ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 03 Ватиканский кодекс — 4 век

ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 εγενετο δε εν ταιϲ ημεραιϲ εκειναιϲ εξηλθεν δογμα παρα καιϲαροϲ αυγουϲτου απογραφεϲθαι παϲαν την οικουμενην
2 αυτη απογραφη πρωτη εγενετο ηγεμονευο̅τοϲ τηϲ ϲυριαϲ κυρεινου
3 και επορευοντο παντεϲ απογραφεϲθαι εκαϲτοϲ ειϲ την εαυτου πολιν
4 ανεβη δε και ιωϲηφ απο τηϲ γαλειλαιαϲ εκ πολεωϲ ναζαρετ ειϲ την ιουδαιαν ειϲ πολιν δαυειδ ητιϲ καλειται βηθλεεμ δια το ειναι αυτον εξ οικου και πατριαϲ δαυειδ
5 απογραψαϲθαι ϲυν μαριαμ τη εμνηϲτευμενη αυτω ουϲη εγγυω
6 εγενετο δε εν τω ειναι αυτουϲ εκει επληϲθηϲαν αι ημεραι του τεκειν αυτην
7 και ετεκεν τον υιον αυτηϲ τον πρωτοτοκον και εϲπαργανωϲεν αυτον και ανεκλεινεν αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην αυτοιϲ τοποϲ εν τω καταλυματι
8 και ποιμενεϲ ηϲαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντεϲ και φυλαϲϲοντεϲ φυλακαϲ τηϲ νυκτοϲ επι την ποιμνην αυτων
9 και αγγελοϲ κ̅υ̅ επεϲτη αυτοιϲ και δοξα κ̅υ̅ περιελαμψε̅ αυτουϲ και εφοβηθηϲαν ϲφοδρα
10 και ειπε̅ αυτοιϲ ο αγγελοϲ μη φοβειϲθε ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλην ητιϲ εϲται παντι τω λαω
11 οτι ετεχθη υμιν ϲημερον ϲωτηρ οϲ εϲτι̅ χ̅ϲ̅ κ̅ϲ̅ εν πολει δαυειδ
12 και τουτο υμιν ϲημειον ευρηϲετε βρεφοϲ εϲπαργανωμενον και κειμενον εν φατνη
13 και εξαιφνηϲ εγενετο ϲυν τω αγγελω πληθοϲ ϲτρατειαϲ {ουρανου} [3] αινουντων τον θ̅ν̅ και λεγοντων
14 δοξα εν υψιϲτοιϲ θ̅ω̅ και επι γηϲ ειρηνη εν ανθρωποιϲ ευδοκιαϲ
15 και εγενετο ωϲ απηλθον απ αυτων ειϲ το̅ ουρανον οι αγγελοι οι ποιμενεϲ ελαλουν προϲ αλληλουϲ διελθωμε̅ δη εωϲ βηθλεεμ και ιδωμεν το ρημα τουτο το γεγονοϲ ο ο κ̅ϲ̅ εγνωριϲεν ημιν
16 και ηλθαν ϲπευϲαντεϲ και ανευραν την τε μαριαμ και τον ιωϲηφ και το βρεφοϲ κειμενον εν τη φατνη
17 ιδο̅τεϲ δε εγνωριϲαν περι του ρηματοϲ του λαληθεντοϲ αυτοιϲ περι του παιδιου τουτου
18 και παντεϲ οι ακουϲαντεϲ εθαυμαϲαν περι των λαληθεντω̅ υπο των ποιμενων προϲ αυτουϲ
19 η δε μαρια παντα ϲυνετηρει τα ρηματα ϲυμβαλλουϲα εν τη καρδια αυτηϲ
20 και υπεϲτρεψαν οι ποιμενεϲ δοξαζοντεϲ και αινουντεϲ τον θ̅ν̅ επι παϲιν οιϲ ηκουϲα̅ και ειδον καθωϲ ελαληθη προϲ αυτουϲ
21 και οτε επληϲθηϲαν ημεραι οκτω του περιτεμειν αυτον και εκληθη το ονομα αυτου ι̅ϲ̅ το κληθεν υπο του αγγελου προ του ϲυλλημφθηναι αυτο̅ εν τη κοιλια
22 και οτε επληϲθηϲαν αι ημεραι καθαριϲμου αυτων κατα τον νομον μωυϲεωϲ ανηγαγον αυτον ειϲ ιεροϲολυμα παραϲτηϲαι τω κ̅ω̅
23 καθωϲ γεγραπται εν νομω κ̅υ̅ οτι παν αρϲεν διανοιγον μητραν αγιον τω κ̅ω̅ κληθηϲεται
24 και του δουναι θυϲιαν κατα το ειρημενον εν τω νομω κ̅υ̅ ζευγοϲ τρυγονων η δυο νοϲϲουϲ περιϲτερω̅
25 και ιδου ανθρωποϲ η̅ εν ιερουϲαλημ ω ονομα ϲυμεων και ο ανθρωποϲ ουτοϲ δικαιοϲ και ευλαβηϲ προϲδεχομενοϲ παρακληϲιν του ιϲραηλ και πνευμα ην αγιον επ αυτο̅
26 και ην αυτω κεχρηματιϲμενον υπο του πνευματοϲ του αγιου μη ιδειν θανατον πρι̅ αν ιδη τον χ̅ν̅ κ̅υ̅
27 και ηλθεν εν τω πνευματι ειϲ το ιερον και εν τω ειϲαγαγειν τουϲ γονειϲ το παιδιον ι̅ν̅ του ποιηϲαι αυτουϲ κατα το ειθιϲμενον του νομου περι αυτου
28 και αυτοϲ εδεξατο αυτο ειϲ ταϲ αγκαλαϲ και ευλογηϲεν τον θ̅ν̅ και ειπεν
