Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4 κεφάλαιο

1 ωϲ ουν εγνω ο κ̅ϲ̅ οτι ηκουϲαν οι φαριϲαιοι οτι ι̅ϲ̅ πλειοναϲ μαθηταϲ ποιει και βαπτιζει ιωαννηϲ
2 καιτοιγε αυτοϲ ι̅ϲ̅ ουκ εβαπτιζε̅ αλλ οι μαθηται αυτου
3 αφηκε̅ την ιουδαιαν και απηλθεν ειϲ την γαλιλαιαν
4 εδει δε αυτον διερχεϲθαι δια τηϲ ϲαμαρειαϲ
5 ερχεται ουν ειϲ πολιν τηϲ ϲαμαρειαϲ λεγομενην ϲυχαρ πληϲιον του χωριου ο εδωκεν ιακωβ ιωϲηφ τω υιω αυτου
6 ην δε εκει πηγη του ιακωβ ο ουν ι̅ϲ̅ κεκοπιακωϲ εκ τηϲ οδοιπορειαϲ εκαθεζετο ουτωϲ επι τη πηγη ωρα ην ωϲ εκτη
7 ερχεται γυνη εκ τηϲ ϲαμαρειαϲ αντληϲαι υδωρ λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ δοϲ μοι πιειν
8 οι γαρ μαθηται αυτου απεληλυθειϲα̅ ειϲ την πολιν ινα τροφαϲ αγοραϲωϲιν
9 λεγει ουν αυτω η γυνη η ϲαμαρειτιϲ πωϲ ϲυ ιουδαιοϲ ων παρ εμου πιν αιτειϲ γυναικοϲ ϲαμαρειτιδοϲ ουϲηϲ ου γαρ ϲυνχρωνται ιουδαιοι ϲαμαρειταιϲ
10 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτη η ειδειϲ την δωρεαν του θ̅υ̅ και τιϲ εϲτιν ο λεγων ϲοι δοϲ μοι πιειν ϲυ αν ητηϲαϲ αυτον και εδωκε̅ αν ϲοι υδωρ ζων
11 λεγει αυτω η γυνη κ̅ε̅ ουτε αντλημα εχειϲ και το φρεαρ εϲτιν βαθυ ποθεν ουν εχειϲ το υδωρ το ζω̅
12 μη ϲυ μειζων ει του π̅ρ̅ϲ̅ ημω̅ ιακωβ οϲ εδωκεν ημιν το φρεαρ και αυτοϲ εξ αυτου επιε̅ και οι υιοι αυτου και τα θρεμματα αυτου
13 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτη παϲ ο πινων εκ του υδατοϲ τουτου διψηϲει παλιν
14 οϲ δ αν πιη εκ του υδατοϲ ου εγω δωϲω αυτω ου μη διψηϲει ειϲ τον αιωνα αλλα το υδωρ ο δωϲω αυτω γενηϲεται εν αυτω πηγη υδατοϲ αλλομενου ειϲ ζωην αιωνιον
15 λεγει προϲ αυτον η γυνη κ̅ε̅ δοϲ μοι τουτο το υδωρ ινα μη διψω μηδε ερχωμαι ενθαδε αντλειν
16 λεγει αυτη ι̅ϲ̅ υπαγε φωνηϲον τον ανδρα ϲου και ελθε ενθαδε
17 απεκριθη η γυνη και ειπεν ουκ εχω ανδρα λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ καλωϲ ειπαϲ οτι ανδρα ουκ εχω
18 πεντε γαρ ανδραϲ εϲχεϲ και νυν ον εχειϲ ουκ εϲτιν ϲου ανηρ τουτο αληθεϲ ειρηκαϲ
19 λεγει αυτω η γυνη κ̅ε̅ θεωρω οτι προφητηϲ ει ϲυ
20 οι π̅ρ̅ε̅ϲ̅ ημων εν τω ορει τουτω προϲεκυνηϲαν και υμειϲ λεγετε οτι εν ιεροϲολυμοιϲ εϲτιν ο τοποϲ οπου προϲκυνειν δει
21 λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ γυναι πιϲτευϲο̅ μοι οτι ερχεται ωρα οτι ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροϲολυμοιϲ προϲκυνηϲεται τω π̅ρ̅ι̅
22 υμειϲ προϲκυνειτε ο ουκ οιδατε ημειϲ προϲκυνουμεν ο οιδαμεν οτι η ϲωτηρια εκ των ιουδαιων εϲτι̅
23 αλλα ερχεται ωρα και νυν εϲτι̅ οτε οι αληθεινοι προϲκυνηται προϲκυνηϲουϲιν τω π̅ρ̅ι̅ εν π̅ν̅ι̅ και αληθεια και γαρ ο π̅η̅ρ̅ τοιουτουϲ ζητει τουϲ προϲκυνουνταϲ αυτον
24 π̅ν̅α̅ ο θ̅ϲ̅ και τουϲ προϲκυνουνταϲ αυτον εν π̅ν̅ι̅ και αληθεια δει προϲκυνειν
25 λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι μεϲϲιαϲ ερχεται ο λεγομενοϲ χ̅ϲ̅ οταν ελθη εκεινοϲ αναγγελει ημι̅ παντα
26 λεγει αυτη ι̅ϲ̅ εγω ειμι ο λαλων ϲοι
27 και επι τουτω ηλθον οι μαθηται αυτου και εθαυμαζον οτι μετα γυναικοϲ ελαλει ουδειϲ μεντοι ειπεν τι ζητειϲ η τι λαλειϲ μετ αυτηϲ
28 αφηκεν ουν την υδριαν αυτηϲ η γυνη και απηλθεν ειϲ την πολιν και λεγει τοιϲ α̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅
