1 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться (см. 2:1). Эта формула часто используется для введения временного элемента (Beyer, 29−62).
καθεξής (G2517) gen. sing. один за другим, последовательно, затем (см. 1:3).
διώδευεν impf. ind. act. от διοδεύω (G1353) προχοдить через, пересекать.
κατά πόλιν из города в город. Распределительное использование предл. (RG, 608).
κηρύσσων praes. act. part. (сопутств.) от κηρύσσω (G2784) провозглашать.
2 τεθεραπευμέναι perf. pass. part. от θεραπεύω (G2323) оказывать медицинскую помощь, исцелять. Perf. подчеркивает настоящее состояние или условие в перифр. конструкции с plperf. (VA, 466; VANT, 321).
καλουμένη praes. pass. part. (adj.) от καλέω (G2564) звать, называть.
έξεληλύθει plperf. ind. act. от εξέρχομαι (G1831) выходить. Plperf. завершенного действия указывает на предшествующее действие в прошлом, причем предполагается, что прошлое состояние является его следствием (VANT, 307).
3 έπίτροπος (G2012) управляющий, распорядитель финансов; тот, кто занимается финансами и личным имуществом владельца (НА, 303f).
διηκόνουν impf. ind. act. от διακονέω (G1247) служить, снабжать; rel. pron. относится к тем, кто был с этими людьми, чтобы прислуживать им. Это были состоятельные люди (Plummer). Impf. указывает на постоянное служение или снабжение.
4 συνιόντος praes. act. part. (temp.) от σύνειμι (G4896) собираться вместе. Gen. abs. έπιπορευομένων praes. med. (dep.) part. от έπιπορεύομαι (G1975) отправляться в путешествие, идти. Gen. abs. является эпэкзегетическим по отношению к предшествующему gen. abs. (Marshall).
5 έξήλθεν aor. ind. act. от εξέρχομαι (G1831) выходить.
σπείρων praes. act. part. от σπείρω (G4687) сеять. Part, в роли subst.
σπεΐραι aor. act. inf. Inf. цели.
σπείρειν praes. act.~inf. Inf. с предл. έν (G1722) выражает одновременность действий: «когда он сеял»
έπεσεν aor. ind. act. от πίπτω (G4098) падать.
κατεπατήθη aor. ind. pass. от каταπατέω (G2662) топтать, затаптывать.
κατέφαγεν aor. ind. act. от κατεσθίω (G2719) съедать. Предл. сочетание перфектно.
6 κατέπεσεν aor. ind. act. от καταπίπτω (G2667) падать вниз.
φυέν aor. pass. part. (temp.) от φύω (G5453) подниматься, развиваться, расти. В медицине это слово использовалось для обозначения роста частей тела, развития болезней и растительности (MLL, 58).
έξηράνθη aor. ind. pass. от ξηραίνω (G3583) высыхать.
έχει ν praes. act. inf. от έχ (G2192) иметь. Inf. с предл. выражает причину.
ίκμάς (G2429) влажность. Это слово может быть использовано в медицинском смысле о соках организма, а также о соках растений и влажности земли (MLL, 57).
7 άκανθα (G173) колючки, терновый куст.
συμφυεϊσαι aor. pass. part. пот. fem. pl. от συμφύω (G4855) расти вместе. В медицинском языке это был термин для обозначения затягивающихся ран, язв, срастания нервов, костей и т. д. (MLL, 59; DMTG, 304).
άπέπνιξαν aor. ind. act. от άποπνίγω (G638) удушать, душить до смерти (Plumter).
8 έποίησεν aor. ind. act. от ποιέω (G4160) делать, производить.
έφώνει impf. ind. act. от φωνέω (G5455) звать. Impf. лучше всего может быть определен как обозначающий повторяющееся действие (Arndt).
άκούειν praes. act. inf. от ακούω (G191) слышать. Inf. цели.
άκουέτω praes. imper. act. 3 pers. sing.
9 έπηρώτων impf. ind. act. от έπερωτάω (G1905) спрашивать, задавать вопросы. Inch, impf., «они начали...» εϊη praes. opt. act. от ειμί. Opt. косвенной речи, изысканный речевой оборот (Arndt).
10 δέδοται perf. ind. pass. от δίδωμι (G1325) давать. Богосл. pass. указывает, что субъектом действия является Бог.
