1 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться (см. 2:1).
έπικεΐσθαι praes. med. inf. от έπίκειμαι (G1945) налегать, нажимать, сжимать. Описывает физическое давление толпы, которая пыталась услышать Иисуса (Marshall). Inf. с предл. έν (G1722) обозначает одновременность действия.
άκούειν praes. act. inf. от άκούω (G191) слышать.
έστώς perf. act. part. от ϊστημι (G2476), perf. стоять. Part, в перифр. конструкции с impf. ήν.
2 είδεν aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
πλοία асс. pl. от πλοΐον (G4143) лодка; здесь: маленькая лодочка, открытое судно около 6-9 м длиной (Ellis; Shelley Wachstann, "The Galilee Boat — 2,000-Year-01d Hull Recovered Intact" BAR 16 [1988]: 1833).
έστώτα perf. act. part., см. ст 1.
άλιεΐς nom. pl. от άλιέυς (G231) рыбак (Mendel Nun, "Cast Your Nets Upon the Waters: Fish and Fishermen in Jesus' Time" BAR 19 [1993]: 46-56, 70; Мф 4:18-19).
άποβάντες aor. act. part. от άποβαίνω (G576) выходить, покидать судно. Сопутств. или временное part. έπλυνον impf. ind. act. от πλύνω (G4150) мыть, чистить. Impf. изображает длительное действие.
3 έμβάς aor. act. part. от έμβαίνω (G1684) входить, подниматься на борт.
ήρώτησεν aor. ind. act. от ερωτάω (G2065) спрашивать, просить.
έπαναγαγείν aor. act. inf. от έπανάγω (G1877) выходить в море. Inf. в роли дополнения гл. ολίγον (G3641) adv. немного.
καθίσας aor. act. part. от καθίζω (G2523) садиться. έδίδασκεν impf. ind. act. от διδάσκα> (G1321) учить. Inch, impf., "Он начал учить".
4 έπαύσατο aor. ind. med. (dep.) от παύω (G3973) прекращать, останавливать.
λαλών praes. act. part. от λαλέω (G2980) говорить. Part, дополняет гл. έπανάγαγε praes. imper. act., см. ст 3.
χαλάσατε aor. imper. act. от χαλάω (G5465) опускать. Морской термин для обозначения опускания груза или лодки (RWP).
άγρα (G61) ловить.
5 άποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от άποκρίνομαι (G611) отвечать (MH, 453; VA, 138).
έπιστάτα voc. sing. от επιστάτης (G1988) наставник, управляющий, мастер, предполагается авторитетность лица, используется для обозначения человека, который имеет право отдавать приказания (Plummer).
κοπιάσαντες aor. act. part. от κοπιάω (G2872) работать, работать с усилием, стараться, предполагаются трудности и проблемы (LN, 1:515). Part, со знач. уступки: "хотя мы работали"
έλάβομεν aor. ind. act. от λαμβάνω (G2983) брать, принимать. έπ (G1909) с dat. "полагаясь на Слово Твое" (Arndt).
χαλάσω fut. ind. act., см. ст 4.
6 ποιήσαντες aor. act. part. (temp.) от ποιέω (G4160) делать.
συνέκλεισαν aor. ind. act. от συγκλείω (G4788) замыкать.
ιχθύων gen. pl. от ιχθύς (G2486) рыба. Рыба, которую они ловили в сети, — это, вероятно, Tilapia Galilee ("rnusht abiad" или "amnun"), известная как рыба святого Петра (M.Nun, "Fish and Fishermen" BAR 19 [1993]: 4852). Описательный gen. δνερρήσσετο impf. ind. pass. от διαρρήγνυμι (G1284) разрывать; pass. рваться. Inch, impf., "они начали рваться".
7 κατένευσαν aor. ind. act. от κατανεύω (G2656) делать знак.
μέτοχος (G3353) товарищ. έλθόντας aor. act. part. (adj.) от έρχομαι (G2064) приходить.
συλλαβέσθαι aor. med. inf. от συλλαμβάνω (G4815) держаться вместе, помогать; с dat. в роли obj. Inf. объясняет знак учеников.
ήλθον aor. ind. act. от έρχομαι.
έπλησαν aor. ind. act. от πίμπλημι (G4130) наполнять.
βυθίζεσθαι praes. pass. inf. от βυθίζω (G1036) топить; pass. тонуть. Inf. используется с ώστε для выражения текущего результата. Praes. является инхоативным: "они начали тонуть" (Arndt).
8 ίδών aor. act. part. (temp.) от όράω (G3708) видеть.
προσέπεσεν aor. ind. act. от προσπίπτω (G4363) падать ниц перед (с dat.).
γόνασιν dat. pl. от γόνυ (G1119) колено.
έξελθε aor. imper. act. от εξέρχομαι (G1831) уезжать, уходить.
