Библия » Лингвистический. Роджерс

От Луки 14 глава

1 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться (см. 8:1).
έλθείν aor. act. inf. от έρχομαι (G2064) приходить, идти. Inf. с предл. έν (G1722) выражает время (МТ, 145).
φαγεΐν aor. act. inf. от έσθίω (G2068) есть; inf. цели. Обычно они ели два раза в день, но по субботам — три раза. Субботняя пища готовилась накануне и подогревалась (М, Shab. 3:1-6; 4:1-2), это было около полудня (Jos., Life, 279), после службы в синагоге, и на этот обед принято было приглашать гостей (SB, 2:202-203; Fitzmyer, 1040-41).
ήσαν impf. ind. act. от ειμί (G1510) быть.
παρατηρούμενοι praes. med. part. от παρατηρέω (G3906) стоять в стороне и наблюдать (см. 6:7). Part, в перифр. обороте. Med. и act. имеют одинаковое значение (BAGD; RG, 811, "избыточный средний").
2 ιδού (G2400) aor. imper. от όράω (G3708) видеть, смотреть. Используется как частица: "глядите" "вот"
ύδρωπικός (G5203) страдающий водянкой. Медицинский термин, обозначающий больного этой болезнью, при которой тело отекает из-за жидкости, образующейся в полостях и тканях (Marshall; MLL, 24; DMTG, 318; SB, 2:20304).
3 αποκριθείς aor. pass. (dep.) part. от αποκρίνομαι (G611) отвечать (см. G13:2).
έξεστιν praes. ind. act. от έξεστι(ν) (G1832) законно, позволено, с inf.
θεραπεΰσαι aor. act. inf. от θεραπεύω (G2323) оказывать врачебную помощь, исцелять. Эпэкз. inf.
4 ήσύχασαν aor. ind. act. от ήσυχάζω (G2270) молчать. Inch, aor., "они замолчали" (RWP).
έπιλαβόμενος aor. med. (dep.) part. (сопутств.) от έπιλαμβάνομαι (G1949) браться за что-л. ίάσατο aor. ind. med. (dep.) от ίάομαι (G2390) исцелять.
άπέλυσεν aor. ind. act. от απολύω (G630) освобождать (см. G13:12).
5 βούς (G1016) вол.
φρέαρ (G5421) асс. sing. колодец.
πεσεϊται fut. ind. med. (dep.) от πίπτω (G4098) падать.
άνασπάσει fut. ind. act. от άνασπάω (G385) вытаскивать, доставать. В свитках Мертвого моря запрещалось помогать животному по субботам, будь то вытаскивание из колодца или роды детеныша (CD, 11:13-15).
6 ίσχυσαν aor. ind. act. от ισχύω (G2480) быть сильным, быть способным, с inf.
άνταποκριθήναι aor. pass. (dep.) inf. от ανταποκρίνομαι (G470) возражать, отвечать. О значении предл. сочетания см. МН, 297.
7 έλεγεν impf. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. Inch, impf., "Он начал рассказывать..." κεκλημένους perf. pass. part. от καλέω (G2564) звать, приглашать. Part, в роли subst.
επέχων praes. act. part. (причины) έπέχω (G1907) обращать внимание на что-л., замечать. Он обратил Свое внимание на это (Plummer).
πρωτοκλισία (G4411) главное место, первое место. Из трех подушек или лежанок одна располагалась в центре и была почетным местом (SB, 4:611-35).
έξελέγοντο impf. ind. med. от έκλέγω (G1586) выбирать; med. выбирать для себя. Обыденный impf.
8 κληθής aor. conj. pass., см. ст 7. Conj. с όταν (G3752) в indef. temp. прид. κατακλιθής aor. conj. pass. (dep.) от κατακλίνομαι (G2625) садиться, возлежать (особенно во время еды). Conj. с отр. выражает запрет, предполагающий, что действие не должно возникать или начинаться (MKG, 273).
έντιμότερος comp. от έντιμος (G1784) почетный.
σου gen. от σύ ты. "Чем ты" gen. сравнения.
ή praes. conj. act. от ειμί (G1510) быть. Conj. используется в прид., выражающем опасением "из опасения, что там может быть..." (NSV, 142).
κεκλημένος perf. pass. part., см. ст 7.
9 έλθών aor. act. part. (cond.) от έρχομαι (G2064) приходить. "Если он придет..." καλέσας aor. act. part., см. ст 7. Part, в роли subst. έρε fut. ind. act. от λέγω, см. ст 7.
δός aor. imper. act. от δίδωμι (G1325) давать. Aor. imper. призывает к специфическому действию.
