1 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться. Используется как вводная формула с предлогом έν (G1722) для передачи времени. Об использовании у Луки этого гл. см. Plummer, 45; Beyer, 31−33; VA, 120−26. έξήλθεν aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить.
άπογράφεσθαι praes. med. inf. от απογράφω (G583) регистрировать, записывать; med. записываться; или med. разрешения: «позволить записать себя» (GGBB, 426). Inf. выражает либо содержание, либо цель указа.
οίκουμένην асс. sing. от οικουμένη (G3625) мир, обитаемые земли. Дополн. в асс. при inf.
2 απογραφή (G582) перепись, регистрация налогоплательщиков.
πρώτη (G4413) первый, ранний. О втором варианте перевода см. Nolland; Wayne Brindle, "The Census of Quirinius: Luke 2:2" JETS 27 (1984): 43−52; GGBB, 305−6; BBC. ήγεμονεύοντος praes. act. part. от ήγεμονεύω (G2230) править, быть правителем. О системе налогообложения и проблеме правления Квириния см. Arndt; William Ramsey, The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament (London: Hodder & Stoughton, 1915), 238−300; Harold Hoehner, "Chronological Aspects of the Life of Christ: The Date of Christ's Birth" Bib Sac 130 (1974): 340−48; DJG, 66−69; другие библиографические ссылки см. в НА, 299; Nolland, 94−96; Marshall; Fitzmyer, 399405; Sherwin-White, 162−71; NDIEC, 6:11232. Есть предположение, что Квириний правил Сирией дважды, или же полагают, что перепись, упомянутая здесь, проводилась до Квириния.
3 έπορεύοντο impf. ind. med. (dep.) от πορεύομαι (G4198) идти, путешествовать. Impf, изображает длительное действие в прошлом. По поводу того, что каждый пошел записываться в свой город, см. NDIEC, 6:112−32.
άπογράφεσθαι praes. med. inf., см. ст. 1. Inf. цели.
4 άνέβη aor. ind. act. от άναβαίνω (G305) подходить.
καλείται praes. ind. pass. от καλέω (G2564) звать, называть.
είναι praes. act. inf. от ειμί (G1510) быть. Inf. с предл, передает причину.
5 άπογράψασθαι aor. med. inf., см. ст. 1. Inf. цели.
έμνηστευμένηperf.pass.part, от μνηστεύω (G3423), pass. быть помолвленным (см. Мф 1:18).
οϋση praes. act. part. от ειμί. έγκύω dat. sing. от έγκυος (G1471) беременная (MLL, 92).
6 είναι praes. act. inf., см. ст. 4. Inf. с предл. έν (G1722) в, выражает время, см. ст. 1. έπλήσθησαν aor. ind. pass. от πίμπλημι (G4130) наполнять, выполнять.
τεκεϊν aor. act. inf. от τίκτω (G5088) рожать. Inf. объясняет αί ήμέραι (G2250).
7 έτεκεν aor. ind. act., см. ст. 6.
πρωτότοκον (G4416) первенец.
έσπαργάνωσεν aor. ind. act. от σπαργανόω (G4683) пеленать в полосы ткани, которые должны были поддерживать спинку и кости ребенка и способствовать его правильному росту. Указывает на материнскую заботу (Wisd. Sol. 7:4; Иез 16:4; см. 11 QtgJob 38:9), на положение же ребенка в обществе указывало великолепие и стоимость его пеленок (HDCG, 2:685; ТВМ, 399; DGRA, 634; MLL, 99).
άνέκλινεν aor. ind. act. от άνακλίνω (G347) класть, укладывать.
φάτνη (G5336) dat. sing. корыто или кормушка для скота, ясли (IDB, 3:257; TDNT; ВВС).
καταλύματι dat. sing. от κατάλυμα (G2646) гостиница, постоялый двор, комната для гостей. Описание подобного здания см. в RWP; Fitzmyer, 408; DJG, 69.
8 ποιμένες nom. pl. от ποιμήν (G4166) пастух. Пастухи не пользовались уважением в обществе, на них смотрели с подозрением (TDNT; SB, 2:113).
ήσαν impf. ind. act. от ειμί (G1510) используется с part. для образования перифр. конструкции.
άγραυλοΰντες praes. act. part. от άγραυλέω (G63) букв. делать поле своим двором, жить под открытым небом (Plummer). Иудеи различали стада в загоне и стада, которые паслись снаружи в полях (SB, 2:114−16).
φυλάσσοντες praes. act. part. от φυλάσσω (G5442) охранять.
