1 όρθρου βαθέως (G3722; G901) gen. sing. рано; букв. "глубоко на рассвете". Gen. времени (RWP).
ήλθον aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) приходить.
φέρουσαι praes. act. part. (сопутств.) пот. fem. pl. от φέρω (G5342) нести, приносить.
ήτοίμασαν aor. ind. act. от ετοιμάζω (G2090) готовить.
2 εύρον aor. ind. act. от εύρίσκω (G2147) находить.
άποκεκυλισμένον perf. pass. part. от άποκυλίω (G617) откатывать. Описание гробниц в окрестностях Иерусалима, которые были закрыты громадными круглыми каменными дисками, загнанными в поперечные желобки, высеченные в камне, см. Fitzmyer, 1544. Perf. указывает на завершенное состояние или условие.
3 είσελθοΰσαι aor. act. part. (temp.) пот. fem. pl. от εισέρχομαι (G1525) входить. По поводу пустой могилы см. Zane С. Hodges, "The Women and the Empty Tomb" Bib Sac 123 (1966): 301-9; W.L. Craig, "The Historicity of the Empty Tomb of Jesus" NTS 31 (1985): 39-67.
4 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться, с предл. и inf. (см. 8:1).
άπορείσθαι praes. med. (dep.) inf. от άπορέω (G639) быть в растерянности, в замешательстве. Temp, использование inf. с предлогом έν (G1722) ("пока").
έπέστησαν aor. ind. act. от έφίστημι (G2186) неожиданно или внезапно появляться или вставать, подходить внезапно, являться (RWP).
άστραπτούση praes. act. part. (adj.) dat. fem. sing. от άστράπτω (G797) сиять, светиться.
5 έμφοβος (G1719) испуганный, напуганный.
γενομένων aor. med. (dep.) part., см. ст 4. Gen. abs.
κλινουσών praes. act. part. gen. fem. pl. от κλίνω (G2827) склоняться, кланяться. Gen. abs.
ζητείτε praes. ind. act. от ζητέω (G2212) искать.
ζώντα praes. act. part. от ζάω (G2198) жить. Part, в роли subst., "живущий".
6 ήγέρθη aor. ind. pass. от έγείρω (G1453) поднимать; pass. подниматься, быть поднятым.
μνήσθητε aor. imper. pass. от μιμνήσκομαι (G3403) помнить.
έλάλησεν aor. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
7 δει (G1163) praes. ind. act. необходимо, с inf. указывает на логическую необходимость.
παραδοθήναι aor. pass. inf. от παραδίδωμι 1 (G3860) передавать.
σταυρωθήναι aor. pass. inf. от σταυρόω (G4717) распинать.
ήμέρςι (G2250) dat. sing. день. Dat. времени.
άναστήναι aor. act. inf. от άνίστημι (G450) вставать, подниматься.
8 έμνήσθησαν aor. ind. pass. (dep.), с obj. в gen., см. ст 6.
9 ύποστρέψασαι aor. act. part. (temp.) пот. fem. pl. от ύποστρέφω (G5290) возвращаться.
άπήγγειλαν aor. ind. act. от άπαγγέλλω (G518) сообщать.
10 ήσαν impf. ind. act. от είμί (G1510) быть.
έλεγον impf. ind. act. от λέγω (G3004) говорить, рассказывать. Impf. указывает на повторяющееся действие.
11 έφάνησαν aor. ind. pass. (dep.) от φαίνομαι (G5316) появляться, показываться, являться, казаться (BAGD).
λήρος (G3026) пустой разговор, чепуха, бредни, бред. Используется в медицине для обозначения бреда больного (MLL, 178; TLNT).
ήπίστουν impf. ind. act. от άπιστέω (G569) не верить. Impf. указывает на длительное недоверие.
12 άναστάς aor. act. part. (сопутств.), см. ст 7. έδραμεν aor. ind. act. от τρέχω (G5143) бежать.
παρακύψας aor. act. part. (сопутств.) от παρακύπτω (G3879) всматриваться, внимательно вглядываться (ММ; ΝΤΝΤ, 80-81; Fitzmyer, 1547).
όθόνιον (G3608) льняная ткань, пелена, которая использовалась для приготовления тела к погребению (BAGD; Fitzmyer, 1547-48; MM).
άπήλθεν aor. ind. act. от άπέρχομαι (G565) приходить или уходить, отправляться.
θαυμάζων praes. act. part. от θαυμάζω (G2296) удивляться, поражаться. Part, образа действия.
γεγονός perf. act. part., см. ст 4. Part, в роли subst., "то, что произошло". Perf. указывает на непреходящие результаты.
13 ήσαν impf. ind. act., см. ст 10.