γνώναι aor. act. inf. от γινώσκω (G1097) знать. Inf. в роли dir. obj.
λοιποϊς dat. pl. от λοιπός (G3063) остальной. Тот, кто не входил в круг учеников Христа (Plummer). Dat. в роли indir. obj. ϊν (G2443) с conj. вводит придаточное цели или результата (Stein).
βλέποντες praes. act. part. от βλέπω (G991) видеть. Part, используется для перевода евр. inf. abs. (Ис 6:9) со знач. уступки (Beyer, 266). Передает идею: «вы можете смотреть снова и снова, но никогда не увидите» (Marshall).
συνιώσιν praes. conj. act. от συνίημι (G4920) понимать, постигать.
11 τού θεού (G2316), gen. субъекта: «слово, которое изрекает Бог» (RWP).
12 άκούσαντες aor. act. part., см. ст. 8. Part, в роли subst.
πιστεύσαντες aor. act. part. (temp.) от πιστεύω (G4100) верить, доверять.
σωθώσιν aor. conj. pass. от σφζω (G4982) спасать, избавлять. Богосл. pass. Conj. используется в прид. цели или результата (см. ст. 10).
13 άκούσωσιν aor. conj. act., см. ст. 8. Conj. в indef. temp. прид. δέχονται praes. ind. med. (dep.) от δέχομαι (G1209) приветствовать, принимать.
προς καιρόν на время, временно.
άφίστανται praes. ind. med. (dep.) от άφίστημι (G868) уходить, удаляться, отпадать.
14 πεσόν aor. act. part. от πίπτω (G4098) падать. Part, в роли subst.
πορευόμενοι praes. med. (dep.) part. (temp.) от πορεύομαι (G4198) идти. «В то время как они идут своей дорогой» (Arndt).
συμπνίγονται praes. ind. pass. от συμπνίγω (G4846) удушать, душить до смерти. Предл. сочетание перфектно (МН, 325).
τελεσφορούσιν praes. ind. act. от τελεσφορέω (G5052) вынашивать плод до его зрелости, доводить до созревания.
15 κατέχουσιν praes. ind. act. от каτέχω (G2722) удерживать, крепко держать.
καρποφορούσιν praes. ind. act. от καρπόφορέω (G2592) приносить плоды.
16 λύχνος (G3088) светильник (см. Мф 5:15).
άψας aor. act. part. от άπτω (G681) зажигать.
καλύπτει praes. ind. act. от каλύπτω (G2572) прятать, скрывать. Гномич. praes.
σκεύει dat. sing. от σκεύος (G4632) сосуд, кувшин, блюдо (BAGD). Instr. dat. («покрыть его сосудом»).
κλίνης (G2825) gen. sing. кровать, ложе.
τίθησιν praes. ind. act. от τίθημι (G5087) сидеть на месте. Гномич. praes.
λυχνία (G3087) подсвечник.
είσπορευόμενοι praes. med. (dep.) part. от είσπορεύομαι (G1531) входить. Part, в роли subst.
βλέπωσιν praes. conj. act. от βλέπω, см. ст. 10. Conj. с ϊν (G2443) в прид. цели. Об этом см. Мк 4:21 и сл.
17 κρυπτόν (G2927) скрытый.
γενήσεται fut. ind. med. (dep.), см. ст. 1.
άπόκρυφον (G614) скрытый, спрятанный от глаз людей (Plummer).
γνωσθή aor. conj. pass. от γινώσκω (G1097) знать.
έλθη aor. conj. act. от έρχομαι (G2064) приходить. Conj. используется с двойным Отр. 0ύ μή (G3756; G3361) (BD.
184; VA, 416).
18 έχη praes. conj. act. от έχ (G2192) иметь, обладать. Conj. с άν (G159) в indef. rel. прид. δοθήσεται fut. ind. pass. от δίδωμι (G1325) давать. Богосл. pass.
άρθήσεται fut. ind. pass. от αίρω (G142) забирать. Богосл. pass.
19 παρεγενετο aor. ind. med. (dep.) от παραγίνομαι (G3854) приходить.
ήδύναντο impf. ind. med. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным, с inf.
συντυχειν aor. act. inf. от συντυγχάνω (G4940) с dat. приходить вместе, объединяться, контактировать.