9 επέστη aor. ind. act. от έφίστημι (G2186) появляться внезапно и неожиданно (ΝΤΝΤ).
περιέλαμψεν aor. ind. act. от περιλάμπω (G4034) светиться.
έφοβήθησαν aor. ind. pass. (dep.) от φοβέομαι (G5399) бояться, сопровождается родственным асс., который используется как наречие: «бояться великим страхом» «сильно пугаться» (BD, 84−85).
10 φοβείσθε praes. med. (dep.) imper. praes. Imper. с Отр..
μή (G3361) указывает на запрет развивающегося действия.
11 έτέχθη aor. ind. pass. от τίκτω (G5088) рожать.
έσται fut. ind. med. (dep.) от ειμί (G1510) в сопровождении dat. личной заинтересованности.
12 εύρήσετε fut. ind. act. от ευρίσκω (G2147) находить.
έσπαργανωμένον perf. pass. part., см. ст. 7.
κείμενον praes. med. (dep.) part. от κεϊμαι (G2749) лежать.
13 εξαίφνης (G1810) вдруг.
έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст. 1.
στρατιά (G4756) армия, отряд солдат; однако эта армия провозглашает мир (Bengel). Вероятно, небесные служители из царского окружения Бога (DJG, 9).
αίνούντων praes. act. part. masc. gen. pl. от αίνέω (G134) славить. PL используется в связи со знач. конструкции (RWP).
14 ευδοκίας (G2107) gen. sing. благоволение. Относится к благоволению Бога; к тем, кому Бог благоволит (Arndt; Marshall; ESB, 101−104; Schurmann; David Flusser, "Sanktus und Gloria" AUV, 129−52; о славословии в свитках Мертвого моря см. 1QH 4:32, 33; 11:9; 1QS 8:6).
15 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст. 1.
άπήλθον aor. ind. act. от απέρχομαι (G565) уходить.
έλάλουν impf. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить. Impf. является инхоативным и также передает повторяющееся действие.
διέλθωμεν aor. conj. act. от διέρχομαι (G1330) переходить, проходить. Предложное сочетание относится к переходу из одного места в другое (МН, 300−03). Побудительный conj., «пойдемте»
δη (G1211) в самом деле. Имеет оттенок срочности (Arndt).
ϊδωμεν aor. conj. act. от όράω (G3708) видеть. Побудительный conj.
γεγονός perf. act. part. (adj.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться.
έγνώρισεν aor. ind. act. от γνωρίζω (G1107) делать известным.
16 ήλθαν aor. ind. act. 3 pers. pl. от έρχομαι (G2064) идти.
σπεύσαντες aor. act. part. от σπεύδω (G4692) спешить, part. образа действия. «Они пришли в спешке»
άνεΰραν aor. ind. act. от ανευρίσκω (G429) находить. Предложное сочетание предполагает успешный поиск, завершающийся обнаружением объекта (Plummer; MH, 295−96).
17 ίδόντες aor. act. part. (temp.) от όράω (G3708) видеть. Aor. указывает на предшествующее действие. Оно логически необходимо для основного гл. («когда они увидели это»).
λαληθέντος aor. pass. part. (adj.) от λαλέω (G2980) говорить.
18 άκούσαντες aor. act. part. от άκούω (G191) слышать. Adj. part. используется в роли subst. έθαύμασαν aor. ind. act. от θαυμάζω (G2296) поражаться, удивляться.
19 συνετή ρει impf. ind. act. от συντηρέω (G4933) иметь в виду, хранить или накапливать — в памяти (BAGD). Непростые события, которые происходили, должны были запоминаться, чтобы быть правильно истолкованными (ТВМ, 406). Impf. изображает длительное действие в прошлом.
συμβάλλουσα praes. act. part. от συμβάλλω (G4820) размышлять над чем-л. («рассматривая вместе для сравнения» [RWP]), истолковывать, часто с Божьей помощью (ТВМ, 407).
20 ύπέστρεψαν aor. ind. act. от ύποστρέφω (G5290) возвращаться.
αίνούντες praes. act. part. от αίνέω (G134) славить. Part, образа действия.
ήκουσαν aor. ind. act. от άκούω (G191) слышать.
είδον aor. ind. act. от όράω видеть, см. ст. 17.
21 έπλήσθησαν aor. ind. pass., см. ст. 6.
περιτεμεΐν aor. act. inf. от περιτέμνω (G4059) обрезать. Об обычае обрезания у иудеев см. 1:59. Эпэкз. inf.
εκλήθη aor. ind. pass., см. ст. 4.
κληθέν aor. pass. part., см. ст. 4.