πορευόμενοι praes. med. part. от πορεύομαι (G4198) идти. Part, в перифр. обороте.
άπέχουσαν praes. act. part. (adj.) acc. fem. sing. от άπέχω (G588) быть на расстоянии.
στάδιον (G4712) стадия. Мера длины, около 185 м; 60 стадий, следовательно, равнялись около 11 км. (RWP). Подробнее об этом селении и его местонахождении см. Fitzmyer, 1561-62; Nolland, 1196, 1201; Marshall; ABD, 2:497-98; ZPEB, 2:299-301.
14 ώμίλουν impf. ind. act. от όμιλέω (G3656) говорить с кем-л., беседовать.
συμβεβηκότωνρβΓ. act. part. (adj.) от συμβαίνω (G4819) случаться, происходить. Вероятно, указывает на длительные результаты.
15 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 4.
συζητείν praes. act. inf. от συζητέω (G4802) исследовать вместе, обсуждать. Inf. с предл. έν (G1722) выражает одновременное действие.
αὐτός (G846) он сам, эмфатическое использование (IBG, 121).
έγγίσας aor. act. part. от εγγίζω (G1448) приближаться. Сопутств. или temp. part. συνεπορεύετο impf. ind. med. (dep.) от συμπορεύομαι (G4848) идти рядом, сопутствовать, с impf. изображает длительное действие.
16 έκρατούντο impf. ind. pass. от краτέω (G2902) удерживать, владеть, держать, сдерживать. Они сдерживались сверхъестественной силой (Ellis).
έπιγνώναι aor. act. inf. от έπιγινώσκω (G1921) знать, узнавать. Inf. выражает результат.
17 άντιβάλλετε praes. ind. act. от άντιβάλλω (G474) помещать или противопоставлять, обмениваться мнениями, спорить. О взаимности действия, на которую указывает предложное сочетание, см. МН, 297.
περιπατούντες praes. act. part. (temp.) от περιπατέω (G4043) идти ("пока вы идете").
έστάθησαν aor. ind. pass. от ϊστημι (G2476) стоять. Они остановились на дороге (Marshall).
σκυθρωπός (G4659) печальный, грустный, с мрачным видом.
18 αποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от αποκρίνομαι (G611) отвечать. Плеонастическое использование part. παροικείς praes. ind. act. от παροικέω (G3939) жить чужестранцем, обитать или проживать. "Разве ты жил один (сам по себе)?" (RWP).
έγνως aor. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать.
19 ποία (G4169) какой? какого рода? έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 4.
20 όπως (G3704) что, как, каким образом? Вводит косвенный вопрос (BAGD; Marshall).
παρέδωκαν aor. ind. act., см. ст 7. έσταύρωσαν aor. ind. act., см. ст 7.
21 ήλπίζομεν impf. ind. act. от ελπίζω (G1679) надеяться. Impf. используется с гл. желания. Указывает на неспособность осмыслить желание или на представление о том, что оно не может быть выполнено (SMT, 15).
μέλλων praes. act. part. от μέλλω (G3195) собираться. Part, в роли subst. Используется с praes. inf. для выражения длительного будущего (MKG, 307).
λυτρούσθαι praes. med. inf. от λυτρόω (G3084) искупать, освобождать, уплатив выкуп, исполнять ветхозаветные обязанности защитника семьи и искупителя племени, евр. גאל, go'el (DCH, 2:293-95; THAT; NIDOTTE; TDNT; NIDNTT; APC, 9-59; TLNT).
άλλ γε καί более того. Вторая и третья частица в сочетании выражают идею развития, которая еще больше подчеркивается формой med. (Thrall, 12-15).
άγει praes. ind. act. от άγ (G12) вести, проводить время. Используется безлично: "уже идет третий день" либо по отношению к личности Иисуса: "Он (то есть Иисус) вот уже третий день как..." (BAGD; Arndt; BD, 72).
έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 4.
22 έξέστησαν aor. ind. act. от έξίστημι (G1839) поражать, изумлять.
γενόμεναι aor. med. (dep.) part., см. ст 4. Сопутств. или temp. part. ορθρινός (G3720) ранний.
23 εύρούσαι aor. act. part. (temp.) пот. fem. pl., см. ст 2. ήλθον aor. ind. act., см. ст 1.
λέγουσαι praes. act. part. (сопутств.) пот. fem. pl. от λέγω (G3004) говорить.
οπτασία (G3701) явление, видение.
έωρακέναι perf. act. inf. от όράω (G3708) видеть. Inf. в косвенной речи.
ζην praes. act. inf., см. ст 5. Inf. в косвенной речи.
24 άπήλθόν aor. ind. act. от άπέρχομαι (G565) уходить, выходить.