αμαρτωλός (G268) греховный. Praed. adj.
9 θάμβος (G2285) удивление.
περιέσχεν aor. ind. act. от περιέχω (G4023) окружать, охватывать, хватать, ών gen. pl. от δς, rel. pron., gen. по аттракции.
συνέλαβον aor. ind. act. от συλλαμβάνω (G4815) ловить.
10 κοινωνός (G2844) партнер, напарник, товарищ, тот, кто имеет нечто общее, более сильный термин, чем используемый в ст. 7. Указывает на содружество людей с общими целями (Godet; TDNT; NIDNTT; MNTW).
φοβού praes. imper. med. (dep.) от φοβέομαι (G5399) бояться, с отр.
μή (G3361) указывает на запрет текущего действия.
έσ fut. ind. med. (dep.) 2pers. sing. от ειμί (G1510).
ζωγρών praes. act. part. от ζωγρέω (G2221) хватать живым, ловить живьем (Мф 4:1819; ВВС). Part, в перифр. конструкции с будущим, подчеркивающей линейное или длительное действие (VA, 464; МТ, 89; MKG, 307).
11 καταγαγόντες aor. act. part. (temp.) от κατάγω (G2609) выводить; морской термин: приводить судно на сушу.
άφέντες aor. act. part. (temp.) от άφίημι (G863) оставлять. ήκολούθησαν aor. ind. act. от άκολουθέω (G190) следовать, следовать в качестве ученика (TDNT; NIDNTT; Fitzmyer, 569).
12 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 1.
είναι praes. act. inf. от ειμί. Inf. с предл. έν (G1722) выражает одновременность действия.
λέπρα (G3014) проказа (см. Мф 8:4; о медицинском использовании этого термина см. DJG, 463-64; MLL, 5-6; DMTG, 21920; MHW, 42-46; SB, 4:ii, 745-63; 11Q19 [Temple] 48:14-49:1).
ίδών aor. act. part. (temp.), см. ст 8. Aor. указывает на предшествующее действие.
πεσών aor. act. part. (сопутств.) от πίπτω (G4098) падать.
έδεήθη aor. ind. pass. от δέομαι (G1189) хотеть для себя, просить, умолять.
θέλης praes. conj. act. от θέλω (G2309) хотеть, желать. Conj. с έάν (G1437) в conj. 3 типа, предполагающем возможность условия.
δύνασαι praes. ind. pass. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным.
καθαρίσαι praes. act. inf. от καθαρίζω (G26; G56) очищать. Inf. является дополнением гл. δύνασαι.
13 έκτείνας aor. act. part. (сопутств.) от εκτείνω (G1614) протягивать.
ήψατο aor. ind. med. (dep.) от άπτομαι (G681) трогать, с obj. в gen. καθαρίσθητι aor. imper. pass., см. ст 12. Aor. imper. призывает к специфическому действию.
άπήλθεν aor. ind. act. от απέρχομαι (G565) уходить, покидать.
14 παρήγγειλεν aor. ind. act. от παραγγέλλω (G3853) повелевать, поручать.
ειπείν aor. act. inf. от λέγω (G3004). Inf. после гл. повеления.
άπελθών aor. act. part., см. ст 13. Сопутств. part. грамматически принимает значение основного гл. δείξον; imper. "покажи" (VANT, 386).
δείξον aor. imper. act. от δείκνυμι (G1166) показывать.
προσένεγκε aor. imper. act. от προσφέρω (G4374) приносить, предлагать жертву.
προσέταξεν aor. ind. act. от προστάσσω (G4367) наставлять, повелевать, давать подробные указания, что надо делать (LN, 1:425; см. Лев 14:4-20; М, Neg. 14; Μ, Zeb. 5:5; 10:5; Μ, Par. 11:8).
μαρτύριον свидетельство, доказательство.
15 δνήρχετο impf. ind. med. (dep.) от διέρχομαι (G1330) проходить через, распространяться. Impf. указывает, что слава об Иисусе продолжала распространяться (RWP).
συνήρχοντο impf. ind. med. (dep.) от συνέρχομαι (G4905) сопровождать, сопутствовать.
άκούειν praes. act. inf., см. ст 1. Inf. цели.
θεραπεύεσθαι praes. pass. inf. от θεραπεύω (G2323) исцелять. Inf. цели.
16 ύποχωρών praes. act. part. от ύποχωρέω (G5298) удаляться, тайком ускользать (RWP). Part, в перифр. конструкции.
προσευχόμενος praes. med. (dep.) part. от προσεύχομαι (G4336) молиться. Part, в перифр. конструкции. Обе перифразы указывают на Его привычку удаляться и молиться (VA, 481).
17 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 1.