συλλημφθήναι aor. pass. inf. от συλλαμβάνω (G4815) зачать, забеременеть; см. 1:24. Inf. с предл.
πρό (G4253) с временным значением, «прежде» (RG, 1091).
22 καθαρισμός (G2512) очищение. Рождение мальчика делало мать нечистой на 7 дней; она должна была не выходить из дома в течение 40 дней и не дотрагиваться до священных предметов. Затем она должна была принести жертву у ворот Никанора на восточной стороне женского двора (JPB, 219; SB, 2:119−20; ВВС; DJG, 130; Лев 12:1−8).
αύτών gen. pl. от αὐτός (G846) их. Это может относиться к Марии и Иосифу, указывая на сплоченность семьи, или же может относиться к очищению Марии и к выкупу первенца (Stein; Marshall).
άνήγαγον aor. ind. act. от άνάγω (G321) подводить к чему-л.
παραστήσαι aor. act. inf. от παρίστημι (G3936) представлять. Inf. цели. О выкупе первенца см. Исх 13:2−12; SB, 2:120.
23 γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать. Perf. относится к документам, которые сохраняют юридическую силу (MM; Stein).
διανοΐγον praes. act. part. от διανοίγω (G1272) открывать. Атрибутивное использование part. κληθήσεται fut. ind. pass. от καλέω, см. ст. 4.
24 δούναι aor. act. inf. от δίδωμι (G1325) давать. Inf. цели.
είρημένον perf. pass. part. от λέγω (G3004) говорить; здесь: повелевать. Perf. указывает на непреходящие результаты.
ζεύγος (G2201) ярмо, упряжка.
τρυγών (G5167) горлица, голубь.
νοσσός (G3502) молодой, детеныш, в особенности птенец.
περιστερά (G4058) ручной, прирученный голубь. Это было жертвоприношение бедняков, которые не могли предложить ягненка. Дикие голуби должны были достичь определенных размеров, а ручные голуби приносились совсем молодыми (Plummer; JLightfoot, 3:39; SB, 2:123−24; Μ, Hullin 1:5).
25 εύλαβής (G2126) предусмотрительный, в особенности, совестливый; здесь в религиозном плане (Plummer; BAGD), благочестивый в отношении к религии (Evans).
προσδεχόμενος praes. med. (dep.) part. от προσδέχομαι (G4327) ждать, ожидать. Part, в перифр. обороте.
παράκλησις (G3874) утешение. Всеобъемлющий термин, относящийся к исполнению надежд, связанных с Мессией; надежда на эсхатологическое восстановление Богом теократии в Израиле (SB, 2:124; Fitzmyer, 427; TDNT).
26 κεχρηματισμένον perf. pass. part. от χρηματίζω (G5537) давать откровение, учить, предупреждать. В папирусах это слово означает как заключение делового соглашения, так и божественное откровение (MM). Part, в перифр. обороте.
ίδεΐν aor. act. inf., см. ст. 15. Inf. поясняет наставление. ϊδ aor. act. conj., см. ст. 15. Conj. с άν (G302) в indef. temp. прид. с πριν ή άν (G4250; G2228; G302), Прежде.
27 ήλθεν aor. ind. act., см. ст. 16.
είσαγαγεΐν aor. act. inf. от εισάγω (G1521) вносить. Inf. с предл.
άν (G302) во временном значении, пока (RG, 1072).
ποιήσαι aor. act. inf. от ποιέω (G4160) делать, выполнять, осуществлять.
είθισμένον perf. pass. part. от εθίζω (G1480) быть привычным, иметь обыкновение. Perf. part. в роли subst.: «обычай»; здесь: «согласно тому, что принято в законе».
28 έδέξατο aor. act. med. (dep.) от δέχομαι (G1209) принимать, приветствовать.
άγκάλας acc. pl. от αγκάλη (G43) рука, протянутая, чтобы что-л. принять (BAGD).
εύλόγησεν aor. ind. act. от εύλογέω (G2127) благословлять, благодарить Бога как источник благословения. В Иерусалиме было принято приносить дитя рабби, чтобы тот благословил ребенка и помолился за него (SB, 2:138).
29 απολύεις praes. ind. act. от απολύω (G630) отпускать, отсылать; здесь: позволять умереть. Praes. ind., «Ты отпускаешь Своего слугу» (Stein; Marshall; HLIN, 146−47; ABD, 4:1155−56). Вариант прочтения — в разрешающем значении: «теперь Ты можешь отпустить Своего слугу».
30 είδον aor. ind. act., см. ст. 20.
31 ήτοίμασας aor. ind. act. от έτοιμάζω (G2090) готовить.