άρξη fut. ind. med. (dep.) от άρχομαι (G757) начинать, с inf. Гл. указывает на контраст между кратким, самовольным возвышением и постоянным заслуженным унижением (Plummer).
αίσχύνη (G152) позор.
κατέχειν praes. act. inf. от κατέχω (G2722) брать, занимать.
10 κληθής aor. conj. pass., см. ст 7. Conj. с όταν (G3752) в indef. temp. прид. πορευθείς aor. pass, {dep.) part. от πορεύομαι (G4198) идти. Сопутств. part. с imper. (VANT, 386; NSV, 82).
άνάπεσε aor. imper. act. от άναπίπτω (G377) откидываться, облокачиваться, возлегать за столом.
έλθη aor. conj. act., см. ст 1. Conj. в indef. temp. прид. κεκληκώς perf. act. part., см. ст 9. έρε fut. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. Используется с tva (G2443), здесь выражает скорее результаты, чем цель (Plummer; RG, 984f).
προσανάβηθι aor. imper. act. от προσαναβαίνω (G4320) подходить. Имеется в виду, что хозяин просит гостя подойти к нему (Arndt).
δόξα (G1391) хвала, слава, почет; здесь·, удостоившийся почета (Marshall).
συνανακειμένων praes. med. part. от συνανάκειμαι (G4873) возлежать за столом вместе (с dat.). Part, в роли subst.
11 ύψών praes. act. part. от ύψόω (G5312) поднимать, возносить.
ταπεινωθήσεται fut. ind. pass. от ταπεινόω (G5013) принижать, унижать. Subst. part. praes. указывает на жизненную привычку.
ύψωθήσεται fut. ind. pass.
12 κεκληκότι perf. act. part. dat. sing., см. ст 7.
ποιής praes. conj. act. от ποιέω (G4160) делать. Conj. с όταν (G3752) в indef. temp. прид. Iterat. praes.
άριστον (G712) асс. sing. завтрак, ранний утренний прием пищи (11:37; SB, 2:204-206).
δεΐπνον (G1173) асс. sing. обед, основной прием пищи (SB, 4:611-39).
φώνει praes. imper. act. от φωνέω (G5455) звать, приглашать. Praes. imper. означает: "не имей привычки приглашать". Он запрещает приглашать исключительно богатых соседей. (Plummer).
συγγενείς acc. pl. от συγγενής (G4773) родственник.
γείτονας асс. pl. от γείτων (G1069) сосед.
άντικαλέσωσιν aor. conj. act. от άντικαλέω (G479) приглашать в ответ. О взаимном действии, выраженном предл., см. МН, 297. Conj. с μήποτε (G3379) выражает цель или предполагаемую возможность (BAGD).
και αύτοί эмфатическое, "даже они" (Fitzmyer, 1047).
γένηται aor. conj. med. (dep.), см. ст 1.
άνταπόδομα (G468) возмещение.
13 δοχή (G1403) прием, пир. Это может быть указанием на победный пир Мессии после уничтожения Его врагов (LNT, 12655).
ποιής praes. conj. act., см. ст 12. Conj. с όταν (G3752) в indef. temp. прид. κάλει praes. imper. act., см. ст 7.
άνάπειρος (G376) увечный, изуродованный. Прист. служит для усиления — "сильно изуродованный" (Plummer). Об использовании термина πηρός в медицине см. MLL, 148-49.
χωλός (G5560) хромой.
14 έση fut. ind. med. (dep.) 2 pers. sing. от ειμί (G1510) быть.
άνταποδούναι aor. act. inf. от άνταποδίδωμι (G467) возвращать, расплачиваться. Inf. в роли obj.
άνταποδοθήσεται fut. ind. pass., богосл. pass. указывает, что субъектом действия является Бог.
15 άκούσας aor. act. part. (temp.) от άκούω (G191) слышать.
συνανακειμένων praes. med. (dep.) part., см. ст 10.
φάγεται fut. ind. med. (dep.) от έσθίω (G2068) есть.
16 έποίει impf. ind. act., см. ст 12. Impf., "он находился в процессе приготовления..." έκάλεσεν aor. ind. act., см. ст 7.
17 άπέστειλεν aor. ind. act. от άποσχέλλω (G649) посылать, в качестве официального лица или полномочного представителя (TDNT; EDNT).
ειπείν aor. act. inf., см. ст 7. Inf. цели.
κεκλημένοις perf. pass. part., см. ст 7. έρχεσθε praes. imper. med. (dep.), см. ст 9.
18 ήρξαντο aor. ind. med. (dep.) от άρχομαι mm начинать, с inf.
άπ μιάς (G575; G1722) единодушно, в согласии (BD, 126).