29 νυν απολυειϲ τον δουλον ϲου δεϲποτα κατα το ρημα ϲου εν ειρηνη
30 οτι ειδο̅ οι οφθαλμοι μου το ϲωτηριον ϲου
31 ο ητοιμαϲαϲ κατα προϲωπο̅ παντων των λαων
32 φωϲ ειϲ αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου ϲου ιϲραηλ
33 και ην ο πατηρ αυτου και η μητηρ θαυμαζοντεϲ επι τοιϲ λαλουμενοιϲ περι αυτου
34 και ευλογηϲεν αυτουϲ ϲυμεω̅ και ειπεν προϲ μαριαμ την μητερα αυτου ιδου ουτοϲ κειται ειϲ πτωϲιν και αναϲταϲιν πολλων εν τω ιϲραηλ και ειϲ ϲημειον αντιλεγομενον
35 και ϲου αυτηϲ την ψυχη̅ διελευϲεται ρομφαια οπωϲ αν αποκαλυφθωϲιν εκ πολλων καρδιων διαλογιϲμοι
36 και ην αννα προφητιϲ θυγατηρ φανουηλ εκ φυληϲ αϲηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραιϲ πολλαιϲ ζηϲαϲα μετα ανδροϲ ετη επτα απο τηϲ παρθενειαϲ αυτηϲ
37 και αυτη χηρα εωϲ ετων ογδοηκοντα τεϲϲαρων η ουκ {αφειϲτα} [4] του ιερου νηϲτειαιϲ και δεηϲεϲι λατρευουϲα νυκτα και ημεραν
38 και αυτη τη ωρα επιϲταϲα ανθωμολογειτο τω θ̅ω̅ και ελαλει περι αυτου παϲι τοιϲ προϲδεχομενοιϲ λυτρωϲιν ιερουϲαλημ
39 και ωϲ ετελεϲαν παντα τα κατα τον νομον κ̅υ̅ επεϲτρεψαν ειϲ την γαλειλαιαν ειϲ πολιν εαυτων ναζαρεθ
40 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πληρουμενον ϲοφια και χαριϲ θ̅υ̅ ην επ αυτο
41 και επορευοντο οι γονειϲ αυτου κατ ετοϲ ειϲ ιερουϲαλημ τη εορτη του παϲχα
42 και οτε εγενετο ετων δωδεκα αναβαινοντων αυτω̅ κατα το εθοϲ τηϲ εορτηϲ
43 και τελειωϲαντω̅ ταϲ ημεραϲ εν τω υποϲτρεφειν αυτουϲ υπεμεινεν ι̅ϲ̅ ο παιϲ ε̅ ιερουϲαλημ και ουκ εγνωϲαν οι γονειϲ αυτου
44 νομιϲαντεϲ δε αυτο̅ ειναι εν τη ϲυνοδια ηλθον ημεραϲ οδον και ανεζητουν αυτον εν τοιϲ {ϲυγγενευϲιν} [5] και τοιϲ γνωϲτοιϲ
45 και μη ευροντεϲ υπεϲτρεψαν ειϲ ιερουϲαλημ αναζητουντεϲ αυτο̅
46 και εγενετο μετα ημεραϲ τριϲ ευρον αυτο̅ εν τω ιερω καθεζομενον εν μεϲω των διδαϲκαλων και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτουϲ
47 εξιϲταντο δε παντεϲ επι τη ϲυνεϲει και ταιϲ αποκριϲεϲιν αυτου
48 και ιδοντεϲ αυτον εξεπλαγηϲαν και ειπεν προϲ αυτον η μητηρ αυτου τεκνον τι εποιηϲαϲ ημιν ουτωϲ ιδου ο πατηρ ϲου καγω οδυνωμενοι ζητουμεν ϲε
49 και ειπε προϲ αυτουϲ τι οτι εζητειτε με ουκ ηδειτε οτι εν τοιϲ του πατροϲ μου δει ειναι με
50 και αυτοι ου ϲυνηκα̅ το ρημα ο ελαληϲεν αυτοιϲ
51 και κατεβη μετ αυτων και ηλθε̅ ειϲ ναζαρεθ και ην υποταϲϲομενοϲ αυτοιϲ και η μητηρ αυτου διετηρει παντα τα ρηματα εν τη καρδια αυτηϲ
52 και ι̅ϲ̅ προεκοπτεν τη ϲοφια και ηλικια και χαριτι παρα θ̅ω̅ και ανθρωποιϲ

Примечания:

13  [3] {ουρανιου}
37  [4] {αφειϲτατο}
44  [5] {ϲυγγενεϲιν}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Ватиканский кодекс — 4 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΛΟΥΚΑΝ 2 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
  1. Новой Женевской Библии
  2. Толкование Мэтью Генри
  3. Комментарии МакДональда
  4. Толковая Библия Лопухина
  5. Комментарии Баркли
  6. Комментарии Джона Райла
  7. Толкования Августина
  8. Толкование Феофилакта Болгарского
  9. Новый Библейский Комментарий
  10. Лингвистический. Роджерс
  11. Комментарии Давида Стерна
  12. Библия говорит сегодня
  13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.