20 άπηγγέλη aor. ind. pass. от άπαγγέλλω (G518) сообщать.
έστήκασιν perf. ind. act.
ο/ηϊστημι (G2476) стоять. Perf. указывает на состояние или условие: «они стоят»
ίδεΐν aor. act. inf. от όράω (G3708) видеть.
θέλοντες praes. act. part. (сопутств.) от θέλω (G2309) хотеть, желать, с inf.
21 άποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от αποκρίνομαι (G611) отвечать (см. МН, 453).
22 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст. 1. ένέβη aor. ind. act. от έμβαίνω (G1684) входить, заходить, подниматься на борт.
διέλθωμεν aor. conj. act. от διέρχομαι (G1330) пересекать. Предложное сочетание подчеркивает идею пересечения какого-л. пространства при достижении пункта назначения (МН, 300ff). Побудительный conj.
άνήχθησαν aor. ind. pass. от άνάγω (G321) выходить, отправляться в море. По поводу Галилейского моря см. ABD, 2:899901.
23 πλεόντων praes. act. part. (temp.) от πλέω (G4126) плыть. Gen. abs.
άφύπνωσεν aor. ind. act. от άφυπνόω (G879) засыпать. Вероятно, на приподнятой корме, положив голову на деревянное или покрытое кожей сидение кормчего (ВВС). Inch. aor.
κατέβη aor. ind. act. от καταβαίνω (G2597) опускаться, приходить.
λαΐλαψ (G2978) сильный шторм, вихрь или ураган (Arndt).
συνεπληρούντο impf. ind. pass. от συμπληρόω (G4845) доверху наполнять. Предл. сочетание перфектно (МН, 325). Impf. изображает процесс предельного заполнения.
έκινδύνευον impf. ind. act. от κινδυνεύω (G2793) быть в опасности.
24 προσελθόντες aor. act. part. (temp.) от προσέρχομαι (G4334) приходить.
διήγειραν aor. ind. act. от διεγείρω (G1326) будить.
έπιστάτα voc. sing. от έπιστάτης (G1988) мастер, наставник (см. 5:5).
άπολλύμεθα praes. ind. med. от άπόλλυμι (G622) уничтожать; med. погибать. Praes. указывает на развивающееся действие.
διεγερθείς (G1326) aor. pass. part. (сопутств.). έπετίμησεν aor. ind. act. от έπιτιμάω (G2008) упрекать (см. Мф 17:18).
κλύδων (G2830) волна, бурная пучина, штормовое волнение (RWP).
έπαύσαντο aor. ind. med. от παύω (G3973) прекращаться, останавливаться.
γαλήνη (G1055) покой, штиль.
25 φοβηθέντες aor. pass. part. (сопутств.) от φοβέομαι (G5399) бояться.
έθαύμασαν aor. ind. act. от θαυμάζω (G2296) удивляться, поражаться.
26 κατέπλευσαν aor. ind. act. от каταπλέω (G2668) подплывать; имеется в виду из открытого моря к берегу.
άντιπέρα (G495) напротив. «Напротив Галилеи» то есть на восточном берегу Геннисаретского озера (BAGD).
27 έξελθόντι aor. act. part. (temp.), см. ст. 5. Dat. используется с гл. ύπήντησεν aor. ind. act. от ύπαντάω (G5221) встречать кого-л., с dat. ένεδύσατο aor. ind. med. от ένδύω (G1575) надевать, одеваться.
ίμάτιον (G2440) верхняя одежда, наряд; здесь: одежда вообще (Arndt).
έμενεν impf. ind. act. от μένω (G3306) оставаться; обыденный impf.
28 ίδών aor. act. part. (temp.), см. ст. 20.
άνακράξας aor. act. part. от άνακράζω (G349) кричать. Part, образа действия.
προσέπεσεν aor. ind. act. от προσπίπτω (G4363) падать вперед, падать ниц перед кем-л., с dat.
βασανίσης aor. conj. act. от βασανίζω (G928) царапать пробным камнем, испытывать на подлинность, проверять, пытать. В НЗ имеет общий смысл причинения телесных или душевных страданий (Arndt; TDNT; MLL, 63; NIDNTT; EDNT). Conj. используется в отр. приказе.