παραιτείσθαι praes. med. (dep.) inf. от παραιτέομαι (G3868) просить кого-л. о чем-л. Когда речь идет о приглашении, "приводить отговорки" "отпрашиваться" (RWP; BAGD; NDIEC, 3:78). По поводу отговорок см. LNT, 137-38; Humphrey Palmer, "Just Married, Cannot Come"
Νου Τ 18 (1976): 241-57. ήγόρασα aor. ind. act. от άγοράζω (G59) покупать.
άνάγκη (G318) необходимость, нужда: "я обязан". Возможно, он должен был посмотреть, не снизилась ли стоимость поля (LNT, 137).
έξελθών aor. act. part. (сопутств.) от έξέρχομαι (G1831) выходить.
ιδεί ν aor. act. inf. от όράω (G3708) видеть. Inf. объясняет άνάγκην. έρωτώ praes. ind. act. от έρωτάω (G2065) спрашивать, просить.
έχ praes. imper. act. от έχ (G2192) иметь, рассматривать. "Прими во внимание мое извинение" (BAGD; NSV, 106).
παρητημένον perf. pass. part. от παραιτέομαι (G141). Об обороте см. RWP; Fitzmyer, 1056.
19 ζεύγη acc. pl. от ζεύγος (G2201) ярмо.
ήγόρασα aor. ind. act., см. ст 18.
δοκιμάσαι aor. act. inf. от δοκιμάζω (G1381) испытывать, подвергать проверке. Inf. цели.
20 έγημα aor. ind. act. от γαμέω (G1060) жениться. (Вт 20:5-7; 24:5; Palmer, "Just Married" ΝουΤ 18 [1976]: 242).
έλθει ν aor. act. inf., см. ст 9.
21 παραγενόμενος aor. med. part. (temp.) от παραγίνομαι (G128) приходить.
άπήγγειλεν aor. ind. act. от άπαγγέλλω (G518) сообщать.
όργισθείς aor. pass. part. от οργίζομαι (G3710) сердиться, быть очень сердитым, быть в ярости (LN, 1:761). Inch, aor., "рассердиться"
οικοδεσπότης (G3617) хозяин дома.
έξελθε aor. imper. act., см. ст 18. Aor. imper. призывает к немедленному действию.
πλατεία (G4113) adj. fem. широкий, широкая улица.
ρύμας асс. pl. от ρύμη (G4505) улица, дорога.
άναπείρους асс. pl., см. ст 13, хромой, увечный. Физически неполноценным людям запрещалось полноправное участие в иудейских обрядах поклонения. Это также относится и к кумранской общине (Ellis; lQSa 2:4-10).
είσάγαγε aor. imper. act. от εισάγω (G1521) вводить, приводить.
22 γέγονεν perf. ind. act., см. ст 1. Perf. подчеркивает завершенное состояние или непреходящие результаты.
έπέταξας aor. ind. act. от επιτάσσω (G2004) приказывать, отдавать приказ.
23 φραγμός (G5418) изгородь, забор. Виноградники, сады или поля окружались изгородью или забором (Fitzmyer, 1057). Бедные странники обычно отдыхали в тени изгородей и заборов (Arndt).
ανάγκασον aor. imper. act. от άναγκάζω (G315) принуждать. Имеется в виду убеждать (Plumter).
Aor. imper. подчеркивает срочность.
είσελθείν aor. act. inf., см. G13:24. Inf. в роли dir. obj.
γεμισθή aor. conj. pass. от γεμίζω (G1072) наполнять; pass. наполняться. Conj. с ίν (G2443) в прид. цели.
24 κεκλημένων perf. pass. part., см. ст 7.
γεύσεται fut. ind. med. (dep.) от γεύομαι (G1089) вкушать, есть, с obj. в gen. Им не будет послана пища, свидетельствующая об уважении (LNT, 141).
25 συνεπορεύοντο impf. ind. med. (dep.) от συνπορεύομαι (G4848) идти вместе, сопровождать, с dat.
στραφείς aor. pass. part. (сопутств.) от στρέφω (G4762) обращаться, оборачиваться.
26 μισεί praes. ind. act. от μισέω (G3404) ненавидеть. В значении "любить меньше" (Arndt; Fitzmyer, 1063). О раввинистических учениях насчет предпочтения учителя отцу см. М, Baba Netzia 2, 11. Ind. в conj., в котором говорящий расценивает условие как истинное.
είναι praes. act. inf., см. ст 14.
27 βαστάζει praes. ind. act. от βαστάζω (G941) приносить, нести. Praes. указывает на длительное или привычное действие.
σταυρός (G4716) крест. О концепции ученичества см. Мф 28:19.