32 φως (G5457) свет. Прилагается к спасению, определяя его природу (HLIN, 148).
33 θαυμάζοντες praes. act. part., см. ст. 18. Part, в перифр. обороте.
34 κείται praes. ind. med. от αρχ. def. гл. κεϊμαι (G2749), здесь используется как pass. от τίθημι, помещать, назначать, быть предназначенным (RWP; Βονοη).
πτώσις (G4431) упадок, падение, обозначает крушение дома, в Септ, является результатом суда над грешниками (BAGD; Evans; 1QH 2:8).
άνάστασις (G386) подъем, имеется в виду выход из состояния униженности или угнетения (Evans).
άντιλεγόμενον praes. pass. part. от άντιλέγω (G483) говорить против, противоречить, возражать. Сын страдает от сопротивления мира, и кульминацией этого противоречия является распятие (Meyer).
35 διελεύσεται fut. ind. med. (dep.) от διέρχομαι (G1330) проходить через.
ρομθαία (G4501) большой, широкий, обоюдоострый меч. Подобное оружие символизирует предельное горе (Plummer; Βονοη).
άποκαλυφθώσιν aor. conj. pass. от άποκαλύπτω (G601) раскрывать. Используется с όπως для выражения цели.
κείται в ст. 34 (Arndt).
διαλογισμός (G1261) рассуждение, мысль, схема, предполагается оттенок враждебности (Leaney).
36 προβεβηκυΐ a perf. act. part. от προβαίνω (G4260) продвигаться.
ζήσασα aor. act. part. (adj.) от ζάω (G2198) жить.
παρθενία (G3932) девственность.
37 άφίστατο impf. ind. med. (dep.) от άφίστημι (G868) уходить. Impf. указывает на длительное и незавершенное действие в прошлом.
λατρεύουσα praes. act. part. (adj.) от λατρεύω (G3000) служить. Дативы указывают на то, как она служила, асс. времени показывает, как долго она это дел ала (GGBB, 202).
38 έπιστάσα aor. act. part. от έφίστημι (G2186) приближаться, подходить, становиться рядом.
άνθωμολογεΐτο impf. ind. med. (dep.) от άνθομολογέομαι (G437) благодарить. Предложное сочетание с гл. указывает на благодарность за данные блага (М, 297). Inch. impf. έλάλει impf. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
προσδεχομένοις praes. med. (dep.) part. dat. masc. pl. от προσδέχομαι (G4327) ожидать, ждать. Part, используется в роли subst. dat. как indir. obj.
λύτρωσις (G3085) искупление, избавление. На многих монетах, которые иудеи чеканили после провозглашения независимости от Рима, было написано: «в честь искупления Израиля» (Rogers, "The Davidic Covenant in the Gospels" Bib Sac 150 [1993]: 466−67).
39 έτέλεσαν aor. ind. act. от τελέω (G5055) завершать.
επέστρεψαν aor. ind. act. от έπιστρέφω (G1994) возвращать.
40 ηύξανεν impf. ind. act. от αύξάνω (G837) расти.
έκραταιοΰτο impf. ind. pass. от κραταιόω (G2901) делать сильным; pass. быть усиленным, становиться сильным. Акцент делается на физической силе вообще, а не на силе мускулов (LN, 1:269). Impf. изображает длительное действие в прошлом.
πληρούμενον praes. pass. part. от πληρόω (G4137) наполнять. Part, может быть part. образа действия, описывающим, как Он развивался.
σοφίφ (G4678) dat. sing. мудрость. Это слово часто использовалось в Септ, как перевод слова חכמה, способность применения знаний (в особенности божественных наставлений) в жизненных ситуациях (см. M.V. Fox, "Words for Wisdom: חכומה and ערמה :בינה and עצה :גוזמה and ״חושיה, ZeitschRIft für Althebraistik 6 [1993]: 149−69). Instr. dat., также передает содержание (KVS, 145).
41 έπορεύοντο impf. ind. med. (dep.) от πορεύομαι (G4198) идти, путешествовать, совершать путешествие. Обыденный impf. Согласно закону, мужчины должны были ходить на три праздника в год (Исх 34:23; Вт 16:16; JPB, 130; WZZT, 20; SB, 2:14144). Impf. мог быть инхоативным,.подчеркивающим начало конкретного путешествия: «они начали путешествовать».
42 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст. 1. έτών gen. pl. от ετος (G2094) год; здесь: в возрасте 12 лет. Отец-иудей должен был ознакомить детей с законом, а когда ребенку исполнялось 13, он должен был начать исполнять закон. Вероятно, родители Иисуса решили познакомить Сына с законом, взяв Его на празднование пасхи в возрасте 12 лет (SB, 2:144−47; Fitzmyer, 440; ВВС; DJG, 236−37).
