ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 02 Александрийский кодекс — 5 век

ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 εγενετο εν ταιϲ ημεραιϲ εκειναιϲ εξηλθεν δογμα παρα καιϲαροϲ αυγουϲτου απογραφεϲθαι παϲαν την οικουμενην
2 αυτη η απογραφη πρωτη εγενετο ηγεμονευοντοϲ τηϲ ϲυριαϲ κηρυνιου
3 και επορευοντο παντεϲ απογραφεϲθαι εκαϲτοϲ ειϲ την ιδιαν πολιν
4 ανεβη δε και ιωϲηφ απο τηϲ γαλιλαιαϲ εκ πολεωϲ ναζαραθ ειϲ την ιουδαιαν ειϲ πολιν δ̅α̅δ̅ ητιϲ καλειτε βηθλεεμ δια το ειναι αυτον εξ οικου και πατριαϲ δ̅α̅δ̅
5 {} [5] ϲυμ μαριαμ τη εμνηϲτευμενη αυτω γυναικι ουϲη ενκυω
6 εγενετο δε εν τω ειναι αυτουϲ εκει επληϲθηϲαν αι ημεραι του τεκειν αυτην
7 και ετεκε̅ τον υιον αυτηϲ τον πρωτοτοκον και εϲπαργανωϲεν αυτο̅ και ανεκλεινεν αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην αυτοιϲ τοποϲ εν τω καταλυματι
8 και ποιμενεϲ ηϲαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντεϲ και φυλαϲϲοντεϲ φυλακαϲ τηϲ νυκτοϲ επι την ποιμνην αυτω̅
9 και ιδου αγγελοϲ κ̅υ̅ επεϲτη αυτοιϲ και {δοξαν} [6] κ̅υ̅ περιελαμψεν αυτουϲ και εφοβηθηϲα̅ φοβον μεγαν
10 και ειπεν αυτοιϲ {} [7] μη φοβειϲθαι ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλη̅ ητιϲ εϲται παντι τω λαω
11 οτι ετεχθη υμιν ϲημερον ϲωτηρ οϲ εϲτιν χ̅ϲ̅ κ̅ϲ̅ εν πολει δ̅α̅δ̅
12 και τουτο υμειν το ϲημειον ευρηϲεται βρεφοϲ εϲπαργανωμενον κειμενον εν φατνη
13 και εξεφνηϲ εγενετο ϲυν τω αγγελω πληθοϲ ϲτρατιαϲ ουρανιου αινουντων τον θ̅ν̅ και λεγοντων
14 δοξα εν υψιϲτοιϲ θ̅ω̅ και επι γηϲ ειρηνη εν α̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ ευδοκιαϲ
15 και εγενετο ωϲ απηλθον απ αυτων ειϲ τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ οι αγγελοι και οι α̅ν̅ο̅ι̅ οι ποιμαινεϲ ειπο̅ προϲ αλληλουϲ διελθωμεν δη εωϲ βηθλεεμ και ιδωμε̅ το ρημα τουτο το γεγονοϲ ο ο κ̅ϲ̅ εγνωριϲεν ημειν
16 και ηλθον ϲπευϲαντεϲ και ανευρον την τε μαριαμ και τον ιωϲηφ και το βρεφοϲ κειμενον εν τη φατνη
17 ιδοντεϲ δε διεγνωριϲαν περι του ρηματοϲ του λαληθεντοϲ αυτοιϲ περι του παιδιου τουτου
18 και παντεϲ οι ακουϲαντεϲ εθαυμαϲαν περι των λαληθεντω̅ υπο των ποιμενων προϲ αυτουϲ
19 η δε μαριαμ παντα ϲυνετηρει τα ρηματα ταυτα ϲυμβαλλουϲα εν τη καρδια αυτηϲ
20 και υπεϲτρεψαν οι ποιμαινεϲ δοξαζο̅τεϲ και αινουντεϲ τον θ̅ν̅ επι παϲιν οιϲ ηκουϲαν και ιδον καθωϲ ελαληθη προϲ αυτουϲ
21 και οτε επληϲθηϲα̅ ημεραι οκτω του περιτεμειν αυτον και εκληθη το ονομα αυτου ι̅ϲ̅ το κληθεν υπο του αγγελου προ του ϲυλλημφθηναι αυτον εν τη κοιλια
22 και οτε επληϲθηϲαν αι ημεραι του καθαριϲμου αυτων κατα τον νομον μωϲεωϲ ανηγαγον αυτον ειϲ ιεροϲολυμα παραϲτηϲαι τω κ̅ω̅
23 καθωϲ γεγραπται εν νομω κ̅υ̅ οτι πα̅ αρϲεν διανοιγον μητραν αγιον τω κ̅ω̅ κληθηϲεται
24 και του δουναι θυϲιαν κατα το ειρημενον εν νομω κ̅υ̅ ζευγοϲ τρυγονων η δυο νεοϲϲουϲ περιϲτερων
25 και ιδου ην α̅ν̅ο̅ϲ̅ εν ι̅λ̅η̅μ̅ ω ονομα ϲυμεων και ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ ουτοϲ δικαιοϲ και ευλαβηϲ προϲδεχομενοϲ παρακληϲιν του ι̅η̅λ̅ και π̅ν̅α̅ ην αγιον επ αυτον