28 θέλων praes. act. part. (adj.) от θέλω (G2309) хотеть, желать, с inf.
πύργος (G4444) башня, нечто вроде фортификационного сооружения для защиты дома, земли или виноградника (Fitzmyer, 1065).
οικοδομήσαι aor. act. inf. от οίκοδομέω (G3618) строить.
καθίσας aor. act. part. (сопутств.) от καθίζω (G2523) сидеть. Указывает на длительные и серьезные размышления (Plumter).
ψηφίζει praes. ind. act. от ψηφίζω (G5585) считать, подсчитывать. Гномический praes. указывает на обычно происходящее действие.
δαπάνη (G1160) цена.
άπαρτισμός (G535) завершение, совершение, конец. О значении прист. см. МН, 299.
29 θέντος aor. act. part. (temp.) от τίθημι (G5087) помещать, класть. Gen. abs.
θεμέλιος (G2310) основание.
ισχύοντος praes. act. part. (причины), см. ст 6. Gen. abs. έκτελέσαι aor. act. inf. от έκτελέω (G1615) довести до завершения, завершить успешно.
θεωρούντες praes. act. part. от θεωρέω (G2334) смотреть, стеречь. Part, в роли subst.
άρξωνται aor. conj. med. (dep.), с inf., см. ст 9. Conj. в отр. прид. цели с оттенком опасения (NSV, 141-42; BD, 188).
έμπαιζειν praes. act. inf. от έμπαίζω (G1702) издеваться, смеяться, высмеивать, говорить колкости, с dat.
30 λέγοντες praes. act. part., см. ст 7. Part, объясняет насмешки.
ούτος этот человек, уничижительное, используется с сарказмом или издевательски.
ήρξατο aor. ind. med. (dep.), с inf., см. ст 9.
οίκοδομείν praes. act. inf., см. ст 28. ϊσχυσεν aor. ind. act., см. ст 6.
31 πορευόμενος praes. med. (dep.) part., см. ст 10. Temp, или conj. part. συμβαλείν aor. act. inf. от συμβάλλω (G4820) опрокидывать, сражаться, с dat.
πόλεμος (G4171) война.
καθίσας aor. act. part. (сопутств.), см. ст 28.
βουλεύσεται fut. ind. med. (dep.) от βουλεύομαι (G1011) советоваться, держать совет, обдумывать.
έν посредством, с. Instr. использование предл. (RWP).
ύπαντήσαι aor. act. inf. от ύπαντάω (G5221) встречать, с dat. Inf. объясняет, что является возможным.
έρχομένω praes. med. (dep.) part., см. ст 1. Part, в роли subst.
32 εί δέ μή γε в противном случае, иначе (Thrall, 10).
πόρρω (G4206) далеко.
όντος praes. act. part. (temp.) от ειμί быть. Gen. abs.
πρεσβεία (G4242) посольство, делегация.
άποστείλας aor. act. part. (сопутств.), см. ст 17. έρωτφ praes. ind. act., см. ст 18.
33 αποτάσσεται praes. ind. med. (dep.) от άποτάσσομαι (G657) прощаться, отказываться, отрекаться, охотно отдавать или оставлять свое имущество, с dat. (LN, 1:566; см. NDIEC, 1:58-9).
ύπάρχουσιν praes. act. part. dat. n. pl. от υπάρχω (G5225) существовать, находиться в чьем-л. распоряжении. Part, в роли subst., "то, что принадлежит кому-л."; "имущество" (BAGD).
δύναται praes. ind. pass. (dep.) от δύναμαι (G1405) быть способным, с inf. Это значит не "не надо бы" а "нельзя!" είναι praes. act. inf., см. ст 1.
34 ούν (G3767) быть уверенным (DM, 255).
άλας (G217) соль; см. Evans о метафоре соли.
μωρανθή aor. conj. pass. от μωραίνω (G3471) делать бессмысленным, бесполезным (Мф 5:13; Marshall). Conj. с έάν (G1437) в conj. 3 типа, в котором говорящий предполагает, что условие возможно.
άρτυθήσεται fut. ind. pass. от άρτύω (G741) оборудовать, готовить, заготавливать (Fitzmyer, 1069).
35 κοπρία (G2874) навозная куча, куча мусора.
εύθετος (G2111) подходящий, пригодный.
βάλλουσιν praes. ind. act. от βάλλω (G906) выбрасывать. Безличный pl. используется для выражения pass. Гномический praes.
άκούειν praes. act. inf. от άκούω (G191) слышать. Inf. цели.
άκουέτω praes. imper. act. 3 pers. sing.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на евангелие от Луки, 14 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.