ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 05 Кодекс Безы — 5 век

ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 εγενετο δε εν ταιϲ ημεραιϲ εκειναιϲ εξηλθεν δογμα παρα καιϲαροϲ αυγουϲτου απογραφεϲθαι παϲαν την οικουμενην
2 αυτη εγενετο απογραφη πρωτη ηγεμονευοντοϲ τηϲ ϲυριαϲ κυρηνιου
3 και επορευοντο παντεϲ απογραφεϲθαι εκαϲτοϲ ειϲ την εαυτου πατριδα
4 ανεβη δε και ιωϲηφ απο τηϲ γαλιλαιαϲ εκ πολεωϲ ναζαρεθ ειϲ γην ιουδα ειϲ πολιν δαυειδ ητιϲ καλειτε βηθλεεμ
5 απογραφεϲθαι ϲυν μαρια τη εμνηϲτευμενη αυτω ουϲη ενκυω δια το ειναι αυτον εξ οικου και πατριαϲ δαυειδ
6 ωϲ δε παρεγεινοντο ετελεϲθηϲαν αι ημεραι του τεκειν αυτην
7 και ετεκεν τον υιον αυτηϲ τον πρωτοτοκον και εϲπαργανωϲεν αυτον και ανεκλινεν αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην αυτοιϲ τοποϲ εν τω καταλυματι
8 ποιμενεϲ δε ηϲαν εν τη χαρα ταυτη αγραυλουντεϲ και φυλαϲϲοντεϲ ταϲ φυλακαϲ τηϲ νυκτοϲ επι την ποιμνην αυτων
9 και ιδου αγγελοϲ κ̅υ̅ επεϲτη αυτοιϲ και δοξα περιελαμψεν αυτουϲ και εφοβηθηϲαν φοβον μεγαν
10 και ειπεν αυτοιϲ ο αγγελοϲ μη φοβειϲθε ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμειν χαραν {μεγαιην} [4] ητιϲ εϲται και παντι τω λαω
11 οτι ετεχθη υμειν ϲημερον ϲωτηρ οϲ εϲτιν χ̅ρ̅ϲ̅ κ̅ϲ̅ εν πολει δαυειδ
12 και τουτο υμειν το ϲημειον εϲτω ευρηϲετε βρεφοϲ εϲπαργανωμενον εν φατνη
13 και εξαιφνηϲ εγενετο ϲυν τω αγγελω πληθοϲ ϲτρατειαϲ ουρανου αιτουντων τον θ̅ν̅ και λεγοντων
14 δοξα εν υψιϲτοιϲ θ̅ω̅ και επι γηϲ ειρηνη εν ανθρωποιϲ ευδοκιαϲ
15 και εγενετο ωϲ απηλθον οι αγγελοι απ αυτων ειϲ τον ουρανον και οι ανθρωποι οι ποιμενεϲ ειπον προϲ αλληλουϲ διελθωμεν δη εωϲ βηθλεεμ και ιδωμεν το ρημα τουτο το γεγονωϲ ο ο κ̅ϲ̅ εγνωριϲεν ημειν
16 και ηλθον ϲπευδοντεϲ και ευρον την μαριαν και τον ιωϲηφ και το βρεφοϲ κειμενον εν τη φατνη
17 {ιδοντεϲ} [5] δε εγνωριϲαν περι του ρηματοϲ του λαληθεντοϲ αυτοιϲ περι του παιδιου
18 και παντεϲ οι ακουοντεϲ εθαυμαζον περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προϲ αυτουϲ
19 η δε μαρια ϲυνετηρει παντα τα ρηματα ταυτα ϲυνβαλλουϲα εν τη καρδια αυτηϲ
20 και υπεϲτρεψαν οι ποιμενεϲ δοξαζοντεϲ και αινουντεϲ τον θ̅ν̅ επι παϲιν οιϲ ηκουϲαν και ιδον καθωϲ ελαληθη προϲ αυτουϲ
21 και οτε ϲυνετελεϲθηϲαν αι ημεραι αι οκτω του περιτεμειν το παιδιον ωνομαϲθη το ονομα αυτου ι̅η̅ϲ̅ το κληθεν υπο του αγγελου προ του ϲυνλημφθηναι αυτον εν κοιλια μητροϲ
22 και οτε επληϲθηϲαν αι ημεραι του καθαριϲμου αυτου κατα τον νομον μωυϲεωϲ ανηγαγον αυτον ειϲ ιεροϲολυμα παραϲτηϲαι κ̅ω̅
23 καθωϲ γεγραπται εν τω νομω κ̅υ̅ οτι παν αρϲεν διανοιγον μητραν αγιον κ̅ω̅ κληθηϲεται
24 και του δουναι θυϲιαν κατα το ειρημενον εν τω νομω κ̅υ̅ ζευγοϲ τρυγονων η δυο νεοϲϲουϲ περιϲτερων
25 και ην ανθρωποϲ εν ιερουϲαλημ ω ονομα ϲυμεων και ο ανθρωποϲ ουτοϲ δικαιοϲ και ευλαβηϲ προϲδεχομεμενοϲ παρακληϲι̅ του ιϲραηλ και π̅ν̅α̅ αγιον ην επ αυτον
26 κεχρηματιϲμενοϲ δε ην υπο του π̅ν̅ϲ̅ του αγιου μη ιδειν θανατον πριν η {ιδη} [6] τον χ̅ρ̅ν̅ κ̅υ̅