διδάσκων praes. act. part. от διδάσκω (G1321) учить. Part, в перифр. конструкции подчеркивает длительный процесс развития его учения, таким образом вводя тему противодействия учению (Fitzmyer, 581).
καθήμενοι praes. med. (dep.) part. от κάθημαι (G2521) сидеть.
νομοδιδάσκαλος (G3547) учитель закона. Используется в раввинистических трудах для обозначения авторов Галахи — общепризнанного толкования Писаний. (Ellis).
έληλυθότες perf. act. part. от έρχομαι (G2064) приходить, идти. Part, в перифр. обороте (VA, 469).
ίάσθαι praes. med. (dep.) inf. от ίάομαι (G2390) исцелять. Inf. с εις (G1519) выражает цель (МТ, 143).
18 φέροντες praes. act. part. (adj.) от φέρω (G5342) нести.
παραλελυμένος perf. pass.part, от παραλύω (G3886) ослаблять, лишать сил. Perf. подчеркивает состояние или наличие паралича. Лука использует этот гл. вместо более популярного прилагательного, что полностью соответствует медицинской терминологии (MLL, 6; см. DMTG, 259).
έζήτουν impf. ind. act. от ζητέω (G2212) искать. Конативный impf. указывает на нереализованную попытку.
είσενεγκεΐν aor. act. inf. от εισφέρω (G1533) вносить. Inf. выступает в роли дополнения гл., придавая ему большую полноту.
θεΐναι aor. act. inf. от τίθημι (G5087) класть, помещать. Inf. как дополнение гл.
19 εύρόντες aor. act. part. (temp.) от εύρίσκω (G2147) находить.
ποίας (G4169) gen. fem. sing. какого рода. Gen. места: "какого рода (путем)" (BD, 99).
είσενέγκωσιν aor. conj. act., см. ст 18. Совещательный conj. из прямого вопроса, сохраненный в косвенном (RWP).
άναβάντες aor. act. part. (сопутств.) от άναβαίνω (G305) подниматься. Они поднялись по наружной лестнице (ВВС).
κέραμος (G2766) черепица. Из-за языческих влияний иудейский дом в Палестине того времени вполне мог иметь черепичную крышу (Geldenhuys).
διά (G1223) с gen. через.
καθήκαν aor. ind. act. от καθίημι (G2524) опускать.
κλινίδιον (G2826) demin. от κλίνη тюфяк, ложе. Примеры использования этого слова для обозначения легкой постели, на которой переносили больных, см. в MLL, 116.
20 ίδών aor. act. part. (temp.), см. ст 8.
άφέωνται perf. ind. pass. от άφίημι (G863) отпускать, прощать (TDNT; NIDNTT; EDNT). Perf. указывает на завершенное состояние и выражает непреходящее действие прощения (Marshall). Pass. является богословским и указывает, что это Бог простил грехи (Stein).
21 ήρξαντο aor. ind. med. (dep.) от άρχομαι (G757) начинать, с inf.
διαλογίζεσθαι praes. med. (dep.) inf. от διαλογίζομαι (G1260) приводить доводы, спорить, рассуждать, затевать сравнительно подробную дискуссию на данную тему (LN, 1:407). Inf. с inch. гл. άφεϊναι aor. act. inf., см. ст 20. Inf. дополняет гл. εί μή (G1487; G3361) кроме.
22 έπιγνούς aor. act. part. от έπιγινώσκω (G1921) знать, признавать. Прист. имеет директивное значение, а гл,предполагает точное и детальное знание (Plumter). Временное или причинное part. άποκριθείς aor. pass. (dep.) part., см. ст 5.
23 εύκοπώτερον comp. от εύκοπος (G2123) легкий; comp. легче.
ειπείν aor. act. inf. от λέγω (G3004) говорить. Эпэкз. inf. έγειρε praes. imper. aci от εγείρω (G1453) подниматься.
περιπατεί praes. imper. act. от περιπατέω (G4043) ходить. Об использовании гл. движения в praes. imper. см. VANT, 343-44.
24 είδήτε perf. conj. act. от οίδα (G1492) знать. Def. perf. со знач. praes.
υιός τοϋ άνθρωπου Сын Человеческий, см. Darrell L. Bock, "The Son of Man in Luke 5:24" BBR 1 (1991): 109-21.
άφιέναι praes. act. inf., см. ст 20. Эпэкз. inf.
κ έξουσίαν.
άρας aor. act. part. от αίρω (G142) поднимать, подбирать.
πορεύου praes. imper. med. (dep.) от πορεύομαι (G4198) идти.
25 άναστάς aor. act. part. (сопутств.) от άνίστημι (G450) вставать.
κατέκειτο impf. ind. med. (dep.) от κατάκειμαι (G2621) лежать; обыденный impf., "на котором он обычно лежал"
άπήλθεν aor. ind. act., см. ст 13.