29 δευτε ιδετε α̅ν̅ο̅ν̅ οϲ ειπεν μοι παντα οϲα εποιηϲα μητι ουτοϲ εϲτιν ο χ̅ϲ̅
30 εξηλθον εκ τηϲ πολεωϲ και ηρχοντο προϲ αυτον
31 εν δε τω μεταξυ ηρωτων αυτο̅ οι μαθηται λεγοντεϲ ραββι φαγε
32 ο δε ειπεν αυτοιϲ εγω βρωϲιν εχω φαγειν ην υμειϲ ουκ οιδατε
33 ελεγον ουν οι μαθηται προϲ αλληλουϲ μη τιϲ ηνεγκε̅ αυτω φαγειν
34 λεγει αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ εμον βρωμα εϲτιν ινα ποιω το θελημα του πεμψαντοϲ με και τελιωϲω αυτου το εργον
35 ουχ υμειϲ λεγετε οτι ετι τετραμηνοϲ εϲτιν και ο θεριϲμοϲ ερχεται ιδου λεγω υμι̅ επαραται τουϲ οφθαλμουϲ υμων και θεαϲαϲθαι ταϲ χωραϲ οτι λευκαι ειϲιν προϲ θεριϲμον ηδη
36 και ο θεριζων μιϲθον λαμβανει και ϲυναγει καρπον ειϲ ζωην αιωνιο̅ ινα και ο ϲπειρων ομου χαιρη και ο θεριζων
37 εν γαρ τουτω ο λογοϲ εϲτιν ο αληθεινοϲ οτι αλλοϲ εϲτι̅ ο ϲπειρων και αλλοϲ ο θεριζω̅
38 εγω απεϲτειλα υμαϲ θεριζει̅ ο ουχ υμειϲ κεκοπιακατε αλλοι κεκοπιακαϲιν και υμειϲ ειϲ τον κοπον αυτω̅ ειϲεληλυθατε
39 εκ δε τηϲ πολεωϲ εκεινηϲ πολλοι επιϲτευϲαν ειϲ αυτον των ϲαμαρειτων δια τον λογο̅ τηϲ γυναικοϲ μαρτυρουϲηϲ οτι ειπεν μοι παντα οϲα εποιηϲα
40 ωϲ ουν ηλθον προϲ αυτον οι ϲαμαριται ηρωτων αυτον μειναι παρ αυτοιϲ και εμεινεν εκει δυο ημεραϲ
41 και πολλω πλιουϲ επιϲτευϲαν δια τον λογον αυτου
42 τη τε γυναικι ελεγον οτι ουκετι δια την ϲην λαλια̅ πιϲτευομεν αυτοι γαρ ακηκοαμεν και οιδαμεν οτι ουτοϲ εϲτιν αληθωϲ ο ϲ̅η̅ρ̅ του κοϲμου ο χ̅ϲ̅
43 μετα δε ταϲ δυο ημεραϲ εξηλθεν εκειθεν και απηλθε̅ ειϲ την γαλιλαιαν
44 αυτοϲ γαρ ι̅ϲ̅ εμαρτυρηϲεν οτι προφητηϲ εν τη ιδια πατριδι τιμην ουκ εχει
45 οτε ουν ηλθεν ειϲ την γαλιλαιαν εδεξαντο αυτον οι γαλιλαιοι παντα εωρακοτεϲ οϲα εποιηϲεν εν ιεροϲολυμοιϲ εν τη εορτη και αυτοι γαρ ηλθον ειϲ την εορτην
46 ηλθεν ουν παλιν ο ι̅ϲ̅ ειϲ τη̅ κανα τηϲ γαλιλαιαϲ οπου εποιηϲεν το υδωρ οινο̅ και ην τιϲ βαϲιλικοϲ ου ο υιοϲ ηϲθενει εν καπερναουμ
47 ουτοϲ ακουϲαϲ οτι ι̅ϲ̅ ηκει εκ τηϲ ιουδαιαϲ ειϲ την γαλιλαιαν απηλθεν προϲ αυτον και ηρωτα αυτον ινα καταβη και ιαϲηται αυτου τον υ̅ν̅ ημελλεν γαρ αποθνηϲκει̅
48 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ προϲ αυτον εαν μη ϲημεια και τερατα ιδητε ου μη πιϲτευϲητε
49 λεγει προϲ αυτον ο βαϲιλεικοϲ κ̅ε̅ καταβηθι πριν αποθανειν τον υιον μου
50 λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ πορευου ο υιοϲ ϲου ζη και επιϲτευϲεν ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ τω λογω ον ειπεν αυτω ο ι̅ϲ̅ και επορευετο
51 ηδη δε αυτου καταβαινοντοϲ οι δουλοι αυτου απηντηϲα̅ αυτον και απηγγειλαν λεγοντεϲ οτι ο παιϲ αυτου ζη
52 επυθετο ουν την ωραν παρ αυτων εν η κομψοτερο̅ εϲχεν και ειπον αυτω οτι εχθεϲ ωραν εβδομην αφηκεν αυτον ο πυρετοϲ
53 εγνω ουν ο π̅η̅ρ̅ οτι εν εκεινη τη ωρα εν η ειπεν αυτω ο ι̅ϲ̅ ο υιοϲ ϲου ζη και επιϲτευϲεν αυτοϲ και η οικια αυτου ολη
54 τουτο παλιν δευτερον ϲημειο̅ εποιηϲεν ο ι̅ϲ̅ ελθων εκ τηϲ ιουδαιαϲ ειϲ την γαλιλαιαν
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 4 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.