26 και η̅ αυτω κεχρηματιϲμενον υπο του π̅ν̅ϲ̅ του αγιου μη ιδειν θανατον πριν η ιδη τον χ̅ν̅ κ̅υ̅
27 και ηλθεν εν τω π̅ν̅ι̅ ειϲ το ιερο̅ και εν τω ειϲαγειν τουϲ γονειϲ το παιδιον ι̅ν̅ του ποιηϲαι αυτουϲ κατα το ηθιϲμενον του νομου περι αυτου
28 και αυτοϲ εδεξατο αυτο ειϲ ταϲ αγκαλαϲ αυτου και ευλογηϲεν τον θ̅ν̅ και ειπεν
29 νυν απολυειϲ τον δουλον ϲου δεϲποτα κατα το ρημα ϲου εν ειρηνη
30 οτι ιδο̅ οι οφθαλμοι μου το ϲωτηριο̅ ϲου
31 ο ητοιμαϲαϲ κατα προϲωπον παντων των λαων
32 φωϲ ειϲ αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου ϲου ι̅η̅λ̅
33 και ην ο ιωϲηφ και η μ̅η̅ρ̅ αυτου θαυμαζοντεϲ επι τοιϲ λαλουμενοιϲ περι αυτου
34 και ευλογηϲεν αυτουϲ ϲυμεων και ειπεν προϲ μαριαμ την μ̅ρ̅α̅ αυτου ιδου ουτοϲ κειται ειϲ πτωϲι̅ και αναϲταϲιν πολλων εν τω ι̅η̅λ̅ και ειϲ ϲημειον αντιλεγομενον
35 και ϲου δε αυτηϲ την ψυχην διελευϲεται ρομφαια οπωϲ αν αποκαλυφθωϲιν εκ πολλων καρδιων διαλογιϲμοι
36 και ην αννα προφητιϲ θυγατηρ φανουηλ εκ φυληϲ αϲηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραιϲ πολλαιϲ ζηϲαϲα ετη επτα μετα ανδροϲ απο τηϲ παρθενειαϲ αυτηϲ
37 και αυτη χηρα εωϲ ετων ογδοηκοντα τεϲϲαρων η ουκ αφιϲτατο απο του ιερου νηϲτιαιϲ και δεηϲεϲιν λατρευουϲα νυκτα και ημερα
38 και αυτη τη ωρα επιϲταϲα ανθωμολογειτο τω κ̅ω̅ και ελαλει περι αυτου παϲιν τοιϲ προϲδεχομενοιϲ λυτρωϲιν εν ι̅η̅λ̅μ̅
39 και ωϲ ετελεϲαν απαντα τα κατα τον νομον κ̅υ̅ υπεϲτρεψαν ειϲ την γαλιλαιαν ειϲ την πολιν εαυτων ναζαρατ
40 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο π̅ν̅ι̅ πληρουμενον ϲοφιαϲ και χαριϲ θ̅υ̅ ην επ αυτο
41 και επορευοντο οι γονειϲ αυτου κατ ετοϲ ειϲ ι̅λ̅η̅μ̅ τη εορτη του παϲχα
42 και οτε εγενετο ετω̅ δωδεκα αναβαινοντων αυτω̅ ειϲ ιεροϲολυμα κατα το εθοϲ τηϲ εορτηϲ
43 και τελειωϲαντω̅ ταϲ ημεραϲ εν τω υποϲτρεφειν αυτουϲ υπεμεινεν ι̅ϲ̅ ο παιϲ εν ι̅λ̅η̅μ̅ και ουκ εγνω ιωϲηφ και η μ̅η̅ρ̅ αυτου
44 νομιϲαντεϲ δε αυτον εν τη ϲυ̅οδια ειναι ηλθον ημεραϲ οδο̅ και ανεζητουν αυτον εν τοιϲ ϲυγγενεϲιν και τοιϲ γνωϲτοιϲ
45 και μη ευροντεϲ αυτον υπεϲτρεψαν ειϲ ι̅λ̅η̅μ̅ ζητουντεϲ αυτον
46 και εγενετο μεθ ημεραϲ τρειϲ ευρον αυτον εν τω ιερω καθεζομενον εμ μεϲω των διδαϲκαλων και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτουϲ
47 εξιϲταντο δε παντεϲ οι ακουοντεϲ αυτου επι τη ϲυνεϲει και ταιϲ αποκριϲεϲιν αυτου
48 και ιδοντεϲ αυτον εξεπλαγηϲαν και προϲ αυτον η μ̅η̅ρ̅ αυτου ειπε̅ τεκνον τι εποιηϲαϲ ημειν ουτωϲ ιδου ο π̅η̅ρ̅ ϲου καγω οδυνωμενοι εζητουμεν ϲε
49 και ειπεν προϲ αυτουϲ τι οτι εζητειτε με ουκ ηδειτε οτι εν τοιϲ του π̅ρ̅ϲ̅ μου δει ειναι με
50 και αυτοι ου ϲυνηκαν το ρημα ο ελαληϲεν αυτοιϲ
51 και κατεβη μετ αυτων και ηλθε̅ ειϲ ναζαρατ και ην υποταϲϲομενοϲ αυτοιϲ και η μ̅η̅ρ̅ αυτου διετηρει τα ρηματα απαντα ταυτα εν τη καρδια αυτηϲ
52 και ι̅ϲ̅ προεκοπτεν ϲοφια και ηλικια και χαριτι παρα θ̅ω̅ και α̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅

Примечания:

5  [5] {απογραφεϲθαι}
9  [6] {δοξα}
10  [7] {ο αγγελοϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Александрийский кодекс — 5 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.