29 παρήγγειλεν aor. ind. act. от παραγγέλλω (G3853) приказывать, повелевать. В ряде рукописей стоит impf. от παράγγελλεν, который должен указывать на повторяющееся действие или быть инхоативным (Fitzmyer, 738).
έξελθεΐν aor. act. inf., см. ст. 5. Inf. в косвенной речи.
συνηρπάκει plperf. ind. act. от συναρπάζω (G4884) яростно хватать, оттаскивать. Предложное сочетание перфектно, указывает на устойчивый результат захвата (М, 113): «схватить и крепко держать» (ММ).
έδεσ μεύετο impf. ind. pass. от δεσμεύω (G1195) связывать. Impf. мог быть iterat.
άλύσεσιν dat. pl. от άλυσις (G254) цепь. Instr. dat.
πέδαις dat. pl. от πέδη (G3976) оковы, ножные путы. Они могли быть сделаны из волоса или из материала, из которого вили веревки (Arndt).
φυλασσόμενος praes. pass. part. (сопутств.) от φυλάσσω (G5442) охранять, стеречь.
διαρρήσσων praes. act. part. (сопутств.) от διαρρήγνυμι (G1284) разрывать. Прист. усиливает значение гл. (RWP).
ήλαύνετο impf. ind. pass. от έλαύνω (G1643) нести, как ветер несет облака (BAGD). Impf. изображает повторяющееся действие.
30 έπηρώτησεν aor. ind. act., см. ст. 9.
Λεγιών (G3003) легион (см. Мф 26:53; Evans).
είσήλθεν aor. ind. act. от είσέρχομαι (G1525) входить.
31 παρεκάλουν impf. ind. act. 3 pers. pl. от παρακαλέω (G3870) просить, молить. Impf. является инхоативным или подчеркивает постоянное начинание.
έπιτάξη aor. conj. act. от έπιτάσσω (G2004) предписывать или приказывать. Conj. используется в obj. прид. άβυσσος (G12) бездна, глубина, подземный мир. Тюрьма для непокорных духов (TDNT; Ellis; Cremer; EDNT; 1 Enoch 10:4−6; 18:11−16; Jubilees 5:6−10).
άπελθείν aor. act. inf. от άπέρχομαι (G565) уходить. Inf. в косвенной речи.
32 βοσκομένη praes. pass. part. (adj.) от βόσκω (G1006) питать; pass. пастись.
έπιτρέψη aor. conj. act. от έπιτρέπω (G2010) позволять. Conj. в obj. прид. είσελθεϊν aor. act. inf., см. ст. 30. Inf. в роли прямого дополнения.
33 εξελθόντα aor. act. part. (temp.), см. ст. 5. ώρμησεν aor. ind. act. от όρμάω (G3729) устремляться.
κρημνός (G2911) крутой, каменистый обрыв (Plummer).
άπεπνίγη aor. ind. pass., см. ст. 7.
34 ίδόντες aor. act. part. (temp.), см. ст. 20.
βόσκοντες praes. act. part., см. ст. 32. Part, в роли subst.
γεγονός perf. act. part. от γίνομαι (G1096) становиться, случаться. Part, в роли subst. έφυγον aor. ind. act. от φεύγω (G5343) убегать.
άπήγγειλαν aor. ind. act., см. ст. 20.
35 έξήλθον aor. ind. act., см. ст. 5. ίδεΐν aor. act. inf., см. ст. 20. Inf. цели.
εύρον aor. ind. act. от ευρίσκω (G2147) находить.
καθήμενον praes. med. (dep.) part. (adj.) от κάθημαι (G2521) сидеть.
ιματισμένον perf. pass. part. от ίματίζω (G2439) одеваться. Perf. part. подчеркивает состояние или условие.
σωφρονούντα praes. act. part. от σωφρονέω (G4993) быть в здравом уме, быть разумным. Используется для обозначения умственного здоровья в отличие от безумия (BAGD).
έφοβήθησαν aor. ind. pass. (dep.) от φοβέομαι (G5399) пугаться, бояться.
36 άπήγγειλαν aor. ind. act., см. ст. 20. έσώθη aor. ind. pass. от σώζω (G4982) избавлять, спасать, исцелять.
δαιμονισθείς aor. pass. part. от δαιμονίζομαι (G1139) быть одержимым злым духом.