δοξάζων praes. act. part. от δοξάζω (G1392) прославлять, восхвалять. Part, образа действия описывает, как именно он ушел.
26 έλαβεν aor. ind. act., см. ст 5. έδόξαζον impf. ind. act., см. ст 25. Impf. подчеркивает длительность действия.
έπλήσθησαν aor. ind. pass., см. ст 7.
εϊδομεν aor. ind. act., см. ст 2.
παράδοξος (G3861) невероятный; букв. "вещи, которые противоречат мнению или вере" (Arndt). В медицине это слово использовалось для обозначения необычного или неожиданного исцеления (MLL, 71). Так же говорили о спортсменах со знач.: "чудесный" "достойный восхищения" (MM; Preisigke, 2:241).
27 έξήλθεν aor. ind. act., см. ст 8. έθεάσατο aor. ind. med. (dep.) от θεάομαι (G2300) видеть, наблюдать, смотреть.
τελώνιον (G5058) место сбора пошлин, таможня (см. Мк 2:14; ВВС; DJG, 805-6).
άκολούθει praes. imper. act., см. ст 11 (Βονοη).
28 καταλιπών aor. act. part. (сопутств.) от καταλείπω (G2641) покидать, оставлять.
άναστάς aor. act. part., см. ст 25. ήκολούθει impf. ind. act., см. ст 11. Inch, impf., "он начал следовать за Ним как ученик".
29 έποίησεν aor. ind. act., см. ст 6.
δοχή (G1403) пир. Описание иудейского пира см. в SB, 4:611-639; DJG, 798-99. ήσαν impf. ind. act. от ειμί.
κατακείμενοι praes. med. (dep.) part., см. ст 25. Здесь: возлежать за столом. Part, в перифр. конструкции.
30 έγόγγυζον impf. ind. act. от γογγύζω (G1111) ворчать, жаловаться, роптать, выражать неудовольствие (LN, 1:432; EDNT; BAGD). Impf. изображает длительное действие.
31 αποκριθείς aor. pass. (dep.) part., см. ст 5. ύγιαίνοντες praes. act. part. от υγιαίνω (G5198) чувствовать себя хорошо. Part, в роли subst.
ιατρού gen. sing. от ιατρός (G2395) врач, хирург (DMTG, 182). Gen. с adj.
χρείαν (G5532) нужда.
32 έλήλυθα perf. ind. act., см. ст 7.
καλέσαι aor. act. inf. от καλέω (G2564) звать. Inf. выражает цель.
33 νηστεύουσιν praes. ind. act. от νηστεύω (G3522) поститься (Geldenhuys). Нередко фарисеи постились два раза в неделю (ВВС). Iterat. praes.
πυκνός (G4437) частый, многочисленный. В роли adv. (асс. pl.) "часто" "регулярно" (BAGD).
δέησις (G1162) просьба, молитва.
ποιούνται praes. ind. med., см. ст 6. Indir. med., "делать что-л. для себя" (BAGD).
34 μή (G3361) используется в вопросе, на который ожидается отр. ответ.
νυμφών (G3567) свадебный зал, брачный чертог. Еврейское выражение (υιούς τού νυμφώνος) указывает на товарищей жениха (Arndt; Marshall; DJG, 88).
έν φ (G1722; G3739) пока, когда.
ποιήσαι aor. act. inf., см. ст 6. Inf. с гл. δύνασθε.
νηστεύσαι aor. act. inf., см. ст 33. Inf. с предшествующим inf.: "заставить поститься" "быть причиной поста" "поститься".
35 έλεύσονται fut. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064) приходить.
άπαρθή aor. conj. pass. от άπαίρω (G522) забирать прочь, предполагает отвержение и жестокую смерть (Ellis). Conj. в indef. temp. прид. νηστεύσουσιν fut. ind. act., см. ст 33.
36 έπίβλημα (G1915) заплата.
σχίσας aor. act. part. (temp.) от σχίζω (G4977) разрывать, рвать.
εί δέ μή γε а иначе (Plummer).
σχίσει fut. ind. act.
συμφωνήσει fut. ind. act. от συμφωνέω (G4856) подходить, гармонировать, быть в согласии.
37 ρήξει fut. ind. act. от ρήγνυμι рваться, лопаться (ВВС).
έκχυθήσεται fut. ind. pass. от έκχέω (G1632) выливаться.
άπολούνται fut. ind. med. от άπόλλυμι (G622) уничтожать, терять.
38 βλητέον (G992) отглагольное adj. от βά λλω (G906) человек должен вливать (см. Μ, 221).
39 πιών aor. act. part. (temp.) от πίνω (G4095) пить. "После того как выпьет"
χρηστός (G5543) хороший, полезный, приятный.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на евангелие от Луки, 5 глава2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.