27 και ηλθεν εν τω π̅ν̅ι̅ ειϲ το ιερον και εν τω ειϲαγαγειν τουϲ γονειϲ το παιδιον ι̅η̅ν̅ του ποιηϲαι αυτουϲ κατα το εθοϲ του νομου περι αυτου
28 και αυτοϲ εδεξατο αυτο ειϲ ταϲ ανκαλαϲ αυτου και ηυλογηϲεν τον θ̅ν̅ και ειπεν
29 νυν απολυειϲ τον δουλον ϲου δεϲποτα κατα το ρημα ϲου εν ειρηνη
30 οτι ειδον οι οφθαλμοι μου το ϲωτηριον ϲου
31 ο ητοιμαϲαϲ κατα προϲωπον παντων των λαων
32 φωϲ ειϲ αποκαλυψιν και δοξαν λαου ϲου ιϲτραηλ
33 και ην ο πατηρ αυτου και η μητηρ θαυμαζοντεϲ επι τοιϲ λαλουμενοιϲ περι αυτου
34 και ευλογηϲεν αυτουϲ ϲυμεων και ειπεν προϲ μαριαν την μητερα αυτου ιδου ουτοϲ κειται ειϲ πτωϲιν και ειϲ αναϲταϲιν πολλων εν τω ιϲραηλ και ειϲ ϲημειον αντιλεγομενον
35 και ϲου δε αυτηϲ την ψυχην διελευϲεται ρομφαια οπωϲ ανακαλυφθωϲιν πολλων καρδιων διαλογιϲμοι
36 και αννα προφητιϲ θυγατηρ φανουηλ εκ φυληϲ αϲηρ και αυτη προβεβηκυια εν ημεραιϲ πολλαιϲ ζηϲαϲα ετη επτα μετα ανδροϲ απο τηϲ παρθενειαϲ αυτηϲ
37 και αυτη χηρα ετων π̅ δ̅ η ουκ αφιϲτατο του ναου νηϲτειαιϲ και δεηϲεϲι λατρευουϲα νυκτα και ημεραν
38 και αυτη τη ωρα επιϲταϲα ανθωμολογιτο τω θ̅ω̅ και ελαλει περι αυτου παϲιν τοιϲ προϲδεχομενοιϲ λυτρωϲιν εν ιερουϲαλημ
39 και ωϲ ετελεϲαν απαντα κατα τον νομον κ̅υ̅ υπεϲτρεψαν ειϲ την γαλιλαιαν ειϲ πολιν εαυτων ναζαρεθ καθωϲ ερεθη δια του προφητου οτι ναζωραιοϲ κληθηϲεται
40 το δε παιδιον ι̅η̅ϲ̅ εκραταιουτο και {ηυξανετο} [7] πληρουμενο̅ ϲοφια και χαριϲ θ̅υ̅ ην εν αυτω
41 επορευοντο δε και οι γονειϲ αυτου κατα ετοϲ ειϲ ιερουϲαλημ εν τη εορτη του παϲχα
42 και οτε εγενετο αυτω ετη ι̅β̅ ανεβηϲαν οι γονειϲ αυτου εχοντεϲ αυτον κατα το εθοϲ τηϲ εορτηϲ των αζυμων
43 και τελεϲαντων ταϲ ημεραϲ εν τω υποϲτρεφειν αυτουϲ απεμεινεν ο παιϲ ι̅η̅ϲ̅ εν ιερουϲαλημ και ουκ εγνωϲαν οι γονιϲ αυτου
44 και νομιϲαντεϲ αυτον ειναι εν τη ϲυνοδια ηλθον οδον ημεραϲ και ανεζητουν αυτον εν τοιϲ ϲυνγενεϲιν και εν τοιϲ γνωϲτοιϲ
45 και μη ευριϲκοντεϲ υπεϲτρεψαν ειϲ ιερουϲαλημ αναζητουντεϲ αυτον
46 και εγενετο μεθ ημεραϲ τρειϲ ευρον αυτον καθημενον εν τω ιερω εν μεϲω των διδαϲκαλων ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτουϲ
47 εξειϲταντο δε παντεϲ οι ακουοντεϲ αυτου επι τη ϲυνεϲει και ταιϲ αποκριϲεϲιν αυτου
48 και ιδοντεϲ αυτον εξεπλαγηϲαν και ειπεν προϲ αυτον η μητηρ αυτου τεκνον τι εποιηϲαϲ ημειν ουτωϲ ιδου ο πατηρ ϲου καγω οδυνωμενοι και λυπουμενοι εζητουμεν ϲε
49 και ειπεν προϲ αυτουϲ τι οτι εζητειτε με ουκ οιδατε οτι εν τοιϲ του π̅ρ̅ϲ̅ μου δει με ειναι
50 αυτοι δε ου ϲυνηκαν το ρημα ο ελαληϲεν αυτοιϲ
51 και κατεβη μετ αυτων ειϲ ναρεθ και ην υποταϲϲομενοϲ αυτοιϲ η δε μητηρ αυτου διετηρει τα ρηματα παντα εν τη καρδια αυτηϲ
52 και ι̅η̅ϲ̅ προεκοπται ηλικια και ϲοφια και χαριτι παρα θ̅ω̅ και παρα ανθρωποιϲ

Примечания:

10  [4] {μεγαλην}
17  [5] {ειδοντεϲ}
26  [6] {ειδη}
40  [7] {ηυξανε}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Кодекс Безы — 5 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.