37 ήρώτησεν aor. ind. act. от έρωτάω (G2065) просить, молить.
άπελθεΐν aor. act. inf., см. ст. 31.
συνείχοντο impf. ind. pass. от συνέχω (G4912) удерживать вместе; pass. быть схваченным.
έμβάς aor. act. part. (temp.), см. ст. 22. ύπέστρεψεν aor. ind. act. от ύποστρέφω (G5290) возвращаться.
38 έδείτο impf. ind. med. (indir. med. «просить для себя») от δέομαι (G1189) просить, молить, умолять. Iterat. impf. указывает на постоянную просьбу.
έξεληλύθει plperf. ind. act., см. ст. 5.
είναι praes. act. inf. от ειμί (G1510) быть. Inf. в косвенной речи.
απέλυσε ν aor. ind. act. от απολύω (G630) отпускать, отсылать, отправлять прочь.
39 ύπόστρεφε praes. imper. act., см. ст. 37.
διηγού praes. imper. med. (dep.) от διηγέομαι (G1334) рассказывать, описывать.
άπήλθεν aor. ind. act., см. ст. 31.
κηρύσσων praes. act. part., см. ст. 1. Part, образа действия.
έποίησεν aor. ind. act. от ποιέω (G4160) делать.
40 ύποστρέφειν praes. act. inf., см. ст. 37. Inf. с предл. έν (G1722) выражает одновременное действие.
άπεδέξατο aor. ind. med. (dep.) от αποδέχομαι (G588) принимать, приветствовать, предполагает сердечный прием (EGT).
προσδοκώντες praes. act. part. от προσδοκάω (G4328) ждать, ожидать. Part, в перифр. обороте. Яркое изображение отношения людей к Иисусу (RWP).
41 ήλθεν aor. ind. act., см. ст. 17. ύπήρχεν impf. ind. act. от υπάρχω (G5225) быть.
πεσών aor. act. part. (сопутств.), см. ст. 5.
παρεκάλει impf. ind. act., см. ст. 31. Inch, impf. или impf., который подчеркивает длительную мольбу.
είσελθεΐν aor. act. inf., см. ст. 30. Inf. в косвенной речи или dir. obj.
42 μονογενής (G3439) единственный ребенок.
άπέθνησκεν impf. ind. act. от άποθνήσκω умирать. Impf. значение («она умирает») передает точку зрения отца (Plumter).
ύπάγειν praes. act. inf. от ύπάγω (G5217) уходить, покидать. Inf. с предл. έν (G1722) выражает одновременность.
συνέπνιγον impf. ind. act., см. ст. 14. Прист. показывает, что все вместе столпились вокруг него (Plummer).
43 ούσα praes. act. part. (adj.) пот. fem. sing. от ειμί (G1510).
ρύσις (G4511) кровотечение (см. Мк 5:25; о медицинском использовании слова см. MLL, 15−16).
προσαναλώσασα aor. act. part. от προσαναλίσκω или προσαναλόω (G4321) расточительно тратить (BAGD). О проблемах этого текста см. ТС, 145. ϊσχυσεν aor. ind. act. от ισχύω (G2480) быть способным, с inf.
θεραπευθήναι aor. pass. inf., см. ст. 2.
44 προσελθούσα aor. act. part. (сопутств.), см. ст. 24. ήψατο aor. ind. med. (dep.) от άπτομαι (G681) дотрагиваться, с gen. κράσπεδον край, вероятно, кисть, одна из тех, что пришивались на каждом углу верхней одежды (Arndt).
έστη aor. ind. act. от ίστημι (G2476) останавливаться. Используется медиками для обозначения прекращения выделений организма (MLL, 15).
45 άψάμενος aor. med. (dep.) part., см. ст. 44.
αρνουμένων praes. med. (dep.) part. от άρνέομαι (G720) говорить нет, отрицать. Gen. abs.
συνέχουσιν praes. ind. act. от συνέχω (G4912) сильно сдавливать (BAGD). Praes. указывает на развивающееся действие.
άποθλίβουσιν praes. ind. act. от άποθλίβω (G598) давить, выжимать, толпиться. О выжимании сока из винограда (RWP).
46 έγνων aor. ind. act., см. ст. 10. έξεληλυθυίαν perf. act. part. (adj.) acc. fem. sing., см. ст. 1.