εύρον aor. ind. act., см. ст 2.
ειδον aor. ind. act. от όράω, см. ст 23.
25 ανόητοι nom. pl. иос. от άνόητος (G453) непонимающий, неумный, глупый, не желающий использовать умственные способности, чтобы понять (LN, 1:386).
βραδεις nom. pl. иос. от βραδύς (G1021) медленный, тупой.
πιστεύειν praes. act. inf. от πιστεύω (G4100), используется с предлогом έπdat.) верить, полагаться на что-л., предполагать большее (М, 68). Inf. объясняет, в чем заключается медлительность (BD, 206-07).
έλάλησαν aor. ind. act., см. ст 6.
26 ούχί (G3780) Используется в вопросах, на которые ожидается утвердительный ответ ("ведь так?").
έδει impf. ind. act., см. ст 7.
παθείν aor. act. inf. от πάσχω (G3958) страдать (TDNT; о страданиях Мессии см. Ис 52:13-15; 53; SB, 2:273-99; JIU; TDNT на παΐς θεού; несколько отрицательный подход в HJP, 2:547-54). Эпэкз. inf. объясняет логическую необходимость.
είσελθείν aor. act. inf., см. ст 3. В Ис 52:13-15 и 53 описываются страдания Мессии и Его слава.
27 άρξάμενος aor. med. (dep.) part. (сопутств.) от άρχομαι (G757) начинать.
διερμήνευσεν aor. ind. act. от διερμηνεύω (G1329) интерпретировать, объяснять. Этот гл. используется для обозначения переводов с иностранного языка (Plummer).
28 ήγγισαν aor. ind. act., см. ст 15. έπορεύοντο impf. ind. med. (dep.), см. ст 13.
προσεποιήσατο aor. ind. med. (dep.) от προσποιέω (G4364) действовать так, как будто..., притворяться. Он бы ушел, если бы они не попросили Его остаться (Plummer).
πορρώτερον comp. от πόρρω (G4206) далеко, вперед; comp. далее.
πορεύεσθαι praes. med. (dep.) inf., см. ст 13. Эпэкз. inf. объясняет основной гл.
29 παρεβιάσαντο aor. ind. med. (dep.) от παραβιάζομαι (G122) применять силу для совершения чего-л., требовать, уговаривать; терминативный aor., "им удалось заставить Его" (Arndt).
μεΐνον aor. imper. act. от μένω (G3306) оставаться. Aor. imper. призывает к специфическому действию с оттенком срочности.
κέκλικεν perf. ind. act. от κλίνω (G2827) закатываться (о дне), приближаться к концу.
είσήλθεν aor. ind. act., см. ст 3.
μεϊναι aor. act. inf. от μένω. Inf. цели.
30 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 4.
κατακλιθήναι aor. pass. (dep.) inf. от κατακλίνομαι (G2625) садиться, ложиться, возлегать (за столом). Inf. с предл. выражает время — "когда" (МТ, 145).
λαβών aor. act. part. (temp.) от λαμβάνω (G2983) брать, принимать.
εύλόγησεν aor. ind. act. от εύλογέω (G2127) благословлять, благодарить.
κλάσας aor. act. part. (temp.) от κλάω (G2806) разламывать.
έπεδίδου impf. ind. act. от έπιδίδωμι (G1929) раздавать, распределять. Inch, impf., "Он начал..."
31 διηνοίχθησαν aor. ind. pass. от διανοίγω (G1272) открывать. Богосл. pass., указывает, что это Бог открыл им глаза (Fitzmyer, 1568).
έπέγνωσαν aor. ind. act. от έπιγινώσκω (G1921) узнавать.
άφαντος (G855) невидимый.
33 άναστάντες aor. act. part. (сопутств.), см. ст 7.
αύτη τη ώρ (G846; G5610) в тот же час. Dat. времени.
ύπέστρεψαν aor. ind. act., см. ст 9.
εύρον aor. ind. act., см. ст 2. ήθροισμένους perf. pass. part. (adj.) от αθροίζω (G4867) собирать вместе, созывать.
34 όντως (G3689) adv. истинно, точно.
ήγέρθη aor. ind. pass., см. ст 6. ώφθη aor. ind. pass. от όράω (G3708) видеть; pass. являться.
35 έξηγούντο impf. ind. med. (dep.) от έξηγέομαι (G1834) выводить, пересказывать, объяснять. Inch. impf. έγνώσθη aor. ind. pass. от γινώσκω (G1097) знать, сообщать.
κλάσει dat. sing. от κλάσις (G2800) преломление.
36 λαλούντων praes. act. part. (temp.), см. ст 6. Gen. abs. έστη aor. ind. act. от ϊστημι (G2476) стоять.
