ̅ν̅
47 και ηγαλλιαϲεν το π̅ν̅α̅ μου επι τω θ̅ω̅ τω ϲωτηρι μου
48 οτι επεβλεψεν επι την ταπινωϲιν τηϲ δουληϲ αυτου ιδου γαρ απο του νυν μακαριουϲιν με παϲαι αι γενεαι
49 οτι εποιηϲεν μοι μεγαλια ο δυνατοϲ και αγιον το ονομα αυτου
50 και το ελεοϲ αυτου ειϲ γενεαϲ και γενεαϲ τοιϲ φοβουμενοιϲ αυτον
51 εποιηϲεν κρατοϲ εν βραχιονι αυτου διεϲκορπιϲεν υπερηφανουϲ διανοια καρδιαϲ αυτων
52 καθιλεν δυναϲταϲ απο θρονων και υψωϲεν ταπινουϲ
53 πινωνταϲ ενεπληϲεν αγαθων και πλουτουνταϲ εξαπεϲτειλε̅ κενουϲ
54 αντελαβετο ι̅η̅λ̅ παιδοϲ αυτου μνηϲθηναι ελεουϲ
55 καθωϲ ελαληϲεν προϲ τουϲ π̅ρ̅α̅ϲ̅ ημω̅ τω αβρααμ και τω ϲπερματι αυτου εωϲ αιωνοϲ
56 εμινεν δε μαριαμ ϲυν αυτη ωϲει μηναϲ τρειϲ και υπεϲτρεψεν ειϲ τον οικον αυτηϲ
57 τη δε ελιϲαβετ επληϲθη ο χρονοϲ του τεκειν αυτην και εγεννηϲεν υιον
58 και ηκουϲαν οι περιοικοι και οι ϲυγγενειϲ αυτηϲ οτι εμεγαλυνεν κ̅ϲ̅ το ελεοϲ αυτου μετ αυτηϲ και ϲυνεχαιρον αυτη
59 και εγενετο εν τη ημερα τη ογδοη ηλθον περιτεμειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του πατροϲ αυτου ζαχαριαν
60 και αποκριθειϲα η μητηρ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθηϲεται το ονομα αυτου ιωαννηϲ
61 και ειπον προϲ αυτην οτι ουδειϲ εϲτιν εκ τηϲ ϲυγγενιαϲ ϲου οϲ καλειται τω ονοματι τουτω
62 ενενευον δε τω π̅ρ̅ι̅ αυτου το τι αν θελοι καλειϲθαι αυτον
63 και αιτηϲαϲ πινακιδα εγραψεν λεγων ιωαννηϲ εϲται το ονομα αυτου και εθαυμαϲαν παντεϲ
64 ανεωχθη δε το ϲτομα αυτου παραχρημα και η γλωϲϲα και ελαλει ευλογων τον θ̅ν̅
65 και εγενετο επι πανταϲ φοβοϲ τουϲ περι������ αυτουϲ και εν ολη τη ορινη τηϲ ιουδαιαϲ διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα
66 και εθεντο παντεϲ οι ακουϲαντεϲ εν τη καρδια αυτω̅ λεγοντεϲ τι αρα το παιδιον τουτο εϲται και γαρ χειρ κ̅υ̅ ην μετ αυτου
67 και ζαχαριαϲ ο πατηρ αυτου επληϲθη π̅ν̅ϲ̅ αγιου και επροεφητευϲεν λεγων
68 ευλογητοϲ κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ του ι̅η̅λ̅ οτι επεϲκεψατο και εποιηϲεν λυτρωϲιν τω λαω αυτου
69 και ηγειρεν κεραϲ ϲωτηριαϲ ημι̅ εν οικω δ̅α̅δ̅ του παιδοϲ αυτου
70 καθωϲ ελαληϲεν δια ϲτοματοϲ των αγιων των απ αιωνοϲ προφητων αυτου
71 ϲωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειροϲ παντων των μιϲουντων ημαϲ
72 ποιηϲαι ελεοϲ μετα των π̅ρ̅ω̅ν̅ ημων και μνηϲθηναι διαθηκηϲ αγιαϲ αυτου
73 ορκον ον ωμοϲεν προϲ αβρααμ τον π̅ρ̅α̅ ημων του δουναι ημιν
74 αφοβωϲ εκ χειροϲ των εχθρων ημων ρυϲθε̅ταϲ λατρευειν αυτω
75 εν οϲιοτητι και δικαιοϲυνη ενωπιον αυτου παϲαϲ ταϲ ημεραϲ ημων
76 και ϲυ δε παιδιον προφητηϲ υψιϲτου κληθηϲη προπορευϲη γαρ προ προϲωπου κ̅υ̅ ετοιμαϲαι οδουϲ αυτου
77 του δουναι γνωϲιν ϲωτηριαϲ τω λαω αυτου εν αφεϲει αμαρτιων ημων
78 δια ϲπλαγχνα ελεουϲ θ̅υ̅ ημων εν οιϲ επεϲκεψατο ημαϲ ανατολη εξ υψουϲ
79 επιφαναι τοιϲ εν ϲκοτι και ϲκια θανατου καθημενοιϲ του κατευθυναι τουϲ ποδαϲ ημων ειϲ οδον ειρηνηϲ
80 το δε παιδιον ηυξανε και εκραταιουτο π̅ν̅ι̅ και ην εν ταιϲ ερημοιϲ εωϲ ημεραϲ αναδεξεωϲ αυτου προϲ τον ι̅η̅λ̅
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.