άναβαινόντων praes. act. part., см. ст. 4. Gen. abs.
43 τελειωσάντων aor. act. part. (temp.) от τελειόω (G5048) заканчивать, завершать. Gen. abs. Aor. описывает предшествующее, логически необходимое действие по отношению к основному гл. ύποστρέφειν praes. act. inf. от υποστρέφω (G5290) возвращаться. Inf. с предл. έν (G1722) выражает одновременность действия.
ύπέμεινεν aor. ind. act. от υπομένω (G5278) оставаться позади. έγνωσαν aor. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать.
44 νομίσαντες aor. act. part. (причины) νομίζω (G3543) полагать, верить.
είναι praes. act. inf. от ειμί (G1510) быть. Inf. используется для дополнения гл., передавая содержание их предположения. Паломники имели обыкновение ходить на праздник организованными группами (WZZT, 12127).
ήλθον aor. ip.d. act. от έρχομαι (G2064) идти.
όδόν асс. sing. от όδός (G3598) путь; пространственный асс. (GGBB, 202). В день паломники проходили 30−40 км (Stein).
άνεζήτουν impf. ind. act. от άναζητέω (G327) искать, разыскивать. Прист. указывает на тщательность, а итеративный имперфект — на повторяющееся действие: «они искали здесь и там, впереди и позади, тщательно и долго» (RWP).
45 εύρόντες aor. act. part., см. ст. 12. Part, времени или причины.
ύπέστρεψαν aor. ind. act., см. ст. 43.
άναζητούντες praes. act. part. (сопутств.), см. ст. 44.
46 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) случаться, происходить.
εύρον aor. ind. act., см. ст. 12.
καθεζόμενον praes. med. (dep.) part. от καθέζομαι (G2516) сидеть.
επερωτώντα praes. act. part. от έπερωτάω (G1905) задавать вопросы, расспрашивать. Предложное сочетание имеет директивное значение (МН, 312). О вопросах и ответах в раввинистическом методе обучения см. SB, 2:150; JL, 115, 196−97.
47 έξίσταντο impf. ind. med. (dep.) от έξίστημι (G1839) быть удивленным, пораженным. Impf. изображает длительное действие в прошлом. Иисус выступает в роли Ученика, Который поражает Своих учителей пониманием, проявляющимся в Его вопросах и ответах (Marshall).
48 ίδόντες aor. act. part. (temp.), см. ст. 15. έξεπλάγησαν aor. ind. pass. от έκπλήσσω (G1605) выбивать, потрясать ударом; pass. быть пораженным, быть вне себя от удивления.
έποίησας aor. ind. act. 2 pers. sing., см. ст. 27. όδυνώμενοι praes. pass. part. от όδυνάω (G3600) страдать от боли, относится к боли, умственной и духовной; здесь: «мы тревожились, когда искали Тебя» (BAGD; о медицинском использовании слова см. DMTG, 249; MLL, 32−33).
έζητοΰμεν impf. ind. act. от ζητέω (G2212) искать, разыскивать. Impf. указывает на длительный поиск («искать повсюду»).
49 έζητεΐτε impf. ind. act., см. ст. 48. ή δείτε plperf. ind. act. def. perf. от οίδα (G1492) знать. Ind. используется с ούκ (G3756) в вопросе, на который ожидается утвердительный ответ.
δει (G1163) praes. ind. act. необходимо, сопровождается inf.
50 συνήκαν aor. ind. act. от συνίημι (G4920) собирать вместе, понимать, усваивать. έλάλησεν aor. ind. act., см. ст. 15.
51 κατέβη aor. ind. act. от καταβαίνω (G2597) сходить, ήν impf. ind. act. от ειμί (G1510) используется с последующим praes. part., перифрастически подчеркивая постоянное повиновение (Fitzmyer, 445; VA, 459).
ύποτασσόμενος praes. pass. part. от υποτάσσω (G5293), pass. подчиняться, покоряться, повиноваться.
διετήρει impf. ind. act. от διατηρέω (G1301) хранить, беречь. Предложное сочетание перфектно и описывает проведение действия вплоть до достижения намеченного результата (М, 301).
52 προέκοπτεν impf. ind. act. от προκόπτω (G4298) достигать.
ηλικία (G2244) dat. sing. рост, высота, возможно, возраст (Fitzmyer, 446; MM). Dat. relat.; указывает, на что распространялся рост.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на евангелие от Луки, 2 глава2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.