37 πτοηθέντες aor. pass. part. (сопутств.) от πτοέω (G4422) ужасать; pass. быть испуганным, тревожиться, ужасаться.
γενόμενοι aor. med. (dep.) part. (сопутств.), см. ст 4. έδόκουν impf. ind. act. от δοκέω (G7506) предполагать, верить, казаться, с inf.
θεωρεΐν praes. act. inf. от θεωρέω (G2334) видеть, смотреть.
38 τεταραγμένοι perf. pass. part. от ταράσσω (G5015) волновать, будоражить, трясти, беспокоить. Перифр. оборот.
διαλογισμός (G1261) рассуждение; особ, сомнение.
άναβαίνουσιν praes. ind. act. от άναβαίνω (G305) восходить, вставать, входить.
39 ϊδετε aor. imper. act. от όράω, см. ст 34.
ψηλαφήσατε aor. imper. act. от ψηλαφάω (G5584) трогать, чувствовать.
πνεύμα (G4151) дух, бесплотное видение умершего человека (Fitzmyer, 1576).
όστέα асс. pl. от όστεον (G3747) кость.
έχοντα praes. act. part. (adj.) от έχ (G2192) иметь.
40 έδειξεν aor. ind. act. от δείκνυμι (G1166) показывать. О проблемах этого стиха см. ТС, 187; Marshall.
41 άπιστούντων praes. act. part. (temp.) от άπιστεύω (G569) не верить. Gen. abs.
θαυμαζόντων praes. act. part. от θαυμάζω (G2296) поражаться, удивляться. Gen. abs.
βρώσιμος (G1034) съедобный.
ένθάδε (G1759) здесь.
42 έπέδωκαν aor. ind. act. от έπιδίδωμι (G1929) давать кому-л.
ιχθύος gen. sing. от ιχθύς (G2486) рыба. Партитивный gen. (BD, 90-91).
όπτός (G3702) поджаренный, печеный, вареный.
μέρος (G3313) асс. sing. часть чего-л.
43 λαβών aor. act. part., см. ст 30. έφαγεν aor. ind. act. от έσθίω (G2068) есть.
44 ών praes. act. part. (temp.) от είμί (G1510) быть. "Когда Я был еще с вами"
πληρωθήναι aor. pass. inf. от πληρόω (G4137) наподнять, выполнять. Inf. с δει, см. ст 7.
γεγραμμένα perf. pass. part. от γράφω (G1125) писать. Perf. использовался по отношению к юридическим документам, исполнение которых по-прежнему требовалось (ММ).
45 διήνοιξεν aor. ind. act., см. ст 31.
συνιέναι praes. act. inf. от συνίημι (G4920) понимать, усваивать. Inf. результата.
46 γέγραπται perf. ind. pass., см. ст 44.
παθεΐν aor. act. inf., см. ст 26. Inf. в косвенной речи.
άναστήναι aor. act. inf., см. ст 7.
47 κηρυχθήναι aor. pass. inf. от κηρύσσω (G2784) объявлять, провозглашать, проповедовать (TDNT; EDNT). Inf. в косвенной речи.
49 άποστέλλω (G649) praes. ind. act. посылать, направлять как официального представителя (TDNT; NIDNTT; EDNT).
καθίσατε aor. imper. act. от καθίζω (G2523) сидеть, проводить какое-л. время на одном месте (Plummer).
ένδύσησθε aor. conj. pass. от ένδύω (G1746) одевать; pass. одеваться. Conj. с έω ού (G2193; G3739) в indef. temp. прид.
50 έξήγαγεν aor. ind. act. от έξάγω (G1806) выводить.
έπάρας aor. act. part. (temp.) от έπαίρω (G1869) поднимать.
51 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 4.
εύλογενν praes. act. inf., см. ст 30. Inf. с предл. выражает одновременное действие (МТ, 145).
διέστη aor. ind. act. от δίΐστημι (G1339) отставлять, отделять, делить, отдаляться.
άνεφέρετο impf. ind. pass. от αναφέρω (G399) проносить.
52 προσκυνήσαντες aor. act. part. (temp.) от προσκυνέω (G4352) почитать.
ύπέστρεψαν aor. ind. act., см. ст 33.
53 εύλογούντες praes. act. part., см. ст 30. Перифр. part. или part. образа действия. О причинах радости учеников см. Plummer.
32 καιομένη praes. med. (dep.) part. от καίομαι (G2187) гореть. Перифр. конструкция, подчеркивающая длительность эмоции (Plummer).
έλάλει impf. ind. act., см. ст 6.
διήνοιγεν impf. ind. act., см. ст 31.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на евангелие от Луки, 24 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.