47 ίδοΰσα aor. act. part. (temp.), см. ст. 20
έλαθεν aor. ind. act. от λανθάνω (G2990) оставаться незамеченным, таиться (BAGD).
τρέμουσα praes. act. part. от τρέμω (G5141) дрожать. Part, образа действия.
προσπεσοΰσα aor. act. part. (сопутств.), см. ст. 28. ήψατο aor. ind. med. (dep.), см. ст. 44.
άπήγγειλεν aor. ind. act., см. ст. 20. ώς как, что. ίάθ aor. ind. pass. от ίάομαι (G2390) исцелять.
48 σέσωκεν perf. ind. act., см. ст. 36. Perf. указывает на состояние как результат завершенного действия.
πορεύου praes. imper. med. (dep.) от πορεύομαι (G4198) идти.
49 λαλοΰντος praes. act. part. (temp.) от λαλέω (G2980) говорить. Gen. abs. выражает одновременность: «пока Он говорил»
τέθνηκεν perf. ind. act. от θνήσκω (G2348) умирать; perf. быть мертвым.
σκύλλε praes. imper. act. от σκύλλω (G4660) беспокоить, создавать неудобства, надоедать. Praes. imper. с отр.
μή (G3361) используется для прекращения текущего действия.
50 άκούσας aor. act. part. (temp.), см. ст. 8.
άπεκρίθη aor. ind. pass. (dep.), см. ст. 21
φοβοΰ praes. imper. med. (dep.), см. ст. 25.
πίστευσον aor. imper. act., см. ст. 12. Обратите внимание на изменение времени («прекрати бояться; только соверши деяние веры» [Plummer]).
σωθήσεται fut. ind. pass., см. ст. 36. Fut. ind. в семитском типе conj., которому предшествует imper. и καί (G2532) (Beyer, 238−54).
51 έλθών aor. act. part. (temp.), см. ст. 17.
άφήκεν aor. ind. act. от άφίημι (G863) позволять, с inf.
είσελθεΐν aor. act. inf., см. ст. 30.
52 έκλαιον impf. ind. act. от κλαίω (G2799) громко рыдать.
έκόπτοντο (G2875) impf. ind. med. (dir. med.) от κόπτω бить себя в грудь или по голове в знак скорби (см. Мф 9:23; ВВС).
κλαίετε praes. imper. act. используется с отр. как повеление прекратить развивающееся действие.
άπέθανεν aor. ind. act. от αποθνήσκω (G599) умирать.
καθεύδει praes. ind. act. от καθεύδω (G2518) спать. Praes. подчеркивает текущее действие.
53 κατεγέλων impf. ind. act. от καταγελάω (G2606) высмеивать, смеяться издевательски над кем-л. (используется с gen.). Inch, impf., «они начали смеяться над Ним»
είδότες perf. act. part. (причины), def.perf. от οίδα (G1492) знать.
54 κρατήσας aor. act. part. (temp.) от κρατέω (G2902) хвататься, держаться за чтол., с gen. έφώνησεν aor. ind. act. от φωνέω (G5455) громко звать.
έγειρε praes. imper. act. от εγείρω (G1453) подниматься, вставать. Об идиоматическом использовании praes. imper. этого гл. см. VANT, 348−49.
55 έπέστρεψεν aor. ind. act. от έπιστρέφω (G1994) возвращаться. Предложное сочетание перфектно (МН, 312).
ανέστη aor. ind. act. от άνίστημι (G450) подниматься, вставать.
διέταξεν aor. ind. act. от διατάσσω (G1299) наставлять, приказывать.
δοθήναι aor. pass. inf. от δίδωμι (G1325) давать. Inf. в косвенной речи, или это прямое дополнение гл. φαγείν aor. act. inf. от έσθίω (G2068) есть. Inf. в роли дополнения при предыдущем inf.
56 έξέστησαν aor. ind. act. от έξίστημι (G1839) быть вне себя от удивления, быть чрезвычайно пораженным.
παρήγγειλεν aor. ind. act., см. ст. 29.
ειπείν aor. act. inf. от λέγω (G3004) говорить, рассказывать. Inf. в косвенной речи или прямое дополнение при гл. γεγονός perf. act. part., см. ст. 34. Part, в роли subst.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на евангелие от Луки, 8 глава2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.